intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mô hình hóa và mô phỏng trong công nghệ hóa học

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

5
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Mô hình hóa và mô phỏng trong công nghệ hóa học" cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Hệ thống và cấu trúc hệ thống công nghệ; phân tích hệ thống các quá trình công nghệ. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của luận văn này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình hóa và mô phỏng trong công nghệ hóa học

 1. MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Tài liệu tham khảo 1) Nguyễn Minh Tuyển, Kỹ thuật hệ thống công nghệ Hóa học, NXB KHKT, 2001 2) Lê Xuân Hải - Tiếp cận hệ thống trong công nghệ hóa học, (TLTK 2008 ) 3) Tanase G. Dobre and José G. Sanchez Marcano, Chemical Engineering, Modelling, Simulation and Similitude, Wiley VCH, 2007 4) G. Stephanopoulos - Chemical Process Control - Prentice Hall International Edition, 1984 5) William L. Luyben – Process modeling, simulation and control for chemical engineers. Mcraw-Hill Publishing Company, 1990 6) T. F. Edgar, D. M. Himmelblau - Optimization of chemical Processes. In ternational Edition, 1989. 7) X.L. Akhnadarova, V.V. Kafarov–Tối ưu hóa thực nghiệm trong hóa học và kỹ thuật hóa học–Trường ĐH Kỹ thuật Tp. HCM, 1994 8) Nguyễn Nhật Lệ-Tối ưu hóa ứng dụng; NXB KHKT, HN, 2000 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC 1. HỆ THỐNG VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. HEÄ THOÁNG Khái niệm hệ thống Hệ thống S nằm trong môi trường E là tập hợp các phần tử si tương tác với nhau tạo thành cấu trúc nội tại của S và tương tác với E tạo thành quan hệ với môi trường bên ngoài CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Cấu trúc của hệ thống Cấu trúc bên trong của hệ thống được hình thành từ sự tương tác giữa các phần tử thuộc hệ thống. Các tương tác này làm cho các phần tử có quan hệ với nhau và có thể được sắp xếp vào các nhóm như sau: •Nhóm các dạng vật chất tham gia vào các quá trình hóa học, hóa lý •Nhóm các bộ phận hoặc thiết bị tham gia vào quá trình hóa học và hóa lý •Nhóm các đường truyền dẫn thông tin CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. PHÂN HOẠCH VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG Thieát bò coâng ngheä bieät laäp Heä dò theå ña phaân taùn Heä dò theå moät haït Heä ñoàng theå vi moâ Caùc phaân töû, nguyeân töû, ion... CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. PHÂN HOẠCH VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG Toång coâng Taäp ñoaøn B Coâng ty X Caáp IV – ty A Taàng I Nhaø maùy Xí nghieäp ………… Coâng ty X Caáp III 3 -1 3–2 Modun Modun Modun Caáp II coâng ngheä coâng ngheä coâng ngheä 1 2 k Thieát Thieát Thieát Thieát Thieát Caáp I bò bò bò bò bò 1 2 i i+1 n CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Phân hoạch và tích hợp hệ thống Hệ trên Hệ Hệ trước Hệ Hệ sau Sơ đồ vận động của hệ Hệ dưới Cấu trúc không gian của hệ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. Phân hoạch và tích hợp hệ thống Hệ trên trước Hệ trên Hệ trên sau Hệ trước Hệ Hệ sau Hệ dưới trước Hệ dưới Hệ dưới sau Sơ đồ cấu trúc không gian và thời gian của hệ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. Tính löôõng nguyeân cuûa heä thoáng Mỗi hệ thống đều có hai đặc tính cơ bản là đặc tính thực định và đặc tính phỏng định. Hệ thống có bản chất thực định nghĩa là ở những điều kiện tồn tại xác định, các đặc trưng trạng thái của hệ thống cũng được xác định và xác định đơn trị. Cùng tồn tại với đặc tính thực định, hệ thống còn có đặc tính phỏng định hay còn gọi là đặc tính ngẫu nhiên. Với đặc tính phỏng định, khi các điều kiện tồn tại đã được xác định cụ thể nhưng các đặc trưng trạng thái của hệ thống vẫn đa trị, tức là không xác định, không duy nhất. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Baäc töï do cuûa heä thoáng Soá baäc töï do cuûa heä thoáng laø soá quan heä caàn phaûi ñöôïc boå sung vaøo taäp hôïp caùc quan heä ñeå traïng thaùi cuûa heä thoáng ñöôïc xaùc ñònh hoaøn toaøn vaø ñôn trò. P RAÉN KHÍ A1 B1 A2 B2 E B3 A3 LOÛNG T1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. TIẾP CẬN HỆ THỐNG MUÏC TIEÂU TIEÁP CAÄN TOAÙN HOÏC * Thieát keá * Ñieàu khieån quaù trình TIEÁP CAÄN Ñoái töôïng COÂNG * Toái öu hoùa coâng ngheä NGHEÄ (Chuyeân gia) * Toå chöùc saûn xuaát …………………… TIEÁP CAÄN TIN HOÏC Ba phöông thöùc tieáp caän ñoái töôïng coâng ngheä CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. PHÖÔNG TIEÄN BIEÅU ÑAÏT HEÄ THOÁNG Mô hình ngữ văn và mô hình đồ họa CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. PHÖÔNG TIEÄN BIEÅU ÑAÏT HEÄ THOÁNG Moâ hình vaät theå Coù hai loaïi moâ hình vaät theå phoå bieán nhaát ñöôïc khai thaùc söû duïng trong nghieân cöùu caùc ñoái töôïng coâng ngheä: Moâ hình vaät theå ñoàng daïng Moâ hình vaät theå töông töï CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. PHÖÔNG TIEÄN BIEÅU ÑAÏT HEÄ THOÁNG Moâ hình toaùn hoïc X Y x1 Toaùn töû y1 x2 coâng ngheä T y2 xn (Ñoái töôïng coâng yn ngheä) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. PHÖÔNG TIEÄN BIEÅU ÑAÏT HEÄ THOÁNG Moâ hình soá hoùa  Bit – caùc con soá  Bit – maõ soá  Bit – caùc leänh cuûa chöông trình CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. CAÙC TAÙC VUÏ CHIEÁN LÖÔÏC Phaân tích heä thoáng 1) Phaân hoaïch vaø tích hôïp heä thoáng 2) Xaây döïng moâ hình (moâ hình hoùa)  Giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa moâ hình hoùa: phaân tích ñònh tính caáu truùc cuûa heä thoáng  Giai ñoaïn thöù hai cuûa moâ hình hoùa: xaây döïng moâ hình  Giai ñoaïn thöù ba cuûa moâ hình hoùa: vaän haønh moâ hình • 3) Nghieân cöùu treân moâ hình (moâ phoûng) ñeå tìm kieám caùc quyeát ñònh thích hôïp cho caùc vaán ñeà ñaët ra treân heä thoáng thöïc CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. CAÙC TAÙC VUÏ CHIEÁN LÖÔÏC Toång hôïp heä thoáng 1) Thieát keá, cheá taïo töøng ñôn nguyeân thieát bò (töøng thieát bò coâng ngheä rieâng bieät töông öùng vôùi caùc phaàn töû ôû taàng thöù nhaát trong caáu truùc phaân taàng heä thoáng coâng ngheä hoùa hoïc) 2) Thieát keá toaøn boä heä thoáng coâng ngheä goàm moät toå hôïp caùc ñôn nguyeân thieát bò ñöôïc lieân keát vôùi nhau theo moät caáu truùc xaùc ñònh (töông öùng vôùi taàng thöù hai vaø thöù ba trong caáu truùc phaân taàng heä thoáng coâng ngheä hoùa hoïc) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. CAÙC TAÙC VUÏ CHIEÁN LÖÔÏC Ñieàu khieån heä thoáng Ñieàu khieån heä thoáng coâng ngheä taäp trung giaûi quyeát ba vaán ñeà sau ñaây: 1) Ngaên chaën aûnh höôûng xaáu cuûa caùc nhieãu loaïn ngoaïi lai 2) Duy trì traïng thaùi oån ñònh cuûa heä thoáng 3) Vaän haønh toái öu heä thoáng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. LÖÔÏC ÑOÀ LOGIC TRIEÅN KHAI TIEÁP CAÄN HEÄ THOÁNG ÑOÁI TÖÔÏNG COÂNG NGHEÄ Phaùt hieän vaán ñeà, Ñaët vaán ñeà Thaåm ñònh Hieäu chænh hoaëc ñaët laïi vaán ñeà Xaùc ñònh caùc muïc tieâu phaûi ñaït ñöôïc khaâu ñaët vaán ñeà Sai Ñuùng Thaåm ñònh khaâu xaùc Hieäu chænh Nhaän daïng caùc raøo caûn ñònh muïc tieâu caùc muïc tieâu Sai Ñuùng Thaåm ñònh khaâu xaùc Hieäu chænh Xaùc ñònh caùc taùc vuï tieáp caän heä thoáng ñònh raøo caûn caùc raøo caûn (vaø caùc ñieàu kieän ñeå thöïc hieän) Sai Ñuùng Thaåm ñònh khaâu xaùc Hieäu chænh ñònh taùc vuï caùc taùc vuï Sai Thöïc hieän caùc taùc vuï ñeå giaûi Khoâng ñaït yeâu caàu Ñuùng quyeát caùc vaán ñeà ñaõ ñaët ra Thaåm ñònh khaâu thöïc Hieäu chænh quaù trình thöïc hieän hieän Sai Thaåm ñònh keát quaû thöïc hieän Khoâng ñaït yeâu caàu Ñuùng Ñaït yeâu caàu Xaùc nhaän keát quaû vaø döï Ñaït yeâu caàu Thaåm ñònh möùc ñoä Keát luaän hoaøn thaønh khaâu thöïc kieán phaùt trieån hieän CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2