intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp phân tích hiện đại - Chương 9: Phổ hấp thu và phát xạ nguyên tử

Chia sẻ: Bạch Tử Du | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

7
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp phân tích hiện đại - Chương 9: Phổ hấp thu và phát xạ nguyên tử có nội dung trình bày về nguyên tắc; phổ phát xạ nguyên tử; phổ hấp thu nguyên tử; các yếu tố ảnh hưởng đến phổ nguyên tử,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp phân tích hiện đại - Chương 9: Phổ hấp thu và phát xạ nguyên tử

 1. PHOÅ NGUYEÂN TÖÛ (PP QUANG PHOÅ HAÁP THU VAØ PHAÙT XAÏ NGUYEÂN TÖÛ)
 2. CHƯƠNG 9 PHOÅ HAÁP THU & PHAÙT XAÏ NGUYEÂN TÖÛ 9.1 Nguyeân taéc 9.2 Phổ phaùt xaï nguyeân töû 9.3 Phổ haáp thu nguyeân töû 9.4 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán phoå nguyeân töû
 3. CHƯƠNG 9 PHOÅ HAÁP THU & PHAÙT XAÏ NGUYEÂN TÖÛ 9.1 Nguyeân taéc Phun DDPT chöùa chaát khaûo saùt M ôû traïng thaùi aerozon vaøo nguoàn nhieät ñoä cao: M0 (95-97%) +HA +Q +Q MA MX MA (r) Mk M* ( 2 -3 %) (dd) Mn+ (raát ít)
 4. NGUYEÂN TAÉC M* M* M* M*  h  hc Sau M0 M0 (QT phaùt xaï) M0 khi M0 nguyeân töû Cöôøng ñoä phaùt xaï hoùa I =f[M*] PP QP phaùt xaï nguyeân töû
 5. NGUYEÂN TAÉC M* M* M* M*  h (QT hấp thu) Sau M0 M0 khi M0 M0 nguyeân töû Đoä hấp thu hoùa A =f[M0] PP QP haáp thu nguyeân töû
 6. CHƯƠNG 9 PHOÅ HAÁP THU & PHAÙT XAÏ NGUYEÂN TÖÛ 9.2 Phoå phaùt xaï nguyeân töû – Sự tạo thaønh quang phổ – Caùc ñaëc tröng cuûa vaïch quang phoå – Thieát bò phaân tích quang phoå phaùt xaï – ÖÙng duïng
 7. SÖÏ TAÏO THAØNH QUANG PHOÅ Cuûa nguyeân töû ñôn giaûn nhö hydro: R R Soá   2  2 (1) ni n* soùng R–haèng soá Rydberg ; ni , n* - soá löôïng töû Của chính cuûa ñieän töû ôû traïng thaùi cô baûn vaø caùc traïng thaùi kích thích böùc Cuûa nguyeân töû /haït mang ñieän nhieàu ñieän töû: xaï phaùt   z2R  z2R (2) ra (ni  ) (n*  ) 2 2 z– ñieän tích cuûa haït nhaân; ∆– heä soá hieäu chænh quaù trình töông taùc giöõa caùc haït
 8. CAÙC ÑAËC TRÖNG CUÛA VAÏCH QUANG PHOÅ NL caàn thieát ñeå kích Theá kích thích thích nguyeân töû THEÁ (eV) chuyeån töø TT cô baûn KÍCH sang TT kích thích THÍCH VAØ THEÁ NL caàn thieát ñeå taùch ION Theá ion hoùa ñi moät vaøi ñieän töû hoùa HOÙA (eV) trò ôû taàng ngoaøi cuøng
 9. CAÙC ÑAËC TRÖNG CUÛA VAÏCH QUANG PHOÅ Nguoàn kích thích: Nguoàn kích thích: hoà quang ñieän Tia löûa ñieän THEÁ /ngoïn löûa ñeøn khí KÍCH THÍCH VAØ Nguyeân töû Ion THEÁ trung hoøa ION HOÙA Phoå vaïch Phoå hoà quang tia löûa ñieän
 10. CAÙC ÑAËC TRÖNG CUÛA VAÏCH QUANG PHOÅ Ñoä choùi saùng cuûa vaïch phoå ñöôïc ñaëc tröng bôûi cöôøng ñoä xaùc ñònh baèng PT Lomakin : CÖÔØNG ÑOÄ VAØ I = a Cb hay lgI = lga+blgC ÑOÄ ROÄNG a, b – haèng soá phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän CUÛA kích thích vaø TT vaät lyù cuûa maãu ; C– VAÏCH noàng ñoä cuûa nguyeân toá khaûo saùt PHOÅ Ñaëc tröng cuûa vaïch quang phoå laø ñoä roäng cuûa vaïch phoå, tyû leä vôùi khe cuûa quang phoå
 11. CAÙC ÑAËC TRÖNG CUÛA VAÏCH QUANG PHOÅ Thöïc teá ñoä roäng cuûa vaïch phoå raát khaùc nhau: CÖÔØNG -Do caùc böùc xaï khoâng hoaøn toaøn ñôn saéc ÑOÄ VAØ -Caùc vaïch phoå bò giaõn nôû: ÑOÄ Do hieäu öùng Dopler Do taùc ROÄNG Do taêng (caùc nguyeân töû phaùt ñoäng cuûa CUÛA noàng ñoä xaï aùnh saùng chuyeån töø tröôøng VAÏCH chaát ñoäng theo chieàu vaø ñieän PHOÅ khaûo saùt quan saùt) tröôøng Vaïch phoå ñöôïc choïn ñeå phaân tích quang phoå laø vaïch phoå coù ñoä roäng trung bình
 12. THIEÁT BÒ PT QUANG PHOÅ PHAÙT XAÏ Heä thoáng chieáu saùng Heä thoáng Heä thoáng (nguyeân töû hoùa) taùn saéc ghi phoå
 13. THIEÁT BÒ PT QUANG PHOÅ PHAÙT XAÏ chuyeån maãu khaûo saùt Nguoàn phaùt aùnh töø TT raén (loûng)→ TT hôi saùng (kích thích vaø chuyeån töø TT hôi quang phoå) → TT kích thích HEÄ THOÁNG chuyeån chuøm aùnh saùng CHIEÁU Moät / ba phaân kyø thaønh chuøm SAÙNG thaáu kính hoäi tuï tia song song Ña soá caùc nguoàn kích thích (ngoïn löûa ñeøn khí, nguoàn hoà quang ñieän, tia löûa ñieän… ) ñeàu coù theå thöïc hieän ñoàng thôøi caû hai chöùc naêng treân
 14. THIEÁT BÒ PT QUANG PHOÅ PHAÙT XAÏ Vuøng 1 Ngoïn löûa Vuøng 2 Vuøng 3 HEÄ THOÁNG Hình 1. Ngoïn löûa CHIEÁU SAÙNG Ngoïn löûa xuaát hieän taïi ngoïn ñeøn khí: - khoaûng 9000C (ñeøn khí thöôøng); - 21000 C (hoãn hôïp hydro – khoâng khí); - 28000C (hydro – oxy) - khoaûng 30000C (acetylene – oxy)
 15. THIEÁT BÒ PT QUANG PHOÅ PHAÙT XAÏ Ngoïn löûa Vuøng 1 Vuøng 2 Vuøng 3 HEÄ THOÁNG CHIEÁU Hình 1. Ngoïn löûa SAÙNG Trong ngoïn löûa thöôøng toàn taïi ba vuøng, vuøng (2) coù nhieät ñoä cao nhaát (vuøng phaûn öùng), cung caáp ñieàu kieän toát nhaát cho vieäc nguyeân töû hoùa maãu
 16. THIEÁT BÒ PT QUANG PHOÅ PHAÙT XAÏ Ngoïn löûa Ñeå ñöa chaát khaûo saùt (daïng boät hoaëc dd ) vaøo ngoïn löûa, duøng thieát bò taïo aerozon ñaëc bieät: HEÄ -phun tröïc tieáp OÁng mao THOÁNG vaøo ngoïn löûa (ñeøn quaûn CHIEÁU ñoát toaøn dieän) Doøng chaát SAÙNG loûng -ñöôïc troän tröôùc vôùi nhieân lieäu vaø chaát oxy Doøng khí hoùa trong buoàng troän aùp suaát cao
 17. THIEÁT BÒ PT QUANG PHOÅ PHAÙT XAÏ Ngoïn löûa Sau khi nguyeân töû hoùa, caùc nguyeân töû toàn taïi phaàn lôùn ôû TT cô baûn (N0 nguyeân töû ) vaø chæ coù moät phaàn nhoû ôû TT kích thích HEÄ (N* nguyeân tö)û THOÁNG CHIEÁU SAÙNG Theo ÑL phaân boá Boltzmann: tyû soá N* / N0 taêng theo nhieät ñoä → caàn choïn hoãn hôïp nhieân lieäu cung caáp nhieät ñoä cao trong PP phaùt xaï (löu yù : maãu coù theå bò ion hoùa khi nhieät ñoä quaù cao)
 18. THIEÁT BÒ PT QUANG PHOÅ PHAÙT XAÏ Ngoïn löûa Maùy quang phoå ngoïn löûa: HEÄ Khaù oån ñònh Do NL cuûa nguoàn THOÁNG khoâng cao neân chæ CHIEÁU Caáu taïo ñôn giaûn kích thích ñöôïc caùc SAÙNG nguyeân toá deã kích thích (kim loaïi kieàm, Keát quaû kieàm thoå vaø Cu, khaù tin caäy Mn, Tl …)
 19. THIEÁT BÒ PT QUANG PHOÅ PHAÙT XAÏ Nguoàn hoà quang Söû duïng söï phoùng ñieän giöõa hai cöïc cheá taïo töø maãu phaân tích hoaëc moät trong hai cöïc laø chaát phaân tích HEÄ THOÁNG R CHIEÁU _ SAÙNG d +
 20. THIEÁT BÒ PT QUANG PHOÅ PHAÙT XAÏ Nguoàn tia löûa ñieän Goàm moät maùy bieán aùp taêng theá 220V/ 10000 – 18000 V, moät bieán trôû R vaø caùc tuï ñieän coù ñieän dung 0,001 – 0,020 µF cuøng vôùi caùc cuoän HEÄ caûm vaø khoaûng caùch phaân tích d THOÁNG CHIEÁU Khi ñaùnh tia löûa ñieän, nhieät ñoä coù theå ñaït SAÙNG 7000 –110000C hoaëc cao hôn nöõa Nguoàn tia löûa ñieän laøm vieäc raát oån ñònh, coù naêng löôïng lôùn neân coù theå kích thích ñöôïc taát caû caùc nguyeân toá vaø thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå phaân tích ñònh löôïng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2