intTypePromotion=1

Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
40
lượt xem
8
download

Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Xử lý sinh học chất thải. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Giới thiệu chung, chất gây ô nhiễm môi trường, chất thải vô cơ, hấp thu sinh học, các chất vô cơ khác, chất thải có nguồn gốc từ dầu mỏ, xử lý sinh học dầu tràn, xử lý sinh học đất bị ô nhiễm, nguyên tắc phản ứng phân hủy sinh học, công nghệ xử lý sinh học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

CHÖÔNG 4<br /> <br /> Xöû lyù sinh hoïc<br /> chaát thaûi<br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> Giôùi thieäu chung<br /> Chaát gaây oâ nhieãm moâi tröôøng coù nguoàn goác khaùc<br /> nhau.<br /> Coù theå tìm thaáy ôû caùc moâi tröôøng: bieån, cöûa soâng, hoà,<br /> ñaát.<br /> Vieäc loaïi thaûi caùc chaát gaây oâ nhieãm töø nhöõng vuøng ñaõ<br /> bò oâ nhieãm ñöôïc goïi laø “Söûa chöõa sinh hoïc”<br /> (Bioremediation).<br /> Söûa chöõa sinh hoïc ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc vi sinh vaät<br /> vaø hoaït ñoäng cuûa chuùng.<br /> Vieäc söûa chöõa sinh hoïc coù theå ñöôïc taêng cöôøng qua<br /> quaù trình cung caáp chaát dinh döôõng cho VSV hoaëc<br /> taêng cöôøng quaàn soá löôïng vi sinh vaät taïi vuøng caàn xöû<br /> lyù.<br /> <br /> Nguoàn goác cuûa chaát thaûi ñi vaøo<br /> trong moâi tröôøng<br /> <br /> Hoà<br /> â ng<br /> No<br /> <br /> ïi<br /> tra<br /> <br /> ûy t<br /> <br /> Haàm moû<br /> Nöôùc möa<br /> <br /> beà<br /> raøn<br /> <br /> ët<br /> ma<br /> <br /> Khí thaûi<br /> <br /> Thaûi töø<br /> haàm moû<br /> <br /> a<br /> Ch<br /> Laéng neàn<br /> ñaùy<br /> <br /> Roø ræ, chaûy traøn<br /> <br /> Ñaäp<br /> <br /> Chì rôi xuoáng hoà<br /> <br /> áp<br /> ân la<br /> cho<br /> Baõi<br /> <br /> Chaát thaûi töø<br /> caùc nhaø maùy<br /> Ñaäp<br /> <br /> Thaønh<br /> phoá<br /> Chaûy<br /> traøn<br /> <br /> Baûi choân<br /> laáp hoùa<br /> chaát<br /> <br /> Beán ñaäu<br /> thuyeàn<br /> <br /> Beán caûng<br /> <br /> Khu xöû lyù buøn thaûi<br /> <br /> Baûi choân laáp cuõ<br /> <br /> Baõi boà laáp, choân<br /> chaát thaûi<br /> Baûi choân laáp chaát<br /> thaûi nguy haïi<br /> Vò trí xöû lyù<br /> buøn thaûi<br /> <br /> Giaøn khoan daàu<br /> ngoaøi khôi<br /> <br /> Daàu traøn<br /> <br /> Vò trí coù söï hieän dieän<br /> chaát gaây oâ nhieãm<br /> <br /> Ñaïi<br /> döông<br /> Buøn thaûi töø<br /> giaøn khoan<br /> <br /> Chaát gaây oâ nhieãm moâi tröôøng<br /> Voâ cô<br /> Kim loaïi: Cd, Hg, Ag, Co, Pb, Cu, Cr, Fe<br /> Chaát phoùng xaï, nitrate, nitrite, phosphate, Cyanide<br /> <br /> Höõu cô<br /> Phaân huûy sinh hoïc: nöôùc thaûi, buøn thaûi, chaát thaûi noâng<br /> nghieäp vaø cheá bieán<br /> Chaát thaûi hoùa daàu: daàu, diesel, BTEX<br /> Chaát thaûi toång hôïp: thuoác tröø saâu, dieät coû, HCHC coù<br /> halogen, hydrocarbon maïch voøng<br /> <br /> Sinh hoïc: caùc maàm beänh (vi khuaån, virus)<br /> Khí<br /> Khí: SO2, CO2, NOx, methane<br /> Caùc hôïp chaát höõu cô bay hôi, CFC, haït buïi<br /> <br /> Chaát thaûi voâ cô<br /> Kim loaïi vaø caùc hôïp chaát voâ cô khaùc thaûi vaøo moâi<br /> tröôøng töø caùc hoaït ñoäng khai thaùc moû, luyeän kim, cheá<br /> taïo pin, troàng troït<br /> Nhieàu kim loaïi laø caàn thieát cho sinh vaät nhöng vôùi<br /> noàng ñoä cao thì coù theå trôû neân ñoäc<br /> Kim loaïi ñöôïc haáp thu vaø tích luõy trong chuoãi thöùc aên<br /> sinh thaùi vôùi noàng ñoä cao trong quaù trình phaùt taùn sinh<br /> hoïc<br /> Kim loaïi khoâng theå bò phaân huûy bôûi caùc quaù trình hoùa<br /> hoïc hoaëc sinh hoïc, do ñoù vieäc xöû lyù kim loaïi phaûi laø<br /> quaù trình taäp trung (ngaên caûn quaù trình phaùt taùn), ñoùng<br /> goùi hoaëc taùi cheá<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản