intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công: Bài 21 và 22 - GV. Đặng Văn Thanh

Chia sẻ: Hi Hi Ha Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
35
lượt xem
1
download

Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công: Bài 21 và 22 - GV. Đặng Văn Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài này trang bị cho người học những kiến thức về thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền. Nội dung chính gồm: Thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường thiểu số độc quyền. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công: Bài 21 và 22 - GV. Đặng Văn Thanh

 1. Thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn vaø thieåu soá ñoäc quyeàn
 2. Caùc noäi dung chính  Thò tröôøng Caïnh tranh ñoäc quyeàn  Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn Caïnh tranh so vôùi caáu keát: Tình theá tieán thoaùi löôõng nan cuûa nhöõng ngöôøi tuø
 3. Caïnh tranh ñoäc quyeàn  Caùc ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn 1) Coù nhieàu doanh nghieäp trong ngaønh 2) Töï do gia nhaäp vaø ra khoûi ngaønh 3) Thoâng tin hoaøn hảo 4) Saûn phaåm coù söï khaùc bieät (thöông hieäu, kiểu daùng, muøi vò…) nhöng thay theá toát cho nhau.
 4. Caïnh tranh ñoäc quyeàn  Möùc ñoä cuûa theá löïc ñoäc quyeàn tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä khaùc bieät cuûa saûn phaåm.  Caùc ví duï veà thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn :  Kem ñaùnh raêng  Xaø boâng  Thuoác caûm  Dòch vuï taxi
 5. Traïng thaùi caân baèng cuûa doanh nghieäp caïnh tranh ñoäc quyeàn $/Q Ngaén haïn $/Q Daøi haïn MC MC AC AC PSR PLR DSR DLR MRSR MRLR QSR Quantity QLR Q
 6. Traïng thaùi caân baèng cuûa doanh nghieäp caïnh tranh ñoäc quyeàn  Ngaén haïn  Ñöôøng caàu doác xuoáng do saûn phaåm coù söï khaùc bieät  Caàu co giaõn nhiều do coù nhieàu saûn phaåm thay theá  MR < P  Lôïi nhuaän ñạt toái ña khi MR = MC  Doanh nghieäp coù lôïi nhuaän kinh teá
 7. Traïng thaùi caân baèng cuûa doanh nghieäp caïnh tranh ñoäc quyeàn  Daøi haïn  Lôïi nhuaän seõ thu huùt caùc doanh nghieäp môùi gia nhaäp ngaønh  Caàu cuûa mỗi doanh nghieäp seõ giaûm (DLR)  Saûn löôïng vaø giaù cuûa doanh nghieäp seõ giaûm  Saûn löôïng cuûa toaøn ngaønh seõ taêng  Khoâng coù lôïi nhuaän kinh teá (P = AC)  P > MC do coù söùc maïnh ñoäc quyeàn ôû moät möùc ñoä naøo ñoù
 8. So saùnh caân baèng daøi haïn giữa caïnh tranh ñoäc quyeàn vaø caïnh tranh hoaøn haûo Caïnh tranh hoaøn haûo Caïnh tranh ñoäc quyeàn $/Q $/Q Toån thaát voâ ích MC AC MC AC P PC D = MR DLR MRLR QC Q QMC Quantity
 9. Caïnh tranh ñoäc quyeàn vaø hieäu quaû kinh teá  Theá löïc ñoäc quyeàn seõ taïo ra möùc giaù cao hôn vaø saûn löôïng thaáp hôn so vôùi caïnh tranh hoaøn haûo.  Coù toån thaát voâ ích, tuy ôû möùc ñoä thaáp so vôùi ñoäc quyeàn hoaøn toaøn.  Ngöôøi tieâu duøng thích thò tröôøng naøo hôn?
 10. Caïnh tranh ñoäc quyeàn 1) Neáu thò tröôøng trôû neân caïnh tranh hôn, saûn löôïng vaø giaù caû seõ bieán ñoåi ra sao? 2) Lieäu coù neân quaûn lyù caïnh tranh ñoäc quyeàn nhö ñoäc quyeàn hoaøn toaøn? 3) Möùc ñoä cuûa theá löïc ñoäc quyeàn do yếu tố naøo quyeát ñònh vaø ñöôïc theå hieän ôû nhöõng ñieåm naøo? 4) Lôïi ích cuûa vieäc ña daïng hoùa saûn phaåm ôû thò tröôøng naøy ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng laø gì?
 11. Heä soá ñònh giaù Doanh nghieäp seõ öôùc löôïng giaù baùn nhö theá naøo khi thieáu thoâng tin veà caàu thò tröôøng? P= MC * Ep Ep+1
 12. Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caùc ñaëc ñieåm  Soá löôïng doanh nghieäp trong ngaønh ít  Söï khaùc bieät veà saûn phaåm coù theå coù hoaëc khoâng  Coù raøo caûn cho vieäc gia nhaäp ngaønh  Ví duï  Ngaønh saûn xuaát oâ toâ, maùy tính  Ngaønh saûn xuaát theùp, hoùa daàu, vieãn thoâng
 13. Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caùc raøo caûn gia nhaäp ngaønh:  Töï nhieân  Tính kinh teá theo quy moâ  Baèng phaùt minh saùng cheá  Bí quyeát coâng ngheä  Thöông hieäu  Chieán löôïc hoaït ñoäng  Saûn phaåm traøn ngaäp thò tröôøng  Kieåm soaùt moät yeáu toá ñaàu vaøo quan troïng
 14. Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caùc thaùch thöùc trong quaûn lyù  Nhöõng haønh ñoäng coù tính chieán löôïc  Phaûn öùng cuûa caùc ñoái thuû  Caâu hoûi  Caùc ñoái thuû seõ phaûn öùng nhö theá naøo neáu moät haõng giaûm giaù baùn?
 15. Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Ñieàu kieän caân baèng ôû thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caùc doanh nghieäp ñöôïc töï do haønh ñoäng sao cho coù lôïi cho mình nhaát vaø do ñoù khoâng coù ñoäng löïc ñeå doanh nghieäp thay ñoåi caùc quyeát ñònh veà saûn löôïng vaø giaù caû.  Caùc doanh nghieäp khi ñöa ra quyeát ñònh phaûi löôøng tröôùc söï traû ñuûa cuûa ñoái phöông.
 16. Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caân baèng Nash (John F. Nash, Nobel 1994) Moãi haõng seõ ñöa ra quyeát ñònh toát nhaát cho mình döïa treân haønh ñoäng cuûa ñoái thuû.  Caân baèng cuûa chieán löôïc öu theá Moãi haõng seõ ñöa ra quyeát ñònh toát nhaát cho mình baát keå haønh ñoäng cuûa ñoái thuû.
 17. Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Moâ hình Cournot (ñoäc quyeàn song phöông)  Coù hai ñoái thuû caïnh tranh  Saûn phaåm ñoàng nhaát  Moãi haõng seõ ñöa ra quyeát ñònh döïa treân quyeát ñònh cuûa ñoái thuû.  Bieán chieán löôïc laø saûn löôïng
 18. Quyeát ñònh veà saûn löôïng cuûa haõng 1 P1 D1(0) (D):P = 150 – Q (Q=Q1+Q2) MC1= 50 MR1(0) D1(75) MR1(75) MC1 MR1(50) D1(50) 12.5 25 50 Q1
 19. Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Ñöôøng phaûn öùng cuûa haõng  Ñöôøng phaûn öùng cuûa haõng laø taäp hôïp taát caû nhöõng möùc saûn löôïng laøm toái ña hoùa lôïi nhuaän cuûa haõng khi bieát tröôùc möùc saûn löôïng cung öùng cuûa ñoái thuû.  Q1 = f(Q2) vaø ngöôïc laïi.
 20. Ví duï veà ñoäc quyeàn song phöông Ñöôøng caàu thò tröôøng laø P = 30 - Q vaø caû Q1 hai haõng coù chi phí bieân baèng 0. 30 Ñöôøng phaûn öùng cuûa haõng 2 Taïi ñieåm caân baèng Cournot, moãi haõng döï ñoaùn ñöôïc saûn löôïng cuûa ñoái phöông vaø Caâra ñöa n baè ngtCournot quyeá ñònh ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän 15 cho mình. 10 Ñöôøng phaûn öùng cuûa haõng 1 10 15 30 Q2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2