intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nền móng - ĐH Xây dựng

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

206
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nền móng" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản, tính toán thiết kế nền móng nông, thiết kế xử lý nền đất yếu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nền móng - ĐH Xây dựng

 1. CHѬѪNG 1: MӜT SӔ VҨN Ĉӄ CѪ BҦN §1. Khái niӋm chung Ӝ MÔN BӜ ӐC ĈҨT – N ÔN CѪ HӐC NӄN N MÓNG ÓNG KӃt cҩu bên trên BÀI GIҦNG NӄN MÓNG Móng 1 NӅn 2 I. Móng II. NӅn * Móng: là phҫn công trình (CT) kéo dài xuӕng dѭӟi ÿҩt làm nhiӋm vө chuyӇn tiӃp giӳa CT bên trên vӟi nӅn ÿҩt. - NhiӋm vө: hm + Ĉӥ CT bên trên; h hb + TiӃp nhұn tҧi trӑng tӯ KC bên trên và truyӅn tҧi trӑng vào Ӆ ÿҩt. à nӅn ÿҩt b - Khҧ năng tiӃp nhұn tҧi trӑng cӫa các vұt liӋu CT >> khҧ năng cӫa ÿҩtҩ nӅn Ӆ Ÿ móng có kích thѭӟc mӣ rӝng hѫn so vӟi CT bên trên (ÿӇ giҧm tҧi lên nӅn). ((2 - 3)b b - Sӵ mӣ rӝng có thӇ theo bӅ ngang, theo chiӅu sâu hoһc NӅn cҧ 2 hѭӟng. hѭӟng 3 4
 2. II.NӅn (tiӃp) III. Phân loҥi móng * NӅn: hҫ ÿҩt NӅ là phҫn ÿҩ dѭӟi d ӟi ÿáy ÿá móng, ó trӵc tiӃp iӃ tiӃp iӃ nhұn hұ 11. Móng nông và móng sâu. sâu tҧi trӑng CT truyӅn xuӕng thông qua móng. a. Móng nông - Khi thiӃt kӃ cҫn phҧi chӑn sao cho nӅn phҧi là “ÿҩt Ӄ tӯ ÿáy móng trong hӕ - Thi công trӵc tiӃp ӕ ÿào sҹn. tӕt . tӕt”. һ ÿiӇm cӫa móng - Ĉһc g nông: g + NӃu nӅn ÿҩt tӵ nhiên ÿӫ tӕt có thӇ sӱ dөng trӵc tiӃp + Ĉӝ sâu ÿһt móng hm “ÿӫ bé”. Ӆ CT thì gӑii là nӅn là nӅn làm Ӆ thiên thiê nhiên. hiê + Tҧi trӑng CT truyӅn lên ÿҩt nӅn qua diӋn tiӃp xúc cӫa + NӃu nӅn ÿҩt tӵ nhiên không tӕt, muӕn sӱ dөng làm ÿáy móng vӟi ÿҩt, bӓ qua ma sát bên cӫa ÿҩt vӟi móng. nӅn CT thì phҧi xӱ lý nӅn làm cho tính năng XD cӫa nӅn * Phҥm Ph vii áp á dөng: d “tӕt lên” trѭӟc khi ÿһt һ móng.g NӅn sau xӱ lýý gӑ gӑi là nӅn - Tҧi trӑng CT không lӟn; nhân tҥo. - Ĉҩt tӕt ӣ bên trên hoһc xӱ lý nӅn ÿҩt yӃu bên trên có Ӌ q hiӋu quҧ. 5 6 Móng ÿѫn Móng băng 7 8
 3. Móng bè b. Móng sâu - Thi công: không ÿào hӕ móng hoһc chӍ ÿào 1 phҫn rӗi bҵng 1 phѭѫng pháp nào ÿó ÿѭa móng xuӕng chiӅu sâu thiӃt kӃ. kӃ - Ĉһc ÿiӇm cӫa móng sâu: + Ĉӝ sâu ÿһt móng lӟn Hm; ӑ g CT truyӅn + Tҧi trӑng y lên ÿҩt nӅn q qua ÿáy y móng g và q qua mһt bên móng (do chiӅu sâu ÿһt móng lӟn). * Phҥm vi áp dөng: - Tҧi trӑng CT lӟn; - Ĉҩt tӕt ӣ dѭӟi d ӟi sâu. â 9 10 Móng cӑc III. Phân loҥi móng (tiӃp) Mһt ÿӍnh ÿӍ h ÿài Ĉài cӑc 2. Phân loҥi theo tiêu chí khác ұ liӋu: * Theo vұt iӋ gҥch, ÿá,á bêtông, êô BTCT, C thép… é hÿ 'L h * Theo biӋn pháp thi công: thi công toàn khӕi, lҳp ghép. * Theo ÿһc tính chӏu tҧi: tҧi trӑng tƭnh, tҧi trӑng ÿӝng… Mһt ÿáy ÿài * Theo hình dҥng: móng ÿѫn, ÿѫn móng băng, băng móng bè,bè Hm móng hӝp… L Cӑc * Theo ÿӝ cӭng: móng cӭng, cӭng móng mӅm. mӅm Mp mNJi cӑc “ÿáy móng” 11 12
 4. IV. Các bӝ phұn cѫ bҧn cӫa móng Móng nông Gӡ móng CT bên trên Gӡ móng g r 0.00 r 0.00 Mһt ÿӍnh móng Bұc móng hm hm h h hb Mһt ÿáy móng BT lót ó b lc b bc 13 14 l Móng cӑc IV. Các bӝ phұn cѫ bҧn cӫa móng (tiӃp) һ ÿӍnh ÿài Mһt r 0.00 Ĉài cӑc * Ĉӝ sâu ÿһt móng (chiӅu Ӆ sâu chôn móng): ÿӝ sâu kӇӇ tӯ mһt ÿҩt tӟi mһt ÿáy móng. Móng nông: hm; Móng cӑc: Hm. hÿ 'L h * ChiӅu cao bҧn thân móng nông h: chiӅu cao tӯ mһt ÿӍnh móng ÿӃn mһt ÿáy móng. һ ÿáy Mһt á ÿài ài - ChiӅu cao bҧn thân ÿài cӑc h: chiӅu cao tӯ mһt ÿӍnh Hm ÿài ÿӃn mһt ÿáy ÿài. L h tính h: t á ÿҧm tí h toán ÿҧ bҧo bҧ ÿiӅu ÿiӅ kiӋn ӡ ÿӝ vұt kiӋ cѭӡng ұt liӋu liӋ móng. ó Cӑc * Ĉáy móng nông: - Kích thѭӟc ÿáy móng xác ÿӏnh thӓa mãn ÿiӅu kiӋn Mp mNJi cӑc cѭӡng ÿӝ và әn ÿӏnh; thӓa mãn ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng. 15 16 “ÿáy móng”
 5. IV. Các bӝ phұn cѫ bҧn cӫa móng (tiӃp) V. Khái niӋm tính toán thiӃt kӃ nӅn móng * Ĉáy ÿài cӑc: * Theo quan ÿiӇm tính toán thiӃt kӃ kӃt cҩu công trình ҥ g và kích thѭӟc ÿài cӑc - Hình dҥng ӑ p ө thuӝc phө ӝ vào sѫ ÿӗ có 2 phѭѫng pháp: bӕ trí cӑc. - Phѭѫng pháp tính toán kӃt cҩu tәng thӇ (công trình + * Mһt ÿӍnh móng: là mһt tiӃp xúc giӳa móng và CT (kӃt móng + nӅn). nӅn) cҩu bên trên). - Phѭѫng pháp tính toán kӃt cҩu rӡi rҥc. * Gӡ móng: khoҧng cách tӯ mép bұc móng trên cùng * Theo quan ÿiӇm Ӈ hӋ sӕ ӕ an toàn: ÿӃn mép ÿáy CT. - HӋ sӕ an toàn tәng thӇ (hӋ sӕ an toàn duy nhҩt) * Bêtông Bêtô lót móng: ó lӟ ÿӋm lӟp ÿӋ dѭӟi d ӟi ÿáy ÿá móng ó bҵng bҵ bêtông bêtô có cѭӡng ÿӝ thҩp. - HӋ sӕ an toàn riêng phҫn (phѭѫng pháp TTGH) * Bұc móng: cҩuҩ tҥo ÿӇӇ tiӃt Ӄ kiӋm vұt liӋu khi thiӃt Ӄ kӃӃ móng mà vұt liӋu móng là các loҥi vұt liӋu chӏu kéo kém (gҥch, ÿá, BT). 17 18 V.1. Nӝi dung tính toán nӅn móng a. Tính toán theo ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ và әn ÿӏnh (tiӃp) * Ĉӕi vӟi nӅn: a. Tính toán theo ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ, әn ÿӏnh - ĈiӅu kiӋn vӅ cѭӡng ÿӝ: * Tính toán theo TTGH I phҧi thӓa mãn ÿiӅu kiӋn sau: p gh ptb d Rÿ Rÿ pmax d 1,2R , ÿ Fss ptb: tҧi trӑng tiӃp xúc trung bình ӣ ÿáy móng; ) Nd (I 1) (I.1) pmax: tҧi trӑng t tiӃ xúc tiӃp ú lӟn hҩt ӣ ÿáy lӟ nhҩt ÿá móng; ó Fs pggh: sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn cӫa nӅn; Rÿ ([p]): sӭc chӏu tҧi tính toán cӫa nӅn. - N: tҧi trӑng thiӃt kӃ hoһc tác ÿӝng khác tӯ CT lên ÿҩt; - ): thông sӕ tính toán tѭѫng ӭng theo phѭѫng tác dөng - ĈiӅu kiӋn vӅ әn ÿӏnh trѭӧt: Tgi [ktr]: hӋ sӕ әn ÿӏnh trѭӧt cho phép; ktr t [ktr ] cӫa lӵc N; ktr: hӋ sӕӕ әn ә ÿӏnh ÿӏ h trѭӧt; t t Ttr - Fs: hӋ sӕ an toàn. 19 20 Tgi: tәng lӵc giӳ; Ttr: tәng lӵc gây trѭӧt.
 6. a. Tính toán theo ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ và әn ÿӏnh (tiӃp) b. Tính toán theo ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng - ĈiӅu kiӋn vӅ әn ÿӏnh lұt: M gi [kl]: hӋ sӕ әn ÿӏnh lұt cho phép; k l t [ kl ] * Tính toán theo ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng: Ml S d Sgh; 'S d 'Sgh ӕ әn kl: hӋ sӕ ә ÿӏnh lұt; Mgi: tәngg mômen g giӳ;; Mtr: tәngg mômen ggây ұ; y lұt; Vӟi CT ÿһc thù (CT có ÿӝ cao lӟn: trө cҫu, tháp nѭӟc, tháp vô tuyӃn, Ӄ ӕng ӕ khói, cҫu ҫ tҫu…) ҫ ҫ ÿiӅu còn cҫn Ӆ kiӋn: * Ĉӕi vӟi móng: ұ liӋu g vұt Ӌ móng gpphҧi thӓa mãn ÿiӅu kiӋn Ӌ T d [T]; u d [u]; Co d [Co]; cѭӡng ÿӝ: - S, 'S, T, u: lҫn lѭӧt là ÿӝ lún cuӕi cùng (ÿӝ lún әn Vmax d R ÿӏnh) cӫa nӅn, ÿӝ lún lӋch giӳa các cҩu kiӋn, góc nghiêng và chuyӇn vӏ ngang cӫa móng; Vmax: ӭng suҩt lӟn nhҩt trong móng do tҧi trӑng CT và phҧn lӵc ÿҩt gây ra, ra Vmax = {Wmax, Vkc, Vk}; - Sgh ((hay ]); 'Sgh ((hay y [[S]); y [['S]), ]), [[T], ] ÿӝ ], [[u]: ӝ lún g ҥ giӟi hҥn (ÿӝ lún cho phép); ÿӝ lún lӋch cho phép; góc nghiêng R: cѭӡng ÿӝ cho phép (cѭӡng ÿӝ tính toán) cӫa vұt liӋu cho p phép y vӏӏ ngang p và chuyӇn g g cho p phép p cӫa móng. g móng t ѫ ӭng ó tѭѫng ӭ vӟi ӟi sӵ phá há hoҥi ӫ ӭng h i cӫa ӭ suҩt:ҩt 21 22 R = {Rc, Rk} §3. Phân tích lӵa chӑn phѭѫng án móng Các dҥng cҩu trúc ÿӏa tҫng I. Các sѫ ÿӗ ӗ cҩu ҩ trúc ÿӏa tҫng ҫ cѫ bҧn yÕu Õ tè èt hy h1 Ĉҩt tӕt Ĉҩt yӃu Ĉҩt tӕt hy Ĉҩt yӃu f) Ĉҩt tӕt yÕu 2 1 Ĉҩt tӕt 3 tèt 4 Sѫ ÿӗ dҥng a Sѫ ÿӗ dҥng b Sѫ ÿӗ dҥng c 23 24
 7. II. Phân tích lӵa chӑn phѭѫng án móng ViӋc lӵa chӑn phѭѫng án móng liên quan ÿӃn viӋc chӑn tèt tèt ÿӝӝ sâu ÿһt һ móng.g yÕu yÕu * Lӵa chӑn ÿӝ sâu ÿһt móng phө thuӝc vào các yӃu tӕ: tèt tèt - ĈiӅu kiӋn ĈCCT và ĈCTV khu vӵc XD; - Trӏ sӕ (ÿӝ lӟn) và ÿһc tính cӫa tҧi trӑng; - Các ÿiӅu Ӆ kiӋn và khҧ năng thi công móng; - Tình hình và ÿһcһ ÿiӇm cӫa móng ұ g các CT lân cұn. * Nguyên tҳc lӵa chӑn ÿӝ sâu ÿһt móng: - Móng phҧi ÿѭӧc ÿһt vào lӟp ÿҩt tӕt. tӕt - Móng càng nông càng thuұn lӧi cho thi công. 25 26 II. Lӵa chӑn P.A móng theo ÿiӅu kiӋn ÿӏa chҩt b. Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng b: ÿҩt tӕt nҵm dѭӟi mӝt hoһc nhiӅu lӟp ÿҩt yӃu có chiӅu dày hӳu hҥn. hҥn a. Ĉӏa tҫng ҫ cѫ bҧn dҥng a: nӅn Ӆ gӗm ӗ toàn lӟp ÿҩtҩ tӕt. ӕ o Ĉӝ ӝ sâu ÿһt һ móng g = f(mӭc ( ÿӝ ӝ tҧi trӑng). ӑ g) - Lӟp ÿҩt yӃu khá dày: xӱ lý nӅn trѭӟc khi ÿһt móng * CT tҧi trӑng nhӓ và trung bình: P.A móng nông. + Thay mӝt phҫn hoһc toàn bӝ lӟp ÿҩt yӃu bҵng vұt liӋu * CT tҧi trӑng lӟn: P.A cӑc Ĉӝ sâu mNJi cӑc ÿѭӧc P A móng cӑc. ĈӋm cát tӕt hѫn: “ĈӋm cát”.. lӵa chӑn theo sӭc chӏu tҧi cӫa cӑc và nhóm cӑc. + Xӱ lý “cӑc cát”, “cӑc ÿҩt – ximăng”… trên toàn bӝ b Ĉӏa b. Ĉӏ tҫng tҫ cѫ bҧn bҧ dҥng d b ÿҩt tӕt nҵm b: ҵ dѭӟi d ӟi mӝt ӝt hoһc h һ hoһc mӝt phҫn chiӅu dày lӟp ÿҩt yӃu. yӃu nhiӅu lӟp ÿҩt yӃu có chiӅu dày hӳu hҥn. * CT tҧi trӑng lӟn: P.A móng cӑc. * CT tҧi trӑng nhӓ và trung bình: P.A móng nông. - Ĉӝ sâu mNJi cӑc phҧi ÿѭӧc nҵm ҵ trong lӟp ÿҩt ҩ tӕt ӕ 1 o Ĉӝ ӝ sâu ÿһt һ móng g = f(mӭc ( ÿӝ ӝ tҧi trӑng, ӑ g, chiӅu dàyy hy… khoҧng t 3Dc (Dc: cҥnh cӫa cӑc vuông hoһc ÿѭӡng kính cӫa cӑc tròn). - Lӟp ÿҩt yӃu không dày lҳm: loҥi bӓ lӟp ÿҩt yӃu, ÿһt móng vào lӟp ÿҩt tӕt bên dѭӟi vӟi hm = hy + 'h 27 28 'h = (0,2 y 0,3)m.
 8. b. Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng b (tiӃp) c. Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng c: dҥng xen kҽp: ÿҩt yӃu nҵm giӳa các lӟp ÿҩt tӕt - Lӟp ÿҩt yӃu dày: xӱ lý nӅn trѭӟc khi ÿһt móng o Ĉӝ sâu ÿһt móng = f(chiӅu dày các lӟp ÿҩt, tҧi + Thay mӝt phҫn ÿҩt yӃu bҵng vұt liӋu tӕt hѫn: “ĈӋmĈӋm trӑng…). cát”. ӑ g nhӓ và trung * CT tҧi trӑng g bình: P.A móng g nông. g + Xӱ lý “cӑc “ cát”, át” “cӑc “ ÿҩt – ximăng”… i ă ” trên t ê toàn t à bӝ hoһc mӝt phҫn chiӅu dày lӟp ÿҩt yӃu. - Lӟp ÿҩt tӕt bên trên h1 “ÿӫ dày” o phân tích tѭѫng tӵ nhѭ ÿӏa tҫng dҥng a: ÿһt trӵc tiӃp móng lên lӟp này. này * CT tҧi trӑng lӟn: P.A móng cӑc. - Lӟp ÿҩt tӕt bên trên h1 không “ÿӫ dày” o phân tích - Ĉӝ sâu mNJi cӑc phҧi ÿѭӧc nҵm trong lӟp ÿҩt tӕt 1 tѭѫng tӵ nhѭ ÿӏa tҫng dҥng b.b khoҧng t 3Dc (Dc: cҥnh cӫa cӑc vuông hoһc ÿѭӡng kính cӫa cӑc tròn). + Xӱ lý KC bên trên: dùng KC vұt liӋu nhҽ… Ӆ xӱ lý ÿҩt + Xӱ lý nӅn: ҩ yӃuӃ bên dѭӟi nhѭng cӕ ӕ gҳng ҳ tránh làm tәn hҥi ÿӃn lӟp ÿҩt tӕt bên trên. 29 + KӃt hӧp cҧ 2 giҧi pháp trên. 30 c. Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng c (tiӃp) §4. Tҧi trӑng trong tính toán thiӃt kӃ nӅn móng * CT tҧi trӑng lӟn: P.A móng cӑc. I. Phân loҥi tҧi trӑng - Lӟp ÿҩt tӕt bên trên h1 “ÿӫ ÿӫ dày dày” o phân tích tѭѫng tӵ I 1 Phân loҥi tҧi trӑng theo thӡi gian tác dөng I.1. nhѭ ÿӏa tҫng dҥng a: mNJi cӑc hҥ vào lӟp ÿҩt tӕt bên Theo thӡi gian tác dөng chia làm 2 loҥi: tҧi trӑng trên. trên thѭӡng xuyênên và à tҧi trӑng tҥm thӡi. thӡi - Lӟp ÿҩt tӕt bên trên h1 không “ÿӫ dày” o phân tích a. Tҧi trӑng thѭӡng xuyên (tƭnh tҧi – tҧi trӑng nhóm A): t ѫ tӵ tѭѫng t nhѭh ÿӏa ÿӏ tҫng tҫ dҥng d b mNJi b: NJi cӑc hҥ h vào lӟ ÿҩt à lӟp tҧi trӑng tác dөng khôngô thay ÿәi ә trong quá trình thi tӕt bên dѭӟi 1 khoҧng t 3Dc. công và sӱ dөng CT (tӗn tҥi cùng vӟi CT). * Tҧi trӑng tҥm thӡi: tҧi trӑng tӗn tҥi trong mӝt thӡi gian nào ÿó khi thi công, khi sӱ dөng CT. - Tҧi trӑng tҥm thӡi có thӇ thay ÿәi vӅ ÿiӇm ÿһt, giá trӏ, phѭѫngg chiӅu. p 31 32
 9. b. Tҧi trӑng tҥm thӡi (tҧi trӑng không thѭӡng xuyên – I.2. Phân loҥi theo giá trӏ cӫa tҧi trӑng ҥ tҧi): hoҥt ) + Tҧi trӑng tҥm thӡi dài hҥn (tҧi trӑng nhóm B1): gҳn bó a. Giá trӏ danh nghƭa hay giá trӏ tiêu chuҭn cӫa tҧi trӑng vӟi CT nhҵm phөc vө chӭc năng chính mà CT ÿҧm (tҧi trӑng tiêu chuҭn Ntc): là giá trӏ cӫa tӯng loҥi tҧi nhiӋm. trӑng thѭӡng gһp trong quá trình sӱ dөng CT mà chѭa + Tҧi trӑng t t tҥm ҳ hҥn thӡi ngҳn h (tҧi trӑng t nhóm hó B2): ) chӍ hӍ xét ÿӃn sӵ sai khác do thi công, do chӃ tҥo gây ra. xuҩt hiӋn trong nhӳng khoҧng thӡi gian nào ÿó (có thӇ b. Giá trӏ thӵc hay giá trӏ tính toán cӫa tҧi trӑng (tҧi d ÿoán dӵ ÿ á ÿѭӧc). ÿ ӧ ) trӑng tính toán Ntt): là giá trӏ cӫa tҧi trӑng kӇ ÿӃn sӵ sai + Tҧi trӑng cӵc ngҳn (tҧi trӑng ÿһc biӋt – tҧi trӑng nhóm khác do thi công, do chӃ tҥo gây ra làm thay ÿәi giá trӏ ҩ hiӋn mӝt cách ngүu D): xuҩt ү nhiên liên quan ÿӃn Ӄ các sӵ cӫa tҧi trӑng thiên vӅ phía nguy hiӇm cho CT.CT cӕ bҩt khҧ kháng ӣ mӝt thӡi ÿiӇm nào ÿó trong quá - ĈӇ xét ÿӃn sӵ sai khác ngѭӡi ta ÿѭa vào hӋ sӕ an toàn ӗ tҥi cӫa CT. trình tӗn vӅӅ tҧi trӑng t ӕ vѭӧt (hӋ sӕ ӧt tҧi – hӋ sӕ ӕ ÿӝ tin ұ ) ti cұy): Giá trӏ tính toán = Giá trӏ tiêu chuҭn*hӋ sӕ tin cұy cӫa tҧi trӑng. 33 34 II. Tә hӧp tҧi trӑng (THTT) II.1. Tә hӧp cѫ bҧn (tiӃp) Tә hӧp h tҧi trӑng t là tұp tұ hӧp h cácá tҧi trӑng t cóó thӇ cùng ù tӗn tӗ - THCB có 1 tҧi trӑng tҥm thӡi tҥi, cùng ÿӗng thӡi gây ҧnh hѭӣng ÿӃn CT. THCB = Các tҧi trӑng A + 1B II.1. Tә hӧp tҧi trӑng cѫ bҧn – THCB (tә hӧp tҧi trӑng - THCB có 2 tҧi trӑng tҥm thӡi trӣ lên thì giá trӏ tính һ vӟi CT)) ggҳn chһt toán cӫa tҧi trӑng tҥm thӡi phҧi ÿѭӧc nhân vӟi hӋ sӕ tә * Tә hӧp cѫ bҧn = Các tҧi trӑng loҥi A + Các tҧi trӑng hӧp: loҥi B1 + mӝt sӕ tҧi trӑng loҥi B2. + Khi không g pphân tích ÿѭӧcӧ ҧnh hѭӣng g cӫa tӯng g tҧi Khҧ năng xuҩt hiӋn ÿӗng thӡi các tҧi trӑng loҥi B2 sӁ có trӑng tҥm thӡi: nhau Khҧ năng cùng ÿӗng thӡi tӗn tҥi các THCB khác nhau. THCB = Các A + Các B B*0,9; 0,9; cӫa các tҧi trӑng ÿѭӧc xét ÿӃn bҵng hӋ sӕ tә hӧp (hӋ sӕ + Khi có thӇ phân tích ҧnh hѭӣng riêng biӋt cӫa tӯng tҧi ÿӗng thӡi) trӑng tҥm thӡi ngҳn hҥn thì tҧi trӑng tҥm thӡi có ҧnh hѭӣng lӟn nhҩt không giҧm; tҧi trӑng ҧnh hѭӣng thӭ hai nhân 0,8; 0 8; các tҧi trӑng còn lҥi nhân 0,6: 0 6: 35 THCB = Các A + 1B + 1B*0,8 + Các B khác*0,6. 36
 10. II.2. Tә hӧp ÿһc biӋt (THĈB) §5. Nguyên tҳc chung khi thiӃt kӃ nӅn móng CT * THĈB gӗm các tҧi trӑng thѭӡng xuyên,xuyên tҧi trӑng tҥm * Phѭѫng án thiӃt kӃ phҧi khҧ thi thӡi dài hҥn, mӝt vài tҧi trӑng tҥm thӡi ngҳn hҥn và các tҧi trӑng tҥm thӡi ÿһc biӋt (tҧi trӑng cӵc ngҳn) * Phѭѫng án thiӃt kӃ phҧi ÿҧm bҧo các yêu cҫu kӻ thuұt - TTĈB vӟi tҧi trӑng do nә hoһc do va chҥm cho phép - VӅ kӻ thuұt PA móng phҧi ÿҧm bҧo bӅn, an toàn và sӱ khô xét không ét ÿӃn ÿӃ các á tҧi trӑng t l i B2. loҥi dөng bình thѭӡng. thѭӡng - THĈB do tác ÿӝng cӫa ÿӝng ÿҩt không tính ÿӃn tҧi * Phѭѫng án thiӃt kӃ phҧi ÿҧm bҧo hiӋu quҧ kinh tӃ trӑng gió; - Kinh phí XD CT phө thuӝc nhiӅu Ӆ vào viӋc lӵa chӑn - THĈB có mӝt ӝ tҧi trӑng ӑ g tҥm ҥ thӡi = Các A + 1B + 1D giҧi pháp móng hӧp lý theo yêu cҫu kӻ thuұt ÿӅ ra. - THĈB có 2 tҧi trӑng tҥm thӡi trӣ lên, giá trӏ tҧi trӑng - Mөc tiêu cӫa viӋc thiӃt kӃ phҧi là mӝt giҧi pháp thӓa ÿһc biӋt lҩy không giҧm; giá trӏ tính toán cӫa tҧi trӑng Ӌp ggiӳa y hiӋp ӻ thuұt yêu cҫu kӻ ұ và hҥn ҥ mӵcӵ kinh p phi cho tҥm thӡi ÿѭӧc nhân vӟi hӋ sӕ tә hӧp nhѭ sau: tҧi trӑng phép. loҥi B1 nhân 0,95; tҧi trӑng loҥi B2 nhân 0,8: THĈB = Các A + B1*0,95 + B2*0,8 + 1D 37 38 §6. Các tài liӋu cҫn thiӃt cho thiӃt kӃ nӅn móng 2. Tài liӋu vӅ ĈCCT * Tài liӋu vӅ ĈCCT bao gӗm: 1. Tài liӋu vӅ công trình - Bҧn ÿӗ ÿӏa hình, ÿӏa mҥo nѫi XD CT; * Các tài vӅ CT dӵ kiӃn XD phҧi bao gӗm: - MB bӕ ӕ trí các ÿiӇm Ӈ thăm dò – vӏ trí khҧo sát (nên ÿѭӧc - Bҧn ÿӗ ÿӏa hình khu vӵc XD và lân cұn; ÿӏnh vӏ theo MB bӕ trí các hҥng mөc CT); - Hӗ ӗ sѫ thiӃt Ӄ kӃӃ kiӃn Ӄ trúc, kӃt Ӄ cҩu ҩ CT và các yêu cҫu ҫ - KӃt quҧ khҧo sát: riêng biӋt và khai thác và sӱ dөng CT, các yêu cҫu làm + Phѭѫng pháp tiӃn hành khҧo sát, phát sinh các dҥng tҧi trӑng ÿһc biӋt. Trong sӕӕ ÿó, các tài liӋu không thӇ thiӃu: + Các tài liӋu vӅ cӝt khoan ÿӏa chҩt và các mһt cҳt ÿӏa chҩt: ghi rõ cao trình các lӟp ÿҩt, ÿҩt mô tҧ sѫ bӝ các lӟp + MB ÿáy CT: Hình dáng, kích thѭӟc ÿáy CT; ÿҩt, khoҧng cách các hӕ khoan, vӏ trí lҩy mүu ÿҩt thí Ĉһc һ ÿiӇm cӫa CT ((tҫngg hҫm,, tҫng ӵ ); g 1,, côngg sӵ…); nghiӋm mӵc nѭӟc ngҫm xuҩt hiӋn và әn ÿӏnh; nghiӋm, + MB tҧi trӑng ÿáy CT và các tài liӋu liên quan ÿӃn viӋc + KӃt quҧ và nhӳng ÿánh giá sѫ bӝ ban ÿҫu phҭm chҩt xác ÿӏnh tҧi trӑng (giá trӏ và tính chҩt) tѭѫng ӭng. ӭng ӫ ÿҩt; cӫa ÿҩt giá t ӏ các iá trӏ á chӍ hӍ tiêu tiê cѫ – lý quan trӑng t liê quan liên 39 40 trӵc tiӃp ÿӃn tính toán thiӃt kӃ nӅn móng…
 11. 3. Tài liӋu vӅ ĈCTV mһt nѭӟc ngҫm trong ÿҩt: * Thông tin vӅ nѭӟc mһt, - Cao trình mӵc nѭӟc và sӵ thay ÿәi mӵc nѭӟc theo mùa: ù mӵc nѭӟc ӟ thѭӡng h ӡ xuyên ê (mӵc ( ӟ trung bình); nѭӟc bì h) mӵc nѭӟc cao nhҩt; mӵc nѭӟc thҩp nhҩt. ҩ ăn mòn vұt liӋu XD cӫa nѭӟc, các tính chҩt - Tính chҩt ҩ lý – hóa cӫa nѭӟc ngҫm, ÿӝ pH, tính xâm thӵc… 4. Tài liӋu vӅ CT lân cұn - Tҫm cӥ CT, trӑng phҥm vi ҧnh hѭӣng ÿӃn nӅn CT mӭc tҧi trӑng, ÿҩt CT mӟi; T әi thӑ - Tuәi th CT, CT tình tì h trҥng t ҩ hiӋn kӃt cҩu hiӋ thӡi, ҩ móng thӡi kӃt cҩu ó CT cNJ phҧi ÿѭӧc khҧo sát kӻ gӗm vұt liӋu móng, hình d dҥng, th ӟ phҥm kí h thѭӟc, kích h hiӃ ÿҩt vàà ÿӝ sâu vii chiӃm â ÿһt 41 móng.
 12. CHѬѪNG 2: TÍNH TOÁN THIӂT Kӂ I.1. Phân loҥi móng theo ÿӝ cӭng (tiӃp) MÓNG NÔNG Ӄ ÿӝ cӭng cӫa móng nhӓ, biӃn - NӃu Ӄ dҥng móng là ÿáng kӇӇ § Khái niӋm §1. Ӌ chung g không thӇ bӓ qua o Móng mӅm. I. Phân loҥi móng nông Móng mӅm: + móng băng dѭӟi hàng cӝt; + móng bè. bè I 1 Phân I.1. Phâ loҥi l i móng ó theoh ÿӝ cӭng ӭ Vұt liӋu: bêtông cӕt thép. Dӵa vào ÿӝ cӭng cӫa móng chia thành: móng cӭng và móng mӅm. ҩ tҥo I.2. Phân loҥi theo cҩu g ÿѫn: XD riêng - Móng g cho tӯng Ӌ ; g cҩu kiӋn; - NӃu ÿӝ cӭng cӫa móng ÿӫ lӟn, lӟn biӃn dҥng móng rҩt nhӓ có thӇ bӓ qua o Móng cӭng. - Móng băng: XD cho nhiӅu cҩu kiӋn trên mӝt hѭӟng nào ÿó; Mó cӭng: Móng ӭ ó ÿѫn + móng ÿ dѭӟi d ӟi cӝt; ӝ - Móng bè: XD chung cho nhiӅu cҩu kiӋn hoһc toàn bӝ + móng băng dѭӟi tѭӡng. CT CT. Vұt liӋu: gҥch, ÿá, bêtông, BTCT… 1 2 - Móng hӝp. Móng ÿѫn Móng băng 3 4
 13. 5 6 I.3. Phân loҥi theo vұt liӋu II. Tҧi trӑng tiӃp xúc dѭӟi ÿáy móng - Móng Mó gҥch. h II 1 Tҧi trӑng II.1. t tiӃ xúc tiӃp d ӟi ÿáy ú dѭӟi ÿá móng ӭ ó cӭng - Móng ÿá. * Giҧ thiӃt: tҧi trӑng tiӃp xúc phân bӕ bұc nhҩt. - Móng Bêtông. Ӄ xúc tҥi mӝt ÿiӇm Tҧi trӑng tiӃp Ӈ bҩtҩ kǤ xác ÿӏnh theo - Móng BTCT: phù hӧp vӟi trҥng thái làm viӋc khác N Mx My nhau (kéo, nén, uӕn…) o Móng BTCT ngày càng phә p ( x, y ) y x (II.2) biӃn. F Jx Jy I.4. Phân loҥi theo biӋn pháp thi công N, M{Mx, My}: là tҧi trӑng CT ӣ mӭc ÿáy móng. ҳ ghép: chӃӃ tҥo thành mӝt khӕi - Móng lҳp ӕ hoһc nhiӅu Ӆ bӝ II 2 Tҧi trӑng tiӃp xúc dѭӟi ÿáy móng mӅm II.2. phұn rӗi ghép lҥi. * Móng mӅm có ÿӝ cӭng nhӓ o móng bӏ biӃn dҥng lӟn - Móng toàn khӕi ÿә tҥi chӛ: do thi công tҥi chӛ nên có khi chӏu tҧi o quy luұt phân bӕӕ tҧi trӑng là phi tuyӃn. Ӄ thӇ làm móng ҥ g bҩt kǤ. g vӟi hình dҥng Ǥ * ThiӃt kӃ móng g mӅm rҩt p ҥp vӯa p phӭc tҥp: phҧi xác ÿӏnh ӏ 7 quy luұt phân bӕ tҧi trӑng tiӃp xúc dѭӟi ÿáy móng ÿӗng 8 thӡi phҧi tìm quy luұt phân bӕ nӝi lӵc trong móng.
 14. §2. Cҩu tҥo cӫa móng nông I. Mӝt sӕ vҩn ÿӅ chung (tiӃp) ӕ vҩn I. Mӝt sӕ ҩ ÿӅӅ chung * Lӟp bҧo vӋ a: a t 3,0 cm. * ChiӅu dày tӕi thiӇu cӫa móng: t t (15 y 20)cm * Ĉӝ sâu â ÿһt móngó hm = f(ÿiӅu kiӋ ÿӏa f(ÿiӅ kiӋn ÿӏ chҩt hҩt và à tҧi * Gӡ móng: bӅ rӝng gӡ t 5 cm. trӑng…). ҩ móng: * KӃt cҩu ó * Kích thѭӟc ÿáy móng: Móng ÿѫn (l*b); - Cӕt thép: Móng băng (b). + Thép chӏu lӵc: thép AII trӣ lên, thép có gӡ; ÿѭӡng kính Tính toán kích thѭӟc ÿáy móng thӓa mãn ÿiӅu kiӋn ‡ t 10; khoҧng cách cӕt thép (10 y 30)cm. cѭӡng ÿӝ và әn ÿӏnh; thӓa mãn ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng. + Thép cҩu tҥo: thép AI trӣ lên. * ChiӅu cao móng h: tính toán thӓa mãn ÿiӅu kiӋn - Bêtông: cҩp ÿӝ bӅn t B15 (nên dùng t B20). B20) cѭӡngg ÿӝ ӝ vұt ұ liӋu Ӌ móng. g * Bêtông lót: cҩp ÿӝ bӅn t B7,5; chiӅu dày G t 10cm (thѭӡng G = 10cm). 10cm) 9 10 II. Cҩu tҥo móng ÿѫn Cҩu tҥo móng ÿѫn Thép chӡ Thé ӝt hӡ cӝt * Giҵng móng: là dҫm liên kӃt các móng ÿѫn vӟi nhau theo mӝt hoһc hai phѭѫng. Cao trình chӡ cӝt r 0.00 0 00 * Ĉáy móng: hình vuông, chӳ nhұt hoһc hình tròn… - Kích th ӟ cѫ bҧn Kí h thѭӟc ӫ móng: bҧ cӫa ó hm t h + Móng chӳ nhұt: bӅ rӝng móng b; G chiӅu dài móng l = D.b. + Móng tròn: ÿѭӡng kính b. t 100 lc * Cӕt thép móng: chӏu kéo, ÿһt theo 2 phѭѫng thành lѭӟi lѭӟi thép là lѭӟi buӝc hoһc lѭӟi hàn; khoҧng cách lѭӟi, b bc cӕt thép a = (10 y 20)cm. 11 t 100 l t 100 12
 15. Cҩu tҥo móng ÿѫn III. Cҩu tҥo móng băng Thép chӡ cӝt Cao trình chӡ cӝt * Móng băng có chiӅu dài l >> chiӅu rӝng b. Khi tính coi r 0.00 D = f. f hm - Bҧn thân móng băng ÿã là dҫm móng o tính móng h bă BTCT nhѭ băng dҫ ÿһt trên h dҫm t ê nӅnӅ ÿàn ÿà hӗi. hӗi t G BT lót bc lc Thép chӏu lӵc t b bc b l 13 14 a: móng ÿѫn ӝ dѭӟi cӝt bt Thép sѭӡn dӑc r 0.00 hm b: móng băng h dӑc t G Thép chӏu lӵc b BT lót 15 16
 16. IV. Cҩu tҥo móng bè * Cҩu tҥo: dҥng bҧn phҷng (nhѭ mӝt sàn lұt ngѭӧc, tӵa c: móng băng lên nӅn ÿҩt): giao nhau d: móng bè có sѭӡn ngang 17 18 Móng bè Móng bè Dҥng sàn phҷng Dҥng sàn sѭӡn Dҥng sàn nҩm ҥ g hӝp Dҥng ӝp 19 20
 17. §3. Tính toán thiӃt kӃ móng nông cӭng * Nӝi dung tính toán thiӃt kӃ móng nông cӭng I. Khái niӋm chung - Xác ÿӏnh ÿӝ sâu ÿһt móng hm = f(ÿӏa chҩt, tҧi trӑng…) * Sӕ liӋu ban ÿҫu: - Xác ÿӏnh kích thѭӟc ÿáy móng (móng ÿѫn: ll*b; b; móng - CT: Hӗ sѫ thiӃt kӃ kiӃn trúc, kӃt cҩu cӫa CT: băng: b). + MB ÿáy CT; - Tính Tí h toán ҩ móng: t á kӃt cҩu ó + Tҧi trӑng tӯ CT ÿӃn cӕt r0.00 (mһt ÿҩt): {No, Mo, Qo}; + Xác ÿӏnh chiӅu cao móng h (chiӅu cao bұc móng nӃu + Mӭc an toàn cҫn thiӃt Fs. Ĉӝ lún giӟi hҥn (ÿӝ lún cho có): theo ÿiӅu Ӆ kiӋn cѭӡng ÿӝ ÿӕi ӕ vӟi vұt liӋu móng. phép) p p) Sgh ([ ([S]] )). + Xác ÿӏnh cӕt thép móng và bӕ trí (hàm lѭӧng thép As - Tài liӋu ĈCCT và ĈCTV. (Fa), khoҧng cách cӕt thép a, sӕ lѭӧng thanh thép na). - Các tài liӋu khác liên quan: kӃt cҩu và móng CT lân - Bҧn vӁ thiӃt kӃ: thӇ hiӋn các thông sӕ ÿã tính toán. cұn… 21 22 II. Lӵa chӑn sѫ bӝ kích thѭӟc ÿáy móng a. Xác ÿӏnh tҧi trӑng tiӃp xúc dѭӟi ÿáy móng II 1 Yêu II.1. ҫ chung Yê cҫu h Mó ÿѫn: * Móng ÿ No - Khi tính toán theo ÿiӅu kiӋn Ӌ cѭӡngg ÿӝӝ và әn ÿӏnh: ӏ N N No dùng các trӏ sӕ tҧi trӑng tiêu chuҭn. ptb ( ptx ) J .hm Mo F l.b l.b N - Kích thѭӟc móng sѫ bӝ chӑn sao cho: hm p gh Mx My M ptb d Rÿ (II.3) Rÿ pmax, a ,min ptb r r pmin pmax pmax d 1,2Rÿ Fs Wx W y ptb ptbb, pmax: tҧi trӑng tiӃp xúc trung bình và tҧi trӑng tiӃp N Mx, My: tҧi trӑng ӣ ÿáy móng N, b xúc lӟn nhҩt ӣ ÿáy móng; 2 2 l .b l.b Rÿ ([p]): sӭc chӏu tҧi tính toán cӫa nӅn; Wy Wx pgh (pu): sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn cӫa nӅn; 6 6 l Fs: hӋ sӕӕ an toàn. 23 k / m3 ) : J 20(kN trӑng lѭӧng riêng trung bình cӫa vұt 24 liӋu móng và ÿҩt trên ÿáy móng
 18. a. Xác ÿӏnh tҧi trӑng tiӃp xúc dѭӟi ÿáy móng b. Xác ÿӏnh sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn pgh (pu) và sӭc chӏu tҧi tính toán Rÿ ([p]) * Móng băng: No * Xác ÿӏnh sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn pgh (pu) (theo công thӭc - Tҧi trӑng cho trên 1 m dài Mo cӫa Terzaghi) móng. N 1 M hm p gh D1 N J .b.J D 2 .N q .q D 3 .N c .c (II.4) N No 2 ptb ( ptx ) J .hm b b pmin ptb pmax p gh Rÿ M Fs pmax,mini ptbb r 1m tҧi q = Jtbb.h q: phө tҧi, hm; W dài Jtb: trӑng lѭӧng riêng trung bình cӫa ÿҩt trên ÿáy móng; b2 J: trӑng lѭӧng ӫ ÿҩt ÿҩ dѭӟi d ӟi ÿáy ÿá móng; W b l riêng iê cӫa ó 6 NJ, Nq, Nc: hӋ sӕ sӭc chӏu tҧi = f(M); 25 M, c: góc ma sát trong và lӵc dính ÿѫn vӏ cӫa ÿҩt dѭӟi 26 ÿáy móng. b. Xác ÿӏnh sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn pgh (pu) và sӭc chӏu II.2. Lӵa chӑn sѫ bӝ kích thѭӟc ÿáy móng ÿѫn tҧi tính toán Rÿ ([p]) * Bѭӟc 1: Chӑn tӹ sӕ D = l/b. l/b * Xác ÿӏnh sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn pgh (pu) (theo công thӭc * Bѭӟc 2: Chӑn giá trӏ b bҩt kǤ, thay b vào công thӭc cӫa Terzaghi) tính í h ptb, pmax, [p]. [ ] D1, D2, D3: hӋ sӕ hiӋu chӍnh hình dҥng móng = f(D). * Bѭӟc 3: So sánh các ÿiӅu kiӋn:ptb d Rÿ và pmax d 1,2Rÿ + Móng ÿѫn (móng chӳ nhұt) - NӃu thӓa mãn o b sѫ bӝ lҩy làm bӅ rӝng móng. 0,2 0,2b 0,2 0,2b - NӃu không thӓa mãn o tăng b và tính toán cho ÿӃn D1 1 1 D2 1 D3 1 1 D l D l khi thӓa mãn. + Móng băng: coi D = f nên D1 = D2 = D3 =1 * Bѭӟc 4: KiӇm tra ÿiӅu kiӋn “hӧp lý” vӅ kích thѭӟc: {1,2Rÿ – pmax} d (5 y 10)%Rÿ Ӄ thӓa mãn: b là kích thѭӟc cҫn - NӃu ҫ tìm thӓa mãn ÿiӅu Ӆ kiӋn sӭc chӏu tҧi. 27 - NӃu không thӓa mãn: giҧm kích thѭӟc b nhѭng phҧi 28 thӓa mãn các ÿiӅu kiӋn ӣ bѭӟc 3.
 19. II.3. Lӵa chӑn sѫ bӝ kích thѭӟc ÿáy móng băng III. Tính toán kiӇm tra kích thѭӟc ÿáy móng * Bѭӟc 1: Chӑn giá trӏ b bҩt kǤ, kǤ thay b vào công thӭc * Khi kích thѭӟc móng thӓa mãn (II.3) thì kiӇm Ӈ tra kích tính ptb, pmax, [p]. thѭӟc theo các yêu cҫu khác. B ӟ 2: * Bѭӟc 2 So S sánh á ÿiӅu á h các ÿiӅ kiӋn kiӋ * Thông sӕ ban ÿҫu: ptb d Rÿ pmax d 1,2Rÿ - Kích thѭӟc sѫ bӝ: hm; (l (l*b/ b/ b); - NӃu thӓa mãn o b sѫ bӝ lҩy làm bӅ rӝng móng. - Tҧi trӑng; - NӃu không thӓa mãn o tăng b và tính toán cho ÿӃn - Ĉӏa Ĉӏ chҩt: hҩt khi thӓa mãn. + J; * Bѭӟc 3: KiӇm tra ÿiӅu kiӋn “hӧp lý” vӅ kích thѭӟc: + (Eo, Po) hoһc ÿѭӡng cong nén e = f(V), e = f(lg V); {1,2Rÿ – pmax} d (5 y 10)%Rÿ - Sgh ([S]): ÿӝ lún giӟi hҥn (ÿӝ lún cho phép); Ӄ thӓa mãn: b là kích thѭӟc cҫn - NӃu ҫ tìm thӓa mãn ÿiӅu Ӆ - [ktr], [kl]: hӋ sӕ әn ÿӏnh trѭӧt và hӋ sӕ әn ÿӏnh lұt cho kiӋn sӭc chӏu tҧi. phép phép. - NӃu không thӓa mãn: giҧm kích thѭӟc b nhѭng phҧi 29 30 thӓa mãn các ÿiӅu kiӋn ӣ bѭӟc 2. III.1. KiӇm tra theo ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng a. Dӵ báo ÿӝ lún cuӕi cùng theo mô hình LTĈH * ĈiӅu ĈiӅ kiӋn kiӋ kiӇm kiӇ tra:t - NӃu ÿҩt dѭӟi ÿáy móng có thӇ coi là nӅn ÿӗng nhҩt thì S d Sggh (II.6) ÿӝ lún cuӕi cùng dӵ báo theo công thӭc: 'S d 'Sgh 1 P o2 §l · S . p gl .b.Zconst Zconst f ¨ ¸ T d Tghh Eo © b¹ - NӃu ÿӝ lún dӵ báo không thӓa mãn ÿiӅu kiӋn (II.6) o + pgl: tҧi trӑng gây lún dѭӟi ÿáy móng, pgl = ptx - Jtb.hm; tăng kích thѭӟc móng (tăng b hoһc hm) và dӵ báo lҥi ÿӝ + ptx: tҧi trӑng t tiӃ xúc tiӃp d ӟi ÿáy ú dѭӟi ÿá móng; ó lún cho ÿӃn khi thӓa mãn. + Jtb: trӑng lѭӧng riêng trung bình cӫa ÿҩt tӯ ÿáy móng NӃ ÿӝ lún - NӃu lú dӵ d báo bá thӓa ã ÿiӅu thӓ mãn ÿiӅ kiӋn (II 6) o lҩy kiӋ (II.6) lҩ làm là trӣ lên. kích thѭӟc thiӃt kӃ. ӝ g móng + b: bӅ rӝng ӝ chӑn g sѫ bӝ ӑ theo ÿiӅu kiӋn Ӌ ((II.3); ); + Zconst: hӋ sӕ phө thuӝc hình dҥng móng; + Eo: môÿun biӃn dҥng cӫa ÿҩt dѭӟi ÿáy móng. móng 31 + Po: hӋ sӕ biӃn dҥng ngang (hӋ sӕ nӣ ngang) cӫa ÿҩt.32
 20. b. Dӵ báo ÿӝ lún cuӕi cùng theo mô hình nén 1 chiӅu b. Dӵ báo ÿӝ lún cuӕi cùng theo mô hình nén 1 chiӅu * Ĉӝ lún CT ÿѭӧc dӵ báo theo phѭѫng pháp cӝng lún Vgl-i: ӭng suҩt gây lún ӣ giӳa lӟp phân tӕ thӭ i, i tӯng lӟp. Ĉӝ lún cӫa lӟp phân tӕ thӭ i: Vgl-i = ki.pgl; eoi e1i a ki: hӋ sӕӕ ӭng suҩtҩ ӣ giӳa lӟp phân tӕ ӕ thӭ i: Si hi V gl i .hi mvi .V gl i .hi 1 eoi 1 eoi ki = f(D ( =l/b;; zi/b)) n zi: ÿӝ sâu kӇ tӯ ÿáy móng ÿӃn giӳa lӟp phân tӕ thӭ i; - Ĉӝ ӝ lún cӫa nӅn: S ¦S i i 1 n n: sӕ lӟp phân tӕ dӵ báo lún lҩy Hn ¦h i eoi, e1i: lҫn lҫ lѭӧt l t là hӋ sӕӕ rӛng ӛ cӫa ӫ ÿҩt ӣ giӳa iӳ lӟp lӟ phân hâ tӕ sao cho: i 1 thӭ i trѭӟc khi có tҧi trӑng CT và sau khi có tҧi trӑng Hn: chiӅu dày vùng chӏu nén cӫa CT eoi và CT; á ÿӏnh à e1i xác ÿӏ h trên t ê ÿѭӡng ÿ ӡ cong nén é tѭѫng t ӭ ӭng Ӆ là chiӅu nӅn dà kӇ tӯ ÿáy hiӅ dày ÿá móng ó vӟi Voi và V1i = Voi + Vgl-i; ÿӃn ÿӝ sâu thӓa mãn ÿiӅu kiӋn: V o ( z ) t 5.'V gl ( z ) Voi, V1i: lҫn ҫ lѭӧt là ӭng suҩtҩ nén ӣ giӳa lӟp phân tӕӕ thӭ 33 i 34 trѭӟc khi có tҧi trӑng và sau khi có tҧi trӑng; BiӇu ÿӗ ӭng suҩt dѭӟi ÿáy móng III.2. KiӇm tra theo ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ và әn ÿӏnh cӫa nӅn a. NӃu trong phҥm vi nӅn có lӟp ÿҩt yӃu * Khi tính toán thiӃt kӃ có thӇ áp dөng 2 mô hình: h1 J1 Vz - Ĉánh giá theo mô hình trѭӧt sâu; 0 - Ĉánh giá theo mô hình quy ÿәi vӅ móng nông tѭѫng zi Vgl-i ÿѭѫng ÿһt trӵc tiӃp lên ÿҩt yӃu. yӃu Voi h2 J 2 i V1i Vgl Vo z 35 36
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2