intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 7: Phương pháp xác định chi phí trực tiếp (slide)

Chia sẻ: 5A4F5AFSDG 5A4F5AFSDG | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
198
lượt xem
11
download

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 7: Phương pháp xác định chi phí trực tiếp (slide)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7: Phương pháp xác định chi phí trực tiếp gồm có những nội dung chủ yếu sau: Phương pháp xác định chi phí toàn bộ, phương pháp xác định chi phí trực tiếp & phương pháp xác định chi phí toàn bộ, ảnh hưởng của phương pháp quản lý hàng tồn kho JIT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 7: Phương pháp xác định chi phí trực tiếp (slide)

 1. Chương 7 PHƯƠNG PHÁP CHƯƠNG 7 XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRỰC TIẾP 1
 2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TOÀN BỘ Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm đầy đủ các chi phí tham gia vào quá trình sản xuất: •CP NVL trực tiếp •CP nhân công trực tiếp •CP sản xuất chung 2
 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Giá thành sản xuất sản phẩm chỉ bao gồm các chi phí sản xuất biến đổi: •CP NVL trực tiếp •CP nhân công trực tiếp •CP sản xuất chung biến đổi 3
 4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CP TRỰC TIẾP & PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CP TOÀN BỘ PP xác định PP xác định CP toàn bộ CP trực tiếp NVL trực tiếp CP CP  Nhân công trực tiếp sản phẩm sản phẩm SX chung biến đổi SX chung cố định CP  CP BH & QL DN biến đổi thời kỳ thời kỳ BH & QLDN cố định 4
 5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CP TRỰC TIẾP & PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CP TOÀN BỘ CPSX chung cố định Bảng cân đối kế toán Tài sản $10000 Tài sản Hàng $10000 tồn kho8,000 Hàng tồn kho8,000 Nguồn vốn 10000 Nguồn Nợ vốn 10000 phải trả Nợ phải trả NV chủ sở hữu NV chủ sở hữu SP chưa tiêu thụ Báo cáo KQKD Báo cáo KQKD Doanh thu Doanh Doanh thu thu bán hàng Doanh thu Doanh thu bán hàng Doanh Doanh thu thu bán hàng Doanh thu bán hàng SP ®· $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 tiªu thô Chi phí Chi Giá phíhàng bán vốn Chi phí Chi phíhàng bán (5,000) hàng bán Giá vốn Giá vốn (5,000) Lợi nhuận thuần (5,000) hàng bán Giá vốn Lợi nhuận thuần (5,000) Lợi nhuận thuần Lợi nhuận thuần $3,000 $3,000 $3,000 5 $3,000
 6. CÔNG TY ÁNH SÁNG Chi Chi phí phí biến biến đổi đổi đvsp đvsp (1000đ): (1000đ): CP CP NVL NVL trực trực tiếp tiếp 55 CP CP Nhân Nhân công công trực trực tiếp tiếp 33 CP CP Sản Sản xuất xuất chung chung biến biến đổi đổi 22 CP CP QLDN QLDN và và bán bán hàng hàng biến biến đổi đổi 22 Chi Chi phí phí cố cố định/tháng định/tháng (1000đ): (1000đ): CP CP sản sản xuất xuất chung chung cốcố định định 50.000 50.000 CP CP QLDN QLDN và và bán bán hàng hàng cố cố định định 35.000 35.000 Giá Giá bán bán đvsp đvsp (1000đ): (1000đ): 30 30 6
 7. Công ty Ánh sáng (SLSX ổn định, SL tiêu thụ biến động) Sản lượng tháng 1 tháng 2 tháng 3 Tồn đầu kỳ - - 1,000 Sản xuất trong kỳ 10,000 10,000 10,000 Tiêu thụ trong kỳ 10,000 9,000 11,000 Tồn cuối kỳ - 1,000 - 7
 8. Công ty Ánh sáng Giá Giáthành thànhsxsp sxsp––PP PPxác xácđịnh địnhchi chiphí phítoàn toànbộ bộ CP NVL trực tiếp đvsp CP nhân công trực tiếp đvsp CP sản xuất chung biến đổi đvsp CP sản xuất chung cố định bình quân Tổng giá thành sản xuất đvsp Tháng Tháng1, 1,2, 2,33 8
 9. Công ty Ánh sáng BCKQKD theo PP xác định CP toàn bộ Chỉ tiêu tháng 1 tháng 2 tháng 3 1. Doanh thu 2. Giá vốn hàng bán 3. Lợi nhuận gộp 4. Chi phí BH&QLDN 5. Lợi nhuận thuần 9
 10. Công ty Ánh sáng Giá Giáthành thànhsxsp sxsp––PP PPxác xácđịnh địnhchi chiphí phítrực trựctiếp tiếp CP NVL trực tiếp đvsp 5 CP nhân công trực tiếp đvsp 3 CP sản xuất chung biến đổi đvsp 2 Tổng giá thành sản xuất đvsp 10 10
 11. Công ty Ánh sáng BCKQKD theo PP xác định CP trực tiếp Chỉ tiêu 1 sp tháng 1 tháng 2 tháng 3 1. Doanh thu 2. Chi phí biến đổi CPSX CPBH & QLDN 3. Lợi nhuận góp 4. CP cố định CPSX CP BH&QLDN 5. Lợi nhuận thuần 11
 12. Quick Check  LN LN thuần thuần theo theo PP PP xác xác định định CP CP toàn toàn bộ bộ làlà 108.000 108.000 và và theo theo PP PP xác xác định định CP CP trực trực tiếp tiếp là là 113.000 113.000 do do tổng tổng CP CP cao cao hơn. hơn. Theo Theo PP PP xác xác định định CP CP toàn toàn bộ bộ 5.000 5.000 đã đã mất mất đi đi đâu? đâu? a. a. Đã Đã biến biến mất mất vào vào “hộp “hộp đen” đen” kế kế toán. toán. b. b. Trong Trong hàng hàng tồn tồn kho kho cuốI cuốI kỳ. kỳ. c. c. Đó Đó là là số số thuế thuế TNDN TNDN tiết tiết kiệm kiệm được. được. d. d. 5.000 5.000 không không phảI phảI là là chi chi phí phí thật, thật, do do đó đó không không có có gì gì đã đã thực thực sự sự mất mất đi. đi. 12
 13. Công ty Ánh sáng Đối chiếu lợi nhuận thuần Chỉ tiêu tháng 1 tháng 2 tháng 3 1. LN thuần theo PP xác định CP trực tiếp 2. Cộng CPSX chung cố định trong SP tồn cuối kỳ 3. Trừ CPSX chung cố định trong SP tồn đầu kỳ 4. LN thuần theo PP xác định CP toàn bộ 13
 14. Công ty Ánh sáng (SLSX biến động, SL tiêu thụ ổn định) Sản lượng tháng 4 tháng 5 tháng 6 Tồn đầu kỳ - - 2,000 Sản xuất trong kỳ 10,000 12,000 8,000 Tiêu thụ trong kỳ 10,000 10,000 10,000 Tồn cuối kỳ - 2,000 - 14
 15. Công ty Ánh sáng Giá Giáthành thànhsxsp sxsp––PP PPxác xácđịnh địnhchi chiphí phítoàn toànbộ bộ CP NVL trực tiếp đvsp 5 CP nhân công trực tiếp đvsp 3 CP sản xuất chung biến đổi đvsp 2 CP sản xuất chung cố định bình quân 5 50.000 ÷ 10.000sp Tổng giá thành sản xuất đvsp 15 Tháng Tháng44 15
 16. Công ty Ánh sáng Giá Giáthành thànhsxsp sxsp––PP PPxác xácđịnh địnhchi chiphí phítoàn toànbộ bộ CP NVL trực tiếp đvsp CP nhân công trực tiếp đvsp CP sản xuất chung biến đổi đvsp CP sản xuất chung cố định bình quân Tổng giá thành sản xuất đvsp Tháng Tháng55 16
 17. Công ty Ánh sáng Giá Giáthành thànhsxsp sxsp––PP PPxác xácđịnh địnhchi chiphí phítoàn toànbộ bộ CP NVL trực tiếp đvsp CP nhân công trực tiếp đvsp CP sản xuất chung biến đổi đvsp CP sản xuất chung cố định bình quân Tổng giá thành sản xuất đvsp Tháng Tháng66 17
 18. Công ty Ánh sáng BCKQKD theo PP xác định CP toàn bộ Chỉ tiêu tháng 4 tháng 5 tháng 6 1. Doanh thu 2. Giá vốn hàng bán 3. Lợi nhuận gộp 4. Chi phí BH&QLDN 5. Lợi nhuận thuần 18
 19. Công ty Ánh sáng Giá Giáthành thànhsxsp sxsp––PP PPxác xácđịnh địnhchi chiphí phítrực trựctiếp tiếp CP NVL trực tiếp đvsp 5 CP nhân công trực tiếp đvsp 3 CP sản xuất chung biến đổi đvsp 2 Tổng giá thành sản xuất đvsp 10 19
 20. Công ty Ánh sáng BCKQKD theo PP xác định CP trực tiếp Chỉ tiêu 1 sp tháng 4 tháng 5 tháng 6 1. Doanh thu 2. Chi phí biến đổi CPSX CPBH & QLDN 3. Lợi nhuận góp 4. CP cố định CPSX CP BH&QLDN 5. Lợi nhuận thuần 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2