intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Khoa học lớp 4: Phòng tránh tai nạn đuối nước - GV. Nguyễn Văn Hoà

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thùy Dương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
102
lượt xem
22
download

Bài giảng Khoa học lớp 4: Phòng tránh tai nạn đuối nước - GV. Nguyễn Văn Hoà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Khoa học lớp 4 "Phòng tránh tai nạn đuối nước" dưới đây để nắm bắt được những việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước, những điều cần biết khi đi bơi hoặc tập bơi. Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khoa học lớp 4: Phòng tránh tai nạn đuối nước - GV. Nguyễn Văn Hoà

 1. KHOA HỌC LỚP 4 G i¸o  v iª n :  Nguyễn Văn Hoà 1
 2. Thø  3 ngµy 12 th¸ng 10 n¨m  2010 Khoa häc Phßng  tr¸nh tai n¹n ®uè i n­íc 1   Nh÷ng  viÖc  nªn lµm vµ kh«ng  nªn lµm ®Ó phßng   tr¸nh tai n¹n ®uè i n­íc  : 2
 3. H·y m« t¶ nh÷ng g× em thÊy ë h×nh vÏ ? Theo em viÖc lµm nµo nªn vµ kh«ng nªn ? V×sao ?
 4. Thø  3 ngµy 12 th¸ng 10 n¨m  2010 Khoa häc Phßng  tr¸nh tai n¹n ®uè i n­íc 1 .  Nh÷ng viÖc nªn lµm  vµ kh«ng nªn  lµm  ®Ó phß ng tr¸nh tai n¹n ®uè i n­íc :   ­ Kh«ng  c h¬i ®ïa g Çn ao  , hå , s «ng ,  s uè i ; Chum  , v ¹i , b Ó n­íc  p h¶i c ã n¾p   ®Ëy  .  ­ ChÊp  hµnh tè t c ¸c  q uy  ®Þnh v Ò an  to µn khi tham  g ia g iao  th«ng  ®­ê ng  
 5. • Thø  3 ngµy 12 th¸ng 10 n¨m  2010 Khoa häc  Phßng  tr¸nh tai n¹n ®uè i n­íc 1 .  Nh÷ng viÖc nªn lµm  vµ kh«ng nªn lµm  ®Ó  phß n tr¸nh tai n¹n ®uè i n­íc : 2 . Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt khi ®i b¬i hoÆc tËp b¬i 4
 6. Theo Nh÷ em ng nªn h×nhtËpminh b¬i hoÆc ®i b¬ ho¹ cho i ë biÕt em ®©u ? ®iÒu g×?
 7. • Thø  3 ngµy 12 th¸ng 10 n¨m  2010 Khoa häc  Phßng  tr¸nh tai n¹n ®uè i n­íc 1 .  Nh÷ng viÖc nªn lµm  vµ kh«ng nªn lµm   ®Ó phß ng tr¸nh tai n¹n ®uè i n­íc : 2 . Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt khi ®i b¬i hoÆc tËp b¬i Æc  b¬i ë  n¬i c ã ng ­ê i lín  ChØ tËp b¬i ho vµ ph­¬ng  tiÖn c ø u hé
 8. Em h∙y c hän   ý e m c ho  lµ ®ó ng  :            a .    §i häc  b ¬i kh«ng  c Çn ng ­ê i lín ®i c ïng  . b. ¨n c ¬m  no  ho Æc  q u¸ ®ãi  kh«ng  nª n ®i  tËp   b ¬i .   c .  Tr­íc  khi b ¬i p h¶i v Ën ®é ng  ®Ó tr¸nh “c hué t  ró t  ”.   d .  Chç  nµo  c ò ng  c ã thÓ tËp  b ¬i ®­îc  .   e .     Kh«ng  tËp  b ¬i ë  nh÷ng  n¬i kh«ng  an to µn  .    g .    Häc  b ¬i ë  b Ó b ¬i lµ tè t nhÊt  .   h .  BiÕt b ¬i lµ tù b ¶o  v Ö m ×nh v µ t¨ng  c ­ê ng  s ø c   kho Π   i. §ang  tuæ i  häc  s inh c h­a c Çn b iÕt b ¬i.  15
 9. Nh÷ng  ý ®ó ng   a.   §i häc  b ¬i kh«ng  c Çn  ng ­ê i lín ®i c ïng   b. ¨n c ¬m  no  ho Æc  q u¸ ®ãi kh«ng  nª n ®i tËp  b ¬i  c . Tr­íc  khi b ¬i p h¶i v Ën ®é ng  ®Ó tr¸nh “ c hué t ró t”  d . Chç  nµo  c ò ng  c ã thÓ tËp  b ¬i ®­îc  . e . Kh«ng  tËp  b ¬i ë  nh÷ng  n¬i kh«ng  an to µn     g . Häc  b ¬i ë  b Ó b ¬i lµ tè t nhÊt  h . BiÕt b ¬i lµ tù b ¶o  v Ö m ×nh v µ t¨ng  c ­ê ng  s ø c  kho Î.  i. §ang  tuæ i häc  s inh kh«ng  c Çn b iÕt b ¬i .  Ph¶i tuy Öt ®è i tu©n thñ q uy  ®Þnh c ña b Ó b ¬i , khu v ùc 16
 10. Thø  5 ngµy 22 th¸ng 10 n¨m  2009 Khoa häc  Phß ng  tr¸nh tai n¹n ®uè i n­íc 3 Bµy tá th¸i ®é, ý kiÕn th«ng qua t×nh huèng: §i häc vÒ Nga thÊy ChiÒu chñ nhËt Hïng mÊy em nhá ®ang B¾c vµ Nam võa ®i ®Õn nhµ Hoµ rñ: tranh nhau cói ®¸ bãng vÒ. Nam rñ “H«m nay bè mÑ ®i xuèng bê ao gÇn B¾c ®i t¾m cho v¾ng, kh«ng cã ai ë ®­êng ®Ó lÊy qu¶ m¸t.. NÕu lµ B¾c nhµ, chóng m×nh ra bãng. NÕu lµ Nga em sÏ nãi g× víi s«ng t¾m cho m¸t”. em sÏ lµm g×? b¹n ? NÕu em lµ Hoµ em sÏ nãi g×víi b¹n ? Nhãm 1,3 Nhãm 2 , 4 Nhãm 5 ,6
 11. Thø  3 ngµy 12 th¸ng 10 n¨m  2010 Khoa häc  Phßng  tr¸nh tai n¹n ®uè i n­íc          1 .  Nh÷ng viÖc nªn lµm  vµ kh«ng nªn lµm  ®Ó  phß ng tr¸nh tai n¹n ®uè i n­íc :     2 . Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt khi ®i b¬i hoÆc tËp b¬i 3. Bµy tá th¸i ®é, ý kiÕn th«ng qua t×nh huèng:     * kÕt luËn  :             ­  Kh«ng  c h¬i ®ïa g Çn ao  , hå, s «ng , s uè i . GiÕng ,  Chum  , v ¹i , b Ó n­íc  p h¶i c ã n¾p  ®Ëy  .   ­ ChÊp  hµnh tè t c ¸c  q uy  ®Þnh v Ò an to µn khi tham  g ia  g iao  th«ng  ®­ê ng  thuû  - ChØ tËp  b ¬i ho Æc  b ¬i ë  n¬i c ã ng ­ê i lín v µ p h­¬ng  tiÖn  c ø u hé .
 12. CẢM ƠN vµ c ¸c  e m häc  s inh !

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản