intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 13 - Tài chính quốc tế

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
97
lượt xem
12
download

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 13 - Tài chính quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 13 - Tài chính Quốc tế được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế; tỷ giá hối đoái; cán cân thanh toán quốc tế; sự khủng hoảng cán cân thanh toán quốc tế; sự di chuyển các nguồn vốn và quản lý nợ nước ngoài; các định chế tài chính quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 13 - Tài chính quốc tế

 1. TÀI CHÍNH QUỚC TẾ
 2. 1 Cô sôû hình thaønh vaø phaùt trieån taøi chính quoác teá. 2 Tyû giaù hoái ñoaùi 2.1. Khaùi nieäm vaø vai troø tyû giaù ngoaïi hoái 2.2. Heä thoáng cheá ñoä tyû giaù hoái ñoaùiù 2.3. Caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán tyû giaù hoái ñoaùi 2.4. Caùc chính saùch ñieàu chænh tyû giaù hoái ñoaùi 3. Caùn caân thanh toaùn quoác teá 3.1. Khaùi nieäm caùn caân thanh toaùn quoác teá 3.2. Nguyeân taéc xaây döïng caùn caân thanh toaùn quoác teá 3.3. Caùc khoaûn muïc chính cuûa caùn caân thanh toaùn quoác teá 4. Söï khuûng hoaûng caùn caân thanh toaùn quoác teá 5. Söï di chuyeån caùc nguoàn voán vaø quaûn lyù nôï nöôùc ngoaøi 6. Caùc ñònh cheá taøi chính quoác teá Giaûng phaàn : 2.1 , 2.2 , 2.3 vaø phaàn 3 Sinh vieân töï tìm hieåu vaø nghieân cöùu phaàn 1 , 2.4 , 5 vaø phaàn 6
 3. 1 Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế 2 Tỷ giá hối đoái 2.1 Khái niệm và vai trò của tỷ giá hối đoái - Ngoại tệ là đồng tiền do quốc gia nước ngoài phát hành nhưng lại được lưu hành trên thị trường tại một quốc gia khác - Ngoại hối là toàn bộ các loại tiền nước ngoài, các phương tiện chi trả có giá trị bằng tiền nước ngoài, các chứng từ, chứng khoán có giá trị, có khả năng mang lại ngoại tệ
 4. . Khaùi nieäm tyû giaù hoái ñoaùi tyû giaù hoái ñoaùi laø heä soá qui ñoåi cuûa moät ñoàng tieàn nöôùc naøy sang ñoàng tieàn khaùc. Hay caùch khaùc tyû giaù hoái ñoaùi laø giaù caû ñôn vò tieàn teä cuûa moät nöôùc ñöôïc bieåu hieän baèng khoái löôïng caùc ñôn vò tieàn teä nöôùc ngoaøi. Ví duï: 1 USD = 16.040 VND . Phaân loaïi tyû giaù hoái ñoaùi - Caên cöù vaøo nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi hoái, tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc chia ra thaønh tyû giaù mua vaøo vaø tyû giaù baùn ra
 5. - Caên cöù vaøo thôøi ñieåm mua baùn ngoaïi hoái: +Tyû giaù môû cöûa vaø tyû giaù ñoùng cöûa. Trong giao dòch ngoaïi teä, thoâng thöôøng caùc ngaân haøng khoâng thoâng baùo taát caû tyû giaù cuûa caùc hôïp ñoàng kyø trong ngaøy maø chæ coâng boá tyû giaù môû cöûa aùp duïng cho hôïp ñoàng giao dòch ñaàu tieân vaø tyû giaù ñoùng cöûa aùp duïng cho hôïp ñoàng giao dòch luùc cuoái ngaøy. Tyû giaù ñoùng cöûa cuûa hoâm nay khoâng phaûi laø tyû giaù môû cöûa hoâm sau
 6. + Tyû giaù giao ngay (spot) vaø tyû giaù kyø haïn (forwards): Tyû giaù giao ngay laø tyû giaù ñöôïc aùp duïng khi baùn ngoaïi hoái thì nhaän ñöôïc thanh toaùn tieàn ngay hoaëc toái ña sau ñoù 2 ngaøy. Tyû giaù kyø haïn laø tyû giaù ñöôïc aùp duïng khi baùn ngoaïi hoái ngaøy hoâm nay nhöng sau ñoù töø 3 ngaøy trôû leân môùi thanh toaùn - Caên cöù vaøo cheá ñoä quaûn lyù tyû giaù. Tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc chia ra thaønh tyû giaù coá ñònh vaø tyû giaù thaû noåi.
 7. Tỷ giá phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu - Tỷ giá xuất khẩu: Giá mua hàng XK tại cảng XK < giá mua ngoại tệ FOB của NH - Tỷ giá nhập khẩu: Giá bán hàng NK tại cảng nước NK > giá bán ngoại tệ CIF của NH
 8. - Caên cöù vaøo phöông tieän thanh toaùn tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc chia ra thaønh tyû giaù tieàn maët vaø tyû giaù chuyeån khoaûn. Tyû giaù tieàn maët laø loaïi tyû giaù aùp duïng cho caùc ngoaïi teä tieàn maët, seùc, theû tín duïng. Tyû giaù chuyeån khoaûn aùp duïng cho caùc tröôøng hôïp giao dòch thanh toaùn qua ngaân haøng. Loaïi tyû giaù naøy thöôøng thaáp hôn tyû giaù tieàn maët . Caùc phöông phaùp nieâm yeát tyû giaù hoái ñoaùi
 9. - Phöông phaùp tröïc tieáp: laø phöông phaùp yeát giaù moät ñôn vò ngoaïi teä baèng bao nhieâu ñôn vò noäi teä. Thoâng qua phöông phaùp naøy thì giaù caû cuûa moät ñôn vò ngoaïi teä ñöôïc bieåu hieän tröïc tieáp ra ngoaøi 1 USD = 16090 VND - Phöông phaùp giaùn tieáp: laø phöông phaùp yeát giaù moät ñôn vò noäi teä baèng bao nhieâu ñôn vò ngoaïi teä. 1 VND = 0,0000621 USD
 10. Baûng tyû giaù do ngaân haøng coâng boá ngaøy 15 - 12 - 2006 Ngoaïi teä Kyù hieäu Giaù mua vaøo Giaù baùn ra Tieàn maët Chuyeån khoaûn Ñoâla Myõ USD 16.072 16.072 16.085 Euro EURO 21.013 21.034 21.220 Baûng Anh GBP 31.371 31.371 31.648 Yen Nhaät JPY 135,37 135,50 136,97 Franc Thuïy Só CHF 13.115 13.135 13.317 Ñoâla Canada CAD 13.795 13.816 13.966 Ñola Singapore SGD 10.344 10.360 10.493 Ñoâla Hongkong HKD 2.053 2.056 2.083 Bath Thai TLB 430 448 464 Ñoâla UÙc AUD 12.508 12.520 12.565
 11. Ngoại tệ TỶ GIÁ BID ASK EUR/USD 1,256 1,259 USD/JPY 118,56 118,61 GBP/USD 1,935 1,938 USD/CHF 1,3807 1,3812 USD/CAD 1,4856 1,4859 AUD/USD 0,5929 0,5934 USD/SGD 1,7642 1,7647
 12. 2.2. Vai troø cuûa tyû giaù hoái ñoaùi ( sv töï nghieân cöùu ) 3Heä thoáng cheá ñoä tyû giaù hoái ñoaùi 3.1 Heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh - Cheá ñoä baûn vò vaøng Trong cheá ñoä baûn vò vaøng, moãi quoác gia seõ xaùc laäp haøm löôïng vaøng trong ñôn vò tieàn giaáy cuûa hoï. Töø ñoù, tyû giaù trao ñoåi giöõa caùc ñôn vò tieàn giaáy ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû so saùnh thoâng qua haøm löôïng vaøng maø moãi ñoàng tieàn chöùa ñöïng.
 13. Moái quan heä naøy hình thaønh tyû giaù ngang baèng giaù vaøng, tyû giaù thöïc teá treân thò tröôøng seõ bieán ñoäng xung quanh ñöôøng ngang giaù vaøng nhöng khoâng vöôït quaù ñieåm vaøng. Ñieåm vaøng ñöôïc hình thaønh treân cô sôû laáy ñöôøng ngang baèng giaù vaøng + hoaëc – chi phí vaän chuyeån vaøng. Neáu tyû giaù thöïc teá vöôït quaù ñieåm vaøng seõ xuaát hieän tình traïng nhaäp hoaêc xuaát vaøng xaûy ra - Cheá ñoä tyû giaù Bretton Woods
 14. Trong Hieäp öôùc Bretton Woods, ñoàng USD ñöôïc gaén vôùi vaøng 1USD=0,888671g, ñöôïc ñoåi ra vaøng vaø trôû thaønh ñoàng tieàn döï tröõ thanh toaùn quoác teá. Treân côû ñoù caùc nöôùc thaønh vieân xaây döïng tyû giaù so vôùi USD vaø chæ ñöôïc pheùp dao ñoäng trong bieân ñoä 1% nhö ñaõ ñöôïc cam keát vôùi IMF. Neáu vöôït quaù bieân ñoä naøy, NHTÖ moãi nöôùc (loaïi tröø NHTÖ Myõ) phaûi can thieäp vaøo thò tröôøng tieàn teä baèng caùch mua vaøo hoaëc baùn ra moät löôïng USD nhaát ñònh qua ñoù oån ñònh tyû giaù
 15. Do vaøng vaãn ñoùng vai troø trung taâm ñeå so saùnh söùc mua giöõa caùc ñoàng tieàn vôùi nhau thoâng qua chieác caàu noái laø ñoàng USD, cho neân ngöôøi ta coøn goïi ñaây laø cheá ñoä tyû giaù ngoaïi hoái vaøng (töùc laø baûn vò vaøng -ngoaïi teä). 3.2 Heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi Töø thaùng 3/1973 cheá ñoä tyû giaù Bretton Woods hoaøn toaøn bò suïp ñoå. Ñeán naêm 1976, hoäi nghò Jamaica xaùc nhaän vieäc caùc nöôùc thaønh vieân cuûa IMF coù quyeàn löïa choïn moät cheá ñoä tyû giaù rieâng cuûa nöôùc mình vaø chính thöùc baõi boû giaù phaùp ñònh cho vaøng
 16. - Cheá ñoä tyû giaù thaû noåi hoaøn toaøn. Ñaây laø loaïi cheá ñoä maø tyû giaù hoaøn toaøn xaùc laäp theo quan heä cung caàu ngoaïi teä treân thò tröôøng. Chính phuû hoaøn toaøn khoâng coù baát kyø taùc ñoäng hoaëc cam keát gì veà vieäc ñieàu tieát tyû giaù. Giaù cuûa moät ñoàng tieàn noäi teä ñoái vôùi moät ñoàng tieàn ngoaïi teä ñöôïc xaùc ñònh taïi ñieåm maø cung ngang baèng caàu. Milton Friedman luoân uûng hoä tyû giaù thaû noåi, vì cho raèng cheá ñoä tyû giaù naøy taïo neân söï oån ñònh caùc thò tröôøng tieàn teä vaø yeâu caàu chính phuû caùc quoác gia neân döïa vaøo söï nhaïy caûm cuûa thò tröôøng tieàn teä ñeå laøm cô sôû cho caùc quyeát ñònh trong ñieàu haønh chính saùch tieàn teä.
 17. - Chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý + Chế độ tỷ giá gắn vào đồng tiền dự trữ. Quốc gia thực hiện chế độ tỷ giá như vậy sẽ phải nắm giữ đồng tiền nước ngoài làm đồng tiền dự trữ để bảo vệ giá trị đồng tiền nội tệ của mình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vì các cuộc khủng hoảng tài chính thường xuyên, các nền kinh tế đang chuyển đổi thực hiện chính sách gắn đồng tiền của mình vào một rổ tiền tệ
 18. + Cheá ñoä tyû giaù giôùi haïn bieân ñoä giao dòch. Cheá ñoä tyû giaù naøy cho pheùp tyû giaù giao dòch treân thò tröôøng bieán ñoäng trong bieân ñoä maø ngaân haøng trung öông coâng boá Tyû giaù gd = tyû giaù chính thöùc (1 ± bieân ñoä) Tuøy theo dieãn bieán cung caàu ngoaïi teä treân thò tröôøng, ngaân haøng trung öông nôùi loûng hay thaét chaët bieân ñoä giao dòch cho thích hôïp.
 19. . Caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán tyû giaù hoái ñoaùi - Caùn caân thanh toaùn quoác teá - Laïm phaùt - Laõi suaát - Caùc yeáu toá khaùc 3 Caùn caân thanh toaùn quoác teá 3.1 . Khaùi nieäm caùn caân thanh toaùn quoác teá Laø baûng caân ñoái keá toaùn ghi cheùp toaùn boä caùc giao dòch döôùi hình thöùc giaù trò giöõa moät quoác gia vôùi caùc quoác gia khaùc treân theá giôùi trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh, thöôøng laø moät naêm.
 20. Tuøy theo yeâu caàu cuûa coâng taùc quaûn lyù, coù theå laäp caùn caân thanh toaùn quoác teá:  . Caùn caân thanh toaùn song phöông.  . Caùn caân thanh toaùn ña phöông.  . Caùn caân thanh toaùn khu vöïc. 2. Caùc nguyeân taéc xaây döïng caùn caân thanh toaùn quoác teá Theo taäp quaùn quoác teá coù caùc nguyeân taéc cô baûn sau ñeå xaây döïng caùn caân thanh toaùn quoác teá - Nguyeân taéc thöôøng nieân - Nguyeân taéc laõnh thoå - Nguyeân taéc haïch toaùn keùp 3. Caùc khoaûn muïc chính cuûa caùn caân thanh toaùn quoác teá - Caùn caân ngoaïi thöông phaûn aûnh nhöõng giao dòch xuaát, nhaäp khaåu haøng hoùa. Giaù trò haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu ñöôïc tính giaù FOB
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2