intTypePromotion=3

Bài giảng quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
103
lượt xem
24
download

Bài giảng quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý thuyết quản trị khoa học : hai nguyên nhân chính làm cho năng xuất lao động của công nhân thấp và công việc quản trị kém hiệu quả,nhà quản trị nên dành thời gian và công sức để làm kế hoạch, tổ chức và kiểm tra hoạt động của công nhân thay vì mình cũng làm việc như họ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

 1. CHÖÔNG 3 Chapter 3/1
 2. CHÖÔNG 3 I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ II. LYÙ THUYEÁT TAÂM LYÙ XAÕ HOÄI III. LYÙ THUYEÁT ÑÒNH LÖÔÏNG VEÀ QUAÛN TRÒ Chapter 3/2
 3. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ 1. LÝ THUY T QU N TR KHOA H C QU TR KHOA Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915) Hai nguyên nhân chính làm cho năng su t lao ñ ng c a công nhân th p và công vi c qu n tr kém hi u qu . Công nhân không bi t phương pháp làm vi c. Công nhân làm vi c thi u hăng hái, nhi t tình. Chapter 3/3
 4. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ ðưa ra 04 nguyên t c qu n tr nh m nâng cao năng su t lao ñ ng và làm tăng hi u qu trong s n xu t. Nhà qu n tr nên dành nhi u thì gi và công s c ñ làm k ho ch, t ch c và ki m tra ho t ñ ng c a công nhân thay vì mình cũng làm vi c như h . Chapter 3/4
 5. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Nhà qu n tr nên suy nghĩ cách th c ho t ñ ng hi u qu hơn là ñ công nhân t ý ch n phương pháp làm riêng. Phân chia công vi c và trách nhi m gi a nhà qu n tr và công nhân ñ m i bên hãy làm t t công vi c c a chính mình. Chapter 3/5
 6. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Nhà qu n tr nên s d ng các bi n pháp kinh t ñ kích thích công nhân hăng hái làm vi c. Chapter 3/6
 7. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ 2. LÝ THUY T QU N TR HAØNH CHÍNH T R HA NH QU 2.1. Henry Fayol OÂng phaân chia coâng vieäc cuûa doanh nghieäp laøm 06 loaïi Chapter 3/7
 8. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Coâng vieäc kyõ thuaät. Coâng vieäc thöông maïi. Coâng vieäc taøi chính . Coâng vieäc an ninh. Coâng vieäc keá toaùn vaø thoáng keâ. Coâng vieäc quaûn trò (ñieàu haønh). Chapter 3/8
 9. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ OÂng ñöa ra 14 nguyeân taéc quaûn trò toång quaùt Phaân chia coâng vieäc. Thaåm quyeàn vaø traùch nhieäm. Kyû luaät. Thoáng nhaát chæ huy. Chapter 3/9
 10. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Thoáng nhaát laõnh ñaïo. Caù nhaân leä thuoäc lôïi ích chung. Thuø lao töông xöùng. Taäp trung thaåm quyeàn. Tuaân thuû nguyeân taéc caáp baäc trong toå chöùc. Chapter 3/10
 11. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Traät töï hay saép xeáp ngöôøi vaø vaät ñuùng vaøo choã caàn thieát. Coâng baèng. OÅn ñònh nhieäm vuï. Saùng kieán. Tinh thaàn taäp theå. Chapter 3/11
 12. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ 2.2. Max Weber (1864 – 1920) Döïa treân quyeàn haønh hôïp phaùp laø neàn taûng hoaït ñoäng cuûa moät toå chöùc Moïi hoaït ñoäng ñeàu caên cöù vaøo vaên baûn quy ñònh tröôùc. Chæ coù nhöõng ngöôøi coù chöùc vuï ñöôïc giao môùi coù quyeàn quyeát ñònh. Moïi quyeát ñònh phaûi mang tính khaùch quan. Chapter 3/12
 13. II. LYÙ THUYEÁT TAÂM LYÙ XAÕ HOÄI 1. Elton Mayo (1880 – 1949) Elton Mu n ñư c ngư i khác quan tâm Mu n có vai trò trong t ch c M i quan h con ngư i ng Mu n làm vi c và giao ti p trong qu n tr tr Muoán phát huy năng l c và sáng ki n Mu n ñư c t ch trong công vi c Chapter 3/13
 14. II. LYÙ THUYEÁT TAÂM LYÙ XAÕ HOÄI 2. Abraham Maslow (1908 – 1970) Nhu c u t kh ng ñ nh Nhu c u ñư c tôn tr ng Nhu c u xã h i Hư ng chuy n d ch nhu c u c p Nhu c u an toàn thi t (ñ ng cơ) t th p lên cao d n Nhu c u sinh hoïc Chapter 3/14
 15. III. LYÙ THUYEÁT ÑÒNH LÖÔÏNG VEÀ QUAÛN TRÒ Taùc giaû laø Herzbert Simon:“Quaûn trò laø ra quyeát ñònh”. 4. Lư ng hóa các y u t 5. Sd ng máy tính 3. S d ng mô Hình toán h c 6. Tìm quy t ñ nh t i ưu 2. Lý thuy t h th ng 1. Phương pháp lu n khoa h c Chapter 3/15
 16. CAÙC LYÙ THUYEÁT KHAÙC KAIZEN chuù troïng ñeán quaù trình caûi tieán lieân tuïc Taäp trung vaøo 3 yeáu toá nhaân söï: giôùi quaûn lyù, taäp theå vaø caù nhaân. Ñaëc ñieåm cuûa Kaizen trong quaûn lyù bao haøm khaùi nieäm saûn xuaát vöøa ñuùng luùc (JIT : Masaaki Imai Just-In-Time). Chapter 3/16
 17. CAÙC LYÙ THUYEÁT KHAÙC Coâng ty luoân ghi nhaän caùc yù kieán ñoùng goùp cuûa coâng nhaân. Khuyeán khích coâng nhaân khaùm phaù vaø baùo caùo moïi vaán ñeà phaùt sinh trong quaù trình laøm vieäc ñeå giôùi quaûn trò kòp thôøi giaûi quyeát. FOR YOUR FOR ATTENTION Chapter 3/17 ATTENTION

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản