intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

666
lượt xem
149
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị Chương 1 Những vấn đề chung về kế toán quản trị trình bày về khái quát về tổ chức, khái niệm và phân loại tổ chức, hoạt động cơ bản của tổ chức kinh doanh, nhu cầu thông tin quản trị – tiền đề kế toán quản trị. Vai trò kế toán quản trị, chức năng kế toán, vai trò kế toán quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

  1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ I. Khái quát về tổ chức. 1. Khái niệm và phân loại tổ chức. 2. Hoạt động cơ bản của tổ chức kinh doanh. 3. Nhu cầu thông tin quản trị – tiền đề kế toán quản trị. II. Vai trò kế toán quản trị. 1. Chức năng kế toán. 2. Vai trò kế toán quản trị. 1
  2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TỔ CHỨC - Tổ chức là một nhóm người cùng liên kết với nhau để thực hiện một, một số mục tiêu chung nào đó. - Các loại tổ chức trong nền kinh tế :  Tổ chức với mục tiêu lợi nhuận;  Tổ chức thuộc sở hữu tư nhân, tập thể với mục tiêu phục vụ;  Tổ chức thuộc sở hữu nhà nước với mục tiêu phục vụ. - Các công việc cơ bản của tổ chức :  Họach định chiến lược;  Xác lập kế họach;  Tổ chức thực hiện. 2
  3. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NHÀ QUẢN TRỊ - Các chức năng của nhà quản trị :  Họach định;  Tổ chức thực hiện;  Kiểm tra, giám sát;  Ra quyết định. - Nhu cầu thông tin của nhà quản trị để phát huy các chức năng quản trị. - Thay đổi nhận thức quản trị dẫn đế n thay đổi nhu cầu thông tin. 3
  4. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ - Nhu cầu thông tin hoạch định; - Nhu cầu thông tin tổ chức thực hiện; - Nhu cầu thông tin kiểm tra, giám sát; - Nhu cầu thông tin cho quyết định; - Nhu cầu thực hiện hỗn hợp các chức năng. - Nhà quản trị sử dụng chủ yếu thông tin kế toán vì tính xác thực và đáng tin cậy. - Sự thay đổi nhanh chóng môi trường kinh doanh dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng nhu cầu thông tin kế toán, đặc biệt là thông tin kế toán quản trị. 4
  5. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỊNH NGHĨA - CHỨC NĂNG - VAI TRÒ - Kế toán quản trị có lẽ được xác định như là một quy trình nhận dạng, đo lường, tổng hợp, phân tích, trình bày, giải thích và truyền đạt thông tin kinh tế, tài chính cho các nhà quản lý thực hiện hoạch định, đánh giá, kiể m soát, điều hành hoạt động của tổ chức nhằm đảm bảo sự sử dụng có trách nhiệm, hiệu quả nguồn lực kinh tế tổ chức. - Định nghĩa kế toán, kế toán quản trị thay đổi theo thời gian. - Chức năng kế toán cung cấp thông tin định lượng về tình hình kinh tế tài chính của tổ chức. - Vai trò kế toán : Kế tóan tài chính hướng đến cung cấp thông tin cho những cá nhân tổ chức bên ngòai có lợi ích liên quan. Kế tóan quản trị hướng đến cung cấp thông tin quản trị nội bộ ở doanh nghiệp. 5
  6. SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - STAGE 01 : Trước những năm 1950 - Cost determination and financial control. - STAGE 02 : Vào những năm 1965 - Information for manage ment planning and control. - STAGE 03 : Vào những năm 1985 - Reduction of waste of resource in business processes. - STAGE 4 : Vào những năm 1995 - Creaction of value through effective resource use. - Hệ thống kế toán quản trị Việt nam hiện nay tương đương với hệ thống kế toán quản trị ở những nước phát triển trên thế giới những năm 1965. 6
  7. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ SO SÁNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TI EÂU THÖÙC KTTC KTQ T Ñoái töôïng Chuû yeáu caù nhaân, toå chöùc Chuû yeáu nhaø quaûn trò doanh beân ngoaøi. nghieäp. Luoân tuaân thuû nguyeân taéc, Khoâng nhaát thieát tuaân thuû chuaån möïc, quy ñònh chung veà nguyeân taéc, chuaån möïc, quy ñònh keá toaùn. chung veà keá toaùn. Luoân höôùng veà tính linh hoaït, kòp thôøi. Ñaëc ñieåm Gaén lieàn quaù khöù, hieän taïi. Gaén lieàn quaù khöù, hieän taïi, töông lai. Chuû yeáu laø töông l a i . thoâng Ño löôøng chuû yeáu baèng tieàn. Ño löôøng baèng nhieàu ñôn vò. ti n Theå hieän toaøn doanh nghieäp. Theå hieän theo boä phaän, hoaït ñoäng. Ñònh kyø. Thöôøng xuyeân. Mang tính phaùp lyù ca o . Mang tính quaûn trò. 7
  8. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ KẾ TOÁN CHI PHÍ TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANHNGHIỆP HEÄ THOÁNG KEÁ TOAÙN DOAN H NGHI EÄP SAÛN XUAÁT KEÁ TOAÙN KEÁ TOAÙN KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH CHI PHÍ QUAÛN TR Ò THOÂNG TI N THOÂNG TI N BEÂN NGOAØI NOÄI BOÄ 8
  9. BẠN ĐÃ BIẾT ĐƯỢC NHỮNG VẤN ĐỀ NÀO SAU ĐÂY ! - Tổá chức là gì ! - Minh họa vài tổ chức với mục đích khác nhau ! - Nhà quản trị là gì ! - Minh họa các chức năng của nhà quản trị ! - Minh họa nhu cầu thông tin của nhà quản trị ! - Tại sao nhà quản trị sử dụng thông tin kế toán quản trị ! - Kế toán quản trị là gì ! - Chức năng kế toán quản trị ! - Vai trò kế toán quản trị ! - Sự khác biệt cơ bản giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính ! - Những đề khác về kế toán quản trị ! 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2