intTypePromotion=1

Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
826
lượt xem
269
download

Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn "Kế toán thương mại dịch vụ" gồm có 9 chương trình bày các nội dung: tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ, kế toán tiền và các khoản tương đương tiền, kế toán mua bán hàng hóa trong nước, kế toán xuất nhập khẩu, kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ, kế toán doanh nghiệp xây dựng, kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí kinh doanh, chi phí thuế và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ

 1. M C TIÊU MÔN H C Trang b nh ng ki n th c chuyên môn ch y u v k toán tài chính doanh nghi p thương m i, d ch v và xây d ng. MÔN K TOÁN THƯƠNG M I Giúp sinh viên n m b t nghi p v k toán m c chuyên sâu phù h p v i D CH V chuyên ngành ào t o, k t thúc h c ph n này sinh viên có kh năng v n d ng thành th o nghi p v k toán liên quan n k toán doanh nghi p thương m i, d ch v , xây d ng. 1 2 K T C U MÔN H C YÊU C U MÔN H C Chương 1: T ng quan v doanh nghi p thương m i DV Sinh viên ph i tham d t 80% th i gian tr lên Chương 2: K toán ti n và các kho n tương ương ti n Hoàn thành các bài t p cơ b n, ch ng và có Chương 3: K toán mua bán hàng hóa trong nư c thái nghiêm túc trong h c t p Chương 4: K toán xu t nh p kh u Tham gia ki m tra gi a h c ph n m i ư c d Chương 5: K toán ho t ng kinh doanh d ch v thi (t lu n) Chương 6: K toán doanh nghi p xây d ng Thi cu i khóa (tr c nghi m) Chương 7: K toán tài s n c nh Chương 8: K toán CPKD, CP thu TNDN và X KQKD Chương 9: Báo cáo tài chính 3 4 TÀI LI U THAM KH O Sách, giáo trình chính: [1] TS. Tr n Phư c và t p th tác gi , K toán thương m i d ch v , CHÖÔNG 1 Nhà xu t b n Tài Chính, 2009 Tài li u tham kh o: [1] K toán tài chính - Trư ng i H c Kinh T TP.HCM, Nhà Xu t B n Th ng Kê, 2006 TOÅNG QUAN VEÀ [2] K toán thương m i – Hà Xuân Th ch, Nhà Xu t B n Th ng Kê, 2005 [3] K Toán Thương M i, Tr n Phú Giang, Nhà Xu t B n Th ng Kê, DOANH NGHIEÄP 2005 [4] Lu t K toán, Nhà xu t b n Tài chính, 2005. THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ [5] H th ng chu n m c k toán Vi t Nam , Nhà xu t b n Tài chính, 2006. [6] Ch k toán doanh nghi p, B Tài Chính, 2006 Khác [1]. H th ng các thông tư hư ng d n các chu n m c k toán do B Tài Chính ban hành 2]. Các thông tư hư ng d n v thu thu nh p doanh nghi p và thu GTGT do B Tài Chính ho c T ng c c thu ban hành 5 6 1
 2. MUÏC TIEÂU CHÖÔNG 1 C1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ 1.1 ÑAËC ÑIEÅM DOANH THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ Sau khi nghieân cöùu chöông naøy, ngöôøi hoïc seõ: 1.1.1 Caùc khaùi nieäm - Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm rieâng bieät cuûa DNTM - Bieát ñöôïc phöông phaùp toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong - Hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi laø hoaït DNTM nhö: ñoäng löu thoâng phaân phoái haøng hoaù treân thò + Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn; tröôøng buoân baùn cuûa töøng quoác gia rieâng bieät + Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn; hoaëc giöõa caùc QG vôùi nhau + Toå chöùc vaän duïng hình thöùc keá toaùn & soå keá toaùn; - Kinh doanh dòch vuï laø ngaønh kinh doanh saûn + Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä baùo caùo keá toaùn. phaåm voâ hình, chaát löôïng khoù ñaùnh giaù vì chòu nhieàu yeáu toá taùc ñoäng töø ngöôøi baùn, ngöôøi mua vaø thôøi ñieåm chuyeån giao dòch vuï ñoù. 7 8 C1:TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ C1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ 1.1.3 Ñaëc ñieåm DN thöông maïi dòch vuï 1.1.2 Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi – dòch vuï - Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi laø caùc loaïi haøng 1.1.3.1 Ñaëc ñieåm veà löu chuyeån haøng hoùa hoaù phaân theo töøng ngaønh nhö noâng, laâm, thuûy, haûi - Löu chuyeån haøng hoùa bao goàm ba saûn; haøng coâng ngheä phaåm tieâu duøng; vaät tö thieát bò; khaâu: Mua vaøo, döï tröõ vaø baùn ra. thöïc phaåm cheá bieán; löông thöïc. - Hoaït ñoäng dòch vuï raát ña daïng toàn taïi döôùi nhieàu hình - Quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï caùc saûn thöùc khaùc nhau nhö dòch vuï thöông maïi, dòch vuï trong phaåm dòch vuï thöôøng dieãn ra ñoàng thôøi ngay hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, du lòch, tö vaán, cuøng moät ñòa ñieåm neân cung – caàu dòch vuï ñaàu tö, baûo hieåm, vaän taûi…Trong giaùo trình, taùc giaû xin khoâng theå taùch rôøi nhau maø phaûi ñöôïc tieán giôùi thieäu 3 lónh vöïc: nhaø haøng khaùch saïn, kinh doanh du lòch, vaän taûi. haønh ñoàng thôøi. 9 10 C1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ C1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ 1.1.3.2 Ñaëc ñieåm veà vieäc tính giaù 1.1.3.2 Ñaëc ñieåm veà vieäc tính giaù Haøng hoaù trong doanh nghieäp thöông maïi ñöôïc xaùc - Trong khaâu baùn: ñònh theo giaù mua thöïc teá ôû töøng khaâu kinh doanh: + Trò giaù voán cuûa haøng hoaù tieâu thuï aùp - - Trong khaâu mua: Giaù mua thöïc teá bao goàm giaù thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn (+) Chi phí thu mua (+) Caùc khoaûn duïng moät trong 4 phöông phaùp xu t kho: thueá khoâng ñöôïc hoaøn laïi (-) Caùc khoaûn giaûm giaù, haøng FIFO, LIFO, BQGQ, THÖÏC TEÁ ÍCH mua traû laïi, chieát khaáu thöông maïi ñöôïc höôûng (neáu coù). DANH. - Trong khaâu döï tröõ (thôøi ñieåm nhaäp kho): Trò giaù voán haøng hoaù nhaäp kho bao goàm giaù thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn + Trò giaù voán cuûa dòch vuï cung caáp cuõng (+) Chi phí thu mua (+) Caùc khoaûn thueá khoâng ñöôïc hoaøn chính laø giaù thaønh cuûa saûn phaåm dòch vuï. laïi (-) Caùc khoaûn giaûm giaù, haøng mua traû laïi, chieát khaáu thöông maïi ñöôïc höôûng (neáu coù). 11 12 2
 3. 1.2.1. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN C1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ. 1.2.1.1. Nhöõng qui ñònh veà cheá ñoä chöùng töø keá toaùn 1.2. Toå chöùc coâng vieäc keá toaùn trong DN thöông - Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo Cheá ñoä keá toaùn DN QÑ 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/3/06 hay QÑ 48/2006/QÑ-BTC ngaøy maïi dòch vuï 14/09/06, g m 5 ch tieâu: Noäi dung toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong DN + Chæ tieâu lao ñoäng tieàn löông; ñöôïc toå chöùc nhö sau: + Chæ tieâu haøng toàn kho; - Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn; + Chæ tieâu baùn haøng; - Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn; + Chæ tieâu tieàn teä; + Chæ tieâu TSCÑ. - Toå chöùc vaän duïng hình thöùc keá toaùn & soå keá - Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc như: + toaùn; VB hương daãn luaät thueá GTGT coù caùc maãu quy ñònh veà HÑ GTGT, - Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä baùo caùo keá toaùn. HÑBH thoâng thöôøng, PXKKVCNB + VB höôùng daãn luaät LÑ coù caùc maãu nhö giaáy chöùng nhaän nghæ oám höôûng BHXH, DS ngöôøi nghæ höôûng trôï caáp oám ñau… 13 14 1.2.1.2. Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn 1.2.1.2. Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn - Vaän duïng heä thoáng bieåu maãu chöùng töø keá toaùn: - Laäp chöùng töø keá toaùn: + Ñ/v chöùng töø baét buoäc: ñôn vò khoâng ñöôïc töï + Chöùng töø keá toaùn chæ laäp 1 laàn cho 1 nghieäp yù ñieàu chænh maãu bieåu. VD: phieáu thu, phieáu chi, vuï kinh teá phaùt sinh. hoùa ñôn GTGT,… + Noäi dung chöùng töø keá toaùn phaûi ñaày ñuû caùc + Ñ/c chöùng töø keá toaùn höôùng daãn: ñôn vò coù chæ tieâu, roõ raøng, trung thöïc theå theâm, bôùt theo ñaëc thuø quaûn lyù cuûa mình + Chöùng töø keá toaùn phaûi ñöôïc laäp ñuû soá lieân nhöng phaûi ñaûm baûo caùc noäi dung chuû yeáu cuûa theo quy ñònh cho moãi chöùng töø. chöùng töø quy ñònh. VD: Giaáy ñeà nghò taïm öùng, phieáu xuaát vaät tö theo haïn möùc,… + Caùc chöùng töø keá toaùn ñöôïc laäp baèng maùy vi tính phaûi ñaûm baûo noäi dung quy ñònh cho chöùng töø Baûng 1.1: keá toaùn. 15 16 1.2.1.2. Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn 1.2.1.2. Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn - Kyù chöùng töø keá toaùn: - Trình töï luaân chuyeån vaø kieåm tra chöùng töø keá + Moïi chöùng töø keá toaùn phaûi coù ñuû chöõ kyù theo toaùn: chöùc danh quy ñònh treân chöùng töø môùi coù giaù trò + Laäp, tieáp nhaän, xöû lyù chöùng töø keá toaùn thöïc hieän + Keá toaùn vieân, keá toaùn tröôûng kieåm tra vaø kyù + Chöùng töø ñieän töû phaûi coù chöõ kyù ñieän töû theo chöùng töø keá toaùn hoaëc trình giaùm ñoác DN kyù duyeät quy ñònh cuûa phaùp luaät. + Phaân loaïi, saép xeáp chöùng töø keá toaùn, ñònh + Chöõ kyù cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu DN, cuûa keá toaùn khoaûn vaø ghi soå keá toaùn; tröôûng vaø daáu ñoùng treân chöùng töø phaûi phuø hôïp + Löu tröõ, baûo quaûn chöùng töø keá toaùn. vôùi maãu daáu vaø chöõ kyù coøn giaù trò ñaõ ñaêng kyù taïi ngaân haøng. 17 18 3
 4. 1.2.2. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG TAØI 1.2.2.2. Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá KHOAÛN KEÁ TOAÙN toaùn 1.2.2.1. Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Vieät Nam Coù 2 HTTK keá toaùn: Khi xaây döïng HTTK keá toaùn cho ñôn vò, keá toaùn – Daønh cho DN coù quy moâ lôùn: aùp duïng HTTK caàn phaûi: ban haønh theo QÑ 15/2006/QÑ-BTC, ngaøy – Döïa vaøo qui moâ veà voán vaø nguoàn lao ñoäng 20/3/2006 cuûa BTC. trong DN ñeå löïa choïn HTTK cho phuø hôïp. – Töø HTTK DN seõ aùp duïng, keá toaùn tieán haønh – Daønh cho DN coù quy moâ nhoû vaø vöøa: aùp duïng löïa choïn TK naøo seõ ñöôïc DN söû duïng. HTTK ban haønh theo QÑ 48/2006/QÑ-BTC, ngaøy – Töø soá löôïng TK söû duïng ñaõ choïn löïa, keá toaùn 14/9/2006 cuûa BTC. tieán haønh thieát keá chi tieát HTTK cho ñôn vò. 19 20 1.2.3. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG SOÅ KEÁ TOAÙN VAØ HÌNH THÖÙC KEÁ Sô ñoà 1.2: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù TOAÙN soå caùi Theo höôùng daãn cuûa Cheá ñoä keá toaùn hieän haønh thì DN coù theå toå chöùc heä thoáng soå keá toaùn theo 1 trong 5 hình thöùc keá toaùn nhö sau: Chöùng töø keá toaùn -Hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung (Sô ñoà 1.1): Sô ñoà 1.1: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù chung: Soå quyõ Chöùng töø keá toaùn Baûng Soå/theû keá toång hôïp toaùn chi chöùng töø tieát Soå, Theû keá keá toaùn Ghi chuù: Soå Nhaät kyù chung Soå Nhaät toaùn chi tieát cuøng loaïi + Ghi haøng ngaøy kyù ñaëc bieät + Ghi cuoái kyø Baûng Toång + Quan heä kieåm tra ñoái Baûng toång Soå caùi Ghi chuù: Nhaät kyù Soå caùi hôïp chi tieát chieáu hôïp chi tieát + Ghi haøng ngaøy + Ghi cuoái kyø Baûng caân ñoái + Quan heä kieåm tra ñoái Baùo caùo taøi chính soá phaùt sinh chieáu 21 22 Baùo caùo taøi chính Sô ñoà 1.4: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù - Sô ñoà 1.3: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Chöùng Chöùng töø töø ghi soå Chöùng töø keá toaùn Chöùng töø keá toaùn vaø caùc Baûng phaân boå Baûng toång Soå/Theû keá hôïp chöùng töø toaùn chi Soå quyõ cuøng loaïi tieát Soå/Theû Baûng Nhaät kyù chöùng töø keá toaùn keâ chi tieát Soå ñaêng kyù Chöùng töø ghi soå chöùng töø ghi soå Baûng Baûng toång Soå caùi toång hôïp Soå caùi hôïp chi tieát Ghi chuù: Ghi chuù: chi tieát + Ghi haøng ngaøy + Ghi haøng ngaøy Baûng caân + Ghi cuoái kyø + Ghi cuoái kyø ñoái phaùt sinh + Quan heä kieåm tra ñoái + Quan heä kieåm tra Baùo caùo taøi chính chieáu ñoái chieáu 23 24 Baùo caùo taøi chính 4
 5. Sô ñoà 1.5: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc treân maùy 1.4.2. Toå chöùc vaän duïng heä thoáng soå keá toaùn vaø vi tính hình thöùc keá toaùn Chöùng töø keá toaùn Baûng 1.4: Danh muïc soå keá toaùn: Soå keá toaùn: - Soå toång hôïp - Soå chi tieát Phaàn meàm keá toaùn Baûng toång hôïp chöùng töø keá toaùn - Baùo caùo taøi chính Maùy vi tính cuøng loaïi - Baùo caùo quaûn trò Ghi chuù: + Ghi haøng ngaøy + Ghi cuoái kyø 25 26 + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu 1.2.4. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN CHEÁ ÑOÄ BCTC 1.2.4.1. Caùc heä thoáng baùo caùo ñoái vôùi keá Baùo caùo taøi chính naêm toaùn taøi chính doanh nghieäp Daïng ñaày ñuû BCTC goàm coù 4 maãu: Baùo caùo taøi chính giöõa nieân ñoä – Baûng caân ñoái keá toaùn; Daïng toùm löôïc Heä thoáng – Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh; BCTC Coâng ty meï/taäp ñoaøn: – Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä; BCTC hôïp nhaát. – Baûng thuyeát minh BCTC. Ngoaïi leä Ñôn vò keá toaùn caáp treân/caáp döôùi tröïc thuoäc coâng ty nhaø nöôùc: BCTC toåàng hôïp. 27 28 1.2.4.2. Toå chöùc thöïc hieän cheá ñoä BCTC – Heä thoáng BCTC naêm: + AÙp duïng cho taát caû caùc doanh nghieäp. – Coâng ty meï vaø taäp ñoaøn laäp theâm BCTC hôïp nhaát. – Heä thoáng BCTC giöõa nieân ñoä aùp duïng ñoái vôùi: + DN nhaø nöôùc. + DN nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn. + Vaø caùc DN khaùc khi töï nguyeän laäp BCTC giöõa nieân ñoä (BCTC quyù). 29 30 5
 6. M C TIÊU CHƯƠNG 2 CHÖÔNG 2 Sau khi nghiên c u Chương 2, sinh viên có nh ng ki n th c v khái ni m, nguyên KEÁ TOAÙN TIEÀN VAØ CAÙC t c và phương pháp h ch toán i v i ti n KHOAÛN TÖÔNG ÑÖÔNG và các kho n tương ương ti n. c bi t sinh viên s hi u rõ k thu t h ch toán các TIEÀN kho n ti n liên quan n ngo i t . 31 32 2.1.1 Các khái ni m 2.1.2. Nhi m v k toán Ti n là tài s n c a doanh nghi p t n t i dư i hình Ph n ánh k p th i các kho n thu, chi v n b ng ti n. thái giá tr bao g m ti n m t t i qu , ti n g i ngân Th c hi n vi c ki m tra, i chi u s li u thư ng xuyên hàng (ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng b c, kim khí v i th qu b o m giám sát ch t ch . quý, á quý), ti n ang chuy n và các kho n ti n T ch c th c hi n các quy nh v ch ng t , th t c g i không kỳ h n. h ch toán. Thông qua vi c ghi chép, k toán có th th c hi n ch c Các kho n tương ương ti n là các kho n u tư năng ki m soát và phát hi n các trư ng h p chi tiêu lãng ng n h n (không quá 3 tháng), có kh năng chuy n phí, sai ch , phát hi n các chênh l ch, xác nh i d dàng thành m t lư ng ti n xác nh và nguyên nhân và ki n ngh bi n pháp x lý chênh l ch. không có nhi u r i ro trong chuy n i thành ti n 33 34 2.2.1 Ch ng t k toán 2.1.3. Nguyên t c h ch toán Ch ng t s d ng h ch toán ti n m t t i qu : K toán ti n s d ng ơn v ti n t th ng nh t là VN . Ch ng t g c: Các doanh nghi p có s d ng ngo i t trong ho t ng - Hóa ơn GTGT ho c hóa ơn bán hàng SXKD ph i quy i ngo i t ra ng VN theo t giá giao - Gi y ngh t m ng (03-TT) d ch bình quân liên ngân hàng do ngân hàng NNVN -Thanh toán t m ng (04-TT) công b ho c t giá giao d ch th c t t i th i i m phát sinh nghi p v ghi s k toán. ng th i ph i h ch - B ng thanh toán ti n lương (02-L TL) toán chi ti t ngo i t trên TK007 (TK ngoài b ng C KT) - H p ng Vàng, b c, á quý ph n ánh TK v n b ng ti n ch áp - Biên lai thu ti n (05-TT) d ng cho các doanh nghi p không có ch c năng KD - B ng kê vàng b c, á quý (06-TT) vàng, b c, á quý. Khi tính giá xu t c a vàng, b c, á quý và ngo i t có th áp d ng m t trong các PP sau: - B ng ki m kê qu (07a-TT, 07b-TT) Bình quân gia quy n, nh p trư c-xu t trư c, nh p sau- Ch ng t dùng ghi s : Phi u thu (01-TT), xu t trư c, giá th c t ích danh. phi u chi (02-TT) 35 36 6
 7. 2.2.2 S sách k toán 2.2.2 S sách k toán 2.2.2.1. i v i hình th c k toán nh t ký chung 2.2.2.2. i v i hình th c k toán nh t ký s cái i v i hình th c k toán nh t ký chung g m i v i hình th c Nh t ký S cái g m: S các s : nh t ký chung, nh t ký c bi t, nh t ký Nh t ký S cái, s qu . thu ti n, s cái, s qu . TK111 Quy trình chung ghi s k toán Không s S cái TK NKC d ng NK B TK111 Ch ng Ch ng Nh t ký S cái t gc t gc TK112 Phi u NK thu TK ti n thu S TK111 S qu S qu d ng S cái TK (Th qu ) (Th qu ) Phi u NK B NK chi ti n chi 37 38 2.2.2 S sách k toán 2.2.2 S sách k toán 2.2.2.3. i v i hình th c k toán nh t ký ch ng t 2.2.2.4. i v i hình th c k toán ch ng t ghi s i v i hình th c NKCT g m: s nh t ký ch ng t s i v i hình th c CTGS g m: s CTGS, s cái, s 1, b ng kê s 1, s cái. ăng ký ch ng t ghi s , s qu Quy trình chung ghi s k toán Quy trình chung ghi s k toán Phi u Ch ng B ng kê TK111 S cái thu s1 CTGS t gc Ch ng t TK112 TK111 gc S cái TK TK112 NKCT Phi u s1 S qu TK chi (Th qu ) 39 40 2.2.3. Tài kho n s d ng 2.2.2 S sách k toán K toán t ng h p s d ng tài kho n 111” ti n m t “ 2.2.2.5. i v i hình th c k toán trên máy vi tính ph n ánh s hi n có và tình hình thu chi ti n m t Quy trình chung ghi s k toán t i qu Ph n m m k TK111 Tài kho n 111-“Ti n m t” g m có 3 tài kho n c p 2: Ch ng t g c toán S cái TK112 - Tài kho n 1111 – “Ti n Vi t Nam TK - Tài kho n 1112 – “Ti n ngo i t - Tài kho n 1113 – “Vàng, b c, á quý, kim khí quý” B ng t ng h p ch n g t k toán cùng Máy vi tính lo i 41 42 7
 8. 2.2.4. Phương pháp h ch toán TK111-Ti n m t 2.2.4.1. Phương pháp h ch toán ti n m t t i qu là ng VN SD K:Các kho n ti n m t, ngo i t , vàng -Các kho n ti n m t, TK111 – Ti n m t b c, á quý t n qu ngo i t , vàng b c, á 511 (1a) 152, 153, 211, 212 quý xu t qu (2a) - Các kho n ti n m t, ngân phi u, ngo i 3331 t , vàng, b c, á quý nh p qu - S ti n m t thi u qu 133 - S ti n m t th a qu phát hi n khi phát hi n khi ki m kê 711 (1b) ki m kê 621,627,623,635,641,642,811 131,141 (1c) (2b) T ng s phát sinh N T ng s phát sinh Có SDCK: Các kho n ti n m t, ngo i t , vàng 311,315,331,333,334,341,342 b c, á quý t n qu 112 (1d) (2c) 43 44 2.2.4. Phương pháp h ch toán TK111 – Ti n m t 2.2.4.2. PP h ch toán ti n m t t i qu là ngo i t 338 a. M t s khái ni m 334, 338 (2d) (1e) Ngo i t : là ơn v ti n t khác v i ơn v ti n t k toán c a m t doanh nghi p. ơn v ti n t k toán: là ơn v ti n t ư c s d ng 144,244 144,244 (1f) chính th c trong vi c ghi s k toán và l p BCTC. (2e) T giá h i oái: là TG trao i gi a hai ơn v ti n t . Chênh l ch TGH : là CL phát sinh t vi c trao i 121,128,221,222,228 th c t ho c quy i c a cùng m t s lư ng ngo i t (1g) sang ơn v ti n t k toán theo các TGH khác nhau. TGH cu i kỳ: là TGH s d ng t i ngày l p b ng C KT 338 (3381) 138 (1381) (3a) (3b) TG th c t : là TGH mua bán th c t bình quân liên NH do NHNNVN công b t i th i i m FSNV. TG h ch toán: là TG ư c s d ng n nh trong m t 45 46 kỳ k toán. VD: Taïi phoøng keá toaùn Cty An Phuù, trích moät soá Các nguyên t c h ch toán các kho n ti n liên quan nghieäp vuï lieân quan ñeán ngoaïi teä trong thaùng 5/n ngo i t : nhö sau: * Nguyên t c 1: TK thu c v t tư, hàng hoá, TSC , - Soá dö ñaàu thaùng cuûa moät soá taøi khoaûn: dthu, CP, bên N các TK v n b ng ti n, bên N các kho n ph i thu, bên Có các TK ph i tr , các kho n + TK1112: 15.200.000ñ (1.000USD) thu ph i n p, khi FSNV liên quan n ngo i t … thì + TK1122: 38.000.000ñ (2.500USD) ph i ghi s theo TGTT lúc FSNV. + TK131: 30.400.000ñ (2.000USD) dö Nôï cuûa * Nguyên t c 2: Bên Có các TK v n b ng ti n thì ph i Cty A ghi s theo TGTT lúc xu t ngo i t . + TK331: 45.600.000ñ (3.000USD) dö Coù cuûa * Nguyên t c 3: Bên Có các TK ph i thu, bên N TK Cty B ph i tr thì ph i ghi s theo TGTT lúc ghi s k toán. - Soá phaùt sinh trong thaùng: 47 48 8
 9. (1) Ngaøy 2/5 thu tieàn cuûa Cty A 1.000USD, TGTT 15.250ñ/USD nhaäp quyõ ngoaïi teä maët. (2) Ngaøy 3/5 nhaäp khaåu cuûa Cty B NVLC, chöa thanh toaùn giaù CIF 5.000USD. Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp 10%, thueá GTGT nhaäp khaåu phaûi noäp Y/c: Tính giaù nhaäp hay xuaát ngoaïi teä, ñoàng thôøi 10%, TGTT 15.300ñ/USD. ñònh khoaûn caùc NVKT treân, bieát Cty söû duïng (3) Ngaøy 4/5, baùn 1.200USD ngoaïi teä maët thu tieàn TGTT vaø TGTT xuaát ngoaïi teä tính theo phöông VNÑ veà nhaäp quyõ, TGTT 15.300ñ/USD. phaùp FIFO, haïch toaùn HTK theo PPKKTX, noäp (4) Ngaøy 10/5 duøng TM VNÑ taïi quyõ mua thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. 2.000USD vaø göûi vaøo TK TGNH, TGTT 15.400ñ/USD. (5) Ngaøy 18/5 traû nôï cuõ vaø 1 phaàn nôï môùi cho Cty B baèng TGNH ngoaïi teä 4.000USD, TGTT 15.400ñ/USD 49 50 Sơ h ch toán ngo i t (s d ng TGTT) 2.2.4. Phương pháp h ch toán Doanh nghi p ang trong quá trình ho t 2.2.4.2. Phương pháp h ch toán ti n m t t i qu là ng SXKD ngo i t b. Phương pháp h ch toán 131 1112 331 152,153,156 511 b1. Trư ng h p DN s d ng t giá th c t (TGTT) (1a) (1b) (2b) (2a) N u DN ang trong quá trình ho t ng SXKD (k c XDCB chưa hoàn thành) 515 635 515 635 Lãi L Lãi L 51 52 VD: Ngaøy 2/10 DN baùn 500 caùi aùo sô mi nam, b. Phương pháp h ch toán ñôn giaù 2USD/caùi, chöa thu tieàn cuûa ngöôøi b1. Trư ng h p DN s d ng t giá th c t mua (TGTT 15.000ñ/USD). (TGTT) Ngaøy 10/10, DN thu tieàn baùn haøng cuûa ngaøy 2/10. TGTT 15.200ñ/USD. N u DN trong quá trình XDCB chưa hoàn thành (chưa phát sinh DT, CP) Phương pháp tương t như trên nhưng n u lãi CLTG liên quan n ngo i t thì h ch toán vào bên có TK413, ngư c l i n u l thì h ch toán vào bên n TK413 53 54 9
 10. b. Phương pháp h ch toán Sơ h ch toán ngo i t (s d ng TGTT) b2. Trư ng h p DN s d ng t giá h ch Doanh nghi p ang trong quá trình XDCB toán (TGHT) chưa hoàn thành Ghi chú: Hi n nay B Tài Chính không 152,153,156… 331 1112 c p n TGHT, vì v y phương pháp h ch toán ph n này ch tham kh o (2) (1) 413 Lãi L 55 56 Ñieàu chænh tyû giaù vaøo cuoái kyø caùc taøi khoaûn coù lieân quan ñeán ngoaïi teä goàm: voán baèng tieàn, nôï phaûi Ñieàu chænh tyû giaù vaøo cuoái kyø caùc taøi khoaûn coù lieân quan thu, nôï phaûi traû theo tyû giaù thöïc teá bình quaân lieân ñeán ngoaïi teä goàm: voán baèng tieàn, nôï phaûi thu, nôï phaûi traû ngaân haøng taïi ngaøy laäp baùo caùo taøi chính naêm. theo tyû giaù thöïc teá bình quaân lieân ngaân haøng taïi ngaøy laäp baùo caùo taøi chính naêm. (1) Khi ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác (2) Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi cuoái naêm ngoaïi teä: Buø tröø giöõa toång phaùt sinh nôï TK 413 vaø phaùt sinh coù TK - Neáu phaùt sinh laõi CLTG: 413 keát chuyeån vaøo chi phí taøi chính (neáu loã), doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (neáu laõi) Nôï TK 1112, 1122, 131, 136, 138, 311, 315, 331 - (2a) Keát chuyeån laõi CLTG 341, 342,… Nôï TK 413 Coù 413 Coù TK 515 - Neáu phaùt sinh loã CLTG - (2b) K/c loã CLTG Nôï TK 635 Nôï TK 413 Coù TK 413 Coù TK 1112, 1122, 131, 138, 311, 315, 331 57 58 341, 342,… (1) Ngày 2/12 thu ti n c a Cty A 1.000USD, VD: T i Cty TNHH Bình Minh phát sinh m t s TGTT 15.250, nh p qu ngo i t m t. nghi p v liên quan n ngo i t trong tháng (2) Ngày 3/12 nh p kh u c a Cty B NVL chính, 12/n như sau: chưa thanh toán giá CIF 5.000USD. Thu NK - S dư u tháng c a m t s tài kho n: ph i n p 10%, thu GTGT nh p kh u ph i n p + TK1112: 15.200.000 (1.000USD) 10%, TGTT 15.300. + TK1122: 38.000.000 (2.500USD) (3) Ngày 4/12, bán 1.200USD ngo i t m t thu ti n VN v nh p qu , TGTT 15.300. + TK131: 30.400.000 (2.000USD) (Dư n c a Cty A) (4) Ngày 10/12 dùng TM VN t i qu mua 2.000USD và g i vào TK TGNH, TGTT 15.400. + TK331: 45.600.000 (3.000USD) (Dư có c a Cty B) (5) Ngày 18/12 tr n cũ và m t ph n n m i cho Cty B b ng TGNH ngo i t 4.000USD, - S phát sinh trong tháng: TGTT 15.400. 59 60 10
 11. (6) i u ch nh chênh l ch t giá cu i năm tài 2.2.4.2. Phương pháp h ch toán ti n m t t i chính. Bi t TGTT ngày 31/12: 15.500. qu là vàng b c, á quý YC: nh kho n các nghi p v kinh t trên. Cho Giá nh p ư c ghi s theo giá mua th c bi t TGTT xu t ngo i t DN tính theo PP FIFO, t h ch toán HTK theo PPKKTX, n p thu GTGT Giá xu t có th tính theo 1 trong b n PP: theo phương pháp kh u tr . BQGQ, NT-XT, NS-XT, th c t ích danh Phương pháp h ch toán 61 62 Sơ h ch toán ti n m t t i qu là vàng 2.3.1. Ch ng t k toán b c, á quý Ch ng t s d ng: GBC, GBN, b ng sao kê 111 (1113) Ch ng t g c: UNT, UNC, LCT… 111, 112 338, 344 (4) (1) 2.3.2. S sách k toán i v i hình th c nh t ký chung g m các s : NKC, NK c bi t, NK thu ti n, NK chi ti n, s 338, 344 144,244 (2) cái, s qu . (5) i v i hình th c nh t ký ch ng t g m: s NK ch ng t s 1, b ng kê s 1, s cái. 131 331 (3) (6) i v i hình th c ch ng t ghi s g m: s ch ng t ghi s , s cái, s qu . i v i hình th c k toán trên máy vi tính. 515 635 635 515 63 64 2.3.3. Tài kho n s d ng 2.3.3. Tài kho n s d ng K t c u và n i dung ph n ánh c a TK112 Tài kho n s d ng: TK112 “TGNH” TK112 “TGNH” theo dõi s hi n có và tình hình bi n ng SD K: S ti n g i t i ngân hàng u - Các kho n ti n g i tăng, gi m TGNH c a DN. kỳ ư c rút ra TK 112 có 3 TK c p 2: - Các kho n ti n g i vào ngân hàng - Chênh l ch gi m t - TK1121: Ti n Vi t Nam - Chênh l ch tăng t giá do ánh giá giá do ánh giá l i s - TK1122: Ngoaïi t l i s dư ngo i t cu i kỳ dư ngo i t cu i kỳ T ng s phát sinh N T ng s phát sinh Có - TK1123: Vàng, b c, kim khí quý, á quý SDCK: S ti n g i t i ngân hàng cu i kỳ 65 66 11
 12. 2.3.4. Phương pháp h ch toán 2.3.4. Phương pháp h ch toán Sơ h ch toán TGNH Sơ h ch toán TGNH TK112 – TGNH 111 111 TK112 – TGNH (1a) (2a) 144,244 511,515,711 (1f) 113 (2e) (1b) 152,153,156,211… (2b) 131 515 (1c) (1g) 121,128,221,222,228 144,244 138 (1381) (1d) (2c) 338 (3381) (3b) (3a) 311,315,331,333,338 411 (1e) (2d) 67 68 69 70 71 72 12
 13. M C TIÊU CHƯƠNG 3 CHÖÔNG 3 Sau khi nghiên c u chương này, sinh viên s : - Hi u ư c th nào là ho t ng thương m i, n m ư c quy trình luân chuy n hàng hoá, các KEÁ TOAÙN MUA BAÙN phương th c tiêu th hàng hoá và hành vi c a thương nhân trong ho t ng thương m i. HAØNG HOÙA - Hi u ư c vai trò, nhi m v và nguyên t c TRONG NÖÔÙC c a k toán mua bán hàng hoá trong DN. - Có k năng th c hi n công vi c k toán trong ho t ng thương m i. 73 74 3.1. KHAÙI NIEÄM – NGUYEÂN TAÉC 3.1. KHAÙI NIEÄM – NGUYEÂN TAÉC 3.1.2. Nguyeân taéc - Haøng hoaù mua vaøo phaûi haïch toaùn rieâng 3.1.1 Khaùi nieäm trò giaù haøng hoaù nhaäp kho vaø chi phí mua Hoaït ñoäng mua baùn haøng hoaù trong haøng phaùt sinh trong kyø. nöôùc laø hoaït ñoäng noäi thöông trong töøng - Haøng hoaù xuaát kho phaûi tuaân thuû quoác gia nhaèm thöïc hieän quaù trình löu nguyeân taéc nhaát quaùn trong keá toaùn. chuyeån haøng hoùa töø nôi saûn xuaát ñeán nôi - Doanh thu ñöôïc ghi nhaän phaûi ñaûm baûo tieâu duøng hoăc tiêp tuc sản xuât. nguyeân taéc phuø hôïp vôùi chi phí ñaõ taïo neân doanh thu ñoù. 75 76 3.2 NHIEÄM VUÏ CUÛA KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ TRONG NÖÔÙC 3.3.1. Khaùi nieäm - Tuaân thuû caùc nguyeân taéc keá toaùn trong haïch toaùn quaù trình Mua haøng laø giai ñoaïn ñaàu cuûa quaù trình löu löu chuyeån haøng hoaù. chuyeån haøng hoaù, laø chieác caàu noái töø SX ñeán tieâu - Phaûn aùnh ñuùng trò giaù voán cuûa haøng hoaù nhaäp kho. duøng. - Ghi cheùp vaø phaûn aùnh kòp thôøi tình hình bieán ñoäng haøng Thoâng qua caùc phöông thöùc mua haøng bao hoaù cuûa DN veà maët giaù trò vaø hieän vaät. goàm: - Ghi nhaän kòp thôøi doanh thu phaùt sinh trong kyø ñoàng thôøi theo doõi chaët cheõ caùc tröôøng hôïp ñöôïc ghi nhaän laøm giaûm - Mua haøng tröïc tieáp: ngöôøi mua tröïc tieáp giao doanh thu. dòch mua vaø nhaän haøng taïi beân baùn. - Theo doõi phaûn aùnh chi phí mua haøng phaùt sinh trong kyø vaø - Mua haøng theo phöông thöùc chuyeån haøng: löïa choïn tieâu thöùc phuø hôïp ñeå phaân boå CP mua haøng cho haøng baùn ra cuûa töøng kyø. ngöôøi mua seõ ñaët haøng vôùi ngöôøi baùn trong ñoù - Thöïc hieän vieäc laäp döï phoøng ñ/v nhöõng haøng hoaù coù giaù thoaû thuaän thôøi gian, ñòa ñieåm giao haøng. Beân baùn goác > giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc vaøo cuoái nieân ñoä seõ thöïc hieän giao cho beân mua. 77 78 keá toaùn. 13
 14. 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3.3. Ñieàu kieän ghi nhaän 3.3.2. Nguyeân taéc tính giaù - Chæ ghi nhaän vaøo TK156 “haøng hoùa” ñoái vôùi 1. Trò giaù haøng nhaäp kho: nhöõng haøng hoùa coù löu chuyeån qua kho. Trò giaù thöïc teá nhaäp haøng hoaù = Giaù mua ghi treân hoaù ñôn – caùc khoaûn giaûm tröø - Khoâng haïch toaùn vaøo TK156 tröôøng hôïp haøng 2. Chi phí mua haøng bao g m: mua veà duøng cho hoaït ñoäng SXKD. - Chi phí vaän chuyeån boác dôû haøng hoùa - Keá toaùn haøng hoaù phaûi theo doõi chi tieát theo töøng - Chi phí baûo quaûn haøng hoùa kho, töøng loaïi, nhoùm, thöù haøng hoaù. - Chi phí thueâ kho baõi - TH haøng veà tröôùc nhöng chöa coù ctöø keá toaùn - Dòch vuï phí vaø leä phí nhaäp kho theo giaù taïm tính. Khi nhaän ñöôïc ctöø, keá - Khoaûn hao huït töï nhieân trong ñònh möùc. toaùn thöïc hieän ñieàu chænh giaù taïm tính theo giaù thöïc teá. 79 80 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ * Công th c phân b chi phí mua hàng 3.3.3. Ñieàu kieän ghi nhaän CP mua haøng CP mua haøng FS - TH chöùng töø mua haøng veà tröôùc ñeán cuoái kyø lq ñeán haøng + trong kyø haøng vaãn chöa veà kho hoaëc haøng ñaõ veà nhöng CP mua haøng PB toàn kho ÑK = chöa kieåm nhaän nhaäp kho keá toaùn ghi vaøo khoaûn cho haøng baùn Trò giaù (SL…) cuûa haøng hieän coøn cuoái kyø ra muïc haøng mua treân ñöôøng ñi. + Trò giaù (SL) ñaõ xuaát baùn xaùc ñònh - CP mua haøng laø toaøn boä CP phaùt sinh lq ñeán tieâu thuï trong kyø haøng hoaù toàn kho ñaàu kyø vaø haøng hoaù nhaäp kho Trò giaù (SL) cuûa soá haøng ñaõ xuaát trong kyø. Do ñoù cuoái kyø keá toaùn phaûi thöïc hieän x baùn XÑ tieâu thuï trong kyø phaân boå chi phí naøy cho soá haøng ñaõ tieâu thuï. Tuøy theo tieâu thöùc phaân boå maø thay theá trò giaù mua thaønh soá löôïng, troïng löôïng, doanh soá… 81 82 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 4.5. KEÁ TOAÙN HAØNG HOÙA 3.3.4. Chöùng töø keá toaùn CP thu mua CP mua CP mua CP mua - Hoùa ñôn hoaëc HÑ kieâm phieáu xuaát kho lieân quan lq ñeán lq ñeán lq ñeán ñeán haøng hoùa = HTK + HTK - - Bieân baûn kieåm nghieäm haøng hoùa HTK toàn kho cuoái ñaàu kyø trong kyø cuoái kyø - Phieáu giao nhaän haøng hoùa kyø - Phieáu nhaäp kho haøng hoùa Chuù yù: Haøng hoùa hieän coøn cuoái kyø goàm: haøng hoùa toàn trong kho (1561), haøng hoùa göûi ñi baùn chöa xaùc ñònh tieâu thuï vaøo cuoái kyø (157) vaø haøng hoùa ñaõ mua nhöng ñang coøn ñang ñi treân ñöôøng (151) 83 84 14
 15. 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3.5. Soå keá toaùn TK1561-Giaù mua haøng hoùa - Soå toång hôïp (tuøy thuôc hình thöùc keá toaùn) SD K: Trò giaù thöïc teá haøng hoùa toàn kho - Trò giaù thöïc teá HH xuaát - Soå chi tieát: ñaâu kyø kho + Soå chi tieát vaät lieäu saûn phaåm haøng hoùa - Trò giaù haøng hoùa mua theo HÑ nhaäp - Caùc khoaûn giaûm giaù hay kho chieát khaáu + Theû kho - Trò giaù HH thueâ ngoaøi GC cheá bieán 3.3.6. Taøi khoaûn söû duïng hoaøn thaønh nhaäp laïi kho TK156 coù 3 TK caáp 2: - Trò giaù HH phaùt hieän thöøa khi KK - Trò giaù HH tieâu thuï nhaäp laïi kho do - TK1561-Giaù mua haøng hoùa ngöôøi mua traû laïi - TK1562-Chi phí thu mua haøng hoùa - Trò giaù HH nhaän voán goùp - TK1567-Haøng hoùa baát ñoäng saûn T ng s phaùt sinh N T ng s phaùt sinh Coù TK151-Haøng mua ñang ñi ñöôøng SDCK: Trò giaù thöï teá haøng hoùa toàn kho cuoái kyø 85 86 TK611-Mua haøng hoaù 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3.7. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû Sô ñoà 3.2- Keá toaùn haøng mua veà NK nhöng yeáu chöa coù HÑ Sô ñoà 3.1 – Keá toaùn haøng mua trong nöôùc 331 1561 111,112,331 (3) NK theo giaù taïm tính (1) Mua haøng trong nöôùc NK 1561 (4b) Nhaäp boå sung do giaù t. tính < giaù t.teá (4a) Ñ/c do giaù taïm tính >giaù thuïc teá nhaäp 133 133 (2) HM göûi ñi baùn hoaëc baùn thaúng khoâng qua kho 157 632 87 88 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ Ví duï: Cty TM Toaøn Thaéng aùp duïng phöông phaùp KKTX, haïch toaùn thueá GTGT theo PP khaùu tröø, Bao bì luaân chuyeån ñi keøm tính giaù rieâng: trong kyø coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh sau: Nôï TK153 1. Chi TGNH 50.000.000ñ cho Cty A&A ñeå öùng tröôùc Nôï TK133 mua haøng hoaù X. 2. Soá haøng hoaù thöïc nhaäp 2.000 SPX giaù chöa thueá Coù TK111,112,331,… 100.000ñ/SP, thueá GTGT 10%.Bao bì luaân chuyeån Khi xuaát baùn keá toaùn phaân boå bao bì luaân ñi keøm tính giaù rieâng chöa thueá 2.000ñ/SP, thueá chuyeån vaøo CPBH. GTGT 10%.Cty ñaõ thanh toaùn vay NH ngaân haøng thanh toaùn toaøn boä nôï cho ngöôøi baùn sau khi tröø ñi khoaûn ñaõ öùng tröôùc. 89 90 15
 16. 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ Ví duï: Cty TM Tröôøng Thònh aùp duïng PPKKTX, noäp thueá Sô ñoà 3.3- Keá toaùn haøng mua ñaõ nhaän ñöôïc hoùa ñôn GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, trong kyø coù tình hình nhöng cuoái thaùng haøng chöa veà nhaäp kho nhö sau: 1. Mua 5.000 SPA cuûa Cty TM Trieàu An, giaù mua chöa thueá 111,112,331 151 155,157,632 100.000ñ/SP, thueá GTGT 10%. Hai Cty thoáng nhaát duøng (5a) ghi nhaän giaù trò haøng (5b) K/c trò giaù haøng mua tieàn kyù quyõ daøi haïn cuûa Cty TM Tröôøng Thònh mua treân ñöôøng ñi ñaõ veà kho, göûi thaúng ñi 100.000.000ñ tröø vaøo tieàn haøng, soá coøn laïi thanh toaùn baùn hoaëc baùn thaúng baèng TGNH. Haøng hoùa treân ñöôïc xuaát thaúng göûi ñi baùn 133 1.000 SP, baùn tröïc tieáp giao tay ba 1.000SP, soá coøn laïi NK haøng hoùa Cty. 2. Mua 2.000SPB cuûa Cty Phuù An, giaù mua chöa thueá 120.000ñ/SP thueá GTGT khaáu tröø 10% thanh toaùn baèng TGNH. Soá haøng naøy ñeán cuoái thaùng vaãn chöa veà kho Cty. 3. Nhaän ñöôïc 1.000SPA ñaõ mua töø thaùng tröôùc nhöng chöa veà NK, thaùng naøy Cty chuyeån thaúng baùn cho Cty Hoaøng An giaù mua chöa thueá 100.000ñ/SP thueá GTGT khaáu tröø 91 92 10%. 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ Ví duï: Cty TM Trung Tín aùp duïng PPKKTX noäp thueá Sô ñoà 3.4-Keá toaùn caùc khoaûn chieát khaáu thanh GTGT theo PP khaáu tröø, trong thaùng coù tình hình toaùn ñöôïc höôûng nhö sau: 111,112,331 1. Mua 5.000 SPY cuûa Cty Toaøn Thaéng, giaù mua chöa 1561 thueá 100.000ñ/SP, thueá GTGT 10% chöa thanh toaùn (6) Caùc khoaûn giaûm tröø FS khi mua haøng hoaù cho ngöôøi baùn. Soá haøng treân ñöôïc nhaäp kho 3.000SP, soá coøn laïi göûi ñi baùn cho Cty Phuù An. Sau 133 ñoù, Cty nhaän ñöôïc hoài baùo cuûa Cty Phuù An soá haøng göûi ñi baùn coù 1.000SP sai quy caùch. Cty ñaõ ñöôïc Cty Toaøn Thaéng chaáp nhaän giaûm giaù cho soá haøng naøy laø 10%.Cty ñaõ chi TGNH traû nôï cho NB sau khi tröø ñi khoaûn giaûm giaù. 515 (7) Chieát khaáu thanh toaùn ñöôïc höôûng khi mua haøng 93 94 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ Ví duï (tt) Sô ñoà 3.5-Keá toaùn haøng hoaù ñem ñi gia coâng 2. Mua 10.000 SP cuûa Cty A&A nhaäp kho, giaù mua chöa thueá 90.000ñ/SP, thueá GTGT khaáu tröø 10% chöa thanh toaùn cho NB. Sau ñoù Cty chi TGNH 1561 154 1561 thanh toaùn cho NB sau khi tröø ñi CKTM 2% (8a) xuaát HH ñem gia coâng (8c) nhaäp haøng sau gia coâng 3. Nhaän ñöôïc 2.000 SP mua töø thaùng tröôùc cuûa Cty Thanh An, giaù mua chöa thueá 100.000ñ/SP, thueá 111,112,331 GTGT 10% Cty chöa thanh toaùn. Theo bieân baûn (8b) CPFS thueâ ngoaøi GC nhaäp kho coù 100SP keùm phaåm chaát Cty ñaõ traû laïi soá haøng treân cho Cty Thanh An vaø chi TGNH thanh toaùn toaøn boä soá nôï naøy 95 96 16
 17. 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ Ví duï: Cty TM X xuaát 1.000SP ñem gia coâng, Sơ 3.6-K toaùn haøng thieáu so vôùi hoaù ñôn giaù xuaát kho cuûa SPX laø 120.000ñ/sp. Phí gia 111,112,331 1561 coâng 10.000ñ/sp, thueá GTGT khaáu tröø 10% (9a): haøng mua thieáu chöa xaùc ñònh roõ nguyeân nhaân ñöôïc thanh toaùn baèng TGNH. Coâng vieäc gia coâng hoaøn thaønh, DN nhaäp kho SP sau gia 133 coâng. 1381 1388,111,334 (9b)Xöû lyù haøng thieáu 632 97 98 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ Sô ñoà 3.7-Keá toaùn haøng thöøa so vôùi hoùa ñôn Ví duï: Cty TM Tröôøng An aùp duïng PPKKTX, haïch toaùn thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø trong 111,112,331 1561 thaùng coù tình hình nhö sau: (a) Nhaäp haøng theo hoùa ñôn 1. Nhaäp kho soá haøng mua töø thaùng tröôùc bao goàm 133 2.000sp, giaù chöa thueá 90.000ñ/sp. Soá thöïc nhaän 1.980sp, soá haøng thieáu chöa roõ nguyeân nhaân. 2. Mua haøng K goàm 3.000lít, giaù mua chöa thueá 1561 3381 1561 50.000ñ/lít, thueá GTGT 10% chöa thanh toaùn cho (c) Xuaát haøng thöøa (b) Nhaäp kho haøng thöøa ngöôøi baùn. Khi haøng veà kho theo bieân baûn giao traû laïi cho NB nhaän, soá thöïc nhaäp 2.800lít, soá haøng thieáu chöa roõ 111,112,331 nguyeân nhaân. Bieát raèng hao huït trong ñònh möùc 2%. (d) Mua haøng thöøa 133 99 100 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ Ví duï: Cty TM Tröôøng phaùt aùp duïng PPKKTX, 2. Mua 1.000sp cuûa Cty An Phuù giaù chöa thueá haïch toaùn thueá GTGT theo phöông phaùp 150.000ñ/sp, thueá GTGT 10% chöa thanh khaáu tröø coù tình hình trong thaùng nhö sau: toaùn. Theo bieân baûn nhaäp kho soá haøng thöïc 1. Mua 2.000sp cuûa Cty C&c giaù mua chöa nhaäp 1.050sp soá haøng thöøa chöa roõ nguyeân thueá 200.000ñ/sp thueá GTGT khaáu tröø 10%, nhaân DN nhaäp kho luoân soá haøng thöøa. Sau bao bì ñi keøm tính giaù rieâng 2.000ñ/sp, thueá ñoù, ñöôïc bieát soá haøng thöøa do ngöôøi baùn xuaát GTGT 10% chöa thanh toaùn NB. Khi HH veà nhaàm vaø ñoàng yù baùn luoân cho Cty. Cty chi NK, theo bieân baûn giao nhaän soá haøng thöïc TGNH traû nôï cho ngöôøi baùn. nhaäp 2.100sp haøng thöøa chöa roõ nguyeân nhaân. DN haïch toaùn giöõ hoä soá haøng treân. Sau ñoù, NB ñoàng yù baùn luoân cho Cty soá haøng thöøa. 101 102 17
 18. 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ Sô ñoà 3.8-Keá toaùn haøng mua laø BÑS Sô ñoà 3.9-Keá toaùn söûa chöõa, naâng caáp BÑS 111,112,331 1567 133 154 1567 (14) Chi mua hh BÑS ñaàu tö (16a) xuaát HH BÑS ñem caûi (16c) HH BÑS ñ.tö sau khi caûi taïo, naâng caáp taïo, naâng caáp hoaøn thaønh 1567 nhaäp kho 217 111,112,331 (15) Chuyeån BÑS ñ.tö thaønh (16b) CP caûi taïo naâng caáp FS hh BÑS ñ.tö 2147 103 104 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.3 KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.4.1. Khaùi nieäm Baùn haøng laø quaù trình luaân chuyeån haøng hoùa, keát thuùc Phương phap kieåm keâ ñònh kyø giai ñoan naøy haøng hoùa seõ ñöôïc luaân chuyeån ñeán ngöôøi tieâu duøng ñeán caùc ñôn vò saûn xuaát ñeå tieáp tuïc saûn xuaát. 151,156,157 611 Caùc phöông thöùc tieâu thuï: 111,112,331,… (1) ÑK KC trò giaù toàn ñaàu kyø + Baùn buoân (3) Caùc khoaûn giaûm tröø phaùt sinh khi mua haøng - Baùn haøng qua kho 133 111,112,331,… - Baùn buoân vaän chuyeån thaúng (2) Trò giaù haøng mua trong + Baùn leû kyø 151,156,157,632 133 + Baùn haøng qua ñaïi lyù (4) CK XÑ vaø KC trò giaù haøng hoaù toàn cuoái kyø + Baùn traû chaäm, traû goùp 105 106 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4.3. Ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu 3.4.2. Nguyeân taéc Doanh thu chæ ñöôïc ghi nhaän khi thoûa maõn caùc ñieàu kieän sau: - Keá toaùn baùn haøng tuaân thuû chuaån möïc soá 14 “Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc’ - DN ñaõ chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng hoaù cho ngöôøi - Dthu ñöôïc xaùc ñònh theo giaù trò hôïp lyù cuûa caùc mua. khoaûn ñaõ thu hoaëc seõ thu tröø (-) caùc khoaûn CKTM, GGHB, HBBTL. - Doanh nghieäp khoâng coøn naém quyeàn quaûn lyù HH - Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén - Khi haøng hoaù ñöôïc trao ñoåi ñeå laáy haøng hoaù töông töï veà baûn chaát vaø giaù trò thì vieäc trao ñoåi ñoù khoâng - DN thu ñöôïc hoaëc seõ thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø vieäc ñöôïc coi laø giao dòch taïo ra doanh thu. baùn haøng. - Khi haøng hoaù ñöôïc trao ñoåi ñeå laáy haøng hoaù khoâng - Xaùc ñònh ñöôïc chi phí lieân quan ñeán giao dòch baùn töông töï thì vieäc trao ñoåi ñoù ñöôïc coi laø giao dòch haøng. taïo ra doanh thu. 107 108 18
 19. 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4.3. Ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu (tt) 3.4.3. Ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu (tt) Nguyeân taéc ghi nhaän: Nguyeân taéc ghi nhaän: - Ñoái vôùi haøng hoùa thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT theo - TH DN laø ñôn vò nhaän gia coâng saûn phöông phaùp khaáu tröø laø giaù khoâng bao goàm thueá GTGT. phaåm, chæ ñöôïc phaûn aùnh vaøo dthu khoaûn phí - Tröôøng hôïp DN coù doanh thu baèng ngoaïi teä phaûi quy ñoåi gia coâng ñöôïc höôûng, khoâng bao goàm trò giaù ra ñoàng VN theo TGTT taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï. - Ñoái vôùi haøng hoùa khoâng thuoäc ñoái töôïng chòu thueá vaät tö haøng hoaù nhaän gia coâng. GTGT hoaëc chòu thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp - Ñ/v haøng hoaù nhaän baùn ñaïi lyù, kyù göûi laø toång giaù thanh toaùn bao goàm caû thueá GTGT. theo phöông thöùc baùn ñuùng giaù höôûng hoa - Ñoái vôùi haøng hoùa thuoäc ñoái töôïng chòu thueá TTÑB hoaëc hoàng thì haïch toaùn vaøo dthu khoaûn hoa hoàng thueá xuaát khaåu laø toång giaù thanh toaùn bao goàm caû thueá TTÑB vaø thueá xuaát khaåu. ñöôïc höôûng. 109 110 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4.4. Chöùng töø söû duïng 3.4.3. Ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu (tt) Nguyeân taéc ghi nhaän: - Hoaù ñôn GTGT - Khi baùn haøng theo phöông thöùc traû chaäm, traû goùp - Baûng keâ haøng göûi ñi baùn ñaõ tieâu thuï DN ghi nhaän dthu theo giaù baùn traû ngay, laõi traû chaäm phaân boå daàn vaøo dthu HÑTC theo thôøi haïn traû chaäm phuø - Baùo caùo baùn haøng hôïp vôùi thôøi ñieåm ghi nhaän dthu. - Giaáy noäp tieàn - Caùc khoaûn giaûm dthu ñöôïc theo doõi vaø haïch toaùn rieâng. - Chöùng töø thanh toaùn: P.thu, GBC, - TH ñeán cuoái kyø soá haøng ñaõ baùn vaãn chöa ñöôïc beân LCC… mua nhaän, trò giaù soá haøng naøy khoâng ñöôïc ghi nhaän laø - PXK, PXKKVCNB dthu maø xem nhö ngöôøi mua öùng tröôùc ñöôïc haïch toaùn vaøo beân coù TK131. Khi haøng ñaõ giao cho beân baùn, keá toaùn ghi nhaän soá haøng ñaõ giao vaø keát chuyeån dthu töông 111 112 öùng. 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4.5. Soå saùch keá toaùn TK511-Doanh thu baùn haøng cung caáp dòch vuï - Soå toång hôïp taøi khoaûn doanh thu - Soå chi tieát taøi khoaûn doanh thu -- S thueá TTÑB, thueá XK 3.4.6. Taøi khoaûn söû duïng phaûi noäp - Doanh thu baùn saûn phaåm, haøng -- S thueá GTGT phaûi noäp cuûa hoaù, BÑS ñaàu tö cuûa DN thöïc TK511 goàm caùc TK caáp 2: DN tính theo phöông phaùp tröïc hieän trong kyø keá toaùn tieáp - TK5111- Doanh thu baùn haøng hoaù - - Dthu haøng bò traû laïi, giaûm - TK5112- Doanh thu baùn caùc thaønh giaù haøng baùn, CKTM KC cuoái kyø phaåm - KC doanh thu thuaàn vaøo TK - TK5113- Doanh thu cung caáp dòch vuï XÑKQKD - TK5114- Doanh thu trôï caáp, trôï giaù 113 114 - T ng s phaùt sinh N T ng s phaùt sinh Coù 19
 20. 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA TK512-Doanh thu baùn haøng noäi boä TK512 – Doanh thu baùn haøng noäi boä: goàm caùc TK caáp 2 -- Trò giaù haøng baùn bò traû laïi, - TK5121- Doanh thu baùn haøng hoaù khoaûn giaûm giaù haøng baùn - Toång doanh thu baùn haøng noäi -- S thueá TTDÑ phaûi noäp boä phaùt sinh trong kyø - TK5122- Doanh thu baùn caùc thaønh -- Soá thueá GTGT theo PP phaåm tröïc tieáp phaûi noäp -- KC doanh thu baùn haøng noäi - TK5123- Doanh thu cung caáp dòch vuï boä vaøo TK911 - 115 116 T ng s phaùt sinh N T ng s phaùt sinh Coù 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4.7. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû TK632-Giaù voán haøng baùn yeáu ù - KC giaù voán haøng ñaõ göûi ñi 3.4.7.1. Tröôøng hôïp DN aùp duïng PPKKTX -- Trò giaù voán haøng ñaõ baùn baùn nhöng chöa xaùc ñònh tieâu trong kyø a. Keá toaùn nghieäp vuï baùn buoân haøng hoùa thuï -- Soá trích laäp döï phoøng giaûm - Hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm - Baùn haøng qua kho: giaù HTK (Cheânh leäch giöõa soá giaù HTK (CL giöõa soá döï döï phoøng phaûi laäp naêm nay > phoøng phaûi laäp naêm nay < soá 1. Phöông thöùc tieâu thuï tröïc tieáp soá ñaõ laäp naêm tröôùc chöa söû ñaõ laäp naêm tröôùc) duïng heát. - KC GVHB ñaõ xuaát baùn vaøo beân Nôï TK911 - T ng s phaùt sinh N T ng s phaùt sinh Coù 117 118 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA 3.4. KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA Ví duï: Cty X aùp duïng PPKKTX, haïch toaùn Sô ñoà- Keá toaùn haøng hoùa thoâng qua kho thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. 1561 632 Trong kyø xuaát baùn tröïc tieáp cho Cty K (1a) xuaát HH tieâu thuï tröïc tieáp 2.000sp, giaù chöa thueá 130.000ñ/sp, thueá GTGT 10%. Phöông thöùc thanh toaùn tröø vaøo 511 111,112,131… khoaûn kyù quyõ ngaén haïn cuûa Cty K (1b) D.thu tieâu thuï tröïc tieáp 100.000.000ñ, soá coøn laïi thu baèng TGNH. Trò giaù xuaát kho 100.000ñ/sp 3331 119 120 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2