intTypePromotion=1

Bài giảng môn Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chia sẻ: Codon_08 Codon_08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
234
lượt xem
47
download

Bài giảng môn Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả ngày càng cao. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài giảng môn Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa" đã được thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

  1. LỜI NÓI ĐẦU: Kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế- tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với cơ quan quản lý Nhà nước mà còn với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong quá trình đổi mới kinh tế, đặc biệt từ khi Luật doanh nghiệp được ban hành các doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta hình thành và phát triển nhanh chóng. Hiện nay, khoảng 95 % các doanh nghiệp đanh hoạt động đều là doanh nghiệp có quy nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp này đang đóng một vài trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước, tạo ra nhiều việc làm và của cải cho xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp này phát triển mạnh và bền vững. Nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả ngày càng cao. Bộ tài chính đã ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định 48 /2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Chế độ kế toán này đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán, thích ứng, phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế, tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay. Để đáp ứng kịp thời tài liệu học tập, nghiên cứu và thực hành nghiệp vụ kế toán tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở cập nhật những thông tin mới nhất về Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán đã ban hành. Tác giả đã tiến hành biên soạn tập bài giảng môn Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tập bài giảng bao gồm 9 chương sau: Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu. Chương 3: Kế toán tài sản cố đinh và các khoản nợ dài hạn. Chương 4: Kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ và các khoản dự phòng Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chương 7: Kế toán bán hàng hoá, thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh Chương 8: Kế toán Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Chương 9: Báo cáo kế toán. Với kết cấu như trên, tập bài giảng được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, học tập và tham khảo cho cán bộ kế toán, quản lý kinh doanh; cho học sinh, sinh viên và giáo viên giảng dạy chuyên ngành kế toán, quản lý kinh tế trong nhà trường. Mặc dù đã rất cố gắng, xong do hạn chế về trình độ và thời gian tập bài giảng sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để kịp thời bổ sung và hoàn thiện. Tác giả 3
  2. MỤC LỤC Lời nói đầu .............................................................................................................................. 3 Chương 1. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ................................... 4 1.1. Vị trí, vai trò của kế toán trong hệ thống quản lý kinh doanh ......................................... 4 1.2. Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán ......................................................................................... 5 1.3. Những nội dung chủ yếu của việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp............ 6 1.4. Câu hỏi lý thuyết………………………………………………………………………. 23 1.5. Câu hỏi trắc nghiệm…………………………………………………………………….23 Chương 2. Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu ....................... 24 2.1. Kế toán vốn bằng tiền ...................................................................................................... 24 2.2. Kế toán đầu tư ngắn hạn .................................................................................................. 35 2.3. Kế toán các khoản phải thu .............................................................................................. 39 2.4. Câu hỏi lý thuyết .............................................................................................................. 52 2.5. Câu hỏi trắc nghiệm………………………………………………………………….. 52 2.5. Bài tập thực hành ............................................................................................................. 59 Chương 3. Kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn ............................................................. 72 3.1. Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định .............................................................................. 72 3.2. Đánh giá, phân loại tài sản cố định .................................................................................. 63 3.3. Kế toán tăng, giảm tài sản cố định ................................................................................... 65 3.4. Kế toán khấu hao tài sản cố định ..................................................................................... 79 3.5. Kế toán sửa chữa tài sản cố định ...................................................................................... 85 3.6. Kế toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ..................................................................... 86 3.7. Kế toán các khoản đầu tư dài hạn .................................................................................... 92 3.8 Câu hỏi lý thuyết ............................................................................................................... 97 3.9 Câu hỏi trắc nghiệm .......................................................................................................... 98 3.10. Bài tập thực hành ........................................................................................................... 100 Chương 4. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ ........................................................................ 107 4.1. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ ............................................................. 107 4.2. Phân loại và đánh giá vật liệu dụng cụ ............................................................................ 108 4.3. Kế toán chi tiết vật liệu, dụng cụ ..................................................................................... 112 4.4. Kế toán tổng hợp vật liệu, dụng cụ .................................................................................. 116 4.5. Kế toán các khoản dự phòng ............................................................................................ 124 4.6. Câu hỏi lý thuyết .............................................................................................................. 129 4.7. Câu hỏi trắc nghiệm ......................................................................................................... 129 4.7. Bài tập thực hành ............................................................................................................. 132 Chương 5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ................................................ 141 5.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán tiền lương ....................................................................... 141 5.2. Phân loại lao động tiền lương .......................................................................................... 141 5.3. Quỹ lương, Quỹ BHXH, BHYT, BHTN, Kinh phí công đoàn........................................ 144 5.4. Kế toán chi tiến lao động tiền lương ................................................................................ 146 5.5. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương ............................................ 150 5.6. Câu hỏi lý thuyết .............................................................................................................. 153 5.7. Câu hỏi trắc nghiệm ......................................................................................................... 153 5.8. Bài tập thực hành ............................................................................................................. 155 Chương 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ............................................ 167 6.1. Nhiệm vụ của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm .............................................. 167 6.2. Kế toán chi phí sản xuất ................................................................................................... 171 6.3. Các phương pháp tính giá thành ...................................................................................... 174 6.4. Các phương pháp tính giá thành trong một số loại hình doanh nghiệp ........................... 176 4
  3. 6.5. Câu hỏi lý thuyết .............................................................................................................. 182 6.6. Câu hỏi trắc nghiệm ......................................................................................................... 182 6.7. Bài tập thực hành ............................................................................................................. 184 Chương 7. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ............. 205 7.1. Nguyên tắc, nhiệm vụ hạch toán thành phẩm, hàng hoá và tiêu thụ................................ 205 7.2. Kế toán hàng hoá, thành phẩm ......................................................................................... 206 7.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá............................................................................ 212 7.4. Kế toán hoạt động tài chính ............................................................................................ 224 7.5. Kế toán chi phí và thu nhập hoạt động kinh tế khác ........................................................ 228 7.6. Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận ....................................... 232 7.7.Câu hỏi lý thuyết ............................................................................................................... 242 7.8. Câu hỏi trắc nghiệm ......................................................................................................... 243 7.9. Bài tập thực hành ............................................................................................................. 245 Chương 8. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả ..................................... 252 8.1. Kế toán nguồn vồn vốn chủ sở hữu ................................................................................. 252 8.2. Kế toán các khoản nợ phải trả .......................................................................................... 266 8.3. Câu hỏi lý thuyết .............................................................................................................. 289 8.4. Câu hỏi trắc nghiệm ......................................................................................................... 289 8.5. Bài tập thực hành ............................................................................................................. 295 Chương 9. Báo cáo kế toán ..................................................................................................... 289 9.1. Các vấn đề chung về báo cáo tài chính ............................................................................ 289 9.2. Phương pháp lập báo cáo tài chính .................................................................................. 299 9.3. Câu hỏi lý thuyết .............................................................................................................. 337 9.4. Câu hỏi trắc nghiệm ......................................................................................................... 337 9.5. Bài tập thực hành ............................................................................................................. 337 5
  4. TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài Chính, NXB Thống kê năm 2008 - Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ và sổ sách kế toán trong các loại hình doanh nghiệp, NXB Thống kê năm 2001 - Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm - Bài tập, PGS.TS .Nguyễn Văn Công, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2006 - 261 sơ đồ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, TS Hà Thị Ngọc Hà, NXB Lao động - Xã hội, năm 2007 - Chuẩn mực kế toán - Các tài liệu sách, báo về kế toán, kiểm toán, tài chính 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2