intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 2 - TS. Cao Hào Thi

Chia sẻ: Tằng Túy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

42
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 2 - Xây dựng ngân lưu dự án đầu tư. Một số nội dung chính được trình bàu trong bài này gồm có: Biến dạng ngân lưu của dự án, nguyên tắc xây dựng ngân lưu, các quy ước xây dựng ngân lưu, xây dựng biên dạng ngân lưu và các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 2 - TS. Cao Hào Thi

 1. Bài 02 Xây dựng ngân lưu  dự án đầu tư TS. CAO HÀO THI    
 2. Biên dạng ngân lưu của dự án Thöïc thu tröø thöïc chi Giai ñoaïn hoaït ñoäng 0     1     2     3     4     5     6     7    8    9   10    11    12    13   14 Giai ñoaïn ñaàu tö ban ñaàu
 3. Nguyên tắc xây dựng ngân lưu Chỉ ghi vào ngân lưu những khỏan THỰC THU và  THỰC CHI CHI PHÍ CƠ HỘI CHI PHÍ CHÌM
 4. Các qui ước xây dựng ngân lưu CUỐI NĂM: Các khỏan thực thu và thực chi trong  năm sẽ được ghi vào cuối năm NĂM 0  Thời điểm thanh lý
 5. Xây dựng biên dang ngân l ̣ ưu Kế hoach đâ ̣ ̀u tư Cần phối hợp công tác lập kế họach xây dựng  kỹ thuật với kế họach tài chính, phân tích kinh tế  và các nguồn lực sẵn có
 6. Xây dựng biên dang ngân l ̣ ưu Kế hoach hoat đông ̣ ̣ ̣ Cần phối hợp phân tích thị trường với phân tích  nguồn lực và xác định thu chi cho họat động của  dự án
 7. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu Khấu hao Tại sao có khái niệm về chi phí khấu hao? Chi phí khấu hao có phải là một hạng mục trong  báo cáo ngân lưu hay không?
 8. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu Khấu hao Sử dụng chi phí khấu hao trong việc xác định  biên dạng ngân lưu:   Tính thuế  Tính giá trị thanh lý
 9. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu Khỏan thực thu so với doanh thu Khoản thực thu so với Doanh Thu Doanh thu (Sales), Khoản phải thu (Account  Receivable AR) và  Khoản thực thu (Cash Receipt) Khoản thực thu trong kỳ = Doanh thu trong kỳ +         Thay đổi AR trong kỳ Thay đổi AR trong kỳ = (ARđầu – ARcuối) * Ghi chú: Thay đổi AR sẽ được ghi ở ngân lưu vào
 10. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu Khỏan thực chi so với khỏan mua Khoản thực chi so với Khoản mua hàng Khoản mua hàng (Purchases) Khoản phải chi (Account Payable AP)  Khoản thực chi (Cash Expenditures) Khoản thực chi trong kỳ = Khoản mua trong kỳ +       Thay đổi AP trong kỳ Thay đổi AP trong kỳ = (APđầu – APcuối) * Ghi chú: Thay đổi AP sẽ được ghi ở ngân lưu ra
 11. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu Số dư tiền mặt Số dư tiền mặt (Cash Balance CB) Số dư tiền mặt được giữ để thực hiện các giao dịch  trong quá trình thực hiện dự án Thay đổi CB trong kỳ = (CBcuối – CBđầu) Phần tăng CB là một ngân lưu ra Phần giảm CB là một ngân lưu vào * Ghi chú: Thay đổi CB sẽ được ghi ở ngân lưu ra
 12. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu Chi phí đất đai Đầu tư vào đất so với đầu tư vào dự án Cần xử lý đất như một khỏan đầu tư riêng. Không  bao giờ kể lãi/lỗ về đất như khỏan thu/chi đối với  khỏan đầu tư về đất nếu như không có sự cải  thiện/tàn phá trực tiếp đối với đất đai gây ra bởi dự  án Chi phí về đất của dự án là chi phí cơ hội, hoặc giá  trị thuê đất hàng năm hoặc chi phí vốn cho dự án  tính trong khỏang thời gian sử dụng đất. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2