intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 3 Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

177
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý gồm các nội dung: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Bài giảng được biên soạn khoa học, logic, dễ hiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 3 Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

 1. Chương 3 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (2 tiết) Các nội dung của chương 3: 3.1. Thực hiện pháp luật (đọc giáo trình) 3.2. Vi phạm pháp luật 3.3. Trách nhiệm pháp lý
 2. 3.1. Thực hiện pháp luật 3.1.1. Khái niệm  Là quá trình hoạt động có mục đích  Làm cho những quy định của PL đi vào thực tiễn đời sống, trở thành hoạt động thực tế, hợp pháp của các chủ thể PL => Ho¹t ®éng ®ã lµ nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ hoÆc kh«ng hµnh ®éng
 3. 3.1. Thực hiện pháp luật 3.1.1. Khái niệm Hµnh ®éng hoÆc kh«ng hµnh ®éng + Hành động: theo nghĩa vụ, trách nhiệm quy định. + Không hành động: không làm những điều mà pháp luật cấm. => Hành vi của tổ chức, cá nhân nếu phù hợp (hợp pháp) với PL quy định thì được coi là thực hiện pháp luật.
 4. 3.1.2. Bốn hình thức thực hiện PL 3.1.2.1. Tuân thủ PL  Chủ thể phải tự kiềm chế, không được thực hiện những hành vi mà PL cấm  QPPL cấm đoán VD: Kh«ng trém c¾p tµi s¶n cña ng­êi kh¸c; kh«ng ch¹y xe qu¸ tèc ®é quy ®Þnh.
 5. 3.1.2. Bốn hình thức thực hiện PL 3.1.2.2. Thi hành (chấp hành) PL  Là hình thức chủ thể phải thực hiện những hành vi nhất định nhằm thi hành các nghĩa vụ mà PL yêu cầu phải làm.  QPPL bắt buộc
 6. 3.1.2. Bốn hình thức thực hiện PL 3.1.2.2. Thi hành (chấp hành) PL  Hình thức này có tính bắt buộc, chủ thể không muốn cũng phải thực thi (trong những tình huống chủ thể có liên quan). VD: Người KD phải thực hiện nghĩa vụ đúng thuế cho Nhà nước
 7. 3.1.2. Bốn hình thức thực hiện PL 3.1.2.3. Sử dụng PL  Là hình thức chủ thể dùng PL như một công cụ để hiện thực hoá các quyền và lợi ích của mình (Chñ thÓ thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi mµ PL cho phÐp).  QPPL cho phép
 8. 3.1.2. Bốn hình thức thực hiện PL 3.1.2.3. Sử dụng PL  Là hình thức chủ thể dùng PL như một công cụ để hiện thực hoá các quyền và lợi ích của Khác với các hình thức nh÷ngChủ vi mình (Chñ thÓ thùc hiÖn trên: hµnh mµ PL chothể có thể thực hiện hoặc không phÐp).  QPPL chothực hiện quyền được pháp luật phép  Kh¸c víi c¸c h×nh thøc(không cóthÓ cã thÓ thùc cho phép trªn: Chñ tính bắt buộc). hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn quyÒn ®­îc ph¸p luËt cho phÐp (kh«ng cã tÝnh b¾t buéc).
 9. 3.1.2. Bốn hình thức thực hiện PL 3.1.2.4. Áp dụng PL Thông qua CQNN, nhà chức trách tổ chức cho chủ thể thực hiện những quy định của pháp luật; hoặc tự mình căn cứ vào các quy định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt những QH PL cụ thể.
 10. 3.1.2. Bốn hình thức thực hiện PL 3.1.2.4. Áp dụng PL Hình thức này luôn có sự can thiệp của NN. VD: quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ thể đã có hành vi vi phạm hành chính; TA ra bản án xét xử người phạm tội…
 11. 3.1.2.4. Áp dụng PL Áp dụng PL được thực hiện trong trường hợp sau: TH 1: Cưỡng chế hoặc ra chế tài. TH 2: Không mặc nhiên phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp lí của chủ thể nếu thiếu sự can thiệp của Nhà nước.
 12. 3.1.2.4. Áp dụng PL Áp dụng PL được thực hiện trong trường hợp sau: TH 3: Khi xảy ra tranh chấp giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật.
 13. 3.1.2.4. Áp dụng PL Áp dụng PL được thực hiện trong trường hợp sau: TH 4: Một số QHPL mà NN cần thiết phải kiểm tra, giám sát, xác nhận QH đó. VD: Việc xác nhận di chúc, chứng thực HĐ mua bán nhà, HĐ thế chấp để vay vốn Ng.hàng.
 14. 3.2. Vi phạm PL 3.2.1. Khái niệm  Là hành vi của cá nhân hoặc tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý  Được thể hiện dưới dạng hành động hay không hành động  Trái với PL  Có lỗi  Gây thiệt hại cho xã hội hoặc các QHXH được NN bảo vệ
 15. 3.2.2. Bốn dấu hiệu cơ bản của VPPL 3.2.2.1. Là hành vi xác định của con người, hành vi đó đã được thể hiện ra thực tế khách quan  Là hành vi của con người, hoặc là hoạt động của cơ quan, tổ chức.  Hành vi đó thể hiện ở dạng hành động hoặc không hành động Ý nghĩ của chủ thể dù tốt hay xấu không bị xem là VPPL
 16. 3.2.2.2. Là hành vi trái PL và xâm hại tới QHXH được PL bảo vệ  Hành vi trái PL là hành vi không phù hợp với những quy định của PL  Một hành vi là trái PL thì bao giờ cũng xâm hại tới QHXH được PL bảo vệ
 17. 3.2.2.3. Chủ thể thực hiện hành vi trái PL đó phải có lỗi  Lỗi là thái độ tâm lý của chủ thể đối với hành vi trái PL mà mình đã thực hiện và đối với hậu quả từ hành vi đó.  Lỗi được chia ra thành: - Lỗi cố ý: cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp. - Lỗi vô ý: vô ý do quá tự tin và vô ý do cẩu thả.
 18. 3.2.2.4. Chủ thể thực hiện hành vi trái PL có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý  Năng lực trách nhiệm pháp lý là khả năng phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý của chủ thể, do NN quy định.  Điều kiện: - Độ tuổi - Điều kiện về trí óc (năng lực hành vi dân sự)
 19. Mục: Cấu thành VPPL Sinh viên tự đọc giáo trình, tập bài giảng hoặc đến khối chuyên nghiệp để tiếp thu - Mặt chủ quan - Mặt khách quan - Mặt chủ thể - Mặt khách thể
 20. 3.2.3. Phân loại VPPL  VPPL hình sự  VPPL hành chính  VPPL dân sự  Vi phạm kỷ luật
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2