intTypePromotion=3

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 2

Chia sẻ: Gray Swan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
781
lượt xem
272
download

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 – CẢM BIẾN VÀ ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG ÁNH SÁNG. 2.1 – Những khái niệm cơ bản về ánh sáng. Khái niệm ánh sáng. Định nghĩa khái niệm các đại lượng quang. Nguồn sáng. 2.2 – Cảm biến quang. Nguyên lý cảm biến – Phân loại. • Các phần tử cảm quang. Quang trở Photoresistor. Diode quang Photodiode và tế bào quang-thế Photovoltaic Cell. Transistor-quang phototransistor. • Cảm biến phát xạ. 2.3 – Ứng dụng các phần tử cảm biến quang, đo các đại lượng ánh sáng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 2

 1. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG Chöông 2 – CAÛM BIEÁN VAØ ÑO CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG AÙNH SAÙNG. 2.1 – Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà aùnh saùng. Khaùi nieäm aùnh saùng. Ñònh nghóa khaùi nieäm caùc ñaïi löôïng quang. Nguoàn saùng. 2.2 – Caûm bieán quang. Nguyeân lyù caûm bieán – Phaân loaïi. • Caùc phaàn töû caûm quang. Quang trôû Photoresistor. Diode quang Photodiode vaø teá baøo quang-theá Photovoltaic Cellø. Transistor-quang Phototransistor. • Caûm bieán phaùt xaï. 2.3 – ÖÙng duïng caùc phaàn töû caûm bieán quang, ño caùc ñaïi löôïng aùnh saùng.
 2. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG 2.1 – Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà aùnh saùng. Hình 2.1 – Soùng aùnh saùng hôïp vôùi vector cöôøng ñoä ñieän tröôøng vaø cöôøng ñoä töø tröôøng thaønh moät tam dieän vuoâng goùc.
 3. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG 2.1 – Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà aùnh saùng. Hình 2.2 – Daûi phoå böùc xaï soùng ñieän-töø.
 4. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG 2.1 – Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà aùnh saùng. Hình 2.10 – Phoå caùc nguoàn phaùt xaï khaùc nhau vaø ñoä nhaïy cuûa caùc linh kieän caûm quang silicon vaø maét ngöôøi.
 5. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG 2.1 – Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà aùnh saùng. Hình 2.3 – Phaân boá quang thoâng trong khoâng gian maët caàu.
 6. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG 2.1 – Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà aùnh saùng. Hình 2.5 – Quan heä thoâng löôïng aùnh saùng vaø ñoä choùi.
 7. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG 2.1 – Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà aùnh saùng. Hình 2.5 – Quan heä quang thoâng vaø ñoä roïi.
 8. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG 2.1 – Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà aùnh saùng. Hình 2.4 – Ñoä nhaïy maét ngöôøi theo böôùc soùng aùnh saùng.
 9. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG 2.1 – Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà aùnh saùng. Hình 2.8 – Quan heä phoå böùc xaï aùnh saùng vaø nhieät ñoä ñeøn sôïi ñoát.
 10. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG 2.1 – Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà aùnh saùng. Hình 2.9 – Ñeøn LED: Cöôøng ñoä phaùt saùng; Hieäu suaát phaùt xaï so vôùi truïc quang; Ñaëc tuyeán V-A.
 11. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG 2.1 – Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà aùnh saùng. Hình 2.11 – Caáu truùc nguyeân lyù cuûa moät laser chaát khí He-Ne.
 12. Baøi 2. KYÕ THUAÄT CAÛM BIEÁN AÙNH SAÙNG 2.2 – Caûm bieán quang. NGUYEÂN LYÙ PHAÂN LOAÏI  Nguoàn phaùt xaï: LAMP; LED; LASER. CAÛM BIEÁN  Caûm bieán quang : o Phaàn töû caûm quang: photoresistor; Hieäu öùng quang- • photovoltaic cell; photodiode; phototransistor; ñieän noäi. photothyristor. o Phaàn töû caûm bieán phaùt xaï: gas-filled Hieäu öùng quang- • photoconductive cell; vacuum photoconductive ñieän ngoaïi. cell; secondary-emission multiplier; cathode ray tubes. o Phaàn töû ñaëc duïng: photodiode p-i-n PIN; photodiode avalanche (hieäu öùng thaùc) APD; photodiode Schottky ...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản