Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 2: Báo cáo tài chính

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
27
lượt xem
3
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 2: Báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 2: Báo cáo tài chính

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên<br /> có thể:<br />  Hiểu được mục đích và ý nghĩa của báo cáo<br /> tài chính.<br />  Giải thích kết cấu và nội dung và ý nghĩa của<br /> các báo cáo tài chính.<br />  Giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán<br /> cơ bản.<br />  Giải thích những hạn chế của báo cáo tài<br /> chính<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Tổng quan về báo cáo tài chính<br />  Khái niệm<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br />  Tình hình tài chính và sự thay đổi tình hình tài<br /> chính<br /> <br /> Tổng quan về BCTC<br /> Các báo cáo tài chính<br /> <br />  Thời điểm và thời kỳ<br /> Các giả định và nguyên<br /> tắc kế toán<br /> <br />  Các báo cáo tài chính<br />  Bảng cân đối kế toán<br />  Báo cáo KQHĐKD<br />  Báo cáo LCTT<br /> <br /> Hạn chế của BCTC<br /> <br />  Bản thuyết minh BCTC<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> Tình hình tài chính<br /> <br /> Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp<br /> trình bày tình hình tài chính tại một thời điểm<br /> và sự thay đổi tình hình tài chính trong một<br /> thời kỳ nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho<br /> các đối tượng sử dụng ra quyết định kinh tế<br /> <br /> Nguồn lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và<br /> Nguồn hình thành các nguồn lực kinh tế.<br /> <br /> Tài sản và Nguồn vốn<br /> tại một thời điểm<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Sự thay đổi tình hình tài chính<br /> <br /> Tình hình tài chính (tiếp)<br /> <br /> Sự vận động của nguồn lực kinh tế do doanh<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Tiền mặt<br /> Nguyên vật liệu<br /> Thành phẩm<br /> Hàng hóa<br /> Máy móc thiết bị,<br /> nhà xưởng, ...<br /> <br /> NGUỒN VỐN<br /> <br /> TÀI SẢN<br /> <br /> nghiệp kiểm soát và nguồn hình thành của các<br /> nguồn lực ấy trong quá trình hoạt động của<br /> <br /> • Phải trả cho<br /> người bán<br /> • Vay nợ<br /> • Thuế phải nộp<br /> • Vốn đầu tư của<br /> CSH<br /> <br /> doanh nghiệp.<br /> Sự vận động của Tài sản và<br /> Nguồn vốn trong một thời kỳ<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ví dụ 1<br /> <br /> Ví dụ 2<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> 1.000<br /> <br /> 1.000<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> <br /> Chi tiền<br /> mua hàng<br /> <br /> Tài sản<br /> Bán hàng thu tiền<br /> <br /> 1.200<br /> <br /> Vay tiền mua hàng<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> <br /> 1.000<br /> <br /> 1.000<br /> <br /> 1.200<br /> <br /> Ngày 01.01.20x1, bạn được giao điều hành một<br /> công ty có nguồn lực kinh tế là 1.000 triệu đồng<br /> dưới dạng tiền mặt. Nguồn hình thành của<br /> nguồn lực trên là 500 triệu đồng đi vay và 500<br /> triệu đồng chủ nhân bỏ vốn. Trong tháng<br /> 01/20x1:<br /> o Bạn chi 300 triệu đồng mua hàng và bán hết<br /> với giá 400 triệu đồng thu bằng tiền mặt.<br /> o Bạn vay thêm 200 triệu đồng bằng tiền mặt và<br /> dùng tiền vay này mua một thiết bị.<br /> Sự thay đổi tình hình tài chính của công ty sẽ<br /> được thể hiện như sau:<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ví dụ 2 (tiếp)<br /> <br /> 10<br /> <br /> Ví dụ 2 (tiếp)<br /> Tình hình tài chính<br /> <br /> Tài sản<br /> Tiền mặt: 1.000<br /> <br /> Sự thay đổi tình hình tài chính do kết quả HĐKD<br /> Tháng 1/20x1:<br /> <br /> Tài sản<br /> Tiền mặt: 1.100<br /> Thiết bị:<br /> 200<br /> <br /> – Doanh thu : 400<br /> – Chi phí:<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> Vay nợ: 500<br /> Vốn CSH: 500<br /> <br /> 300<br /> <br /> – Lợi nhuận: 100<br /> Nguồn vốn<br /> Vay nợ:<br /> 700<br /> Vốn CSH: 600<br /> Làm tăng vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Ngày 01.01.20x1<br /> <br /> Ngày 31.01.20x1<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ví dụ 2 (tiếp)<br /> <br /> Thời điểm và thời kỳ<br /> <br /> Sự thay đổi tình hình tài chính do lưu chuyển tiền<br /> Tháng 1/20x1:<br /> Tài sản<br /> <br />  Thu tiền bán hàng:<br /> 400<br />  Chi tiền mua hàng:<br /> (300)<br /> Tiền tăng (giảm) từ HĐKD: 100<br />  Hoạt động đầu tư<br />  Chi mua thiết bị:<br /> (200)<br /> Tiền tăng (giảm) từ HĐĐT: (200)<br />  Hoạt động tài chính<br />  Thu đi vay:<br /> 200<br /> Tiền tăng (giảm) từ HĐTC:<br /> 200<br /> <br /> Vay để<br /> đầu tư<br /> <br /> Thời kỳ: Tháng 01<br /> <br /> Nguồn<br /> vốn<br /> <br /> Tình hình tài chính<br /> <br /> Tình hình tài chính<br /> <br /> Thời điểm 01/01<br /> <br /> Thời điểm 31/01<br /> 14<br /> <br /> Bài tập thực hành 1<br /> <br /> Thông tin<br /> <br /> Loại BCTC<br /> <br /> Tình hình tài<br /> chính<br /> <br /> Bảng cân đối<br /> kế toán<br /> <br /> Nguồn lực kinh tế Thời điểm<br /> Nguồn hình thành<br /> nguồn lực kinh tế<br /> <br /> Sự thay đổi<br /> tình hình tài<br /> chính<br /> <br /> Báo cáo kết<br /> quả HĐKD<br /> <br /> Thời kỳ<br /> <br /> Báo cáo lưu<br /> chuyển tiền tệ<br /> <br /> Sự vận động của<br /> nguồn lực kinh tế<br /> và sự thay đổi<br /> tương ứng của<br /> nguồn hình thành<br /> <br /> Bản thuyết<br /> minh BCTC<br /> <br /> Số liệu chi tiết và<br /> các giải thích<br /> <br /> Thời điểm<br /> và thời kỳ<br /> <br /> Các thông tin<br /> bổ sung<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> 13<br /> <br /> Các báo cáo tài chính<br /> Nội dung<br /> <br /> Sự thay đổi tình hình<br /> tài chính<br /> <br /> Nguồn<br /> vốn<br /> <br />  Hoạt động kinh doanh<br /> <br /> Tính chất<br /> <br /> 15<br /> <br /> Vào ngày 01.01.20x0, cửa hàng thực phẩm SafeFood của<br /> ông Huy có các nguồn lực kinh tế như sau:<br /> Thực phẩm trong kho:<br /> 300 triệu đồng.<br /> Tiền mặt:<br /> 100 triệu đồng.<br /> Ông Huy đã bỏ ra số tiền là 250 triệu đồng để kinh doanh, vay<br /> của ngân hàng 150 triệu đồng. Trong tháng 01/20x0, ông Huy<br /> đã bán hết số thực phẩm trên và thu được 400 triệu đồng, số<br /> tiền này ông đã sử dụng như sau:<br /> 1. Trả lương cho nhân viên bán hàng tháng 1/20x0 là 30<br /> triệu đồng.<br /> 2. Trả tiền thuê cửa hàng và các vật dụng là 20 triệu đồng.<br /> 3. Trả tiền lãi vay ngân hàng 2 triệu đồng.<br /> 4. Mua thực phẩm để tiếp tục kinh doanh trong tháng 2/20x0<br /> là 330 triệu đồng.<br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bảng cân đối kế toán<br /> <br /> Bài tập thực hành 1 (tiếp)<br /> a. So sánh số tổng cộng nguồn lực kinh tế và số tổng cộng<br /> b.<br /> <br /> c.<br /> <br /> d.<br /> e.<br /> <br /> nguồn hình thành nguồn lực ngày 01.01.20x0.<br /> Liệt kê các khoản tăng/giảm của nguồn lực kinh tế ngày<br /> 31.01.20x0 so với ngày 01.01.20x0 của cửa hàng, đối<br /> chiếu với các khoản tăng lên của nguồn hình thành.<br /> Tính lợi nhuận của cửa hàng trong tháng 1 bằng cách so<br /> sánh giữa doanh thu bán hàng và chi phí để có được<br /> doanh thu đó. Nếu là ông Huy, bạn có hài lòng với kết quả<br /> kinh doanh tháng 01/20x0 không?<br /> Liệt kê các khoản thu, chi trong tháng 01/20x0 của Cửa<br /> hàng.<br /> Ông Huy dự kiến vay ngân hàng thêm 50 triệu đồng để<br /> mua một tủ cấp đông. Nếu là ngân hàng bạn có cho ông<br /> 17<br /> Huy vay không? Tại sao?<br /> <br /> Phương trình kế toán<br /> Các yếu tố của Bảng cân đối kế toán.<br /> Kết cấu và nội dung Bảng cân đối kế toán<br /> Ý nghĩa của Bảng cân đối kế toán<br /> Ảnh hưởng của các nghiệp vụ đến BCĐKT<br /> 18<br /> <br /> Phương trình kế toán<br /> <br /> Các yếu tố của Bảng cân đối kế toán<br /> <br /> Nguồn lực kinh tế<br /> <br /> =<br /> <br /> Nguồn hình thành<br /> <br /> Bảng cân đối kế toán phản ánh toàn bộ tài sản của doanh<br /> nghiệp theo kết cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản,<br /> dưới hình thức tiền tệ, tại một thời điểm nhất định.<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> =<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> = Nợ phải trả +<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> Tài<br /> sản<br /> Tài sản<br /> <br /> -<br /> <br /> Nợ phải trả =<br /> <br /> Nguồn<br /> vốn<br /> <br /> VCSH<br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản