Bài giảng Khái niệm và phân loại cống ngầm

Chia sẻ: Dangvanhuy Dangvanhuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
235
lượt xem
72
download

Bài giảng Khái niệm và phân loại cống ngầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Khái niệm và phân loại cống ngầm trình bày khái niệm và phân loại cống ngầm, tính toán thủy lực cống ngầm, tính toán kết cấu cống ngầm, cấu tạo của cống ngầm. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khái niệm và phân loại cống ngầm

 1. §4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM
 2. §4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM
 3. § 4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM
 4. §15.5 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM
 5. §15.5 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM
 6. Cửa lấy nước thuỷ điện Hàm Thuận (đang thi công)
 7. Cửa lấy nước thuỷ điện Hàm Thuận (đã hoàn thành)
 8. § 4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM I. Khái niệm: - Cống ngầm là loại công trình được đặt dưới đê, đập vật liệu địa phương dùng vào việc tháo nước hay lấy nước. II. Phân loại 1. Theo vËt liÖu x©y dùng: Cã c¸c lo¹i cèng ngÇm b»ng sµnh, b»ng bªt«ng, bªt«ng cèt thÐp vµ èng kim lo¹i. Thùc tÕ x©y dùng sö dông nhiÒu nhÊt lµ cèng b»ng bªt«ng cèt thÐp vµ kim lo¹i.
 9. § 4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM II. Phân loại 2. Theo hinh d¹ng kÕt cÊu: Cèng trßn a) b) c) 70 Cèng Hép 6.0 1.2 5 1. 570 450 Cèng vßm 1.5 3.5 3.5 5 6. 1.5 8 0. 50 70 450 70 3. Theo c¸ch bè trÝ: 590 Cèng ngÇm ®Æt trùc tiÕp trªn mÆt nÒn: ¦D: Kinh tÕ vµ thi c«ng ®ì phøc t¹p ND: Khã söa chua, khíp nèi th©n cèng kh«ng tèt dÉn ®Õn rß rØ  mÊt æn ®Þnh ®Ëp ®Êt SD: trªn nÒn ®¸
 10. § 4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM II. Phân loại 3. Theo c¸ch bè trÝ: Cèng ngÇm ®Æt trong hµnh lang b»ng bªt«ng cètthÐp: ¦D: an toµn vµ kiÓm tra söa chua dÔ dµng SD: trªn nÒn ®Êt hay nÒn yÕu, dïng cho ®êng èng cã ¸p vµ kÕt hîp lµm hµnh lang dÉn dßng khi thi c«ng.
 11. § 4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM II. Phân loại 4. Theo hinh thøc lÊy níc: LÊy níc kiÓu ®Æt van khèng chÕ ë h¹ lu: ¦D: ®¬n gi¶n, cöa van chÝnh ®Æt ë cöa ra, kh«ng ph¶i lµm cÇu c«ng t¸c vµ bé phËn ®Çu vµo cã thÓ lµm ®¬n gi¶n, gi¶m ®îc khèi lîng c«ng trinh ND: th©n cèng cÇn ph¶i lµm b»ng những vËt liÖu bÒn ch¾c nh bª t«ng cèt thÐp, èng thÐp hay thÐp bäc bª t«ng cèt thÐp do cèng cã ¸p SD: khi Q, H nhá
 12. § 4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM II. Phân loại 4. Theo hinh thøc lÊy níc: LÊy níc kiÓu cöa kÐo nghiªng: ¦D: gi¶m ®îc khèi lîng c«ng trinh vµ thiÕt bÞ ®ãng më ®¬n gi¶n. ND: cöa van vµ d©y kÐo lu«n n»m díi níc nªn dÔ bÞ han rØ h háng, kiÓm tra söa chữa khã khăn, khã khèng chÕ chÝnh x¸c lu lîng, khi cöa më mét phÇn níc ch¶y vµo thêng g©y rung ®éng. SD: khi Q, H nhá 4 3 2 1
 13. § 4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM II. Phân loại 3. Theo hinh thøc lÊy níc: LÊy níc kiÓu th¸p: a. KiÓu kÝn: van khèng chÕ díi s©u ¦D: gi¶m ®îc khèi lîng c«ng trinh vµ thiÕt bÞ ®ãng më ®¬n gi¶n. ND: cét níc cao, v lín g©y rung ®éng vµ x©m thùc cèng. H cao  nhiÖt ®é níc thÊp  k lîi cho sinh lý c©y trång. SD: sö dông nhiÒu khi Q, H lín
 14. § 4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM II. Phân loại 4. Theo hinh thøc lÊy níc: LÊyKiÓukiÓu th¸p: b. níc hë: lÊy níc kiÓu cÇu c¶ng ¦D: kh¸c phôc 2 ND trªn. ND: kÕt cÊu vµ sö dông phøc t¹p SD: hå chøa nhá vµ H
 15. § 4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CỐNG NGẦM II. Phân loại I II III 3. Theo hinh thøc lÊy níc: LÊy níc kiÓu th¸p: Chän vÞ trÝ ®Æt th¸p Khi th¸p ®Æt ë vÞ trÝ I ¦D: kiÓm tra söa chữa ®êng èng dÔ dµng ND: cÇu c«ng t¸c dµi, th¸p dÔ bÞ lón nhiÒu h¬n so víi c¸c bé phËn kh¸c, th¸p chÞu ¶nh hëng lín cña sãng, giã, ®éng ®Êt. Khi ®Æt ë vÞ trÝ III: ND: th¸p chÞu ¸p lùc ®Êt lín, chiÒu dµi ®o¹n èng cã ¸p kh¸ dài, thao t¸c l- íi ch¾n r¸c kh«ng thuËn tiÖn, vi vËy nãi chung rÊt Ýt ®Æt ë vÞ trÝ nµy. ĐÆt th¸p ë vÞ trÝ II sÏ kh¾c phôc bớt những nhîc ®iÓm cña 2 vÞ trÝ trªn.
 16. § 4.2 TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG NGẦM I. Tính toán khẩu diện cống II. Tính toán tiêu năng cống
 17. § 4.2 TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG NGẦM I. Tính toán khẩu diện cống A. Cèng ngÇm lÊy níc kiÓu èng nghiªng hay cöa kÐo nghiªng: Lu lîng vµo cèng xem nh lu lîng ch¶y qua lç  :hÖ sè lu lîng, ®èi víi lç cã thÓ lÊy  = 0.6  0.7; Q  .. 2.g.H H : níc tÝnh to¸n tõ trung t©m lç ®Õn mÆt tho¸ng;  :diÖn tÝch lç lÊy níc trªn èng nghiªng hoÆc cöa vµo cèng Dßng ch¶y trong èng nghiªng lµ dßng ch¶y ®Òu nªn lu lîng tÝnh theo CT : diÖn tÝch m/c ít cña dßng ch¶y trong èng nghiªng; C: hÖ sè Sezi; Q  C.. Ri R: b¸n kÝnh thuû lùc; i: ®é dèc èng nghiªng, thêng lÊy i = 1/5 1/2
 18. § 4.2 TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG NGẦM I. Tính toán khẩu diện cống B. Cèng ngÇm lÊy níc kiÓu th¸p: a, trêng hîp tÝnh to¸n: Chênh lệch mực nước thượng hạ lưu nhỏ và lưu lượng lấy nước tương đối lớn, cửa van mở hoàn toàn. Thường tính: thượng lưu: MNC, hạ lưu:Zkc b, Xác định bề rộng cống: theo điều kiện Z: độ chênh lệch mực nước thượng hạ lưu cho phép để thiết kế cống; Z i  i.l  Z  i: độ dốc của cống, được tính từ công thức dòng đều Zi: tổng tổn thất cục bộ
 19. § 4.2 TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG NGẦM I. Tính toán khẩu diện cống B. Cèng ngÇm lÊy níc kiÓu th¸p: a, trêng hîp tÝnh to¸n: Chênh lệch mực nước thượng hạ lưu nhỏ và lưu lượng lấy nước tương đối lớn, cửa van mở hoàn toàn. Thường tính: thượng lưu: MNC, hạ lưu:Zkc  b, Xác định bề rộng cống: theo điều kiện  Z i  i.l  Z  d
 20. § 4.2 TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG NGẦM I. Tính toán khẩu diện cống b, Xác định bề rộng cống: theo điều kiện Zi = Zr + i.L1 + Zv + i.L2 + Zl + Zp + Zvao Xác định các tổn thất ứng với từng giá trị bc B1: giả thiết một giá trị bc B2: tính tổn thất từ hạ lưu lên sau khi đã sơ bộ chọn hình thức tiêu năng sau cống gồm các tổn thất sau. Q2 Vb2 - Tổn thất cửa ra: Zr   2 g ( nbhh ) 2 2g Vb : lưu tốc dòng chảy trước khi vào kênh hạ lưu Vi : lưu tốc dòng chảy ở sau vị trí có hệ số tổn thất cục bộ i b, hh: chiều rộng và chiều sâu của kênh hạ lưu; n : hệ số lưu tốc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản