intTypePromotion=3

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 20 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Ghi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
52
lượt xem
5
download

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 20 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 20 - Thường thức mỹ thuật của Nguyễn Thị Kim Chi trình bày về một số tranh giân dan Việt Nam như tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống. Bài giảng giúp cho các em bổ sung thêm kiến thức về Mỹ thuật và giúp các thầy cô giáo có thêm tư liệu trong việc thiết kế bài giảng Mỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 20 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

 1. KIỂM TRA KIỂM TRA BÀI BÀI CŨ CŨ 1. Neâu kó thuaät laøm tranh daân gian Ñoâng Hoà vaø Haøng Troáng? 2. Tranh dân gian bên d ưới có tên là gì? Thuộc dòng tranh dân gian  nào? GÀ MÁI  ( Tranh Đông  Hồ) Đáp án: 1. Tranh Ñoâng Hoà ñöôïc Tranh Ñoâng Hoà  saûn xuaát haøng loaït baèng nhöõng khuoân vaùn goã, khaéc vaø in treân giaáy doù queùt maøu ñieäp.
 2.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh daân gian Việt Nam:  Ñoâng Hoà & Haøng Troáng: ÔÛ Việt Nam coù nhöõng vuøng saûn xuaát - tranh Ñoâng daân gianNinh), Hoà (Baéc naøo? Haøng Troáng (Haø Noäi), Kim Hoaøng (Haø Taây) Nam Hoành (Nghệ An), Làng Sình (Huế),  và một số bản của đồng bào dân tộc ít người như Tày, Nùng ở phía  Bắc và vài vùng  -Trong ở Nam B caùc vuøng ộ...  xuaát tranh ñoù thì coù hai nôi saûn noåi tieáng laø Baéc Ninh & Haø Noäi vôùi hai doøng tranh chính laø Haøng Troáng & Ñoâng Hoà. Hai doøng tranh naøy ñaõ toàn taïi haøng maáy traêm naêm, trôû thaønh moät doøng ngheä thuaät rieâng bieät, quyù giaù, laø kho baùu cuûa ngheä thuaät daân toäc Việt Nam vaø ñeå laïi nhieàu taùc phaåm coù giaù trò.
 3.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh daân gian Việt Nam:  Ñ o â n g  Ho à  & Ha ø n g  Tro á n g : 1/ Tranh Ñoâng Hoà Ñaùm Cöôùi Chuoät Gaø “Ñaïi Caùt”
 4.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh daân gian Việt Nam:  Ñ o â n g  Ho à  & Ha ø n g  Tro á n g : 1/ Tranh Ñoâng Hoà 1- Tranh Ñoâng Hoà ñöôïc saûn xuaát ôû ñaâu? Tranh Ñoâng Hoà ñöôïc saûn xuaát taïi Baéc Ninh. 2- Vì sao coù teân laø tranh Ñoâng Hoà?  Tranh coù teân laø Ñoâng Hoà vì noù ñöôïc saûn xuaá taïi laøng Ñoâng Hoà. 3- Tranh Ñoâng Hoà do ai saùng taùc? Trong dòp naøo? Tranh do noâng daân saùng taùc trong nhöõng luùc raõnh roãi. 4-Tranh Kó thuaät ñöôïclaøm saûntranh xuaátÑoâng haøngHoà ? baèng những loaït khuoân vaùn goã, khaéc vaø in treân giaáy doù queùt maøu ñieäp.
 5.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh daân gian Việt Nam:  Ñ o â n g  Ho à  & Ha ø n g  Tro á n g : 1/ Tranh Ñoâng Hoà - Tranh Ñoâng Hoà ñöôïc saûn xuaát taïi Baéc Ninh. - Tranh ñöôïc saûn xuaát haøng loaït baèng những khuoân vaùn goã, khaéc vaø in treân giaáy doù queùt maøu ñieäp.
 6.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh daân gian Việt Nam:  Ñ o â n g  Ho à  & Ha ø n g  Tro á n g : 1/ Tranh Ñoâng Hoà Giaáy in tranh laø loaïi giaáy gì? Neùt ñaëc saéc về maøu saéc trong Tranh Ñoâng Hoà?
 7.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh daân gian Việt Nam:  Ñ o â n g  Ho à  & Ha ø n g  Tro á n g : 1/ Tranh Ñoâng Hoà 2/Tranh Haøng Troáng Chợ quê Phật Bà Quan Âm
 8.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh daân gian Việt Nam:  Ñoâng Hoà & Haøng Troáng: 1/ Tranh Ñoâng Hoà 2/Tranh Haøng Troáng 1- Vì sao ngöôøi ta goïi laø tranh Haøng Troáng? Vì xöa kia doøng tranh naøy xuaát hieän ñöôïc baøy baùn taïi phoá Haøng Troáng & ôû moät 2-vaøi khu phoá Kó thuaät laøm laân tranhcaän. Haøng Troáng? Chæ in neùt, caùc maûng maøu ñeàu veõ tay. 3- Ñaëc ñieåm maøu saéc trong tranh Haøng Troáng? Maøu thöôøng duøng laø caùc maøu phaåm nhuoäm nguyeân chaát.
 9.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh daân gian Việt Nam:  Ñ o â n g  Ho à  & Ha ø n g  Tro á n g : 1/ Tranh Ñoâng Hoà 2/Tranh Haøng Troáng - Tranh Haøng Troáng chæ in neùt, caùc maûng maøu ñeàu - Maøu veõ tay. thöôøng duøng laø caùc maøu phaåm nhuoäm nguyeân chaát.
 10.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh daân gian Việt Nam:  Ñ o â n g  Ho à  & Ha ø n g  Tro á n g : + ÔÛ 2 doøng tranh naøy thì söï saùng taïo ngheä thuaät cuûa caùc ngheä nhaân theå hieän ôû choã: hoï ñaõ tìm ra nhöõng nguyeân lieäu ñôn giaûn, saün coù ñeå taïo neân nhöõng böùc tranh ñeïp, giaøu tính ngheä thuaät. + Moãi doøng tranh ñeàu nhaèm phuïc vuï cho moät ñoái töôïng cuï theå neân moãi doøng tranh ñeàu coù caùch dieãn taû rieâng: . Tranh Ñoâng Hoà: phuïc vuï baø con noâng daân “aên chaéc maët beàn” tranh coù neùt vieàn döùt khoaùt, ñôn giaûn, hình to, neàn thoaùng. Ñeà taøi cuûa tranh Ñoâng Hoà thöôøng gaàn guõi vôùi cuoäc soáng, öôùc mô, tình caûm cuûa nhaân daân lao ñoäng.
 11.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh daân gian Việt Nam:  Ñ o â n g  Ho à  & Ha ø n g  Tro á n g : II/ Tìm hieåu hai tranh daân gian Ñoâng  Hoà: Gaø “Ñaïi  Ñaùm Cöôùi  Caùt” Chuoät 
 12.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh DG VN: Ñoâng Hoà & Haøng  Troáng: II/ Tìm hieåu hai tranh daân gian Ñoâng  Hoà: 1/Böùc tranh Gaø “Ñaïi Caùt” : Thảo luận cặp đôi 1- Tranh gaø “Ñaïi Caùt” thuoäc ñeà taøi gì ? 2- Boá cuïc nhö theá naøo? 3- Maøu saéc ra sao? 4- Böùc tranh vẽ gì? 5­ Nêu ý nghĩa c ủa tranh Gà “Đại Cát”? Thôøi gian thaûo luaän laø 3  phuùt 
 13.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh DG VN: Ñoâng Hoà & Haøng  II/ Tìm hieåu hai tranh daân gian Ñoâng  Troáng: Hoà: 1/Böùc tranh Gaø “Ñaïi Caùt” : 1- Tranh gaø “Ñaïi Caùt” thuoäc ñeà taøi gì Tranh thu ? ề tài chúc tụng. ộc đ 2-Tranh Boá cuïc nhö ñöôïc boátheá cuïc naøo? hài hòa  thuận mắt. 3-Màu s Maøu saéc ắc đ ran, có tính cách đi ơn giả sao? ệu cao. 4-Tranh v Böùc ẽtranh vẽ gì?ống có dáng oai vệ,    một chú gà tr hùng dũng, tượng trưng cho sự thịnh vượng  và đức tính mạnh mẽ của người đàn ông. Trấn ma quỷ, vì ti 5­ Nêu ý nghĩa c ếng gà gáy xua tan đêm  ủa tranh  Gà “Đại Cát”? tối khiến ma quỷ phải tránh xa.
 14.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh DG VN: Ñoâng Hoà & Haøng  II/ Tìm hieåu hai tranh daân gian Ñoâng  Troáng: Hoà: 1/Böùc tranh Gaø “Ñaïi Caùt” : ­ Tranh thuộc đề tài chúc tụng. Có boá cuïc hài hòa  thuận mắt.ắc đơn giản, có tính cách điệu cao. ­ Màu s ­ Tranh vẽ  một chú gà trống có dáng oai vệ hùng dũng, tượng trưng cho sự thịnh vượng và đức tính mạnh mẽ của người đàn ông. ­ Ý nghĩa là trấn ma quỷ, vì tiếng gà gáy  xua tan đêm tối khiến ma quỷ phải tránh  xa.
 15.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh DG VN: Ñoâng Hoà & Haøng  Troáng: II/ Tìm hieåu hai tranh daân gian Ñoâng  Hoà: 1/Böùc tranh Gaø “Ñaïi Caùt” : 2/ Böùc tranh    “Ñaùm Cöôùi Chuoät” : Thảo luận cặp đôi 1- Tranh “Ñaùm Cöôùi Chuoät” thuoäc ñeà taøi gì ? 2- Boá cuïc tranh nhö theá naøo? 3- Böùc tranh vẽ gì? 4-Thôøi gian thaûo luaän laø 3  YÙ nghóa cuûa böùc phuùtĐám cưới Chuột? tranh 
 16.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh DG VN: Ñoâng Hoà & Haøng  Troáng: II/ Tìm hieåu hai tranh daân gian Ñoâng  1/Böùc tranh Gaø “Ñaïi Caùt” : Hoà: 2/ Böùc tranh    “Ñaùm Cöôùi Chuoät” : 1- Tranh “Ñaùm Cöôùi Chuoät” thuoäc ñeà taøi gì ? Böùc tranh thuoäc ñeà taøi chaâm bieám, pheâ phaùn. 2- Boá cuïc tranh nhö theá Boá naøo? cuïc theo hàng ngang, dàn đều. Tranh v 3- Böùcẽ đám c tranhướvẽ i củgì? a họ nhà Chuột,  muốn được yên lành, vui vẻ thì phải  có lễ vật hậu hĩnh cho Mèo. 4- YÙ nghóa cuûa tranh Đám cưới Chuột? Ý nghĩa của bức tranh là nhằm đả kích tệ tham nhũng, ức hiếp dân  chúng của tầng lớp thống trị phong kiến xưa.
 17.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh DG VN: Ñoâng Hoà & Haøng  Troáng: II/ Tìm hieåu hai tranh daân gian Ñoâng  Hoà: 1/Böùc tranh Gaø “Ñaïi Caùt” : 2/ Böùc tranh    “Ñaùm Cöôùi Chuoät” : - Böùc tranh thuoäc ñeà taøi chaâm bieám, pheâ phaùn. - Boá cuïc theo hàng ngang, dàn  đều. ­ Tranh v ẽ đám cưới của họ nhà  Chuột, muốn được yên lành, vui vẻ  thì phải có lễ vật hậu hĩnh cho Mèo. ­ Ý nghĩa: nhằm đả kích tệ tham  nhũng, ức hiếp dân chúng của tầng  lớp thống trị phong kiến xưa.
 18.     Baøi 20: Thöôøng thöùc mó thuaät: GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM I/ Tìm hieåu veà hai doøng tranh DG VN: Ñoâng Hoà & Haøng  Troáng: II/ Tìm hieåu hai tranh daân gian Ñoâng  Hoà: III/ Tìm hieåu hai tranh daân gian Haøng Troáng: Chợ quê Phaät Baø Quan Âm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản