intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm

Chia sẻ: Light Way | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
359
lượt xem
67
download

Bài giảng Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm gồm 3 chương: Xác suất và thống kê - các đặc trưng của phân bố xác suất; các hàm phân bố thường gặp – các ứng dụng trong phân tích và xử lý số liệu hạt nhân; ứng dụng các phương pháp toán học trong phân tích và xử lý số liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm

 1.          Ph­¬ng  Ph¸p Xö  Lý S è  LiÖu                          Th ực  Ng hiệm  Ch­¬ng 1: X¸c suÊt và thèng kª - Các đặc trưng của phân bố xác suất Ch­¬ng 2: C¸c hµm ph©n bè th­êng gÆp – C¸c øng dông trong ph©n tÝch vµ xö lý sè liÖu h¹t nh©n Ch­¬ng 3: ¦ng dông c¸c ph­¬ng ph¸p to¸n häc trong ph©n tÝch vµ xö lý sè liÖu
 2. Chương 1: Xác suất và thống kê - Các đặc trưng của phân bố xác suất 1. Nh¾c l¹i c¸c kh¸i niÖm liªn quan ®Õn gi¶i tÝch tæ hîp (1-1)
 3. (1-2)
 4. (1-3)
 5. (1-4)
 6. 1.5 C¸c  ®Þnh ng hÜa kh¸c  nhau vÒ x¸c   s uÊt 1.5.1 §Þnh ng hÜa c æ  ®iÓn vÒ x¸c  s uÊt (1-5)
 7. 1.5.2 §Þnh ng hÜa thè ng  kª vÒ x¸c  s uÊt
 8. (1-6)
 9. 1.6 §Þnh ng hÜa vµ ph©n lo ¹i ®¹i l­îng  ng Éu nhiªn * ThÝ dô 3: Trong vËt lý h¹t nh©n ph©n r· cña h¹t nh©n phãng x¹ lµ ®¹i l­îng ngÉu nhتn víi x¸c suÊt ph©n r· trong 1 ®¬n vÞ thêi gian lµ p =0.693 / T1/2 , trong ®ã T1/2 lµ chu kú b¸n r· cña h¹t nh©n
 10. 2)
 11. 1.7 Quy luËt ph©n bè  x¸c  s uÊt c ña ®¹i l­îng  ng Éu  nhiªn 1.7.1)
 12. 1.7.2) Hµm ph©n bè  mËt ®é  x¸c  s uÊt §èi víi ®¹i l­îng ngÉu nhiªn gi¸n ®o¹n x th×hµm f(x) ®­îc ®Þnh nghÜa sao cho f(xi) lµ x¸c suÊt ®Ó ®¹i l­îng ngÉu nhiªn x nhËn gi¸ trÞ xi, i=1, 2, …, N, trong ®ã N lµ sè gi¸ trÞ kh¶ dÜ cña x. Bëi v×x chØ cã thÓ nhËn mét trong c¸c gi¸ trÞ xi nªn trong mçi phÐp thö c¸c sù kiÖn ®­îc biÓu diÔn bëi x¸c suÊt f(xi) sÏ lµ c¸c sù kiÖn lo¹i trõ nhau vµ do ®ã Σ f(xi) =1 §èi víi ®¹i l­îng ngÉu nhiªn liªn tôc th×hµm f(x) ®­îc ®Þnh nghÜa sao cho f(x)dx lµ x¸c suÊt ®Ó gi¸ trÞ x trong phÐp thö n»m trong kho¶ng tõ x ®Õn x+dx. T­¬ng tù nh­ ®¹i l­îng ngÉu nhiªn gi¸n ®o¹n, ta cã: ∫ f(x)dx =1, trong ®ã [a, b] lµ miÒn gi¸ trÞ kh¶ dÜ cña ®¹i l­îng ngÉu nhiªn liªn tôc x. Hµm f(x) ®­îc gäi lµ hµm ph©n bè mËt ®é x¸c suÊt
 13. 1.7.3) Hµm ph©n bè  x¸c  s uÊt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2