intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 2.3 - GV. Võ Văn Dần

Chia sẻ: Chán Đời | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

0
86
lượt xem
22
download

Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 2.3 - GV. Võ Văn Dần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số biện pháp xử lý nền đất yếu , phân loại cọc, cừ, quy trình chế tạo cọc, phương pháp thi công đóng cọc,... là những nội dung chính trong bài giảng "Xử lý nền đất yếu và thi công cọc, ván cừ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 2.3 - GV. Võ Văn Dần

 1. 2.3. xö lý nÒn ®Êt yÕu vµ thi c«ng cäc, v¸n cõ 2.3.1. mét sè biÖn ph¸p xö lý nÒn ®Êt yÕu 1. Cäc tre 2. Cäc gç 3. Cäc c¸t 4. Cäc xi m¨ng ®Êt 5. Dïng bÊc thÊm, ph­¬ng ph¸p cè kÕt ch©n kh«ng …..
 2. 2.3.1. mét sè biÖn ph¸p xö lý nÒn ®Êt yÕu  1. Cäc tre  - Pvi: gia cè nÒn ®Êt yÕu, ®Êt nÒn lu«n lu«n Èm ­ít.  - VËt liÖu:  + Tre ®ùc, giµ ( >2 n¨m), th¼ng vµ t­¬i,  + M×nh dÇy tèi thiÓu 1 – 1,5cm. L = 2 – 3m, D > 6cm.  + §Çu trªn c­a c¸ch mÊu 5cm, d­íi c¸ch 20cm vµ v¸t nhän.  - PP:  + Dïng vå gç, b»ng m¸y xóc hoÆc ®Çm cãc  + Cäc dËp vì ®Çu ph¶i nhæ lªn, thay
 3. PhÇn 2: Thi c«ng cäc 2.3.1. mét sè biÖn ph¸p xö lý nÒn ®Êt vµ cõ yÕu  2. Cäc gç  - Pvi: gia cè nÒn ®Êt yÕu, ®Êt nÒn lu«n lu«n Èm ­ít.  - VËt liÖu:  - giÎ, th«ng, muång, trµm v.v…  - Gç t­¬i, W > 23%.  - Th¼ng, ®é vâng < 1% chiÒu dµi vµ < 12cm.  - Chªn lÖch ®­êng kÝnh
 4. 2.3.1. mét sè biÖn ph¸p xö lý nÒn ®Êt yÕu  3. Cäc c¸t, giÕng c¸t  Pvi: - Gia cè nÒn ®Êt yÕu, nÒn ®­ êng, CT thÊp tÇng, mãng bÓ chøa.  - Sö dông ë n¬i cã MNN cao.  - Tho¸t n­íc lç rçng, t¨ng søc chÞu t¶i cña nÒn.  PP: §­a c¸t vµng vµo ®Êt b»ng PP
 5. 2.3.1. mét sè biÖn ph¸p xö lý nÒn ®Êt yÕu  3. Cäc c¸t, giÕng c¸t  GiÕng c¸t: §æ c¸t xuèng c¸c lç b»ng PP ®ãng èng chèng hoÆc m¸y khoan hay tia n­íc phun ¸p suÊt cao. (xem clip)
 6. 2.3.1. mét sè biÖn ph¸p xö lý nÒn ®Êt yÕu  4. Cäc xi m¨ng ®Êt  Pvi: - Gia cè nÒn ®Êt yÕu, nÒn ®­êng, CT thÊp tÇng, mãng bÓ chøa.  PP:  - Dïng khoan ®Üa xo¾n vµo trong ®Êt vµ xoay ng­îc chiÒu ®Ó rót lªn, vËt liÖu ®­îc b¬m qua èng dÉn trong cÇn khoan vµo lßng ®Êt.  - §Êt + vËt liÖu t¸c dông hãa häc vµ c­êng ®é ph¸t triÓn theo thêi gian.  - D = 60cm, l = 25m.
 7. 2.3.1. mét sè biÖn ph¸p xö lý nÒn ®Êt yÕu 5. Dïng bÊc thÊm, dïng ph­¬ng ph¸p cè kÕt ch©n kh«ng Dïng bÊc thÊm Pvi: nÒn ®Êt yÕu, cã hµm l­îng n­íc, tÝnh nÐn Ðp cao, c­êng ®é ®Êt, tÝnh thÊm n­íc kÐm, ®é s©u líp bïn lín. ChuÈn bÞ mÆt b»ng: Toµn bé MB ph¶i cã cao ®é lín h¬n cao ®é ngËp n­íc t¹i khu vùc thi c«ng lµ 1m. MÆt b»ng thi c«ng ph¶i æn ®Þnh, xe di chuyÓn kh«ng bÞ lón lÇy. §é dèc mÆt b»ng 0,5%
 8. 2.3.1. mét sè biÖn ph¸p xö lý nÒn ®Êt yÕu 5. Dïng bÊc thÊm, dïng ph­¬ng ph¸p cè kÕt ch©n kh«ng (xem clip)
 9. 2.3.2. ph©n lo¹i cäc, cõ  1. Cäc thÐp  - ­u ®iÓm:  Träng l­îng t­¬ng ®èi nhá.  BÒn vµ cøng, kh«ng sî h­ háng khi vËn chuyÓn vµ khi ®ãng.  Søc chÞu t¶i cña cäc èng thÐp rÊt lín, tíi 250 – 300 tÊn.  - Nh­îc ®iÓm: Gi¸ thµnh cao  - Sö dông: trô cÇu, c«ng tr×nh d©n dông ë nh÷ng khu vùc chËt hÑp. H¹ xuèng b»ng m¸y Ðp thuû lùc.  2. Cäc vÝt b»ng thÐp hay gang  - Kh¶ n¨ng chÞu lùc lín  - Sö dông: c«ng tr×nh quan träng ë khu vùc cã b·o lín vµ giã xo¸y.
 10. 2.3.2. ph©n lo¹i cäc, cõ  3. Cäc bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n  - TiÕt diÖn vu«ng: 20cm, 25cm, 30cm, 35cm, 40cm, 45cm. Dµi tõ 6 – 11m.  - Thi c«ng: ®ãng hoÆc Ðp.  4. Cäc bªt«ng cèt thÐp øng suÊt tr­íc  - H¹n chÕ hiÖn t­îng nøt nÎ cña cäc v× bª t«ng ®· ®­îc nÐn tr­ íc.  5. Cäc khoan nhåi  - TiÕt diÖn trßn, D = 60, 80, 120, 150, thËm chÝ 300cm, dµi cã thÓ ®Õn 70m.  - Søc chÞu t¶i lín, lªn tíi hµng ngµn tÊn.  - Sö dông: nhµ nhiÒu tÇng, mãng trô cÇu.v.v…  6. Cäc Baret  - Cã tiÕt diÖn bÊt kú ( h×nh vÏ )
 11. 2.3.2. ph©n lo¹i cäc, cõ  7. Mét sè lo¹i cõ  a. V¸n cõ thÐp  - T¹o thµnh mét tÊm t­êng ch¾n ®Êt vµ chèng thÊm b¶o vÖ hè ®µo.  b. V¸n cõ bª t«ng cèt thÐp  - ChiÒu dµi h¹n chÕ, tÝnh chÞu Lç l¾ p èng mÒm xãi n­ í c uèn, chèng va ®Ëp thÊp, chèng thÊm khã kh¨n,  - VËn chuyÓn phøc t¹p, khã sö dông l¹i ®­îc.  c. V¸n cõ gç  - Chèng s¹t lë v¸ch ®Êt, lµm t­ êng v©y
 12. 2.3.2. ph©n lo¹i cäc, cõ
 13. BONUS: quy tr×nh CHÕ T¹O CäC  CäC B£ T¤NG CèT THÐP
 14. BONUS: QUY TR×NH CHÕ T¹O CäC  CäC LY T¢M øng suÊt tr­íc
 15. 2.3.3. Ph­¬ng ph¸p thi c«ng ®ãng cäc.  1. Kh¸i niÖm  §N: cäc ®­îc h¹ vµo trong ®Êt b»ng n¨ng l­îng ®éng (va, ®Ëp, rung).  ­u ®iÓm: gi¸ thµnh kh«ng cao, thi c«ng dÔ dµng.  Nh­îc ®iÓm lín: g©y chÊn ®éng (tiÕng ån), cã khi bÞ cÊm thi c«ng trong ®« thÞ.
 16. 2.3.3. Ph­¬ng ph¸p thi c«ng ®ãng cäc.  2. Chän bóa ®ãng cäc  a. C¸c lo¹i bóa  - Bóa treo: P = 0,5 - 0,6 TÊn, n©ng lªn b»ng têi ®iÖn -> r¬i tù do.  §é cao n©ng bóa: 2,5 - 4 m, ®ãng 4 ®Õn 10 nh¸t/phót.  - Bóa h¬i ®¬n ®éng: P = 1,5 – 8 TÊn, dïng h¬i Ðp, h¬i n­íc ®Ó n©ng chµy -> r¬i tù do.  §ãng ®­îc 25 – 30 nh¸t/phót.  - Bóa h¬i song ®éng: dïng h¬i n­íc, khÝ Ðp ®Ó n©ng chµy lªn vµ h¹ chµy xuèng. §ãng 200 – 300 nh¸t/phót.  - Bóa §iªzen: lµm viÖc theo nguyªn lý ®éng c¬ 2 kú ( hót, nÐn vµ næ, x¶).
 17. 2.3.3. Ph­¬ng ph¸p thi c«ng ®ãng cäc.  b. Nguyªn t¾c chän  - Bóa ®ñ n¨ng l­îng ®Ó h¹ cäc tíi chiÒu s©u thiÕt kÕ víi ®é chèi ®· ®­îc qui ®Þnh.  §é chèi lµ ®é lón cña cäc d­íi 1 nh¸t bóa ®ãng vµ 1 phót víi bóa rung.  - Cã øng suÊt ®éng < øng suÊt ®éng cho phÐp cña cäc ®Ó h¹n chÕ g·y, ®øt cäc.  c. Chän bóa ®ãng cäc K Q q Víi: E E: N¨ng l­îng ®Ëp cña bóa, kGm;  - N¨ng l­îng xung kÝch cña bóa: E = 1,75a:a.PhÖ sè b»ng 25 kG.m/tÊn P: Søc chÞu t¶i cña cäc (T).  - Ngoµi ra E ph¶i tho¶ m·n: K: hÖ sè chØ sù thÝch dông cña Q1 bóa. (B¶ng 8.1 trang 103) 1,25 1,5  - Chän bóa qtheo kinh nghiÖm Q: träng l­îng tæng céng cña bóa (kg).  (®èi víi bóa Q1 ®¬n ®éng vµ bóa diezen): 0,75 1,0 q: träng l­îng cña cäc (tÝnh c¶ q träng l­îng mòi cäc, kg).  L < 12m:
 18. 2.3.3. Ph­¬ng ph¸p thi c«ng ®ãng cäc.  3. TÝnh to¸n chän gi¸ bóa 1 ®ãng cäc 2  - Loai b»ng thÐp di chuyÓn trªn ray nhê têi vµ kÐo ®Èy 4 3 thñ c«ng: tÝnh c¬ ®éng kÐm 5 Ýt sö dông.  - Dïng cÇn trôc b¸nh xÝch, cÇn trôc «t«, m¸y ®µo ®Êt trang bÞ thªm thiÕt bÞ tÝnh tù hµnh cao, di ®éng dÔ dµng.  - ChiÒu cao gi¸ bóa: H = l1+l+h+d+z  l1: chiÒu dµi ®o¹n cäc ®· ®ãng
 19. 2.3.3. Ph­¬ng ph¸p thi c«ng ®ãng cäc.  4. VËn chuyÓn cäc m1 m1 m1  5. ChuÈn bÞ tr­íc khi ®ãng cäc m2 m2  - LËp biÖn ph¸p thi c«ng, ph¶i m1 =m2 m1 =m2 v¹ch ®­êng ®i, chç xÕp cäc, s¬ ®å di chuyÓn cña m¸y  - San dän mÆt b»ng, ®Þnh vÞ mÆt b»ng mãng vµ t©m cäc, tËp kÕt cäc.  - V¹ch tim ë c¸c mÆt bªn cña cäc  - V¹ch ®é dµi suèt th©n cäc (5, 10 cm) ®Ó theo dâi tèc ®é vµ
 20.  5. Kü thuËt ®ãng cäc  + Tr­íc khi ®ãng ®¹i trµ ph¶i ®ãng cäc thö vµ thÝ nghiÖm cäc.  + L¾p ®o¹n cäc mòi vµo gi¸ bóa, c¨n chØnh tim vµ ®é th¼ng ®øng theo hai ph­¬ng.  + Sau khi ®Þnh vÞ, ®ãng nh÷ng nh¸t bóa ®Çu tiªn nhÑ ®Ó cäc xuèng ®óng vÞ trÝ råi ®ãng m¹nh dÇn.  + Nèi cäc: ®o¹n tr­íc c¸ch mÆt ®Êt 50cm th× dõng l¹i, nèi ®o¹n tiÕp theo vµ ®ãng tiÕp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2