intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 6 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

99
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng trình bày đặc điểm và phạm vi ứng dụng, thiết kế mặt bằng chung, thiết kế mặt cắt, lựa chọn giải pháp khung, thiết kế thông gió và chiếu sáng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 6 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

THIEÁT KEÁ NHAØ VAØ COÂNG TRÌNH<br /> SAÛN XUAÁT COÂNG NGHIEÄP<br /> <br /> 1. Ñaëc ñieåm vaø phaïm vi öùng duïng<br /> ÖU ÑIEÅM :<br /> Tieát kieäm dieän tích ñaát xaây döïng, giaûm thieåu heä thoáng giao thoâng, chieàu daøi<br /> caùc heä thoáng kyõ thuaät, töôøng raøo … trong khu ñaát xaây döïng<br /> Giaûm dieän tích vaät lieäu bao che.<br /> Phuø hôïp khi daây chuyeàn saûn xuaát theo phöông ñöùng. Tính chaát saûn xuaát ít oâ<br /> nhieãm , ít duøng nöôùc , coâng nghieäp nheï, coâng nghieäp saïch.<br /> Thuaän tieän trong toå hôïp hình khoái kieán truùc nhôø caùc phaân vò cao, phaân vò<br /> taàng.<br /> NHÖÔÏC ÑIEÅM<br /> Taûi troïng treân maët saøn haïn cheá (< 2,5 taán/m2), do taûi khoâng truyeàn tröïc tieáp<br /> leân neàn nhaø, raát haïn cheá taûi troïng ñoäng, rung.<br /> Giao thoâng theo phöông ñöùng phöùc taïp: thang maùy, thang naâng haøng,<br /> thang thoaùt hieåm.<br /> Ñoái vôùi nhaø nhieàu taàng, chieàu cao saøn bò giôùi haïn, nhòp nhaø L bò haïn cheá ñeå<br /> ñaûm baûo keát caáu vaø thoâng thoaùng, aùnh saùng cho caùc taàng döôùi.<br /> Kinh phí XDCB cao.<br /> <br /> 1. Ñaëc ñieåm vaø phaïm vi öùng duïng<br /> CAÙC CAÊN CÖÙ ÑEÅ LÖÏA CHOÏN:<br /> Yeâu caàu cuûa daây chuyeàn saûn xuaát phaûi toå chöùc theo phöông ñöùng<br /> (taän duïng quaù trình töï rôi, töï chaûy cuûa caùc daïng nguyeân lieäu).<br /> Hoaëc do yeâu caàu thao taùc saûn xuaát ôû caùc taàng khaùc nhau.<br /> Caùc XNCN coù yeâu caàu kyõ thuaät ñaëc bieät veà toå chöùc caùch ly, toå chöùc<br /> caùc heä thoáng ñöôøng oáng kyõ thuaät phuïc vuï saûn xuaát.<br /> Do haïn cheá quõy ñaát xaây döïng, trong khi nhu caàu dieän tích söï duïng lôùn.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=99

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2