Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Ths. Cao Thị Cẩm Vân

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
3
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Ths. Cao Thị Cẩm Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các vấn đề về bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Ths. Cao Thị Cẩm Vân

  1. Chương 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN& BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD GV: Th.S CAO THỊ CẨM VÂN 1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỨ  Hieåu ñöôïc khaùi nieäm vaø söï caàn thieát cuûa phöông phaùp Toång hôïp vaø caân ñoái keá toaùn.  Hiểu ñược nội dung, phöông phaùp laäp caùc Baùo caùo taøi chính chuû yeáu: Baûng caân ñoái keá toaùn, Baùo caùo keát quaû kinh doanh  Nhaän dieän nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø phaân tích aûnh höôûng cuûa chuùng ñeán caùc ñoái töôïng keá toaùn vaø Baùo caùo taøi chính 2 NỘI DUNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD 3 1
  2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 4 KHÁI NIỆM  Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của một đơn vị tại một thời điểm nhất định. 5 ĐẶC ĐIỂM  Được lập tại một thời điểm nhất định  Các chỉ tiêu trên bảng được biểu hiện dưới dạng hình thái tiền tệ 6 2
  3. PHƯƠNG PHÁP LẬP  Căn cứ số dư nợ các tài khoản loại 1 ghi vào TS ngắn hạn, loại 2 ghi vào tài sản dài hạn, loại 3 ghi bên nợ phải trả, loại 4 ghi bên nguồn vốn.  Các chỉ tiêu trên bảng được biểu hiện dưới dạng hình thái tiền tệ 7 KẾT CẤU  2 phần:  Phần trên liệt kê toàn bộ Tài sản  Phần dưới là Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu TÀI SẢN NGUỒN VỐN 8 KẾT CẤU  2 bên:  Bên trái liệt kê toàn bộ Tài sản  Bên phải là Nguồn vốn (Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu) TÀI NGUỒN SẢN VỐN 9 3
  4. BÊN TÀI SẢN  Loại A: Tài sản ngắn hạn  Tiền mặt, nguyên vật liệu, hàng hóa …  Loại B: Tài sản dài hạn  Tài sản cố định (máy móc, thiết bị, nhà xưởng) … 10 BÊN NGUỒN VỐN  Loại A: Nợ phải trả  Phải trả người bán, phải trả công nhân viên …  Loại B: Vốn chủ sở hữu  Nguồn vốn kinh doanh, lợi nhuận, các loại quỹ … 11 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY X BẢNG CÂN ĐỐI TOÁN CÔNG TY X Tại ngày … tháng … năm … Tại ngày tháng năm … (ĐVT: trđ) (ĐVT: trđ) TÀI SẢN Số tiền NGUỒN VỐN Số tiền A. Tài sản ngắn hạn: 3.000 A. Nợ phải trả: 1.500 Tiền mặt: 800 Vay ngắn hạn: 800 Phải thu khách hàng: 1.200 Phải trả người bán: 400 Hàng tồn kho: 1.000 Phải trả công nhân viên: 300 … … B. Tài sản dài hạn: 2.000 B. Vốn chủ sở hữu: 3.500 Tài sản cố định: 1.500 Nguồn vốn kinh doanh :3.000 Đầu tư dài hạn: 500 Lợi nhuận: 500 TỔNG TÀI SẢN 5.000 TỔNG NGUỒN VỐN 5.000 12 4
  5. NGUYÊN TẮC CÂN ĐỐI TẮ ĐỐ  Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Hoặc  Vốn chủ sở hữu = Tài sản - Nợ phải trả 13 NHỮNG TRƯỜNG HỢP BIẾN ĐỘNG CỦA BẢNG CĐKT  Bảng cân đối bị ảnh hưởng bởi từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.  Mỗi nghiệp vụ đều được ghi chép vào các khoản mục liên quan tuy nhiên tổng tài sản luôn bằng tổng nguồn vốn. 14 TRƯỜNG HỢP 1  NVKT phát sinh Tài sản  (1) TS TS  (2) Tổng BCĐKT không đổi Ví dụ: - Thu nợ khách hàng bằng tiền mặt 200 15 5
  6. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY X BẢNG CÂN ĐỐI TOÁN CÔNG TY X Tại ngày … tháng … năm … Tại ngày tháng năm … (ĐVT: trđ) (ĐVT: trđ) TÀI SẢN Số tiền NGUỒN VỐN Số tiền A. Tài sản ngắn hạn: 3.000 A. Nợ phải trả: 1.500 Tiền mặt: 1.000 Vay ngắn hạn: 800 Phải thu khách hàng: 1.000 Phải trả người bán: 400 Hàng tồn kho: 1.000 Phải trả công nhân viên: 300 … … B. Tài sản dài hạn: 2.000 B. Vốn chủ sở hữu: 3.500 Tài sản cố định: 1.500 Nguồn vốn kinh doanh :3.000 Đầu tư dài hạn: 500 Lợi nhuận: 500 TỔNG TÀI SẢN 5.000 TỔNG NGUỒN VỐN 5.000 16 TRƯỜNG HỢP 2  NVKT phát sinh Nguồn vốn  (1) NV NV  (2) Tổng BCĐKT không đổi Ví dụ: Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 200 17 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY X BẢNG CÂN ĐỐI TOÁN CÔNG TY X Tại ngày … tháng … năm … Tại ngày tháng năm … (ĐVT: trđ) (ĐVT: trđ) TÀI SẢN Số tiền NGUỒN VỐN Số tiền A. Tài sản ngắn hạn: 3.000 A. Nợ phải trả: 1.500 Tiền mặt: 1.000 Vay ngắn hạn: 1.000 Phải thu khách hàng: 1.000 Phải trả người bán: 200 Hàng tồn kho: 1.000 Phải trả công nhân viên: 300 … … B. Tài sản dài hạn: 2.000 B. Vốn chủ sở hữu: 3.500 Tài sản cố định: 1.500 Nguồn vốn kinh doanh :3.000 Đầu tư dài hạn: 500 Lợi nhuận: 500 TỔNG TÀI SẢN 5.000 TỔNG NGUỒN VỐN 5.000 18 6
  7. TRƯỜNG HỢP 3 Tài sản  NVKT phát sinh Nguồn vốn  (1) TS NV  (2) Tổng trên BCĐKT Ví dụ: Nhận góp vốn bằng tài sản số định trị giá 500 19 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY X BẢNG CÂN ĐỐI TOÁN CÔNG TY X Tại ngày … tháng … năm … Tại ngày tháng năm … (ĐVT: trđ) (ĐVT: trđ) TÀI SẢN Số tiền NGUỒN VỐN Số tiền A. Tài sản ngắn hạn: 3.000 A. Nợ phải trả: 1.500 Tiền mặt: 1.000 Vay ngắn hạn: 1.000 Phải thu khách hàng: 1.000 Phải trả người bán: 200 Hàng tồn kho: 1.000 Phải trả công nhân viên: 300 … … B. Tài sản dài hạn: 2.500 B. Vốn chủ sở hữu: 4.000 Tài sản cố định: 2.000 Nguồn vốn kinh doanh :3.500 Đầu tư dài hạn: 500 Lợi nhuận: 500 TỔNG TÀI SẢN 5.500 TỔNG NGUỒN VỐN 5.500 20 TRƯỜNG HỢP 4 Tài sản  NVKT phát sinh Nguồn vốn  (1) TS NV  (2) Tổng BCĐKT Ví dụ: Chi tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng 500 trđ 21 7
  8. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY X BẢNG CÂN ĐỐI TOÁN CÔNG TY X Tại ngày … tháng … năm … Tại ngày tháng năm … (ĐVT: trđ) (ĐVT: trđ) TÀI SẢN Số tiền NGUỒN VỐN Số tiền A. Tài sản ngắn hạn: 2.500 A. Nợ phải trả: 1.000 Tiền mặt: 500 Vay ngắn hạn: 500 Phải thu khách hàng: 1.000 Phải trả người bán: 200 Hàng tồn kho: 1.000 Phải trả công nhân viên: 300 … … B. Tài sản dài hạn: 2.500 B. Vốn chủ sở hữu: 4.000 Tài sản cố định: 2.000 Nguồn vốn kinh doanh :3.500 Đầu tư dài hạn: 500 Lợi nhuận: 500 TỔNG TÀI SẢN 5.000 TỔNG NGUỒN VỐN 5.000 22 NHẬ XÉ NHẬN XÉT  Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng một bên BCĐKT sẽ làm thay đổi cơ cấu của các loại tài sản hoặc nguồn vốn mà không làm thay đổi số tổng cộng  Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng hai bên BCĐKT sẽ làm thay đổi cơ cấu và số tổng cộng  Tổng tài sản và tổng nguồn vốn luôn luôn bằng nhau 23 BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD 24 8
  9. KHÁ NIỆ KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM  BCKQKD là BCTC phản ảnh tổng quát tình hình Doanh thu và chi phí tạo ra DT và KQKD trong kỳ.  Các loại NVKTPS chủ yếu có ảnh hưởng đến BCKQHĐKD:  TS DT  TS CP  NV CP 25 PHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG PHÁP LẬP Nguồn số liệu: Sổ Cái các tài khoản loại 5 đến loại 9 và các sổ kế toán chi tiết Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước 26 PHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG PHÁP LẬP • Các khoản giảm doanh thu: Chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán, Hàng bán bị trả lại, Thuế XK, thuế TTĐB. • Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - Các khoản giảm doanh thu • Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán • Lợi nhuận thuần từ HĐKD = Lợi nhuận gộp + (Thu nhập hoạt động tài chính - Chi phí tài chính) - CPBH - CPQLDN 27 9
  10. PHƯƠNG PHÁP LẬP PHÁP LẬP • Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác • Tổng lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ HĐKD + Lợi nhuận khác • Chi phí thuế nhập doanh nghiệp • Lợi nhuận sau thuế = Tổng lợi nhuận trước thuế - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 28 VÍ DỤ Giaû söû taïi moät doanh nghieäp saûn xuaát coù taøi lieäu veà tình hình kinh doanh trong quyù 3 naêm 2004 nhö sau: Soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï laø 20.000 saûn phaåm, giaù thöïc teá xuaát kho laø 110.000ñ/sp, giaù baùn 150.000ñ/sp. Thu laõi tieàn göûi ngaân haøng: 5.000.000ñ Thu nhaäp khaùc: 12.000.000, chi phí khaùc: 23.000.000ñ Chi phí baùn haøng taäp hôïp ñöôïc laø 43.000.000ñ, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp laø 57.000.000ñ Thueá thu nhaäp doanh nghieäp tính theo thueá suaát 25% (Giaû söû doanh thu, chi phí ñeàu hôïp lyù) Yeâu caàu: Laäp Baûng keát quaû kinh doanh 29 Bài tập 30 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản