intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Phụ tải điện - TS. Trương Việt Anh

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
289
lượt xem
82
download

Bài giảng Phụ tải điện - TS. Trương Việt Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ tải điện là những nơi tiêu thụ điện, biến đổi điện năng thành năng lượng khác, phục vụ nhu cầu của con người. Bài giảng Phụ tải điện của TS. Trương Việt Anh sẽ giúp người học nắm được khái niệm phụ tải điện, các tính chất của phụ tải điện, phân loại theo CCĐ và các đồ thị phụ tải điển hình. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phụ tải điện - TS. Trương Việt Anh

 1. PHUÏ TAÛI ÑIEÄN TRÌNH BAØY TS. TRÖÔNG VIEÄT ANH 1
 2. PHUÏ TAÛI ÑIEÄN LAØ GÌ ? Nhà máy điện Các khu công nghiệp nhỏ Đường dây truyền tải Trạm biến áp trung gian Trạm biến áp tăng áp Trường học Khu công nghiệp lớn Khu vực nông thôn Trạm biến áp trung gian Khu dân cư Trạm biến áp hạ áp 2
 3. PHUÏ TAÛI ÑIEÄN LAØ GÌ ? • Laø nhöõng nôi tieâu thuï ñieän • Bieán ñoåi ñieän naêng thaønh naêng löôïng khaùc, phuï vuï nhu caàu con ngöôøi • Coù tính töông ñoái: nguoàn – taûi – Caùc thieát bò tieâu thuï ñieän trong gia ñình, trong xí nghieäp – Caùc nhaø maùy saûn xuaát – Caùc traïm bieán aùp 3
 4. PHUÏ TAÛI ÑIEÄN LAØ GÌ ? Đường dây truyền tải cao áp Trạm truyền tải Trạm phân phối Nhà máy điện Máy biến áp Máy biến áp treo Đường dây phân phối 4
 5. TÍNH CHAÁT PHUÏ TAÛI • Thay ñoåi theo thôøi gian vaø tính taäp quaùn – Ñoà thò phuï taûi – Ñoà thò phuï taûi ngaøy, tuaàn, thaùng, naêm • Phaân loaïi theo cung caáp ñieän – tính kinh teá – Do ngöôøi cung caáp ñieän phaân caáp – Chia thaønh 3 loaïi : hoä loaïi 1, 2, 3 • Phaân loaïi theo tính chaát tieâu thuï ñieän – Phuï taûi chieáu saùng – Phuï taûi coâng nghieäp naëng, coâng nghieäp nheï – Phuï taûi sinh hoaït – Phuï taûi noâng nghieäp – Phuï taûi kinh doanh 5
 6. PHAÂN LOAÏI THEO CCÑ • Phaân loaïi hoä tieâu thuï phuï thuoäc vaøo taàm quan troïng cuûa phuï taûi trong xaõ hoäi – Chính trò, quaân söï, an ninh quoác phoøng – Aûnh höôûng lôùn ñeán kinh teá quoác daân vaø xaõ hoäi – Y teá, coâng nghieäp luyeän caùn theùp, thuyû tinh • Phaân loaïi hoä tieâu thuï ñeå coù caùc phöông aùn cung caáp ñieän hôïp lyù • Coù 3 phaân caáp – Loaïi 1: Cöïc kyø quan troïng, 2 nguoàn, nguoàn döï phoøng – Loaïi 2: Aûnh höôûng lôùn ñeán kinh teá khi maát ñieän – Loaïi 3: Caùc hoä coøn laïi 6
 7. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH P 100% Q Giôø Sinh hoaït ñoâ thò 7
 8. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH 100% P Q Giôø Sinh hoaït coâng nghieäp nheï, noâng thoân 8
 9. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH 100% P Q Giôø Coâng nghieäp naëng 9
 10. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH 100% P Q Giôø Thöông maïi dòch vuï 10
 11. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH P 100% Q Giôø Chieáu saùng coâng nghieäp 11
 12. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH P 100% Q=0 Giôø Chieáu saùng coâng coäng 12
 13. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI TUAÀN 100% S TUAÀN 13
 14. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI TUAÀN 100% S TUAÀN 14
 15. DÖÏ BAÙO PHUÏ TAÛI • Muïc ñích döï baùo phuï taûi – Phuï taûi taêng tröôûng khoâng ngöøng theo thôøi gian – Laø 1 phaàn quan troïng cuûa quy hoaïch vaø thieát keá heä thoáng ñieän • Phaân loaïi döï baùo theo thôøi gian – Ngaén haïn: theo töøng giôø – Trung haïn; 1-2 naêm, 2- 10 naêm – Daøi haïn: 15-20 naêm • Phöông phaùp döï baùo – Theo saûn phaåm coù haøm löôïng ñieän naêng trong giaù thaønh – Heä soá vöôït tröôùc (gia toác ngaønh) – Khaû naêng cuûa neàn kinh teá (1.0 – 2GDP) – Ñoái chieáu vôùi caùc nöôùc coù hoaøn caûnh töông töï – Ngoaïi suy theo thôøi gian – Chuyeân gia 15
 16. NHU CAÀU PHUÏ TAÛI • Xaùc ñònh nhu caàu phuï taûi laø nhieäm vuï quan troïng nhaát trong baøi toaùn thieát keá vaø vaän haønh heä thoáng ñieän • Nhu caàu phuï taûi phuï thuoäc vaøo nieàu yeáu toá – Thôøi gian döï baùo – Trình ñoä neàn kinh teá, xaõ hoäi, chính trò – Taäp quaùn con ngöôøi – Yeáu toá moâi tröôøng • Caùc thoâng soá caàn thieát khi xaùc ñònh nhu caàu phuï taûi – Ñòa ñieåm – khu vöïc, vuøng – Naêng löôïng tieâu thuï – Coâng suaát cöïc ñaïi – Ñoà thò thi taûi 16
 17. CAÙC ÑL ÑAËC TRÖNG CUÛA ÑTPT COÂNG SUAÁT TRUNG BÌNH n  Pi Ti A i 1 P Ptb   n 100% t  Ti Q i 1 17 Giôø
 18. CAÙC ÑL ÑAËC TRÖNG CUÛA ÑTPT HEÄ SOÁ ÑIEÀN KÍN ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI n Ptb A  PTii k dk    i 1 Pmax Pmax Pmax t Pmax t 100% 18 Giôø
 19. CAÙC ÑL ÑAËC TRÖNG CUÛA ÑTPT HEÄ SOÁ SÖÛ DUÏNG COÂNG SUAÁT ÑAËT n Ptb A  PTi i k sd    i 1 Pdat Pdm t Pdm t Pmax  Pdat => ksd  kdk 19
 20. CAÙC ÑL ÑAËC TRÖNG CUÛA ÑTPT Thôøi gian söû duïng coâng suaát cöïc ñaïi T max A Pmax Tmax  A  Tmax   k dk .t Pmax Pmax 100% T = 8760 h = 1 naêm Tmax caøng lôùn caøng toát Tmax 20 Giôø

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản