Bài giảng sinh học - Tuần hoàn

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Thúy Thúy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
127
lượt xem
22
download

Bài giảng sinh học - Tuần hoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HTH cuả đôṇ g vâṭ được câú tạo tư ̀ cać bô ̣ phâṇ naò ? Chưć năng cuả các bộ phận đó là gì? Câú taọ HTH gôm̀ :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng sinh học - Tuần hoàn

 1. §. 18
 2. §. 18 KIÊM TRA BAI CŨ ̉ ̀ 1- Những loai thuôc lớp nao sau đây hô hâp băng mang? ̀ ̣ ̀ ́ ̀ a. Giap xac và cá ́ ́ b. Lớp cá c. Lớp giap xac ́ ́ d. Lớp côn trung giap xac và cá ̀ ́ ́
 3. §. 18 KIÊM TRA BAI CŨ ̉ ̀ 2- Loai hô hâp được nhờ hệ thông ông khí hoăc khí quan ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ thuôc lớp: ̣ a. cá ̀̀ b. Côn trung b. côn trung c. bò sat ́ d. Lớp côn trung giap xac và cá ̀ ́ ́
 4. §. 18 KIÊM TRA BAI CŨ ̉ ̀ 3- Cơ quan hô hâp cua nhom đv nao sau đây trao đôi khí ́ ̉ ́ ̀ ̉ hiêu quả nhât? ̣ ́ ̉ ́ a. Da cua giun đât b. Phôi cua bò sat ̉ ̉ ́ ̉ ̉̉ c. Phôỉ cua chim c. Phôi cua chim d. Phôi và da cua êch nhai ̉ ̉ ́ ́
 5. §. 18 KIÊM TRA BAI CŨ ̉ ̀ 4- Khi cá thở diên biên nao dưới đây đung? ̃ ́ ̀ ́ a. Cửa miêng đong, thêm miêng nâng lên, năp mang mở ̣ ́ ̀ ̣ ́ b. Cửa miêng đong, thêm miêng nâng lên, năp mang đong ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ c. Cửa miêng đong, thêm miêng hạ xuông, năp mang đong ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ d. Cửa miêng đong, thêm miêng hạ xuông, năp mang mở ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ mở
 6. §. 18 KIÊM TRA BAI CŨ ̉ ̀ 5- Cho biêt bề măt trao đôi khí cua cac đông vât sau điên ra ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ ở đâu trên cơ thể chung: Trung đế giay, sâu bo, thu, chim, ́ ̀ ̀ ̣ ́ bò sat ? ́
 7. §. 18 ? HTH cua đông vât được câu tao ̉ ̣ ̣ ́ ̣ từ cac bộ phân nao? Chức năng ́ ̣ ̀ cua cac bộ phân đó là gi? ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀  Câu tao HTH gôm: - Tim: bơm mau đi khăp cơ thê. ́ ́ ̉ - Hệ mach: vân chuyên mau. ̣ ̣ ̉ ́
 8. §. 18 ? Tuân hoan mau có ý nghia gì ̀ ̀ ́ ̃ đôi với đời sông đông vât? ́ ́ ̣ ̣ ́  THM cung câp cac chât ́ ́ d.dưỡng, oxi cho tb hoat đông ̣ ̣ đông thời đưa cac chât thai đên ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̀ cq bai tiêt  thai ra ngoai.
 9. §. 18 ́ ́ ̉ I- Tiên hoa cua HTH: 1- Ở đv chưa có HTH: TĐG ́ Đ. Phiên T. tức - Đai diên: Đv đơn bao hoăc đa ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ bao bâc thâp. - TĐC trực tiêp với môi trường ́ ̀ ngoai.
 10. §. 18 ́ ́ ̉ I- Tiên hoa cua HTH: 1- Ở đv chưa có HTH: 2- Ở đv đã có HTH: Mực ̣ B. tuôc ́ B. sat ̣ ̣ ̀ ̣ - Đai diên: Đv đa bao bâc cao. - TĐC: + Nhân cac chât cân thiêt ̣ ́ ́ ̀ ́ từ mau và dich mô. ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́ + Chât thai  cq bai tiêt  m.trường. + Đ. Lực đây mau là tim và hệ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ mach vân chuyên mau.
 11. §. 18
 12. §. 18 ́ ́ ̉ I- Tiên hoa cua HTH: 1- Ở đv chưa có HTH: TĐG ̀ ̀ Cao cao Cá 2- Ở đv đã có HTH: ́ ́ ̉ 3- Tiên hoa cua HTH: L. cư Bò sat ́ Chim
 13. §. 18 ́ ́ ̉ I- Tiên hoa cua HTH: 1- Ở đv chưa có HTH:  Chiêu hướng tiên hoa cua HTH: ̀ ́ ́ ̉ 2- Ở đv đã có HTH: - Từ chưa có HTH  có HTH. 3- Tiên hoa cua HTH: - Từ HTH đơn  HTH kep. ́ ́ ̉ ́ - Từ HTH tim 2 ngăn, 1 vong ̀ ̀ ́ t.hoan, mau pha  tim 3 ngăn, 2 ̀ ̀ ́ vong t.hoan, mau pha nhiêu ̀ ( lưỡng cư )  mau pha it hơn ́ ́ khi xuât hiên vach hut ở tâm thât ́ ̣ ́ ̣ ́ ( bò sat )  tim 4 ngăn, mau ́ ́ không pha ( chim và thú ).
 14. §. 18 ́ ́ ̉ I- Tiên hoa cua HTH: 1- Ở đv chưa có HTH: 2- Ở đv đã có HTH: ́ ́ ̉ 3- Tiên hoa cua HTH: II- HTH hở và HTH kin: ́
 15. §. 18 Tim Khoang cơ thể ̣ Mao mach  Hệ tuân hoan hở ̀ ̀  Hệ tuân hoan kin ̀ ̀ ́ - Có 1 đoan mau đi ra khoi - Mau chay liên tuc trong ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̣ m.mau.́ ́ m.kin. ́ ̉ ̣ - Mau chay trong đ.mach - Mau chay trong đ.mach ́ ̉ ̣ dưới ap lực thâp và chay dưới ap lực cao và tôc độ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ châm. nhanh. - Không có mao mach. ̣ - Có mao mach. ̣
 16. §. 18 ́ ́ ̉ I- Tiên hoa cua HTH: 1- Ở đv chưa có HTH: 2- Ở đv đã có HTH: ́ ́ ̉ 3- Tiên hoa cua HTH: II- HTH hở và HTH kin: ́  Hệ tuân hoan hở: ̀ ̀  Hệ tuân hoan kin: ̀ ̀ ́
 17. §. 18
Đồng bộ tài khoản