intTypePromotion=3

Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
6
download

Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 - Công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Nội dung chính trong chương này gồm: Giới thiệu, công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

CHÖÔNG 7<br /> <br /> Coâng ngheä sinh hoïc<br /> trong noâng nghieäp<br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> Giôùi thieäu<br /> Hoaït ñoäng noâng nghieäp phaùt trieån do söï tieán boä cuûa<br /> coâng ngheä sinh hoïc<br /> Caùc tieán boä cuûa coâng ngheä sinh hoïc trong noâng nghieäp<br /> aûnh höôûng nhieàu ñeán moâi tröôøng.<br /> Caùc aûnh höôûng cuûa coâng ngheä sinh hoïc trong noâng<br /> nghieäp bao goàm:<br /> Taïo ra caùc loaïi ñoäng thöïc vaät cho naêng suaát cao, choáng<br /> chòu toát<br /> Phaùt hieän beänh dòch treân thöïc vaø ñoäng vaät<br /> Vaccine ñoäng vaät<br /> Kieåm soaùt sinh hoïc<br /> Ña daïng sinh hoïc<br /> Giaûm/xöû lyù chaát thaûi<br /> <br /> Coâng ngheä sinh hoïc thöïc vaät<br /> Kyõ thuaät gene<br /> Phaân laäp gene<br /> Caùc vector<br /> Choïn loïc bieán dò<br /> Bieán naïp thöïc vaät<br /> Teá baøo traàn<br /> Chuyeån naïp DNA<br /> <br /> Nuoâi caáy moâ teá baøo<br /> Dung hôïp teá baøo traàn<br /> Thöïc vaät chuyeån gene<br /> Chòu ñöïng thuoác tröø saâu,<br /> dieät coû<br /> Khaùng saâu haïi, dòch beänh<br /> Chaát löôïng quaû<br /> <br /> Teá baøo traàn<br /> vaø öùng duïng<br /> <br /> Chuyeån naïp gene<br /> vaø öùng duïng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản