intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý điều dưỡng: Kỹ năng giao tiếp cơ bản - BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
239
lượt xem
62
download

Bài giảng Quản lý điều dưỡng: Kỹ năng giao tiếp cơ bản - BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý điều dưỡng: Kỹ năng giao tiếp cơ bản do BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh thực hiện nhằm trình bày nội dung chính các kỹ năng giao tiếp cơ bản, nêu đặc trưng quan trọng của các kỹ năng giao tiếp cơ bản và ứng dụng vào thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý điều dưỡng: Kỹ năng giao tiếp cơ bản - BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh

 1. 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 1
 2. 1. Trình baøy noäi dung chính caùc kyõ naêng giao tieáp cô baûn 2. Neâu ñaëc tröng quan troïng cuûa caùc kyõ naêng giao tieáp cô baûn 3. Öùng duïng vaøo thöïc teá 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 2
 3. Söï töông ñoàng Tình yeâu seùt ñaùnh ! 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 3
 4. Söï töông ñoàng Coù chung “taàn soùng” ! 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 4
 5.  Chaøo hoûi  Nuï cöôøi  Goïi teân  Gioïng noùi  Aùnh maét  Cöû chæ ñieäu boä  Söï quan taâm  Traùnh ñònh kieán 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 5
 6. 1. Ngoân ngöõ:  Söû duïng ngoân ngöõ cuûa ñoái töôïng  Söï tinh teá cuûa ngoân ngöõ 2. Ngoaïi hình:  Trang phuïc  Nöôùc hoa! 3. Moâi tröôøng:  Thôøi gian  Khoâng gian 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 6
 7.  Nghe baèng taát caû giaùc quan:  Ngoân ngöõ  Caän ngoân ngöõ  Ngoân ngöõ hình theå  Lôøi nhaéc toái thieåu  Bieåu thò söï quan taâm  Phaûn aùnh ñieàu ñoái töôïng noùi  Traùnh pheâ phaùn 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 7
 8.  Coâng thöùc “NCCMT”:  N: ngoài  C: côûi môû  C: hôi cuùi veà tröôùc  M: tieáp xuùc baèng maét  T: thö giaõn, thoaûi maùi 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 8
 9. CHUÙ YÙ RA NGOAØI - Tröïc quan - Roõ raøng CHUÙ YÙ VAØO TRONG - Yù nghó vaø tình caûm - Ñaùnh giaù caûm tính SUY TÖÔÛNG - Thoaùt khoûi thöïc teá - Suy dieãn, nieàm tin 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 9
 10. KIEÅU NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN Ñaàu vuoâng Maét coù thaàn Mieäng roäng Löôõng quyeàn lôùn  Vai roäng, vuoâng, gioïng noùi to, vang.  Sieâng naêng, lanh lôïi, gioûi chæ huy, coù chí.  Tham voïng, töï kieâu, noùng naûy. 08/07/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 10
 11. KIEÅU NGÖÔØI TRAÀM MAËC Maét lôø ñôø Ñaàu toùc buø xuø  Baøn tay roäng, ngoùn ngaén, chaäm chaïp.  Kheùo tay, maãu möïc, beàn chí, bieát lo xa.  Thieáu teá nhò, thieáu nghò löïc. 08/07/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 11
 12. KIEÅU NGÖÔØI HOAÏT ÑOÄNG Loâng maøy xeách Maét saùng Noùi to, cöôøi lôùn  Baøn tay to.  Haêng say, laïc quan, ngoaïi giao, maïnh tình duïc.  Hôøi hôït, noâng caïn, höùa suoâng. 08/07/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 12
 13. KIEÅU NGÖÔØI SUY TÖ Traùn roäïng Toùc ít Maét saâu Moâi moûng  Cao, oám, baøn tay gaân guoác.  Thích suy tö, thoâng minh, deã xuùc ñoäng.  Hay ghen tuoâng, töï aùi, bi quan. 08/07/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 13
 14.  Noùi chuyeän vaø trình baøy roõ raøng:  Ngoân ngöõ ñôn giaûn, deã hieåu.  Aâm ñieäu, ngöõ ñieäu phuø hôïp.  Laéng nghe vaø chuù yù:  Khuyeán khích ñoái töôïng noùi.  Khoâng ngaét lôøi, khoâng caõi lyù.  Thaûo luaän laøm roõ vaán ñeà:  Ñöa ra caâu hoûi, tình huoáng.  Traùnh thuùc eùp, ra leänh. 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 14
 15.  Nguyeân taéc truyeàn ñaït:  Thoâng tin thoûa maõn söï mong ñôïi  Gaây aán töôïng  Caàn thieát vôùi ngöôøi nghe  Laëp laïi, toùm taét 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 15
 16.  Nguyeân taéc cô baûn:  Laéng nghe  Töï phaùt hieän vaán ñeà  Töï löïa choïn giaûi phaùp  Taïo söï töï tin 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 16
 17.  Nhöõng ñieåm löu yù:  Chaáp nhaän  Tìm vieäc toát ñeå khen  Hoã trôï thieát thöïc  Saùt hôïp  Khoâng aùp ñaët 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 17
 18. Loaïi aùp ñaët Loaïi hoa hoàng Loaïi soi göông 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 18
 19.  Thôøi ñieåm  Chuaån bò noäi dung  Giôùi thieäu  Thôøi gian  Traùnh “thuû theá”  Traùnh “deã daõi”  Töø ñeäm 20/3/2013 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản