intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quy hoạch đô thị bền vững: Chương V

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

362
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quy hoạch đô thị bền vững - Chương V: Các khu chức năng của đô thị, giới thiệu mục tiêu và giải thíc từ ngữ, các khu chức năng đô thị và các yêu cầu đối với quy hoạch Thủ Thiêm - các khu chức năng đô thị, quy hoạch các khu chức năng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quy hoạch đô thị, Kiến trúc - xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy hoạch đô thị bền vững: Chương V

 1. Ạ Đ Ị Ề Ữ Đ Ỹ Ậ Ự Ộ Ế
 2. Ộ Ọ 
 Ạ Đ Ị Ề Ữ   ươ ệ ề đị ư   ươ ổ ề ự ể Đ ỉ ế   ươ Đ ị ấ ạ đ ị   ươ ế ề Đ ấ đề ầ ậ Đ   ươ ứ ă đ ị ể ữ ỳ   ươ ạ ả ấ đ ị   ươ ạ đơ ịởđ ị   ươ ể đ ị ề ữ   ươ ế ếđ ị   ươ ả ạ đ ị ố ỳ Ạ Đ Ị Ề Ữ ươ ệ ề đị ư ị ử ể đ ị
 3. ươ 
 3 Ứ Ă Đ Ị   Ụ Ả Ừ Ữ   Ứ Ă Đ Ị Ầ ĐỐ Ớ Ủ Ứ Ă Đ Ị   Ạ Ứ Ă   Ứ Ă Ở   Ứ Ă Ị ỤĐ Ị   Ứ Ă   Ứ Ă Đ Ị   Ứ Ă Ả Ấ Đ Ị QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 4. ươ 
 Ứ Ă Đ Ị 4 Ạ Đ Ị ự ươ ữ ư đ ị ế ố ấ ớ ờ đ ị độ ạ độ ủ ườ ờ đ ị độ ế ộ độ ă QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 5. ươ 
 Ứ Ă Đ Ị 5 ế ố ạ ậ ể   ế ớ ự   ứ ă ử ụ đấ   đấ   ử đấ     Đố ượ ử ụ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 6. ươ 
 Ứ Ă Đ Ị 6 ị ế ợ đ ổ ể ạ ả đồ ế ạ ổ ặ ằ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 7. ế ượ ổ ể ế ổ ặ ằ 7 QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 8. ươ 
 Ứ Ă Đ Ị 8 Ự Ạ Đ Ị ¤  ẻ ỏ ầ ấ ườ đ ị ấ ậ để ạ ứ ă đ ị ¤  ắ ắ ầ ạ ứ ă đ ị ¤  ạ ứ ă n  ứ ă ở n  ứ ă ị ụđ ị n  ứ ă đ ị n  ứ ă n  ứ ă ả ấ đ ị QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 9. ươ 
 Ứ Ă Đ Ị 9 Ả Ừ Ữ ¤  ạ ự ¤  ặ đấ ử ụ ¤  Đ ị ứ ă ỗ ợ ¤  đ ị ¤  ậ độ ự ¤  ở ¤  ỉ ớ đườ đỏ ¤  Đơ ị ở ¤  ỉ ớ ự ¤  ở ¤  ả ¤  Đấ ở ¤  ố ự ố ế ¤  Đấ đ ị ¤  ả ề ¤  ế ượ ể đ ị ườ ¤  ạ ầ ỹ ậ đ ị ¤  ả ệ ớ ¤  ạ ầ ộ đ ị đệ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 10. ươ 
 Ứ Ă Đ Ị 10 Ứ Ă đ ị ồ ¤  ứ ă ử ụ ỗ ợ ở ị ụ ả ấ độ ạ ¤  ứ ă ở ¤  ứ ă ị ụđ ị n  ứ ă ấ ủ đ ị n  ị ụđ ị ấ ụ ế ă ươ ạ ị ả ể ư ễ ọ ă ¤  ứ ă QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 11. ươ 
 Ứ Ă Đ Ị 11 Ứ Ă đ ị ồ ¤  ứ ă ấ ả đ ị ¤  ứ ă ạ ¤  ứ ă ứ ườ ệ ệ ệ ấ đ ị ¤  ả ấ ệ ệ ế ứ ổ ¤  ứ ă ưỡ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 12. ươ 
 Ứ Ă Đ Ị 12 Ứ Ă đ ị ồ ¤  ứ ă ¤  ứ ă đầ ố ạ ầ ỹ ậ đ ị ả ề ườ ¤  ứ ă đặ ệ ự ¤  ¤  ứ ă đ ị QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 13. ươ 
 Ứ Ă Đ Ị 13 Ầ đố ớ ạ ứ ă ¨  ầ đả ả ệ ố ố ứ ă ỗ ợ ừ ự ệ ả ạ ề ữ ủ ấ ế ượ đ ị ¨  ả ở ị ợ ả ệ ườ ả ố ệ ậ ệ ớ ợ đả ả ụ ụ ủ ệ ộ ¨  ả ậ ụ đị ự ệ ạ ế ộ ự ạ đạ ệ ả QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 14. ươ 
 Ứ Ă Đ Ị 14 Ầ đố ớ ạ ứ ă ¨  ặ đấ ướ ặ đấ ế ố ợ ¨  Đượ đị ơ ở đề ệ ụ ể ủ ừ ự ¤  ụ ạ ¤  đề ệ ự ệ ạ ¤  ỹ đấ ể ¤  đả ả ườ ố ệ ậ ợ ườ ¤  ệ ả ỹ đấ ướ ớ ể ề ữ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 15. Ủ Ứ Ă Ử Ụ ĐẤ
 16. ươ 
 Ứ Ă Đ Ị Ứ Ă Ở 16 MÔ HÌNH ĐÔ THỊ VỚI NHIỀU KHU CHỨC NĂNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 17. Ạ Ở Ạ Ệ 17 Ộ Ố Ệ Ầ Ậ : ấ ứ ă Ở ộ ề ấ đ ị •  Ở ứ ă đơ ịở •  ứ ă •  ầ ể ọ ườ ọ ườ ĐƠ ỊỞ •  ạ ế •  ợ •  ậ •  Đ ể ă ạ Ở •  ư •  ẻ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 18. Ầ ĐẤ Đ ĐƠ ỊỞ ươ Ụ 18 Ố Ạ ĐẤ Ă Ả ĐƠ ỊỞ   Đấ ở ¤  Đấ ủ ạ ở ẻ ¤  Đấ ự ở ư   Đấ ¤  Đấ ồ đấ ự ụ ụ   Đấ ể ụ ể ¤  Đấ ồ đườ đ ạ ậ ộ ố ụ ệ ỉ ầ   Đấ ¤  Đấ đườ ơ ớ ĩ đườ đ ộ ¤  ả ườ ¤  đổ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 19. Ở 19 ¨  ở ư ố ư đườ ơ ộ ộ ở đỗ ộ ộ ườ ở ¨  ở ế ở ẻ đấ ự ở ủ ộ đ đấ ở đườ ở đườ ẫ đế đấ ủ ộ đ ườ ơ ộ ộ ở QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
 20. KHU Ở CÓ 1 ĐƠN VỊ Ở, TRONG ĐÓ CÓ CÁC NHÓM Ở - Nhóm Biệt thự đơn lập - Nhóm biệt thư song lập - Nhóm chung cư 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2