Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
9
download

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

iều kiện: Na+ / trong TB, K+ / ngoại bào. TB, * Cơ chế hoạt động của Na+, K+-ATPase: 8 1. E (CH1) kết hợp Na+ tạo E-Na+ E2. Phosphoryl hoá E-Na+: TP ATP- ADP + 12000 calo, gắn PP - Hốc T.T - E-Na+,P ATPE3. Chuyển CH1 = CH2 nhờ NL thuỷ phân ATP. hốc TT- ngoài TB TTP 4. Giải phóng Na+ - ngoài TB, E-CH2+ P TB, E5. E-CH2 gắn K+ (..) - E-K+,P (hốc TT quay phía ngoài TB) EE6. Khử phosphoryl E-K+,P giải phóng gốc Phosphat, tạo E-K+ E7. Chuyển CH2 (E-K+)- CH1 (E-K+) -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5

  1. C¬ chÕ ho¹t ®éng Na+,K+-ATPase C¬ * §iÒu kiÖn: Na+ / trong TB, K+ / ngo¹i bµo. iÒu Na * C¬ chÕ ho¹t ®éng cña Na+, K+-ATPase: 8 ATPase: 1. E (CH1) kÕt hîp Na+ t¹o E-Na+ 2. Phosphoryl ho¸ E-Na+: 2. Phosphoryl TP ATP-> ADP + 12000 calo, g¾n PP -> Hèc T.T -> E-Na+,P TP ADP 12000 calo, Hèc 3. ChuyÓn CH1 = CH2 nhê NL thuû ph©n ATP. hèc TT-> ngoµi TB hèc ngoµi nhê 4. Gi¶i phãng Na+ -> ngoµi TB, E-CH2+ P 4. Gi¶i P 5. E-CH2 g¾n K+ (..) -> E-K+,P (hèc TT quay phÝa ngoµi TB) ,P (hèc (..) 6. Khö phosphoryl E-K+,P gi¶i phãng gèc Phosphat, t¹o E-K+ 6. Khö 7. ChuyÓn CH2 (E-K+)-> CH1 (E-K+) - hèc TT -> trong TB hèc trong 8. Gi¶i phãng K+ vµo trong tÕ bµo, t¹o l¹i CH1 ban ®Çu 8. Gi¶i Qu¸ tr×nh v/c Na+ trong -> ngoµi & ion K+ tõ ngoµi -> trong TB tõ TB ®­îc ®­îc thùc hiÖn theo s¬ ®å (H×nh *):
  2. C¬ chÕ ho¹t ®éng cña Na+,K+- ATPase Na+,K+
  3. KÕt KÕt qu¶ Thuû Thuû ph©n 1 ATP 12000 Kalo V/c ®­îc:  - 3 Na+ tõ trong ra ngoµi TB tõ Tr¹ng thaÝ  (Na+/ ngo¹i bµo cao, - 2 K+ tõ ngoµi vµo trong TB tõ K+ néi bµo cao). * Rèi lo¹n T§ MN - S§H : + ø N­íc & ø Muèi: - ø N­íc ®¬n thuÇn trong TB. - ø N­íc ngoµi TB. + MÊt N & mÊt M: - MÊt N toµn phÇn & mÊt M - MÊt N­íc + mÊt Muèi/ ngo¹i bµo. + Rèi lo¹n hçn hîp: + ø n­íc ngoµi TB + mÊt n­­íc/ TB + MÊt n­ícngo¹i TB, ø n­íc/ TB.
  4. 1. nh 1. T×nh tr¹ng ø n­íc ®¬n thuÇn n­íc T×nh tr¹ng ø n­íc trong tÕ bµo:  + Nguyªn nh©n: Do uèng N qu¸ nhiÒu (®uèi n­íc), tiªm truyÒn Nguyªn Do qu¸ qu¸ nhiÒu (d.d ngät ®¼ng tr­¬ng) + GÆp: BN mÊt c¶ N,M nh­ng chØ bï cã N (d.d ngät ®¼ng tr­¬ng) GÆp BN -> thiÕu chÊt ®iÖn gi¶i. + HËu qu¶: phï trong TB, thÓ tÝch N ngo¹i bµo ↓, V m¸u ↓-> chËm HËu phï m¸u tuÇn hoµn,-> ↓chøc n¨ng thËn, BN mÖt mái, yÕu dÇn nh­ng ko tuÇn ng kªu kªu kh¸t (biÕn chøng nguy hiÓm). + XN: Hb, Protein TP huyÕt t­¬ng . XN Hb, Na+, Cl- h.t­ ↓( do N tõ ngo¹i bµo -> TB , kÐo Na+, Cl-) h.t­ do TB kÐo + §iÒu trÞ: th­êng ®iÒu trÞ = tiªm d.d mÆn ­u tr­¬ng.
  5. T×nh tr¹ng ø n­íc ngoµi tÕ bµo  * Lµ rèi lo¹n th­êng gÆp khi: Lµ + T¨ng ¸p lùc TM trong suy tim. + Gi¶m protid m¸u: Gi¶m . X¬ gan (↓ tæng hîp protein). X¬ . ThËn nhiÔm mì, viªm CTC ( ®µo th¶i protein ra NT). . BÖnh lý th­îng thËn: g©y  bµi tiÕt Aldosterol -> ↓bµi BÖnh bµi bµi xuÊt Na+ qua thËn g©y ø ®äng Na+/ c¬ thÓ. xuÊt C¸c nguyªn nh©n nµy lµm n­íc  ë ngo¹i bµo (GB). C¸c * XÐt nghiÖm: XÐt . Na+, K+ ↓(do n­íc / ngo¹i bµo) Na (do . Protein TP ↓. ↓. Protein C¸c kÕt qu¶ nãi lªn t×nh tr¹ng m¸u bÞ pha lo·ng do ø n­íc.
Đồng bộ tài khoản