intTypePromotion=1

Bài giảng Máy điện: Chương 5 - Máy điện đồng bộ

Chia sẻ: Le Hải Hậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
125
lượt xem
33
download

Bài giảng Máy điện: Chương 5 - Máy điện đồng bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan máy điện đồng bộ, máy điện đồng bộ có rottor cực từ ẩn, đặc tính không tải, mạch ngắn, máy phát đồng bộ,... là những nội dung chính trong chương 5 "Máy điện đồng bộ" trong bài giảng Máy điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Máy điện: Chương 5 - Máy điện đồng bộ

 1. T B 5:
 2. T B
 3. T B N S C
 4. T B
 5. T B
 6. T B ns Axe bobine b b' a e X Axe c' b' inducteur e N e S Axe bobine a a' b c Axe bobine a' c c'
 7. T B Magnetic axis of Magnetic axis of phase phase
 8. T B A. N S C
 9. T B Axe bobine b b' a e X Axe c' b' inducteur e N e S Axe bobine a a' b c Axe bobine a' c c' a Laa0 Lal ia Labib Lacic cos(120o ) Laf If cos( ) 1 1 Mà L ab L ba Lac Lca L bc Lcb L aa 0 do cos(120o ) 2 2 1 a Laa0 Lal ia Laa0 i b ic Laf I f cos( ) 2 1 a Laa 0 Lal Laa 0 i a L af I f cos( ) 2 3 3 a L aa 0 L al i a L af I f cos( ) Ls L aa 0 L al 2 2 d a Ls i a Laf I f cos( t o ) dien P co P co dt a Ls i a af af Laf I f cos( t o ) d a di a d af di a ea Ls Ls e af dt dt dt dt d a di va R aia R aia Ls a e af dt dt d e af Laf I f cos( t o ) Laf I f sin( t o ) dt eaf Laf I f cos( t o ) 2 ( eaf nhanh pha /2 so với af ) 1 1 Eaf ( RMS) Laf If kdq N ph af 2 fkdq N ph af 4,44fkdq N ph af 2 2 Eaf ( RMS) 2 fk dqN ph af af Laf I f af kf I f dia ea Las eaf dt E a j Las I a E af  V R a I a  E R a I a jX s I a  E a a af
 10. T B n jXs Ra Ia Eaf Ua U a Ra I a jX s I a E af Eaf 2 . f .kdq .N ph . af Máy phát: n jXs Ra Ia It Eaf Ua Zt U a E af Ra I a jX s I a 3 Xs Ls Ls Las Laa0 Lal 2 3 3 X Laa0 Lal Laa0 Lal XA X al 2 2
 11. T B 3 XA Laa0 : 2 X al Lal : jXA jXal Ra Ia It Eaf ER U Zt n E R E af jX AI a :  R :
 12. T B n jXs Ra Ia Eaf U U Eaf 2 . f .kdqs.N s . af af, af f
 13. T B Ngoài Máy khi Ia,sc = Ia, n jXs Ra Ia Ia,sc Eaf E af Ra jX s I a af, h a, sc f I’ ’ f (Ia, đm)
 14. T B af, Kh : E af , X s, I a ,sc _ Đi ện kháng đồng bộ chưa bảo hoà: t í nh t heo đặc t í nh khe hở (Eaf, ). Chú ý: Có t hể tính Đi ện kháng đồng bộ chưa bảo hoà ở đi ểm Ia,sc khác Ia, đm, nhưng phải tính theo đặc t í nh khe hở. R khi jXA jXal Ra Ia I a,sc Eaf ER n  E Ra jX al I a ,sc R
 15. T B thông ): jXA jXal Ra Ia Eaf ER U n  E  E  U R af a ,đm af, h a, sc (Uđm) a, sc f I’ f I’ ’ f (Uđm) (Ia, đm) U a,đm U a,đm I 'f I a,sc( Uđm ) I a,sc( Uđm ) U a,đm I a,đm I a,đm 1 1 SCR Kn I ''f I a,đm I a,đm U a,đm U a,đm Xs Xs X*s I a,sc( Uđm ) Zđm U . dòng kích f này, cho máy Ia,sc U .
 16. T B U a ,đm Xs I a ,sc (tính theo U trên ô ) _ Đi ện kháng đồng bộ chưa bảo hoà: t í nh t heo đặc t í nh khe hở (Eaf, ). _ Đi ện kháng đồng bộ bảo hoà: t í nh t heo đặc t í nh không t ải -ngắn mạch ở Ua, đm. Chú ý: Nên tính Đi ện k háng đồng bộ bảo hoà ở đi ểm gần Ua,đm. : Kn: U a ,đm U a ,đm I f' I a ,sc ( U I a ,sc ( U U a ,đm I a ,đm I a ,đm 1 1 đm ) đm ) Kn I f'' I a ,đm I a ,đm U a ,đm U a ,đm Xs Xs X *s Z đm I a ,sc ( U đm ) X*s theo .
 17. T B 1710A 10,4kA 26kV (29,6kV) 3290A 20,0kA 31,8kV (56,9kV) a. s, ? (đơn vị Ω và đvtđ) b. s? (đơn vị Ω và đvtđ) c. n? Tính Xs n? (EX 5.4-p262) (trang 224) ): a. Tính ? (đơn vị Ω và đvtđ) s, b. s? (đơn vị Ω và đvtđ) c. Tính SCR=Kn? Tính Xs n? BT 5.3: Tín 11.2A. BT 2012: 470A 3897A 15kV 16.65kV 1045A 8660A 19kV 37kV a. s và không bão hòa Xs, ? 191.2MW 85 b. c.
 18. T B d. 3: (EX 5.5-p265) (trang 226) 25oC. (đơn vị Ω và đvtđ) a) b) (đơn vị Ω và đvtđ) 4: (EX 5.1-p254) a) af? b) af và af? e af L af I f cos( t o ) 2 af Laf I f cos( t o ) c)
 19. T B II. Máy phát II.1. n jXs Ra Ia It Eaf U Zt E af U Ra jX s I a Ví dụ 1: .
 20. T B a) HSCS=cos =0,9  pha. Tính E af ( )? b) (có dòng điện và điện áp) HSCS=cos b=0,7 nhanh pha? c) (có tổng trở như ở) câu b? Ví dụ 2: 4,8 . Tính giá trị sức điện động Eaf và góc tải khi máy phát cấp điện cho tải ở điều kiện định mức, cos = vector? Ví dụ 3: có 0 R 0,5 ) =5 = pha ? b. Tính ? c. d U%? e. Tính momen .B hao c là 500W. f biên II.2 E U Zs I Zs Ra jXs Zs Z jXs E U 0o ZsI t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2