intTypePromotion=3

Bài giảng Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập

Chia sẻ: Mã Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
231
lượt xem
17
download

Bài giảng Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 6 bài 28: Ôn tập

 1. Chaøo möøng quí thaày coâ cuøng caùc em hoïc sinh!
 2. MOÂN LÒCH SÖÛ Tieát 33: OÂN TAÄP
 3. Lòch söû Giai ñoaïn Vieät Nam nguyeân thuyû töø nguoàn goác xa Giai ñoaïn döïng xöa ñeán nöôùc vaø giöõ theá kæ X nöôùc ñaõ traûi  Giai ñoaïn ñaáu qua tranh choáng aùch nhöõng thoáng trò cuûa giai ñoaïn
 4. Caâu 2: Thôøi kyø Thôøi döïng döïng nöôùc nöôùc ñaàu tieân ñaàu tieân dieãn ra töø töø dieãn ra trong theá kæ VII TCN thôøi gian Teân nöôùc naøo? Teân ñaàu tieân laø nöôùc ta laø Vaên Lang. gì? Vò vua ñaàu Vò vua ñaàu
 5. Caâu 3:- Nhöõng cuoäc khôûi nghóa lôùn trong thôøi kyø Baéc thuoäc? - YÙ nghóa lòch söû cuûa nhöõng cuoäc khôûi nghóa? Nhöõng cuoäc khôûi nghóa lôùn: K/n Hai Baø Tröng (Naêm 40) K/n Baø Trieäu (Naêm 248) K/n Lyù Bí (Naêm 542) K/n Mai Thuùc Loan (Naêm 722) K/n Phuøng Höng (Naêm 776-
 6. Caâu 3:- Nhöõng cuoäc khôûi nghóa lôùn trong thôøi kyø Baéc thuoäc? - YÙ nghóa lòch söû cuûa nhöõng cuoäcnghóa:nghóa? YÙ khôûi Caùc cuoäc khôûi nghóa theå hieän tinh thaàn ñaáu tranh baát khuaát, yù thöùc ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp cho Toå quoác.
 7. Caâu 4: Söï kieän lòch söû naøo khaúng ñònh thaéng lôïi hoaøn toaøn thuoäc veà nhaân daân ta trong söï nghieäp giaønh laïi ñoäc laäp cho Toå quoác?
 8. Naêm 938, Ngoâ Quyeàn ñaùnh tan quaân xaâm löôïc Nam Haùn treân soâng Baïch Ñaèng , keát thuùc cheá ñoä cai trò cuûa boïn phong kieán phöông Baéc ñoái vôùi nöôùc ta.
 9. Caâu 5: Haõy keå teân nhöõng vò anh huøng giöông cao ngoïn côø ñaáu tranh choáng phong kieán phöông Baéc, giaønh laïi ñoäc laäp cho Toå quoác..
 10. Hai Bà Trưng
 11. Bà Triệu
 12. Lý Bí
 13. Triệu Quang Phục.
 14. Mai Thúc Loan
 15. Phùng Hưng
 16. Khúc Thừa Dụ
 17. Ngô Quyền
 18. Hai Baø Tröng (Tröng Traéc, Tröng Nhò) Baø Trieäu (Trieäu Thò Trinh) Lyù Bí (Lyù Nam Ñeá) Trieäu Quang Phuïc (Tròeâu Vieät Vöông) Mai Thuùc Loan (Mai Haéc Ñeá) Phuøng Höng Khuùc Thöøa Duï Ngoâ Quyeàn
 19. Caâu 6: Những coâng trình nổi tiếng của nöôùc ta thôøi cổ đại? 1- Troáng ñoàng Ñoâng Sôn
 20. Troáng ñoàng Ñoâng Sôn Hoa vaên treân troáng ñoàng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản