intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Năng lượng tái tạo ở Việt Nam - PGS.TS. Đặng Đình Thống

Chia sẻ: Nguyen Huu Quynh Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

375
lượt xem
109
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Năng lượng tái tạo ở Việt Nam do PGS.TS. Đặng Đình Thống biên soạn để nắm bắt những kiến thức về nguồn và tiềm năng của các nguồn năng lượng tái tạo, hiện trạng và nghiên cứu ứng dụng; triển vọng phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo ở nước ta. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Năng lượng tái tạo ở Việt Nam - PGS.TS. Đặng Đình Thống

 1. N¨ng l−îng t¸i t¹o ë ViÖt nam PGS.TS. PGS TS §Æng §×nh Thèng Trung T©m NC n¨ng l−îng míi §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ néi Néi dung 1. Nguån vµ tiÒm n¨ng 2. HiÖn Ö tr¹ng ¹ g nghiªn g cøu øngg dông ô g 3. TriÓn väng ph¸t triÓn 1
 2. N¨ng l−îng t¸i t¹o ë ViÖt nam „ N¨ng l−îng t¸i t¹o: „ C¸c nguån NL cã kh¶ n¨ng t¸i sinh „ Kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr−êng „ Nguån tµi nguyªn NLTT kh¸ dåi dµo vµ ®a d¹ng „ Nguån: „ N¨ng l−îng mÆt trêi „ N¨ng l−îng c¸c dßng n−íc „ N¨ng l−îng gi㠄 N¨ng l−îng sinh khèi „ N¨ngg l−îng î g ®Þa Þ nhiÖt Ö „ N¨ng l−îng ®¹i d−¬ng „ Thuû triÒu „ Sãng biÓn „ NhiÖt Ö ®¹i ¹ d−¬ng g „ TiÒm n¨ng rÊt lín. 2
 3. N¨ng l−îng î t¸i t¹o ¹ ë ViÖt Ö nam 1.1- N¨ng l−îng mÆt trêi „ Lµ NL sãng ®iÖn tõ do mÆt trêi ph¸t ra vµ truyÒn ®Õn qu¶ ®Êt „ ViÖt nam cã nguån NLMT kh¸ dåi dµo v× ë khu vùc nhiÖt ®íi „ Vïng §«ng B¾c: thÊp nhÊt; mËt ®é: 250 ®Õn 400 cal/cm2.ngµy, sè giê n¾ng: 1600 – 1900 giê/n¨m. „ T©y B¾c vµ B¾c Trung bé: trung b×nh so víi c¶ n−íc, 300 ®Õn 500 cal/cm2.ngµy, 1800 ®Õn 2100 giê. MiÒn B¾c NLMT ph©n bè kh«ng ®Òu trong n¨m, cã 2 mïa râ rÖt. „ Tõ §µ N½ng trë vµo: NLMT cao vµ ph©n bè t−¬ng ®èi ®ång ®Òu trong c¶ n¨m, 350 ®Õn 500 cal/cm2.ngµy, 2000 ®Õn 2500-2600 giê/n¨m. „ So víi thÕ giíi ViÖt nam cã NLMT lo¹i cao. 3
 4. N¨ng l−îng î t¸i t¹o ¹ ë ViÖt Ö nam Thuû ®iÖn nhá „ Thuû ®iÖn nhá (T§N): c«ng suÊt ≤ 10 000 kW/tr¹m „ Tæng tiÒm n¨ng T§N ®−îc x¸c ®Þnh kho¶ng 1800 ®Õn 2000 MW „ Trong ®ã: „ Lo¹i CS 100-10 000 kW cã 500 tr¹m, tæng c«ng suÊt ~ 1400-1800 MW, chiÕm h¬n 90% tæng tiÒm n¨ng T§N. „ L i CS < 100 kW cãã kho¶ng Lo¹i kh ¶ 2500 tr¹m víi íi tæng æ c«ng suÊt ~ 100-200 MW, chiÕm 7-10% tæng c«ng suÊt T§N. „ ¹ CS ≤ 5 kW ®· ®−îc Lo¹i î khai th¸c sö dông ô g rÊt réng r·i ®Ó cÊp ®iÖn sinh ho¹t cho c¸c hé gia ®×nh miÒn nói. „ Lµ nguån −u tiªn trong ch−¬ng tr×nh §KHNT 4
 5. N¨ng l−îng t¸i ¸ t¹o ë ViÖt Ö nam 1.3- N¨ng l−îng giã (wind energy) „ Nãi chung NLG ë VN kh«ng cao so víi thÕ giíi „ Nh÷ng g khu vùc ù cã tiÒm n¨ng g NLG lín gåm: g däc ä bê biÓn, trªn c¸c ®¶o, c¸c khu vùc cã giã ®Þa h×nh. VËn tèc giã trung b×nh n¨m kho¶ng V = 2 – 7.5 m/s (®é cao 10- 12 m). „ Däc bê biÓn vµ c¸c ®¶o: V = 4.5 4 5 - 7.5 7 5 m/s; mËt ®é NLG: 800 to 4,500 kWh/m . 2 „ Khu vùc cã NLG tèt nhÊt: B¹ch Long VÜ, Tr−êng Sa, Kh¸nh Hoµ, Qui Nh¬n, Ninh ThuËn, B×nh ThuËn,… V= 44.5- 5 7.5 7 5 m/s „ ThiÕu sè liÖu NLG ë ®é cao > 20 m „ HiÖn nay cã kho¶ng h¬n 10 tr¹m ®o giã ®ang ®o ë c¸c é cao 20 – 60 m ®é 5
 6. N¨ng ¨ l−îng −î t¸i ¸ t¹o ë ViÖt Ö nam 1.4- Sinh khèi (biomass) „ Tæng tr÷ l−îng ~ 70-80 triÖu tÊn/n¨m „ Tõ gç lµ 25 triÖu tÊn, tÊn 33% „ PhÕ th¶i n«ng c«ng l©m nghiÖp ~ 54 triÖu tÊn, 67%, trong ®ã tÝnh theo n¨ng l−îng: gç cñi lµ 38,5%, , , r¬m r¹:¹ 35,5%, , , trÊu: 9,4%, , , b· mÝa: 3,6% vµ phÕ th¶i c«ng nghiÖp 13%. „ 2 nguån rÊt quan träng: „ trÊu 100 nhµ m¸yy xay, y 6,5 triÖu Ö tÊn/n¨m ~ 75-100 MW ®iÖn; Ö hiÖn Ö chØ sö dông 7- 9% cho thñ c«ng, ®un nÊu. „ B· mÝa: 43 nhµ m¸y ®−êng, 4.5 triÖu tÊn/n¨m; 200-250 MW ®iÖn; 80% ®· dïng ph¸t ®iÖn 6
 7. N¨ng l−îng t¸i t¹o ë ViÖt nam 1.5- KhÝ sinh häc ä ((biogas) g ) „ Tæng tiÒm n¨ng 10 000 triÖu m3/n¨m, Trong ®ã: „ Tõ ng−êi: 624 triÖu m3/n¨m, 6.3% „ Gia sóc: 3 062 triÖu m3/n¨m, 31% „ PhÕ th¶i h¶i kh¸c: kh¸ 6 269 triÖu i m3/n¨m, 3/ 63% „ §ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh ë n−íc ta do c«ng nghÖ phï hîp 7
 8. N¨ng l−îng t¸i ¸ t¹o ë ViÖt Ö nam 1.6- N¨ng l−îng ®Þa nhiÖt (geothermal energy) 9 300 Nguån n−íc nãng, T = 30 – 110 oC: T©y B¾c: 78 ng., 26%; Nam Trung Bé: 61 ng. 20%; 61% nguån nhiÖt ®é cao ë Nam T.Bé. 9 TiÒm n¨ng 200 – 250 MW. 9 Ch−a nghiªn cøu khai th¸c. 1.7- N¨ng l−îng ®¹i d−¬ng (ocean energy) 9 Thuû triÒu 9 Sãng biÓn ch−a cã ®¸nh gi¸ 9 NhiÖt ®¹i d−¬ng 8
 9. N¨ng l−îng t¸i ¸ t¹o ë ViÖt Ö nam II HiÖn tr¹ng nghiªn cøu II- cø øng d dông ng 2.1- C¸c c«ng nghÖ ®· ®−îc NC¦D N¨ng l−îng mÆt trêi: • §iÖn mÆt trêi (pin mÆt trêi) • NhiÖt mÆt trêi. Th û ®iÖn Thuû ®iÖ nhá há vµµ cùc nhá há N¨ng l−îng giã Sinh khèi KhÝ sinh häc 9
 10. N¨ng l−îng t¸i t¹o ë ViÖt nam 2.1.1- N¨ng l−îng mÆt trêi A- §iÖn (pin) mÆt trêi „ HÖ nguån ®éc lËp tõ 20 Wp - 100kWp Sö dông: „ Hé gia ®×nh: 20-200Wp „ Hé tËp thÓ (c¬ quan, tr−êng häc, tr¹m x¸,…) 200 200- 2000Wp „ Th«ng tin viÔn th«ng: 200-10 000 Wp „ Giao th«ng ®−êng thuû: 10- 600Wp „ C¸c øng dông kh¸c: b¬m n−íc, n−íc giao th«ng, th«ng chiÕu s¸ng c«ng céng,… „ HÖ nguån nèi l−íi: 5-150 kWp „ EVN, ViÖn N¨ng l−îng „ T Trung t©m t© Héi nghÞ hÞ QG (150 kWp) kW ) „ Tæng c«ng suÊt l¾p ®Æt:1.5 MWp „ Gi¸ c¶ 10
 11. N¨ng l−îng î t¸i t¹o ¹ ë ViÖt Ö nam 2.1.1- N¨ng l−îng mÆt trêi B- NhiÖt mÆt trêi trªn c¬ së hiÖu øng nhµ kÝnh „ ThiÕt bÞ ®un ® n−íc−í nãng: 㠄 Mét sè lo¹i: tÊm èng ph¼ng, èng ch©n kh«ng „ Sö dông: hé gia ®×nh, kh¸ch s¹n, tr−êng häc, bÖnh viÖn,... viÖn „ Kho¶ng 1.5 triÖu m2 ®· ®−îc l¾p ®Æt. „ ThiÕt bÞ sÊy: trong gia ®×nh, c«ng nghiÖp,… „ Ch−ng cÊt n−íc 11
 12. N¨ng l−îng t¸i t¹o ë ViÖt nam 2.1.2- Thuû ®iÖn nhá „ §· l¾p ®Æt 507 tr¹m, tr¹m 97.3 97 3 MW; 69 tr¹m ngõng ho¹t ®éng, ph©n bè chñ yÕu khu vùc miÒn nói phÝa B¾c. „ ~ 130 000 -140 000, 35-65 MW, CS 200-5000W ®angg ®−îc c¸c gia ®a g a ®×nh ® khuu vùc miÒn Ò nói ó sö dô dông. g. „ 80 % T§N s¶n xuÊt tõ Trung Quèc, gi¸ rÎ (m¸y 300 W gi¸ ~ 300 000 ®) tuæi thä thÊp; „ Nh−îc ®iÓm: mçi n¨m th−êngg chi dïng g ®−îc 5 – 6 th¸ng; CS rÊt h¹n chÕ. 12
 13. N¨ng l−îng î t¸i t¹o ¹ ë ViÖt Ö nam 2.1.3- N¨ng l−îng gi㠄 Ph¸t ®iÖn: 1x 800 kW (B¹ch Long VÜ, háng tõ ®Çu 2007) + 1000 m¸y x (150-200W); „ B¬m n−íc: ~120 m¸y; „ 20 ®iÓ ®iÓm ®o ® giãiã trªn t ª 20m 20 „ §ang x©y dùng c¸c dù ¸n víi tæng CS ~ 100 MW. „ SuÊt ®Çu t−: 1200-2000 USD/kW; gi¸ 6 – 8 USCents/kWh 13
 14. N¨ng l−îng t¸i t¹o ë ViÖt nam 2.1.4- Sinh khèi vµ khÝ sinh häc Sinh khèi „ 63% (2.8/4.5 triÖu tÊn) b· mÝa ®· ®−îc sö dông ®Ó ph¸t ®iÖn 150-200 MW. Gi¸ ®iÖn b¸n cho EVN chØ 4 cents ! „ 23% (1 (1.45/6.5 45/6 5 triÖu tÊn) trÊu ®−îc dïng cho môc ®Ých n¨ng l−îng (®un nÊu, lß gèm sø, g¹ch ngãi,…). „ Dù ¸n ®ang thùc hiÖn: Nhµ m¸y xö lý r¸c ®Ó s¶n xuÊt ®iÖn 2.4MW vµ pph©n h÷u c¬ NPK 1500-3000 tÊn/ n¨m ®ang thùc hiÖn ë TP. Hå ChÝ Minh. KhÝ Sinh häc: „ Kho¶ng 60,000 hÇm KSH cã thÓ tÝch tõ 3 ®Õn 30 m3 ®· ®−îc x©y dùng vµ ®ang s¶n xuÊt kho¶ng 110 triÖu m3 khÝ/n¨m , 70% lµ qui m« gia ®×nh; nhiªn liÖu ®un nÊu lµ chÝnh. 14
 15. N¨ng l−îng î t¸i t¹o ¹ ë ViÖt Ö nam C¸c ch−¬ng tr×nh lín ®ang triÓn khai hiÖn nay: „ Ch−¬ng tr×nh hµng ®éng NLTT (REAP) do WB trî vÒ ph¸t triÓnÓ NLTT phôc vô ®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n (400 triÖu USD). Bé C«ng Th−¬ng chñ ®Çu t−. „ Ch−¬ng tr×nh ®iÖn mÆt trêi cho 300 x· miÒn nói khã kh¨n nhÊt; 30 triÖu USD ODA PhÇn Lan; UB D©n téc chñ ®Çu t−. „ Ch−¬ng tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n ViÖt nam- Thuþ ®iÓn (VSRE): 5 triÖu USD, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña chÝnh phñ Thuþ §iÓn, Bé C«ng Th−¬ng chñ ®Çu t−. „ ViÖn N¨ng l−îng, Bé C«ng Th−¬ng chñ tr× §Ò ¸n: ChiÕn l−îc, Qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn NLTT ë VN ®Õn n¨m 2015, tÇm nh×n ®Õn 2025. „ C¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c. 15
 16. N¨ng l−îng t¸i t¹o ë ViÖt nam III- TriÓn väng „ Nhu cÇu tiªu dïng n¨ng l−îng cña nh©n lo¹i vµ ViÖt nam t¨ng nhanh chãng: „ ThÕ giíi (xem tµi liÖu) „ ViÖt Ö nam (next ( slide)) „ Nguån n¨ng l−îng ho¸ th¹ch c¹n kiÖt „ ThÕ giíi (xem tµi liÖu) „ ViÖt nam (xem tµi liÖu) „ KhÝ hËu toµn cÇu ®· trë nªn mÊt c©n b»ng dÉn ®Õn c¸c thiªn tai, th¶m ho¹ (xem tµi liÖu) „ N¨ng l−îng t¸i t¹o lµ nguån NL s¹ch, kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr−êng vµ cãã tr÷ t ÷ l−îng l v«« cïng ï lílín ⇒ NLTT lµ xu thÕ & sù lùa chän cña t−¬ng lai 16
 17. N¨ng l−îng t¸i t¹o ë ViÖt nam Energy production & consumption „ Present status and future forecast (medium scenario) „ Demand g growth rate 7.56%/y; /y; „ Average Elect. Production growth:10%/y Table 1 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 Total energy 18.1 26.0 37.5 50.5 67.0 87.7 130.0 demand (MTOE) Electricity Production 52.0 85.0 130.0 187.0 264.3 361.7 600.0 (Bill.kWh) Average Consump. 218.5 295.4 402.0 516.3 661.2 836.0 (kgOE/year.person) 17
 18. N¨ng l−îng t¸i t¹o ë ViÖt nam Structure of energy resource of supply (Medium scenario), demand/import Table 2: „ Coal: import from 2025; Oil: import of processing product but export cruse oil; From 2030 have nuclear energy; up to 2015 import electricity; „ Renewable energy still very small portion Unit 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Coal Mill.TOE 6.35/ 12/0 18/0 26/0 37/5.7 52/18 0 Oil Mill.TOE 11/11 15.3/9 23/10 32/13 40/15 51/25 Gas Mill.TOE 4.2/0 6.9/0 11.9/ 16.4/ 21.1/3 26/8 0 0 Hydro Bill.kWh Bill kWh 19 26 36 58 69 79 Nuclear Bill.kWh 0 0 0 0 0 35 Renewables Mill.TOE 0.21 0.46 0.9 1.65 2.75 4.4 Electricity: Bill kWh Bill.kWh - - -0.6/4 0 6/4 -1/5 1/5 -1.2/7 1 2/7 -1.6/8 1 6/8 Export/Import 0.25/0 0.35/0 18
 19. Some Systems for telecom. Left : Hybrid y system y of 6.6 kWp p SPV + 12 kW Diesel generator g for Q Quan Lan Island Telecom-Station. Right: System of 1000 Wp SPV + diesel minigrid for Telecom-post station in Island Cu Lao Cham 19
 20. New hybrid system project of 28 kW SPV + 20 Diesel Gen. The projected system will supply electricity for Village Bai Huong with 100 HH. The village belongs Hoi An Dstrict, Quang Nam Province. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2