intTypePromotion=1

Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
52
lượt xem
7
download

Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 - Công nghệ sạch, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp. Chương này trình bày những nội dung như: Số phận các chất gây ô nhiễm trong môi trường, công nghệ sạch, ứng dụng công nghệ sạch, thay đổi quá trình, quản lý sâu bệnh, kiểm soát sinh học, các hợp chất cao phân tử sinh học, chất thải sinh hoạt. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

CHÖÔNG 3<br /> <br /> Coâng ngheä saïch, chaát thaûi<br /> sinh hoaït, coâng nghieäp vaø<br /> noâng nghieäp<br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> Soá phaän caùc chaát gaây oâ nhieãm trong<br /> moâi tröôøng<br /> Chaát gaây oâ nhieãm MT coù theå ñöôïc phaân loaïi: chaát<br /> voâ cô, höõu cô, sinh vaät, khí.<br /> Veà nguoàn goác thì coù theå phaân thaønh 3 nhoùm:<br /> Nhoùm coù nguoàn goác sinh hoïc, coù theå bò phaân huûy sinh<br /> hoïc<br /> Nhoùm töø coâng nghieäp hoùa daàu<br /> Nhoùm töø caùc hoùa chaát nhaân taïo<br /> <br /> Soá phaän cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm moâi tröôøng seõ<br /> ñöôïc chuyeån hoùa baèng nhieàu con ñöôøng khaùc<br /> nhau, tuøy thuoäc vaøo tính chaát vaø ñieàu kieän moâi<br /> tröôøng maø noù ñöôïc thaûi vaøo<br /> <br /> CHAÁT OÂ NHIEÃM<br /> Khoâng bay hôi<br /> <br /> Tan trong nöôùc<br /> <br /> Bay hôi<br /> <br /> Khoâng tan trong nöôùc<br /> <br /> Söï bay hôi<br /> Khoâng<br /> <br /> Coù<br /> Hoaït hoùa<br /> Khoâng<br /> <br /> Haáp thu trong<br /> khoâng khí<br /> CFCs, carbon<br /> tetrachloride<br /> <br /> Haáp thu taïi choã<br /> Coù<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> Caùc dung moâi clo hoùa<br /> taïi baõi choân laáp<br /> <br /> Khoâng ñoäc haïi,<br /> deã phaân huûy<br /> Coù<br /> Bieán maát<br /> <br /> Chaát tan trong nöôùc<br /> Khoâng<br /> Tích luõy taïi choã<br /> <br /> Nöôùc?<br /> <br /> Coù<br /> <br /> Coù<br /> Khoù phaân huûy<br /> <br /> Hoaït hoùa hoùa hoïc<br /> Coù<br /> <br /> Khoâng<br /> Haáp thu<br /> Coù<br /> <br /> Phöùc hôïp<br /> <br /> Khoâng phaân<br /> huûy ñöôïc<br /> <br /> Khoâng haáp thu<br /> Khoâng<br /> Coù<br /> Phaân huûy sinh<br /> hoïc<br /> <br /> Khoâng<br /> Tích luõy taïi choã<br /> Caùc acid coù nhaân<br /> thôm vaø clo, thuoác<br /> tröø saâu<br /> <br /> Bieán maát<br /> <br /> Coù<br /> <br /> Phaân huûy sinh<br /> hoïc<br /> Coù<br /> <br /> Bieán maát<br /> Hoùa chaát coù nguoàn<br /> goác daàu moû<br /> <br /> Khoâng phaân<br /> huûy ñöôïc<br /> Khoâng<br /> <br /> Di chuyeån vaøo trong<br /> ñaát, nöôùc ngaàm<br /> Thuoác tröø saâu,<br /> dieät coû<br /> <br /> Chaát khoâng tan trong nöôùc<br /> Haáp thu bôûi teá baøo<br /> <br /> Inert<br /> <br /> Khoâng ñöôïc haáp thu<br /> <br /> Hoaït hoùa<br /> <br /> Caùc ñieàu kieän<br /> thuaän lôïi<br /> Khoâng<br /> Tích luõy trong<br /> chuoãi thöùc aên<br /> DDT, PCBs<br /> <br /> Phaûn öùng<br /> <br /> Caùc ñieàu kieän<br /> thuaän lôïi<br /> Coù<br /> <br /> Coù<br /> <br /> Bieán maát<br /> <br /> Inert<br /> <br /> Khoâng<br /> Tích luõy taïi<br /> choã<br /> Than buøn<br /> <br /> DDT: Dichlorodiphenyltrichloroethane; PCBs: Polychlorobiphenyls<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2