intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật thi công: Phần mở đầu - Lương Hòa Hiệp

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

67
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ thuật thi công: Phần mở đầu" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của bộ môn thi công, mối quan hệ giữa các môn học, những khái niệm mở đầu và yêu cầu của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật thi công: Phần mở đầu - Lương Hòa Hiệp

  1. 4/16/2013 GiỚI THIỆU BỘ MÔN THI CÔNG 1- Maùy xaây döïng (MXD) 2- Kyõ thuaät thi coâng (KTTC) 3- Toå chöùc thi coâng (TCTC) 4- Kinh teá xaây döïng (KTXD) 5- Quản lý dự án (QLDA) 6- Sửa chữa & Nâng cấp Công trình (SCCT) 7- Thi công nhà cao tầng (TC NCT) MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC MOÂN HOÏC: 1- Maùy xaây döïng (MXD): Phaûi bieát caáu taïo, nguyeân lyù hoaït ñoäng, caùch söû duïng vaø phaïm vi aùp duïng cuûa töøng loaïi maùy. 1
  2. 4/16/2013 2- Kyõ thuaät thi coâng (KTTC): Höôùng daãn caùc bieän phaùp, phöông phaùp hoaëc kyõ thuaät thi coâng.  Phaàn 1: - Thi coâng ñaát: Caùch ñaøo, ñaép, san laáp,… tính khoái löôïng san neàn. - Neàn moùng: caùch thi coâng caùc loaïi moùng: haï möïc nöôùc hoà ñaøo, tieâu thoaùt nöôùc, moùng noâng (coáp pha, coát theùp, beâ toâng), moùng saâu (moùng coïc ñoùng, coïc eùp, coïc khoan nhoài…) - Coâng taùc coïc vaø cöø  Phaàn 2 - Beâ toâng cốt thép toàn khối: coáp pha, coát theùp, ñoå beâ toâng, bảo dưỡng, thaùo dỡã coáp pha.  Phaàn 3 - Laép gheùp: keát caáu BTCT, keát caáu theùp.  Phaàn 4 - Xaây vaø hoaøn thieän: xaây caùc loaïi töôøng, toâ traùt, oáp laùt, sôn voâi, laép ñaët thieát bò ñieän nöôùc… 2
  3. 4/16/2013 3- Toå chöùc thi coâng (TCTC): Caùch thöùc toå chöùc, phöông phaùp thi coâng moät coâng trình hoaëc moät nhoùm coâng trình xaây döïng cô baûn.  Lập tiến độ thi công: trình tự thi công, thời gian hoàn thành, nhu cầu về tài nguyên (vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí)  Lập tổng MBXD công trường: bản vẽ khu đất xây dựng: công trình XD, máy móc, thiết bị; đường giao thông; hệ thống kho bãi, nhà xưởng; nhà cửa tạm thời; HT điện nước; HT thông tin liên lạc, HT an toàn VS XD & VS mô trường. 4- Söûa chöõa naâng caáp coâng trình: - Xác định nguyên nhân hư hỏng và sự cố các công trình xây dựng. - Phân tích nguyên nhân hư hỏng, xuống cấp hay gây ra sụp đổ công trình. - Tiếp cận các biện pháp sửa chữa, gia cường công trình xây dựng. 3
  4. 4/16/2013 5- Quaûn lyù döï aùn xaây döïng: - Hiểu được nguyên tắc về trình tự tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng dự án. - Hiểu khái quát 1 số nội dung của quá trình thực hiện dự án: Quản lý dự án, các bước thực hiện dự án, các đơn vị tham gia dự án, các hình thức quản lý dự án, công tác đấu thầu, công tác quản lý chất lượng công trình, công tác khảo sát, thiết kế, giám sát thi công… BAØI GIAÛNG KYÕ THUAÄT THI COÂNG GV: LÖÔNG TOAØN HIEÄP 4
  5. 4/16/2013 TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN Bài tập cá nhân: 10% Bài tập lớn, chuyên cần: 20% Thi kết thúc học phần: 70% Hình thức: trắc nghiệm Thang điểm: 10 Tài liệu: được sử dụng 10 5
  6. 4/16/2013 KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU  Định nghĩa về thi công  Thi công là một ngành sản xuất bao gồm công việc xây dựng mới, sửa chữa, khôi phục cũng như tháo dỡ di chuyển nhà cửa và công trình. Nó hình thành từ quá trình thi công.  Quá trình thi công là các quá trình sản xuất tiến hành tại hiện trường nhằm mục đích cuối cùng để xây dựng, sửa chữa, khôi phục, tháo dỡ di chuyển nhà cửa và công trình. 11 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2