intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

80
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ Chương 7 là: Bản chất và vai trò của lãi suất, phân loại lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tác động của lãi suất, cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Bài giảng LTTCTT<br /> <br /> Tài liệu đọc thêm<br /> Nguyễn Xuân Thành (2003), Việt Nam con đường đi đến tự do<br /> <br /> CHƯƠNG 7<br /> LÃI SUẤT<br /> <br /> hóa lãi suất, Bài giảng FETP.<br /> Bùi Thị Phương Thảo & Trần Thị Quế Giang (2013), Kiểm<br /> soát lãi suất trong giai đoạn 2008 – 2011, FETP.<br /> Cập nhật số liệu lãi suất điều hành của NHNN Việt Nam từ<br /> năm 2002 đến nay.<br /> <br /> ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 1. Baûn chaát vaø vai troø cuûa laõi suaát<br /> 1.1 Khaùi nieäm<br /> <br /> 1. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT<br /> 2. PHÂN LOẠI LÃI SUẤT<br /> <br /> Laõi laø soá tieàn ngöôøi ñi vay phaûi traû cho ngöôøi<br /> cho vay ñeå ñöôïc söû duïng soá voán vay trong moät<br /> khoaûng thôøi gian nhaát ñònh.<br /> <br /> 3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤT<br /> <br /> Laõi suaát laø tyû leä %, phaûn aùnh tieàn laõi phaûi traû<br /> <br /> 4. TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT<br /> <br /> tính treân toång soá voán vay trong moät thôøi gian<br /> <br /> 5. CẤU TRÚC RỦI RO VÀ CẤU TRÚC KỲ HẠN<br /> CỦA LÃI SUẤT<br /> <br /> 1. Baûn chaát vaø vai troø cuûa laõi suaát<br /> <br /> nhaát ñònh.<br /> Laõi suaát 1 kyø (%) <br /> <br /> Laõi phaûi traû1 kyø<br /> x100<br /> Toång soá voán vay<br /> <br /> Vai troø cuûa laõi suaát<br /> <br /> Baûn chaát laõi suaát<br /> <br />  Laõi<br /> <br />  Tieàn laõi laø giaù caû cuûa tö baûn cho vay<br /> <br />  Laõi<br /> <br />  Tieàn laõi laø giaù caû cuûa quyeàn söû duïng voán tín duïng<br /> <br /> suaát laø phöông tieän kích thích lôïi ích vaät chaát ñeå<br /> thu huùt moïi nguoàn voán nhaøn roãi trong neàn kinh teá<br /> suaát laø coâng cuï kích thích ñaàu tö vaø phaùt trieån<br /> kinh teá<br /> <br />  Laõi<br /> <br /> suaát laø ñoøn baåy kích thích ngaân haøng vaø caùc<br /> doanh nghieäp kinh doanh coù hieäu quaû<br /> <br />  Laõi<br /> <br /> suaát laø moät trong nhöõng coâng cuï döï baùo tình hình<br /> neàn kinh teá<br /> <br />  Laõi<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> suaát laø coâng cuï ñieàu tieát vó moâ neàn kinh teá<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng LTTCTT<br /> <br /> 2. Phaân loaïi laõi suaát<br /> <br /> <br /> Căn cứ vào giá trị của tiền lãi<br /> <br /> <br /> <br /> Caên cöù vaøo thôøi haïn tín duïng<br /> <br /> <br /> <br /> Caên cöù vaøo tính linh hoạt của laõi suất<br /> <br /> <br /> <br /> Caên cöù vaøo phöông phaùp traû laõi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Căn cứ vào nghiệp vụ ngân hàng<br /> <br /> Caên cöù vaøo tính linh hoạt cuûa laõi suaát<br /> a. Laõi suaát coá ñònh: laø laõi suaát ñöôïc duy trì coá ñònh<br /> trong suoát thôøi haïn vay.<br /> b. Laõi suaát bieán ñoåi: laø laõi suaát coù theå thay ñoåi trong<br /> thôøi haïn vay treân cô sôû phuø hôïp vôùi söï bieán ñoäng<br /> cuûa laõi suaát thò tröôøng<br /> <br /> Caên cöù vaøo tính oån ñònh cuûa laõi suaát<br /> a. Laõi suaát coá ñònh (Fix interest rate)<br /> b. Laõi suaát thaû noåi (Floating interest rate)<br /> LIBOR: London Interbank Offer Rate<br /> SIBOR: Singapore Interbank Offer Rate<br /> Laõi suaát hieäu duïng (effective interest rate): laø laõi suaát co<br /> ñöôïc sau khi ñaõ ñieàu chænh laõi suaát danh nghóa theo soá<br /> laàn gheùp laõi trong naêm.<br /> <br /> Caên cöù vaøo thôøi haïn tín duïng<br /> a.<br /> <br /> Laõi suaát ngaén haïn: laø laõi suaát aùp duïng trong quan<br /> <br /> Căn cứ vào nghiệp vụ ngân hàng<br />  Laõi suaát tieàn göûi<br /> <br /> heä tín duïng thôøi haïn ngaén<br /> Laõi suaát daøi haïn: laø laõi suaát aùp duïng trong quan heä<br /> <br /> Laõi suaát chieát khaáu<br /> <br /> tín duïng trung vaø daøi haïn<br /> <br /> b.<br /> <br /> Laõi suaát cho vay<br /> Laõi suaát tái chieát khaáu<br />  Lãi suất tái cấp vốn<br /> Laõi suaát lieân ngaân haøng<br />  Laõi suaát cô baûn<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài giảng LTTCTT<br /> <br /> Caên cöù vaøo phöông phaùp traû laõi<br /> <br /> Ngân hàng<br /> trung ương<br /> Cho<br /> vay<br /> <br /> a. Laõi suaát chieát khaáu laø laõi suaát ñöôïc tính cho khoaûn<br /> <br /> LS tái CK<br /> LS tái cấp vốn<br /> <br /> vay maø phaàn laõi ñöôïc hoaøn traû toaøn boä ngay ñaàu kyø<br /> b. Laõi suaát coupon laø laõi suaát tính cho khoaûn vay maø<br /> phaàn laõi ñöôïc hoaøn traû theo ñònh kyø<br /> <br /> Lãi suất liên NH<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> c. Laõi suaát cuoái kyø: laø laõi suaát tính cho khoaûn vay maø<br /> <br /> Lãi suất<br /> tiền gửi<br /> <br /> Lãi suất<br /> cho vay<br /> <br /> LS chiết<br /> khấu<br /> <br /> Người<br /> gửi tiền<br /> <br /> phaàn laõi ñöôïc hoaøn traû khi ñaùo haïn<br /> <br /> Người<br /> vay tiền<br /> <br /> 3. CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN LAÕI SUAÙÂT<br /> <br /> Tröïc tieáp<br /> <br /> a. Caàu quyõ cho vay<br /> b. Cung quyõ cho vay<br /> <br /> Giaùn tieáp<br /> a. Laïm phaùt döï tính<br /> b. Söï phaùt trieån cuûa neàn<br /> kinh teá trong chu kyø<br /> kinh doanh<br /> c. Tyû suaát lôïi tức dự tính,<br /> rủi ro của công cụ nợ<br /> d. Chính saùch taøi chính cuûa<br /> nhaø nöôùc<br /> e. Chính saùch tieàn teä cuûa<br /> NHTW<br /> <br /> NHAÂN TOÁ TRÖÏC TIEÁP<br /> <br /> Caàu quyõ cho vay<br /> <br /> Caùc caù nhaân, hoä gia ñình<br /> Caàu cuûa chính quyeàn<br /> Caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc doanh nghieäp<br /> Thaëng dö ngaân saùch NN<br /> Doøng tieát kieäm nöôùc ngoaøi<br /> Tieàn phaùt haønh và bút teä<br /> <br /> NHAÂN TOÁ TRÖÏC TIEÁP<br /> Cầu của hộ gia<br /> đình đối với<br /> vốn vay<br /> <br /> Cầu của doanh<br /> nghiệp<br /> <br /> Cầu của<br /> chính phủ<br /> <br /> Cầu của<br /> nước<br /> ngoài<br /> <br /> Cung quyõ cho vay<br /> Tieát kieäm:<br /> <br /> Caàu cuûa doanh nghieäp<br /> <br /> Laõi suaát caân baèng<br /> Lãi suất<br /> Cung vượt quá<br /> <br /> S<br /> <br /> i1<br /> O<br /> io<br /> i2<br /> Lãi uất<br /> <br /> Cầu vượt quá<br /> <br /> Tổng mức cầu<br /> vốn vay<br /> <br /> 0<br /> <br /> Q<br /> <br /> D<br /> Quỹ cho vay<br /> <br /> Lượng vốn vay<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài giảng LTTCTT<br /> <br /> CAÙC NHAÂN TOÁ GIAÙN TIEÁP AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN LAÕI SUAÙÂT<br /> <br /> Laõi suaát caân baèng<br /> Lãi suất<br /> <br /> S<br /> <br /> S’<br /> <br /> i1<br /> io<br /> <br /> O<br /> <br /> i2<br /> D<br /> 0<br /> <br /> Q<br /> <br /> D’<br /> Quỹ cho vay<br /> <br /> Laïm phaùt döï tính<br /> <br /> Söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá trong chu kyø kinh doanh<br /> Cung quyõ cho vay taêng do:<br /> <br /> a. Laïm phaùt döï tính<br /> b. Söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá trong chu kyø<br /> kinh doanh<br /> c. Tỷ suất lợi tức dự tính, rủi ro và thanh khoản<br /> của các công cụ nợ<br /> d. Chính saùch taøi chính cuûa nhaø nöôùc<br /> e. Chính saùch tieàn teä cuûa NHTW<br /> <br /> Söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá trong chu kyø kinh doanh<br /> <br /> Tỷ suất lợi tức dự tính, rủi ro và thanh khoản của<br /> các công cụ nợ<br /> <br /> Thu nhaäp cuûa caùc chuû theå trong neàn kinh teá taêng<br /> Tieàn teä oån ñònh, do ñoù nhaø nöôùc saün saøng cho vay<br /> Caàu quyõ cho vay taêng do:<br /> <br /> Nhu caàu ñaàu tö taêng<br /> Nhu caàu tieâu duøng taêng<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài giảng LTTCTT<br /> <br /> Chính saùch taøi chính cuûa nhaø nöôùc<br /> <br /> Nghiên cứu tình huống<br /> Giả sử bạn là giám đốc tài chính của công ty, với nhiệm vụ dự báo chiều<br /> hướng của lãi suất. Bạn đang lập kế hoạch vay vốn và có thể sử dụng dự<br /> báo lãi suất để quyết định xem nên vay với lãi suất cố định hay thả nổi. Các<br /> thông tin sau được xem xét khi đánh giá chiều hướng của lãi suất:<br /> -<br /> <br /> Tăng trưởng kinh tế đã cao hai năm qua Nhưng bạn kỳ vọng rằng nền<br /> kinh tế sẽ trì trệ trong năm tới.<br /> <br /> -<br /> <br /> Lạm phát 3% mỗi năm trong vài năm vừa qua và bạn kỳ vọng rằng tỷ<br /> lệ này không đổi trong năm tới<br /> <br /> -<br /> <br /> a.<br /> <br /> Laõi suaát vaø ñaàu tö<br /> <br /> b.<br /> <br /> Laõi suaát vaø chi tieâu, tieâu duøng<br /> <br /> c.<br /> <br /> Laõi suaát vaø xuaát khaåu roøng<br /> <br /> d.<br /> <br /> Laõi suaát vaø laïm phaùt<br /> <br /> NHTW không dự kiến tăng thêm cung tiền<br /> <br /> -<br /> <br /> 4. Taùc ñoäng cuûa laõi suaát<br /> <br /> Chính phủ vừa thông báo đợt cắt giảm lớn thâm hụt ngân sách<br /> <br /> -<br /> <br /> Chính saùch tieàn teä cuûa NHTW<br /> <br /> Tổng mức tiết kiệm của hộ gia đình kỳ vọng không thay đổi<br /> <br /> a. Dự báo chiều hướng lãi suất trong tương lai<br /> b. Công ty nên vay với lãi suất cố định ở mức 8% hay lãi suất biến đổi<br /> ở mức 8% và được điều chỉnh 1 tháng 1 lần theo thị trường?<br /> <br /> 5. CAÁU TRUÙC RUÛI RO VAØ CAÁU TRUÙC KYØ HAÏN<br /> CUÛA LAÕI SUAÁT<br /> <br /> 5.1 CAÁU TRUÙC RUÛI RO CUÛA LAÕI SUAÁT<br /> <br /> 5.1 Caáu truùc ruûi ro cuûa laõi suaát<br /> <br /> a. Ruûi ro vôõ nôï<br /> b. Tính loûng<br /> c. Thueá<br /> 5.2 Caáu truùc kyø haïn cuûa laõi suaát<br /> a. Lyù thuyeát döï tính<br /> b. Lyù thuyeát thò tröôøng phaân caùch<br /> c. Lyù thuyeát moâi tröôøng öu tieân<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> Caáu truùc ruûi ro cuûa laõi suaát laø<br /> töông quan veà laõi suaát giöõa caùc<br /> coâng cuï nôï coù cuøng kyø haïn<br /> thanh toaùn.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2