intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Sinh học 10 bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Chia sẻ: NGUYEN KIM THI | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
426
lượt xem
57
download

Bài giảng Sinh học 10 bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các bài giảng có nội dung trình bày đặc sắc nhất về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân dành cho các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo. Những bài giảng này sẽ giúp các em khái quát được những diễn biến chính trong chu kì tế bào và các giai đoạn của quá trình nguyên phân. Từ đó biết được phương pháp để điều khiển quá trình phân bào và hiểu được những tác hại mà việc rối loạn trong quá trình điều hòa phân bào đem đến. Hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu giúp ích cho quý thầy cô cùng các em học sinh trong việc dạy và học môn Sinh lớp 10.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 10 bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

 1. CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ Bài 18 TRÌNH NGUYÊN PHÂN SINH HỌC 10 26/12/2013 10:45 SA
 2. Bài 18. CHU KÌ TẾ BÀO I. Chu kì tế bào NG GIAN KÌ T R U 1. Khái niệm - Là một trình tự nhất định các sự kiện mà TB G1 S trải qua và được lặp đi, lặp lại giữa các lần phân G2 bào mang tính chất chu Nguyeân phaân kì. 2. Các giai đoạn Gồm 2 giai đoạn: Kì H18.1. Chu kì tế bào trung gian và quá trình NP. 26/12/2013 10:45 SA
 3. Bài 18. CHU KÌ TẾ BÀO I. Chu kì tế bào 1. Khái niệm 2. Các giai đoạn 26/12/2013 10:45 SA
 4. Khoái u ung thö ôû gan VD: Beänh ung thö 26/12/2013 10:45 SA
 5. Thuoác laù, röôïu bia vaø caùc chaát ñoäc haïi… laø nhöõng taùc nhaân gaây ung thö. 26/12/2013 10:45 SA
 6. NG GIAN KÌ TRU Bài 18. CHU KÌ TẾ BÀO I. Chu kì tế bào G1 S II. Kì trung gian G2 Nguyeân phaân - Chiếm thời gian dài nhất - Là kì chuẩn bị cơ sở vật chất cho TB bước vào phân bào - Gồm chia 3 pha Thảo luận nhóm hoàn thành PHT sau Các pha Diễn biến cơ bản Pha G1 Pha S Pha G2 26/12/2013 10:45 SA
 7. Bài 18. CHU KÌ TẾ BÀO I. Chu kì tế bào II. Kì trung gian Các pha Diễn biến cơ bản - Là thời kì ST của TB - Thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào chức năng sinh lí của từng TB Pha G1 - Cuối pha G1 có điểm kiểm tra R. Nếu TB vượt qua điểm R thì mới tiếp tục vào pha S. Nếu TB không vượt qua điểm R thì TB rơi vào tình trạng biệt hóa - Diễn ra sự nhân đôi của ADN và NST→hình thành Pha S NST kép - Trung tử nhân đôi - Diễn ra sự tổng hợp prôtêin histon, prôtêin của thoi Pha G2 phân bào (tubulin...) 26/12/2013 10:45 SA
 8. Bài 18. CHU KÌ TẾ BÀO I. Chu kì tế bào II. Kì trung gian III. Quá trình nguyên phân 1.Khái niệm Là hình thức phân chia TB (sinh dưỡng và sinh dục sơ khai), xảy ra phổ biến ở các SV nhân thực. 2. Diễn biến a) Phân chia nhân 26/12/2013 10:45 SA
 9. Trung theå Nhaân con Nhaân Teá baøo chaát 26/12/2013 10:45 SA
 10. Kì ñaàu Kì giöõa Kì cuoái 26/12/2013 10:45 SA Kì sau
 11. Thảo luận nhóm hoàn thành PHT sau Các kì Diễn biến cơ bản Kì đầu Kì giữa K ì sau Kì cuối 26/12/2013 10:45 SA
 12. Các kì Diễn biến cơ bản Kì đầu Kì giữa K ì sau Kì cuối 26/12/2013 10:45 SA
 13. Các kì Diễn biến cơ bản - NST kép bắt đầu đóng xoắn co ngắn Kì đầu - Trung tử tiến về 2 cực của tế bào, thoi vô sắc hình thành. (2n kép) - Màng nhân và nhân con biến mất. - NST kép co xoắn cực đại và tập trung thành một hàng Kì giữa trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. - Thoi phân bào đính vào 2 phía của NST tại tâm động (2n - NST có hình dạng và kích thước đặc trưng cho loài. kép) - Mỗi NST kép tách nhau ra ở tâm động, hình thành 2 Kì sau NST đơn - Các NST đơn di chuyển về 2 cực của TB do sự co rút (n đơn) của tơ vô sắc. - NST dãn xoắn dần. Kì cuối - Màng nhân và nhân con xuất hiện. (n đơn) - Thoi vô sắc biến mất. 26/12/2013 10:45 SA
 14. 26/12/2013 10:45 SA
 15. Bài 18. CHU KÌ TẾ BÀO I. Chu kì tế bào II. Kì trung gian III. Quá trình nguyên phân 1. Khái niệm 2. Diễn biến a) Phân chia nhân b) Phân chia TBC: Sau khi hoàn tất việc phân chia vật chất DT, TBC bắt đầu phân chia 26/12/2013 10:45 SA
 16. Bài 18. CHU KÌ TẾ BÀO I. Chu kì tế bào II. Kì trung gian III. Quá trình nguyên phân 1. Khái niệm 2. Diễn biến 3. Kết quả NP 1 TB mẹ → 2 TB con (2n) (2n) 26/12/2013 10:45 SA
 17. Bài 18. CHU KÌ TẾ BÀO III. Quá trình nguyên phân 4. Ý nghĩa a) Ý nghĩa sinh học * SV nhân thực đơn bào NP là cơ chế SS tạo ra thế hệ mới giống hệt nhau và giống mẹ * SV đa bào - NP làm tăng SL TB→giúp cơ thể lớn lên, thay các TB già, tái sinh mô, cơ quan bị tổn thương - Ở loài SS vô tính NP là cơ chế SS vô tính, ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ TB và cơ thể 26/12/2013 10:45 SA
 18. Bài 18. CHU KÌ TẾ BÀO I. Chu kì tế bào II. Các giai đoạn của chu kì TB III. Quá trình nguyên phân 1. Khái niệm 2. Diễn biến 3. Kết quả 4. Ý nghĩa a) Ý nghĩa sinh học b) Ý nghĩa thực tiễn NP là cơ sở của các PP giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô TB tạo ra giống cây trồng mang những đặc điểm quý hiếm 26/12/2013 10:45 SA
 19. Câu 2. NST kép co xoắncaùi gioáng vôùi boá meï 4. Hieän töôïng con cực đại và tập trung Câu 7. PhanphậnNP:đínhtrungcnnằmmaøinneân Câu 8. Hieä tlà mộtgbệnh maøNSTgianañoåđâucơ 10.1. Ở quaûtrong bị tiêu nhau tại điển 6. Nhôø cô nhân boä boä caù ng ởmất 5. Keá SV o NST khoâ trong g Câu các naøocheá moäkìnguybiếncuûdocô theå Câu 3.Đây crômatitnaøthực phaä NST daï kì 9.một hàngnnày mặt với hiểm đạo thànhgoïi laø gì? trên t phẳng xích Bộ töôï ñöôïc ADN moïnguyênthöù p phaâ ñöôï điềulaø laï goïiphân i nguyên phân? chế cthaønhòai quákeùc ??? n baøo? đầu goïi này? vaø chhìnhg laø ñoâ TB? NP của daï nhaâtrong ñôn thoi NST n ở kì gì? n trình của vô sắc nào? 1 N H Â N T Ế B À O 2 K Ì G I Ữ A 3 U N G T H Ư 4 D I T R Y Ề N 5 N G U Y Ê N N H I Ễ M 6 T Â M Đ Ộ N G 7 P H A S 8 T Á I S I N H 9 N H Â N Đ Ô I 10 M 26/12/2013 10:45 SA À N G N H Â N
 20. 26/12/2013 10:45 SA

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản