intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế công cộng - TS. Nguyễn Thị Hoa

Chia sẻ: Babu Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:124

0
417
lượt xem
121
download

Bài giảng Kinh tế công cộng - TS. Nguyễn Thị Hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế công cộng do TS. Nguyễn Thị Hoa biên soạn, nhằm trang bị cho người học lý thuyết cơ bản để luận giải cho sự can thiệp của chính phủ trong nền kinh tế thị trường, trả lời câu hỏi chính phủ nên làm gì hoặc không nên làm gì khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế công cộng - TS. Nguyễn Thị Hoa

 1. MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNG Người biên soạn: TS Nguyễn Thị Hoa Giảng viên khoa Kế hoạch và Phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Bài giảng Kinh tế công cộng 1
 2. THÔNG TIN CƠ BẢN  Tên học phần: Kinh tế Công cộng  Phân bổ thời gian: Giảng trên lớp: 30tiết      Thảo luận/làm bài tập: 14 tiết  Kiểm tra: 1 tiết   Tổng cộng: 45 tiết  Điều kiện tiên quyết: Đã học xong môn Kinh tế vi  mô Bài giảng Kinh tế công 2ộng c
 3. Mục tiêu học phần (1)  Trang bị cho  người học lý thuyết cơ bản để  luận giải cho sự can thiệp của chính phủ trong  nền kinh tế thị trường  Giúp trả lời câu hỏi chính phủ nên làm gì hoặc  không nên làm gì khi chuyển đổi sang nền kinh  tế thị trường. Bài giảng Kinh tế công 3ộng c
 4. Mục tiêu học phần (2)  Doanh nghiệp hoạt động trong thị trường sẽ chịu  tác động như thế nào dưới sự can thiệp của  chính phủ  Doanh nghiệp có thể tham gia được vào hoạt  động nào trong nền kinh tế để giải quyết khiếm  khuyết của thị trường, qua đó nâng cao trách  nhiệm xã hội của doanh nghiệp.  Bài giảng Kinh tế công 4ộng c
 5. Mục tiêu học phần (3)  Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông  tin phản hồi để tránh được sự can thiệp mang  tính duy ý chí hoặc can thiệp quá sâu của chính  phủ vào vận hành của cơ chế thị trường. Bài giảng Kinh tế công 5ộng c
 6. Mục tiêu học phần: cụ thể  Lý giải về vai trò và phạm vi can thiệp của chính  phủ trong nền kinh tế thị trường  Giới thiệu các công cụ chính sách chính phủ can  thiệp vào nền kinh tế thị trường. Bài giảng Kinh tế công 6ộng c
 7. Ba câu hỏi chính của môn học 1. Tại sao chính phủ cần can thiệp vào nền kinh tế thị trường? 2. Chính phủ nên can thiệp vào những lĩnh vực nào của nền kinh tế? 3. Chính phủ can thiệp bằng cách nào vào nền kinh tế? Bài giảng Kinh tế công 7ộng c
 8. Nội dung cụ thể (1)  Chương 1: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị  trường và đối tượng nghiên cứu của môn học  KTCC   Mục đich: lý giải vì sao chính phủ phải có vai trò  chủ động, tích cực can thiệp vào nền kinh tế thị  trường.   Trả lời câu hỏi thứ nhất của môn học Bài giảng Kinh tế công 8ộng c
 9. Nội dung cụ thể (2)  Chương 2: “Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao  hiệu quả kinh tế”, Chương 3: “Chính phủ với vai trò phân phối lại  thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội” ,  Mục đích: hai chương này lần lượt đi sâu phân tích và đánh  giá các vai trò cơ bản của chính phủ, có liên hệ đến thực tiễn  của Việt Nam.  Trả lời câu hỏi thứ hai của môn học Bài giảng Kinh tế công 9ộng c
 10. Nội dung cụ thể (3)  Chương 4: “Các công cụ can thiệp chính sách can thiệp chủ yếu  của chính phủ trong nền kinh tế thị trường”  Mục đích: Hệ thống hoá các công cụ chính sách chính phủ sử  dụng can thiệp vào nền kinh tế thị trường: ưu nhược điểm  của từng công cụ chính sách đó.  Trả lời câu hỏi thứ ba của môn học Bài giảng Kinh tế công 10ng cộ
 11. Tài liệu học tập Bài giảng trên lớp  Các bài đọc được biên soạn cho từng tiết giảng  Bài tập và tình huống  Giáo trình Kinh tế Công cộng ­ Khoa Kế hoạch và   Phát triển, ĐH KTQD Bài giảng Kinh tế công 11ng cộ
 12. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNG Bài giảng Kinh tế công cộng 12
 13. NỘI DUNG CHÍNH 1. Chính phủ trong nền kinh tế thị trường 2. Cơ  sở  khách  quan  cho  sự  can  thiệp  của  chính  phủ  nền kinh tế 3. Chức  năng,  nguyên  tắc  và  những  hạn  chế  trong  can  thiệp của chính phủ vào nền kinh tế thị trường  4. Đối  tượng,  nội  dung  và  phương  pháp  nghiên  cứu  môn học Bài giảng Kinh tế công 13ng cộ
 14. Khái niệm Chính Phủ Chính  phủ  là  một tổ chức  được  thiết  lập  để  thực thi những quyền lực nhất định, điều tiết hành vi của các cá nhân sống trong xã hội nhằm  phục vụ cho lợi ích chung của xã hội đó và tài trợ cho việc cung cấp những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà xã  hội đó có nhu cầu. Bài giảng Kinh tế công 14ng cộ
 15. Quá trình phát triển nhận thức về vai trò  của Chính Phủ  Lý thuyết Bàn tay vô hình của Adam Smith   nền KTTT thuần túy  Quan điểm của Karl Marx, Anghen, Lenin   nền KT kế hoạch hóa tập trung  Cải cách kinh tế (trong đó có VN)   nền KT hỗn hợp Bài giảng Kinh tế công 15ng cộ
 16. Sự thay đổi vai trò CP trong thực tiễn • Thập kỷ 50­70: Chính phủ đóng vai trò  quan trọng • Thập kỷ 80: thu hẹp sự can thiệp của  Chính phủ • Thập kỷ 90: kết hợp với KVTN trong quá  trình phát triển Bài giảng Kinh tế công 16ng cộ
 17. ChÝnh phñ trong vßng tuÇn hoµn kinh tÕ Mua s¾m vµ tiªu dïng ThÞ tr­êng hµng ho¸ Hµng ho¸ vµ dÞch vô cuèi cïng C¸c hé g ia C¸c h·ng ChÝnh phñ ®×nh DÞch vô c¸c yÕu tè ® vµo cho s¶n xuÊt Çu ThÞ tr­êng yÕu tè s¶n xuÊt TiÒn l­¬ tiÒn thuª, lîi tøc ng, Bài giảng Kinh tế công 17ng cộ
 18. Đặc điểm chung của KVCC  Khái niệm: KVCC là một bộ phận của nền kinh tế có thể và được  phân bổ nguồn lực theo cơ chế phi thị trường  Các lĩnh vực cơ bản của KVCC:  Hệ thống các cơ quan quyền lực của NN  Hệ thống quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn XH…  Hệ thống KCHT kỹ thuật và xã hội  Các lực lượng kinh tế của Chính phủ  Hệ thống an sinh xã hội  Quy mô của KVCC: Lớn hay nhỏ tùy thuộc vào quan hệ tương  tác giữa KVCC và KVTN Bài giảng Kinh tế công 18ng cộ
 19. Khu vực công cộng ở Việt Nam  Trước năm 1986  KVCC giữ vai trò chủ đạo  KVTN nhỏ bé, bị bóp nghẹt  Sau năm 1986  Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ VI: chuyển nền KT sang  vận hành theo cơ chế TT  KVCC có chuyển biến sâu sắc  KVCC bộc lộ những yếu kém chưa theo kịp yêu cầu đổi  mới  Nguyên nhân những yếu kém của KVCC Bài giảng Kinh tế công 19ng cộ
 20. Cơ sở khách quan cho sự can thiệp của chính phủ Tiêu chuẩn về hiệu quả sử dụng nguồn lực  Định lý cơ bản của Kinh tế học Phúc lợi  Thất bại của thị trường – cơ sở để Chính phủ can   thiệp vào nền kinh tế Bài giảng Kinh tế công 20ng cộ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2