intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
48
lượt xem
1
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam, các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ĐH Mở TP.HCM (2014)

22/10/2014<br /> <br /> Chương 9<br /> <br /> H th ng k toán Vi t Nam<br /> <br /> 1<br /> <br /> M c tiêu<br /> Sau khi nghiên c u xong chương này, b n có<br /> th :<br /> – Trình bày s hình thành và phát tri n c a h th ng<br /> k toán Vi t Nam.<br /> – Gi i thích vai trò c a các t ch c l p quy và t<br /> ch c ngh nghi p v k toán t i Vi t Nam<br /> – Gi i thích các n i dung cơ b n c a Lu t K toán<br /> và các văn b n hư ng d n<br /> – Trình bày vai trò và c i m c a h th ng chu n<br /> m c k toán Vi t Nam<br /> – Trình bày k t c u h th ng k toán doanh nghi p<br /> Vi t Nam<br /> – Gi i thích m i quan h gi a k toán và các nh<br /> ch liên quan t i Vi t Nam<br /> <br /> 1<br /> <br /> 22/10/2014<br /> <br /> N i dung<br /> S phát tri n c a h th ng k toán Vi t Nam<br /> Các t ch c l p quy và t ch c ngh nghi p<br /> Lu t K toán và các văn b n hư ng d n<br /> H th ng chu n m c k toán Vi t Nam<br /> H th ng k toán doanh nghi p Vi t Nam<br /> Quan h gi a k toán và các<br /> quan t i Vi t Nam<br /> <br /> nh ch<br /> <br /> liên<br /> <br /> S phát tri n c a h th ng k toán VN<br /> Trư c 1990, h th ng k toán VN d a trên h<br /> th ng k toán các nư c XHCN ch y u ph c<br /> v cho DNNN.<br /> Quá trình c i cách<br /> – H th ng 1990<br /> – H th ng th nghi m 1994<br /> – H th ng 1996<br /> – Lu t k toán 2003 và các chu n m c k<br /> toán Vi t Nam (VAS)<br /> – H th ng 2006<br /> <br /> 2<br /> <br /> 22/10/2014<br /> <br /> H th ng k toán VN hi n nay<br /> Lu t K toán 2003<br /> <br /> Ngh<br /> <br /> nh 129, 128<br /> <br /> Chu n m c k toán<br /> <br /> Ch<br /> <br /> Lu t Doanh nghi p<br /> <br /> Lu t Ki m toán<br /> <br /> cl p<br /> <br /> Lu t Ki m toán nhà nư c<br /> <br /> k toán & các quy<br /> nh khác<br /> <br /> Lu t thu<br /> <br /> Các t ch c l p quy và t ch c ngh nghi p<br /> <br /> Qu c h i<br /> Chính ph<br /> H i<br /> ng<br /> Qu c gia<br /> K toán<br /> <br /> B Tài chính<br /> <br /> H i K toán<br /> Ki m toán<br /> Vi t Nam<br /> <br /> V Ch<br /> K toán – Ki m toán<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 22/10/2014<br /> <br /> Lu t k toán Vi t Nam 2003<br /> Hoàn c nh ra<br /> <br /> i<br /> <br /> Các n i dung cơ b n<br /> Các văn b n hư ng d n<br /> <br /> 7<br /> <br /> Hoàn c nh ra<br /> <br /> i<br /> <br /> Pháp l nh K toán - Th ng kê 1988: Chi c<br /> áo quá ch t cho k toán Vi t Nam.<br /> Nhu c u c a quá trình h i nh p<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 22/10/2014<br /> <br /> Các n i dung cơ b n<br /> i tư ng chi ph i<br /> Các quy<br /> <br /> nh cơ b n v<br /> <br /> ơn v , kỳ k toán…<br /> <br /> Các yêu c u c th v s sách, ch ng t …<br /> Thông tin công khai và báo cáo<br /> Qu n lý Nhà nư c v k toán<br /> Hành ngh k toán<br /> T ch c ngh nghi p.<br /> <br /> 9<br /> <br /> Các văn b n hư ng d n<br /> Ngh<br /> <br /> nh 128/2004/N -CP<br /> <br /> Ngh<br /> <br /> nh 129/2004/N -CP<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2