intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 12 - Bảo hiểm thương mại

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

120
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 12 - Bảo hiểm thương mại trang bị cho các bạn những kiến thức về b̉an chất, vai trò của bảo hiểm; phân loại bảo hiểm; nguyên tắc hoạt động bảo hiểm; cơ chế phân phối tài chính trong hoạt động bảo hiểm; doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 12 - Bảo hiểm thương mại

 1. BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI
 2. 1 Bản chaát, vai troø BH( SV nghieân cöùu ) 2 Phaân loaïi BH 3 Nguyeân taéc hoaït ñoäng BH 4 Cô cheá phaân phoái taøi chính trong hoaït ñoäng BH 5 Doanh thu vaø chi phí hoaït ñoäng kinh doanh BH
 3. 1 Phaân loaïi BH Caên cöù vaøo tình hình phaùp lyù - Baûo hieåm baét buoäc Ñaây laø nhöõng loaïi hình saûn phaåm baûo hieåm maø luaät phaùp qui ñònh moïi ngöôøi phaûi tham gia baûo hieåm, khi phaùt sinh nhöõng hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán caùc dòch vuï naøy. Tính chaát baét buoäc naøy xuaát phaùt töø vieäc baûo veä lôïi ích cuûa coäng ñoàng xaõ hoäi trong ñoù coù lôïi ích cuûa ngöôøi tham gia baûo hieåm - Baûo hieåm töï nguyeän Ñaây laø nhöõng loaïi hình saûn phaåm dòch vuï baûo hieåm maø khaùch haøng coù theá löïa choïn, tham gia baûo hieåm hay khoâng, ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo nhu caàu vaø khaû naêng taøi chính cuûa ngöôøi tham gia, trong ñoù khaû naêng taøi chính aûnh höôûng raát lôùn ñeán quyeát ñònh tham gia baûo hieåm hay khoâng
 4. Caên cöù vaø phöông dieän kyõ thuaät baûo hieåm - Baûo hieåm nhaân thoï Ñaây laø nhöõng dòch vuï baûo hieåm lieân quan ñeán nhöõng ruûi ro gaén lieàn vôùi tuoåi thoï cuûa con ngöôøi. Baûo hieåm nhaân thoï cung öùng dòch vuï ñaûm baûo cho khaùch haøng trong tröôøng hôïp ruûi ro töû vong daãn ñeán laøm giaûm hoaëc maát ñi laø moät khoaûn thu nhaäp cho gia ñình, neáu ñieàu ñoù khoâng xaûy ra, baûo hieåm nhaân thoï ñôn giaûn trôû thaønh hình thöùc tieát kiệm daøi haïn trong töông lai.
 5. - Baûo hieåm phi nhaân thoï Caùc saûn phaåm baûo hieåm phi nhaân thoï ñöôïc kyù keát ñaûm baûo baèng nhöõng hôïp ñoàng vôùi kyø haïn döôùi 1 naêm, do vaäy vieäc quaûn lyù taøi chính caùc nghieäp vuï baûo hieåm naøy ñöôïc aùp duïng kyõ thuaät phaân chia Phaàn lôùn quyõ döï phoøng baûo hieåm phi nhaân thoï ñöôïc ñem ñaàu tö ngaén haïn vaø moät phaàn döôùi daïng tieàn ñeå taïi ngaân quyõ. Do vaäy, moät soá quan ñieåm chöa thöøa nhaän baûo hieåm phi nhaân thoï laø ñònh cheá taøi chính trung gian.
 6. . Caên cöù vaøo ñoái töôïng baûo hieåm - Caùc nghieäp vuï baûo hieåm taøi saûn Ñoái töôïng baûo hieåm laø taøi saûn cuûa ngöôøi sôû höõu, moãi taøi saûn coù keát caáu, coâng duïng vaø muïc ñích söû duïng khaùc nhau chính vì vaäy nhöõng taøi saûn naøy lieân quan ñeán nhieàu ruûi ro khaùc nhau - Caùc nghieäp vuï baûo hieåm con ngöôøi Ñoái töôïng baûo hieåm laø thaân theå, tính maïng, söùc khoûe cuûa con ngöôøi. Trong töøng ñieàu kieän sinh hoaït, tuoåi taùc khaùc nhau töøng cá nhaân coù theå gaëp nhöõng ruûi ro aûnh höôûng ñeán thaân theå, tính maïng, söùc khoûe daãn ñeán aûnh höôûng ñeán thu nhaäp taøi chính cuûa ngöôøi ñöôïc baûo hieåm vaø gia ñình naïn nhaân.
 7. - Baûo hieåm traùch nhieäm daân sö Ñoái töôïng baûo hieåm laø nhöõng haønh vi thieáu soùt cuûa caù nhaân hay taäp theå gaây ra thieät haïi veà taøi saûn hay thaân theå, tính maïng cho ngöôøi khaùc. 3 Nguyeân taéc hoaït ñoäng BH 4 Cô cheá phaân phoái taøi chính trong doanh nghieäp BH 4.1 . Cô cheá phaân phoái taøi chính theo kyõ thuaät phaân chia Kyõ thuaät phaân chia aùp duïng cho haàu heát dòch vuï baûo hieåm (tröø caùc saûn phaåm baûo hieåm nhaân thoï).
 8. Nhö vaäy, kyõ thuaät naøy ñoøi hoûi doanh nghieäp baûo hieåm phaûi taäp hôïp soá ñoâng ngöôøi tham gia, theo töøng nghieäp vuï baûo hieåm coù ruûi ro cuøng tính chaát. Phí thu ñöôïc trong naêm hôïp ñoàng, ñöôïc duøng ñeå boài thöôøng cho soá ít tham gia bò toån thaát vaø sau ñoù quyeát toaùn töøng nghieäp vuï baûo hieåm haøng naêm. Quyõ naøy coù tính nhaøn roãi ngaén haïn vaø ñoøi hoûi ñoä thanh khoaûn cao 4.2 Cô cheá phaân phoái taøi chính theo kyõ thuaät toàn tích
 9. Cô cheá naøy aùp duïng cho nhöõng ruûi ro lieân quan ñeán tuoåi thoï con ngöôøi baèng nhöõng hôïp ñoàng baûo hieåm daøi haïn 10 hoaëc 20 naêm Phí thu haøng naêm phaûi ñöôïc trích laäp quyõ döï phoøng theo phöông thöùc tích luõy coäng doàn, taïi thôøi ñieåm xaûy ra toån thaát quyõ döï phoøng naøy ñöôïc söû duïng boài thöôøng cho naïn nhaân, neáu ñieàu naøy khoâng xaûy ra vaø ngöôøi tham gia ñoùng phí tieáp tuïc quyõ naøy ñöôïc tích luõy ñeå baûo hieåm coù theå thöïc hieän cam keát vôùi ngöôøi tham gia khi ñaùo haïn hôïp ñoàng
 10. 4.3 Cô cheá phaân phoái taøi chính theo kyõ thuaät taùi baûo hieåm ( Reinsurance ) vaø ñoàng baûo hieåm ( Coinsurance ) 1. Phöông thöùc taùi baûo hieåm ( Reinsurance) Laø phöông thöùc phaân taùn ruûi ro theo chieàu doïc, baèng caùch chuyeån giao phaàn ruûi ro vöôït quaù khaû naêng gaùnh chòu cuûa doanh nghieäp cho moät coâng ty taùi baûo hieåm ñaûm nhaän, qua vieäc thoûa thuaän traû moät khoaûn phí cho coâng ty taùi baûo hieåm
 11. Neáu xaûy ra ruûi ro toån thaát lôùn coâng ty baûo hieåm chæ phaûi chòu traùch nhieäm trong naêng löïc taøi chính cuûa mình, phaàn toån thaát coøn laïi thuoäc veà traùch nhieäm cuûa coâng ty taùi baûo hieåm. 2. Phöông thöùc ñoàng baûo hieåm Laø phöông thöùc phaân taùn ruûi ro theo chieàu ngang, baèng caùch taäp hôïp nhieàu doanh nghieäp BH cuøng tham gia baûo hieåm cho moät ñoái töôïng, nhö vaäy ruûi ro toån thaát cuûa ñoáâi töôïng naøy ñöôïc caùc doanh nghieäp baûo hieåm, cuøng gaùnh chòu theo tæ leä ñaõ thoûa thuaän tröôùc ñoù.
 12. 5 Doanh thu & chi phí hoaït ñoäng BH 5.1 Doanh thu baûo hieåm - Doanh thu phí baûo hieåm goác - Doanh thu do nhaän taùi baûo hieåm - Doanh thu töø hoaït ñoäng taøi chính - Thu nhaäp töø caùc hoaït ñoäng khaùc goàm thu nhöôïng baùn taøi saûn, thu tieàn vi phaïm hôïp ñoàng…. 5.2 Chi phí hoaït ñoäng baûo hieåm - Chi phí tröïc tieáp thöïc hieän baûo hieåm
 13. + Chi nhaän taùi baûo hieåm laø khoaûn chi maø doanh nghieäp baûo hieåm thanh toaùn cho coâng ty taùi baûo hieåm phaûi chuyeån giao phaàn ruûi ro cho coâng ty taùi baûo hieåm ñaûm nhaän . + Caùc khoaûn thu giaûm chi . Thu boài thöôøng do nhöôïng taùi baûo hieåm . Thu ñoøi ngöôøi thöù ba boài thöôøng . Thu veà nhöõng taøi saûn, vaät tö ñaõ boài thöôøng toaøn boä . Chi phí veà quaûn lyù; giaùm ñònh toån thaát, hoa hoàng cho ñaïi lyù, ngöôøi moâi giôùi, chi phí toøa aùn.
 14. - Chi phí cho hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính laø nhöõng chi phí lieân quan ñeán hoaït ñoäng . Chi phí kinh doanh baát ñoäng saûn, kinh doanh coå phieáu traùi phieáu. . Chi phí cho thueâ taøi saûn. . Chi phí hoaït ñoäng cho vay, ñaàu tö, lieân doanh…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2