intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn lập trình: Kiểu chuỗi và các xử lý trên chuỗi - ThS. Nguyễn Đông Hà

Chia sẻ: Nnmm Nnmm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

44
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng này trang bị cho người học những kiến thức về kiểu chuỗi và các xử lý trên chuỗi. Các nội dung chính trong bài giảng gồm có: Cách khai báo kiểu ký tự và chuỗi ký tự, cách khởi tạo và gán giá trị, cách xuất chuỗi ký tự và nhập chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn lập trình: Kiểu chuỗi và các xử lý trên chuỗi - ThS. Nguyễn Đông Hà

 1. Kiểu chuỗi và các xử lý trên chuỗi Nguyễn Đông Hà Khoa CNTT – ĐH KHTN Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 2. Nội dung „ Cách khai báo kiểu ký tự và chuỗi ký tự „ Cách khởi tạo và gán giá trị „ Cách xuất chuỗi ký tự và nhập chuỗi ký tự Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 3. Các khái niệm „ Character là 1 ký tự, ví dụ: ‘a’, ‘b’, ‘+’, ‘1’ „ String là 1 chuỗi các ký tự, ví dụ: ‘abc’, ‘chao ban’, ‘1 + 2’… Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 4. Khai báo /* Khai báo 3 biến kiểu ký tự */ char a, b, c; /* Khai báo biến code thuộc kiểu ký tự, khởi gán giá trị cho code là ký tự x */ char code = `x'; /* Gán lại ký tự ! vào biến code*/ code = `!'; Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 5. Ví dụ /* Khai bao bien c1, c2 kieu char */ char c1, c2; /* Gan gia tri cho c1 va c2 */ c1 = 'a'; c2 = 90; /* Xuat gia tri c1,c2 duoi dang ky tu va dang ma ascii */ printf(" Dang ky tu, c1 la %c\n", c1); printf(" Dang ma ascii,c1 la %d\n", c1); Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 6. Kết quả hiển thị trên màn hình Duoi dang ky tu, c1 la a Duoi dang ma ascii, c1 la 97 Duoi dang ky tu, c2 la z Duoi dang ma ascii, c2 la 90 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 7. Ghi nhớ „ Để xuất biến kiểu char dưới dạng ký tự, dùng %c „ Để xuất biến kiểu char dưới dạng số, dùng %d „ Sử dụng dấu nháy đơn để gán giá trị cho biến kiểu char Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 8. Chuỗi ký tự „ Có 2 cách khai báo chuỗi ký tự: „ Khai báo mảng 1 chiều „ char chuoi[20]; „ Dùng biến con trỏ „ char* chuoi; Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 9. Khai báo chuỗi ký tự dùng mảng „ Để chứa một chuỗi gồm n ký tự thì phải khai báo biến mảng gồm n+1 phần tử: „ Ví dụ: char chuoi[11]; „ Biến chuoi trên sẽ chứa được một chuỗi ký tự gồm 10 ký tự. „ Hình ảnh trong bộ nhớ: Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 10. Khai báo chuỗi ký tự dùng mảng „ Để chứa một chuỗi gồm n ký tự thì phải khai báo biến mảng gồm n+1 phần tử: „ Ví dụ: char chuoi[11]; „ Biến chuoi trên sẽ chứa được một chuỗi ký tự gồm 10 ký tự. „ Hình ảnh trong bộ nhớ: ‘\0’ Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 11. Gán giá trị chuỗi ký tự „ Phải dùng hàm strcpy để gán giá trị cho chuỗi ký tự chuoi[10] = “chao ban” ; /* SAI !!! */ strcpy(chuoi, “chao ban”); „ Hình ảnh trong bộ nhớ ‘c’‘h’‘a’‘o’‘ ’‘b’‘a’‘n’ ‘\0’ Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 12. Khai báo mảng không có kích thước „ Khai báo để kích thước mảng qui định bởi giá trị khởi gán char chuoi[ ] = “chao ban” ; „ Hình ảnh trong bộ nhớ: chỉ có 9 phần tử ‘c’‘h’‘a’‘o’‘ ’‘b’‘a’‘n’ ‘\0’ Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 13. Chuỗi ký tự dùng biến con trỏ „ Khai báo: char* chuoi; „ Gán giá trị: „ Trước khi sử dụng phải xin cấp phát bộ nhớ bằng hàm malloc: chuoi = malloc(11); „ Phải dùng hàm strcpy để gán giá trị cho chuỗi ký tự strcpy(chuoi, “chao ban”); Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 14. Xuất và nhập chuỗi ký tự „ Xuất chuỗi ký tự: có thể dùng hàm printf hoặc puts printf("Chuoi s1 la %s\n", s1); puts("Chuoi s1 la ”); puts(s1); „ Nhập chuỗi ký tự: dùng hàm gets, không dùng scanf gets(s1); Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 15. Chương trình hoàn chỉnh /* Khai bao s1, s2 */ char s1[100]; char* s2; /* Gan gia tri cho s1 va s2 */ strcpy(s1, "Chao ban"); /* Phai xin cap phat bo nho bang ham malloc truoc khi su dung s2 */ s2 = malloc(100); strcpy(s2, "Chao ban"); Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 16. Chương trình hoàn chỉnh /* Xuat gia tri s1,s2 */ printf("Chuoi s1 la %s\n", s1); printf("Chuoi s2 la %s\n", s2); /* Nhap gia tri tu ban phim */ printf("Nhap gia tri s1 tu ban phim: "); gets(s1); puts("Chuoi s1 la "); puts(s1); Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 17. Kết quả Chuoi s1 la chao ban Chuoi s2 la chao ban Nhap gia tri s1 tu ban phim: hello Chuoi s1 la hello Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 18. Ghi nhớ „ Phải xin cấp phát bộ nhớ bằng hàm malloc nếu sử dụng biến con trỏ để khai báo kiểu chuỗi ký tự „ Phải dùng hàm strcpy để gán giá trị cho chuỗi ký tự, không dùng dấu “=” „ Khai báo thư viện stdlib.h để dùng hàm malloc và hàm strcpy „ Dùng hàm gets để nhập chuỗi ký tự từ bàn phím: gets(s); Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 19. Các hàm xử lý trên chuỗi ký tự „ Xem sách giáo trình lập trình C, chương 4, trang 51 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 20. Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2