Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Nam

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
40
lượt xem
10
download

Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về kinh tế học chất lượng môi trường. Nội dung chính của chương 2 gồm có: Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế, nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm môi trường, các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Nam

 1. KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường Nguyễn Hoàng Nam Email: nguyenhoangnam275@gmail.com Khoa Môi trường và Đô thị Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 2. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT Nội dung Chương II 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.3.1. Nguyên lý của các giải pháp kinh tế 2.3.2. Ô nhiễm tối ưu 2.3.3. Các công cụ kinh tế của nhà nước 2.3.4. Các giải pháp thị trường Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 3. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.1. Mô hình hoạt động của TT & hiệu quả KT Cầu P D ≡ MB P2 P1 0 Q2 Q1 Q Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 4. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.1. Mô hình hoạt động của TT & hiệu quả KT Cung P S≡ MC (một phần) P2 P1 0 Q1 Q2 Q Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 5. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.1. Mô hình hoạt động của TT & hiệu quả KT Cân bằng TT P S CS E P* PS D 0 Q* Q Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 6. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.1. Mô hình hoạt động của TT & hiệu quả KT Hiệu quả Pareto “Một sự phân bổ nguồn lực là có hiệu quả Pareto (hoặc đạt được tối ưu Pareto) nếu không có khả năng dịch chuyển tới một sự phân bổ khác có thể làm cho bất cứ người nào khá lên mà cũng không làm cho ít nhất là bất cứ một người nào khác kém đi” MSB=MSC Wilfredo Pareto (1848-1923) Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 7. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.1. Mô hình hoạt động của TT & hiệu quả KT Thất bại thị trường “Thất bại của thị trường là thuật ngữ để chỉ các tình huống trong đó điểm cân bằng của các thị trường tự do cạnh tranh không đạt được sự phân bổ nguồn lực có hiệu quả” Cách phân bổ để MB = MC (cân bằng thị trường) khác với cách phân bổ để MSB=MSC (hiệu quả Pareto) Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 8. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.1. Mô hình hoạt động của TT & hiệu quả KT Nguyên nhân của thất bại thị trường − Tình trạng cạnh tranh không hoàn hảo − Tác động của các ngoại ứng − Vấn đề cung cấp các hàng hoá công cộng − Sự thiếu vắng của một số thị trường Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 9. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 10. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2.1. Ngoại ứng Khái niệm Ngoại ứng (externality) là hiện tượng xảy ra khi một chủ thể kinh tế này tác động làm phát sinh chi phí hoặc lợi ích cho chủ thể kinh tế khác, nhưng chủ thể tác động không phải bồi thường chi phí đó hoặc không được thanh toán lợi ích đó.  Ngoại ứng là hiện tượng tồn tại những chi phí hoặc lợi ích ở bên ngoài thị trường Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 11. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2.1. Ngoại ứng Phân loại  Ngoại ứng tiêu cực  Ngoại ứng tích cực Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 12. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2.1. Ngoại ứng  Ngoại ứng tiêu cực Hàm chi phí ngoại ứng (EC) thể hiện những chi phí, thiệt hại của chủ thể bị tác động tương ứng với các mức sản lượng của hoạt động sản xuất gây ra ngoại ứng tiêu cực làm ô nhiễm môi trường. Hàm chi phí ngoại ứng cận biên (MEC) thể hiện chi phí, thiệt hại tăng thêm khi sản xuất thêm mỗi đơn vị sản lượng Mối quan hệ giữa EC và MEC? Chi phí Chi phí Chi phí ($) ($) ($) MEC Px MEC MEC EC Qx Sản lượng (Q) Sản lượng (Q) Q0 Sản lượng (Q) Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 13. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng giá Các Tại mức2.3. giải pháp P , lượng 1 cungkinh tế khắc phục ô nhiễm MT là Q 1 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2.1. Ngoại ứng  Ngoại ứng tiêu cực Hiệu quả cá nhân đạt được khi: ($) D = MB MB = MC  E1(P1,Q1) S = MC (1 phần) MB: Lợi ích cá nhân cận biên MC: Chi phí cá nhân cận biên P1 E1 P1: Mức giá đạt hiệu quả cá nhân Sản Q1: Mức sản lượng đạt hiệu quả cá lượng Q1 nhân Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 14. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2.1. Ngoại ứng  Ngoại ứng tiêu cực Hiệu quả xã hội đạt được khi: ($) MSC A MB = MSB MSB = MSC E*(P*,Q*) MC E2 E* MSB=MB+MEB=MB+0 P* MSC=MC+MEC P1 E1 MEC E3 P*: Mức giá đạt hiệu quả xã hội B Sản Q*: Mức sản lượng đạt hiệu quả xã lượng hội 0 Q* Q1 0 W* W1 Lượng thải Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 15. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2.1. Ngoại ứng  Ngoại ứng tiêu cực So sánh phúc lợi xã hội (PLXH) ($) MSC giữa E1 và E*: A MB = MSB MC PLXH = TSB - TSC E* E2 P* P1 E1 TSB TSC PLXH MEC Q* AE*Q*O BE*Q*O ABE* E3 B Sản Q1 AE1Q1O BE2Q1O ABE* - lượng E*E1E2 0 Q* Q1 0 W* W1 Lượng thải Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 16. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2.1. Ngoại ứng  Ngoại ứng tích cực Hàm lợi ích ngoại ứng (EB) thể hiện những lợi ích của chủ thể bị tác động tương ứng với các mức sản lượng của hoạt động sản xuất gây ra ngoại ứng tích cực. Hàm lợi ích ngoại ứng cận biên (MEB) thể hiện lợi ích tăng thêm khi sản xuất thêm mỗi đơn vị sản lượng. Mối quan hệ giữa EB và MEB? Lợi ích ($) MEB Px EB Qx Sản lượng (Q) Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 17. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng giá Các Tại mức2.3. giải pháp P , lượng 1 cungkinh tế khắc phục ô nhiễm MT là Q 1 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2.1. Ngoại ứng  Ngoại ứng tích cực ($) Hiệu quả cá nhân đạt được khi: A MSB MB = MC  E1(P1,Q1) MSC = MC Hiệu quả xã hội đạt được khi: MB E2 MSB = MSC E*(P*,Q*) P* E* P1 E1 MSB=MB+MEB B E3 MEB MSC=MC+MEC=MC+0 0 Q1 Q* Sản lượng Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 18. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2.1. Ngoại ứng  Ngoại ứng tích cực So sánh phúc lợi xã hội (PLXH) ($) giữa E1 và E*: A MSB MSC = MC PLXH = TSB - TSC MB E2 P* TSB TSC PLXH E* P1 Q* AE*Q*O BE*Q*O ABE* E1 Q1 AE2Q1O BE1Q1O ABE* - B E3 MEB E*E1E2 0 Q1 Q* Sản lượng Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 19. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2.1. Ngoại ứng Bài toán Giả sử hoạt động sản xuất xi măng trên thi trường có hàm chi phí cận biên MC = 16+ 0,04Q, hàm lợi ích cận biên MB = 40 - 0,08Q và hàm ngoại ứng cận biên MEC/MEB = 8 + 0,04Q (Trong đó Q là sản phẩm tính bằng tấn, P là giá sản phẩm tính bằng $) a. Xác định mức sản xuất hiệu quả cá nhân và giá tương ứng? b. Xác định mức sản xuất hiệu quả xã hội và giá tương ứng? c. Tính giá trị thiệt hại do hoạt động sản xuất này gây ra cho xã hội? (So sánh phúc lợi xã hội) Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường
 20. 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT 2.2.1. Ngoại ứng 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng Hàng hoá công cộng Hàng hoá công cộng (public goods) là hàng hoá mà việc tiêu dùng của người này không làm ảnh hưởng hay cản trở khả năng tiêu dùng hàng hoá đó của những người khác. Đặc điểm: • Không loại trừ (non-excludablity) • Không cạnh tranh (non-rivalry) Hai đặc điểm này gây ra thất bại thị trường Phân loại: Hàng hoá công cộng thuần tuý Hàng hoá bán công cộng Nguyen Hoang Nam Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản