intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Liên

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
63
lượt xem
7
download

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Liên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính tiền tệ phần 2 gồm có 3 chương, trong đó chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính và hệ thống tài chính, chương 2 trình bày về thị trường tài chính và chương 3 trình bày các vấn đề về tín dụng – ngân hàng và chính sách tài chính quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Liên

 1. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Phần 2 Giảng viên: NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Email: kimlien1005@gmail.com Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH 1.1.1. Sự ra đời và phát triển của Tài chính 1.1.2. Bản chất của Tài chính 1.1.3. Chức năng của Tài chính 1.1.4. Vai trò của Tài chính trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN 1.2 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.2.1 Khái niệm về hệ thống tài chính 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các khâu trong hệ thống tài chính NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 1
 2. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 CÂU HỎI CHƢƠNG 1 1. Khái niệm và phân tích bản chất của tài chính 2. Tại sao nói sự ra đời và phát triển của tài chính gắn liền với NN 3. Phân biệt phạm trù tài chính và một số phạm trù có liên quan 4. Hãy trình những vấn đề chủ yếu về chức năng của tài chính 5. Đặc điểm chức năng phân phối của tài chính 6. Đặc điểm chức năng giám đốc của tài chính 7. Các vấn đề cần chú trọng về chức năng tạo lập vốn của tài chính 8. Tại sao nói tài chính là công cụ phân phối tổng sản phẩm XH và thu nhập quốc dân 9. Vai trò, công cụ, quản lý vĩ mô của tài chính 10.Tại sao nói tài chính là mạch máu của nền KT 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH 1.1.1. Sự ra đời và phát triển của Tài chính 1.1.2. Bản chất của Tài chính 1.1.3. Chức năng của Tài chính 1.1.4. Vai trò của Tài chính trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 2
 3. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CủA TÀI CHÍNH Tiền đề ra đời: • Quá trình tái sản xuất xã hội gồm 4 khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. • Tài chính thuộc về phạm trù phân phối, quan hệ phân phối được thực hiện dưới hình thức giá trị. • Tài chính ra đời và tồn tại trong những điều kiện lịch sử nhất định 1.1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CủA TÀI CHÍNH • Trong KTHH, các chủ thể sử dụng hình thái tiền tệ vào việc phân phối sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân tạo lập các quỹ tiền tệ riêng phục vụ cho các mục đích riêng của mỗi chủ thể. – Nhà nƣớc: Hình thành NSNN phát triển KT-XH – Doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các hộ gia đình: hình thành quỹ tiền tệ để trao đổi, mua HH, DV phục vụ sản xuất, tiêu dùng NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 3
 4. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH Những nhân tố quyết định sự ra đời và tồn tại: - Nguyên nhân sâu xa: Kinh tế hàng hoá – tiền tệ - Nguyên nhân trực tiếp: Nhà nước Các hình thức tài chính: - Lúc đầu: Thuế Ngân quỹ quốc gia - Gần đây: tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ khác. Sự phát triển KTHH – tiền tệ đã tạo điều kiện khách quan cho sự mở rộng các quan hệ tài chính - NN thúc đẩy hoặc kìm hãm sản xuất HH thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của tài chính - NN sử dụng tài chính phân phối sản phẩm XH, tập trung các nguồn tài chính vào tay NN để đảm bảo cho các nhu cầu chi tiêu và hoạt động của NN. 1.1.2. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH • Là tổng thể hệ thống các quan hệ kinh tế gắn với việc phân phối sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị. • Thông qua tài chính, các quỹ tiền tệ được tạo lập và sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu tích luỹ và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế. Các phạm trù kinh tế liên quan - Tiền tệ: Tiền tệ là vật ngang giá chung trong trao đổi hàng hóa với 3 chức năng. Tài chính là sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ. NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 4
 5. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.1.2. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH • Giá cả: Giá cả liên quan đến phân phối dưới hình thức giá trị được tiến hành thông qua sự chênh lệch giữa giá trị và giá cả của hàng hoá trong trao đổi. • Tiền lương: Tiền lương là một lượng tiền tệ nhất định được trả cho người lao động theo những nguyên tắc nhất định. 1.1.2. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH Các quan hệ kinh tế trong phân phối tổng sản phẩm xã hội: • Quan hệ kinh tế (QHKT) giữa nhà nước với các cơ quan, đơn vị kinh tế (ĐVKT), dân cư. • QHKT giữa tổ chức tài chính trung gian với cơ quan, tổ chức kinh tế phi tài chính, dân cư. • QHKT giữa các cơ quan, ĐVKT, dân cư với nhau và các QHKT trong nội bộ các chủ thể đó. • QHKT giữa các quốc gia trên thế giới… NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 5
 6. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.1.2. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH Bản chất của tài chính là sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện cất trữ trong quá trình tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền KT-XH 1.1.3. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH 1.1.3.1. Chức năng phân phối 1.1.3.2. Chức năng giám đốc tài chính 1.1.3.3. Chức năng tạo lập vốn NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 6
 7. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.1.3.1. CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI Các nguồn tài lực đại diện cho những bộ phận của cải xã hội được đưa vào các quỹ tiền tệ khác nhau để sử dụng cho những mục đích khác nhau, đảm bảo cho những nhu cầu, những lợi ích khác nhau của đời sống xã hội. Đối tượng phân phối: là tổng thể của cải xã hội – Bộ phận của cải mới được sáng tạo ra trong kỳ. – Bộ phận của cải được chuyển từ nước ngoài vào và chuyển ra nước ngoài. – Bộ phận tài sản, tài nguyên quốc gia có thể cho thuê, nhượng bán có thời hạn. 1.1.3.1. CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI Xét về hình thức tồn tại: • Nguồn tài chính hữu hình: – Hình thái giá trị: nội tệ, vàng và ngoại tệ. – Hình thái hiện vật: tài sản, tài nguyên, đất đai,… • Nguồn tài chính vô hình: dữ liệu, thông tin, sáng chế, bí quyết kỹ thuật… Chủ thể phân phối: • Chủ thể có quyền sở hữu (người chủ đích thực) • Chủ thể có quyền sử dụng (người đi vay) • Chủ thể có quyền lực chính trị (nhà nước) • Chủ thể có quyền tổ chức mối quan hệ của các nhóm thành viên trong xã hội (các tổ chức chính trị, các hội, nghiệp đoàn) NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 7
 8. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.1.3.1. CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI • Kết quả của phân phối tài chính: hình thành hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể trong XH nhằm mục đích đã định. • Đặc điểm của phân phối tài chính: – Là sự phân phối diễn ra dưới hình thức giá trị, không kèm theo sự thay đổi hình thái giá trị – Là sự phân phối luôn luôn gắn liền với sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định. 1.1.3.2. CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC • Là việc kiểm tra bằng đồng tiền được thực hiện đối với quá trình vận động của các nguồn tài chính. • Đối tượng của giám đốc tài chính: quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. • Chủ thể của giám đốc tài chính: là các chủ thể phân phối. • Kết quả của giám đốc tài chính: phát hiện ra mặt được và chưa được của quá trình phân phối. Từ đó tìm ra biện pháp hiệu chỉnh nhằm đạt hiệu quả cao NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 8
 9. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.1.3.2. CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC • Đặc điểm của giám đốc tài chính: – Giám đốc bằng đồng tiền, được thực hiện chủ yếu với chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện cất trữ của tiền tệ. – Là loại giám đốc toàn diện và liên tục Giám đốc tài chính là loại giám đốc rất có hiệu quả và có tác dụng rất kịp thời 1.1.3.3. CHỨC NĂNG TẠO LẬP VỐN • Sản xuất, lưu thông hàng hóa đòi hỏi phải có trước nguồn vốn đầu tư vào yếu tố sản xuất. Vốn tiền tệ có được nhờ tài chính có chức năng tạo vốn. • Việc tạo vốn dựa vào sản xuất thặng dư tiết kiệm, mang nhiều hình thức và bắt nguồn từ các chủ thể khác nhau. NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 9
 10. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.1.3.3. CHỨC NĂNG TẠO LẬP VỐN • NN tạo lập vốn bằng cách: – Với quyền lực chính trị, NN buộc các DN, dân cư phải đóng góp để tạo nguồn thu cho NSNN. – Với tư cách là người sở hữu tài sản của quốc gia, NN đầu tư vốn từ NSNN để hình thành các DN của mình. – Khi xảy ra thiếu hụt tài chính, nhà nước lại phát hành các trái phiếu NN • Các chủ thể khác trong XH hình thành các quỹ tiền tệ phù hợp với họat động của mình. • Thông qua các tổ chức tài chính trung gian, các nguồn vốn trong tay các chủ thể khác nhau có thể luân chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu 1.1.3.3. CHỨC NĂNG TẠO LẬP VỐN • Các vấn đề cần chú trọng khi tạo lập vốn: – Hoàn thiện công cụ tạo lập vốn phù hợp với điều kiện của đất nước – Hỗ trợ công cuộc cải cách KHKT, đổi mới công nghệ, cơ cấu SXKD, phát triển ngành nghề mới, sản phẩm mới. – Đầu tư để phát triển lực lượng sản xuất hiện có và lực lượng sản xuất mới. Chức năng phân phối, giám đốc và tạo vốn của tài chính có mối liên hệ hữu cơ gắn bó với nhau NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 10
 11. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.1.4. Vai trò của Tài chính trong nền KTTT có định hƣớng XHCN ở Việt nam • Tài chính có vai trò là công cụ phân phối tổng sản phẩm quốc dân • Thông qua THU, nhà nước huy động các nguồn lực của XH - Thông qua CHI, NN phân phối sản phẩm XH cho nhu cầu phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng, an ninh. 1.1.4. Vai trò của Tài chính trong nền KTTT có định hƣớng XHCN ở Việt nam • Tài chính giữ vai trò là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền KT-XH - NN thể chế hóa hệ thống Luật Tài chính và các Luật kinh tế có liên quan như: Luật NSNN, các sắc luật về thuế, các pháp lệnh và Luật Ngân hàng, Luật Công ty, Luật doanh nghiệp,… - Hướng dẫn và điều tiết các quan hệ kinh tế phát triển theo đường lối chính sách, pháp luật pháp theo định hướng XHCN. NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 11
 12. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.2. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.2.1. Khái niệm 1.2.2. Chức năng 1.2.1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG TÀI CHÍNH • Hệ thống tài chính là tổng thể hoạt động các khâu tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân, nhưng thống nhất với nhau về bản chất, chức năng và có liên hệ hữu cơ với nhau về sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể KT-XH hoạt động trong các lĩnh vực đó. NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 12
 13. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 Các tiêu thức chủ yếu của một khâu tài chính • Thứ nhất, một khâu tài chính phải là: điểm hội tụ các nguồn tài chính và có các quỹ tiền tệ đặc thù riêng được tạo lập và sử dụng. • Thứ hai, một khâu tài chính phải có hoạt động tài chính gắn liền với một chủ thể phân phối cụ thể, xác định • Thứ ba, các hoạt động tài chính có cùng tính chất, đặc điểm, vai trò, đồng nhất về hình thức và mục đích của quỹ tiền tệ trong lĩnh vực hoạt động được xếp vào cùng một khâu tài chính – Khâu Tài chính DN. – Khâu tài chính bảo hiểm. – Khâu tài chính Tín dụng 1.2.1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG TÀI CHÍNH • Khái niệm về khâu tài chính như sau: Khâu tài chính là nơi hội tụ của các nguồn tài chính, nơi diễn ra việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ đặc thù gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ thể trong lĩnh vực hoạt động. • Các khâu tài chính cơ bản: - Ngân sách Nhà nước - Tài chính doanh nghiệp - Bảo hiểm - Tín dụng - Tài chính các tổ chức xã hội và tài chính hộ gia đình, dân cư. NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 13
 14. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.2.1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Sơ đồ: Hệ thống tài chính nước ta trong điều kiện nền kinh tế với cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc Tài chính nhà nước (chủ yếu là NSNN) Tài chính của Tài chính trung các tổ chức XH THỊ TRƯỜNG gian (bảo hiểm, và hộ gia đình TÀI CHÍNH tín dụng...) Tài chính doanh nghiệp Chú thích: ___ Quan hệ trực tiếp ----- Quan hệ thông qua thị trường tài chính 1.2.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC KHÂU TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.2.2.1. Tài chính Nhà nước 1.2.2.2. Tài chính doanh nghiệp 1.2.2.3. Tài chính của các tổ chức xã hội và dân cư NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 14
 15. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CHI CỦA NGÂN SÁCH NĂM… Năm HH Dự Thực Dự Ước toán hiện Stt Nội dung thu chi tóan Thực năm năm hiện kế trước hoạch A Phần thu 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác (cụ 2 thể) 3 Số thu để được lại chi (cụ thể) B Số thu nộp NSNN (cụ thể) I Phần chi 1 Chi đầu tư phát triển 2 Chi đầu tư XDCB II Chi đầu tư và hỗ trợ các DN … 1 Chi thường xuyên 2 Chi QP, an ninh đặc biệt Chi sự nghiệp KT, YT, GD, ... III … Chi chương trình MTQG Thủ trưởng (Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu) 1.2.2.1. TÀI CHÍNH NHÀ NƢỚC Đặc điểm NSNN: • Theo luật định, gắn chặt với quyền lực KT-CT của NN • Là một chủ thể thống nhất, trong đó có phân cấp giữa NSTW và NSĐP và các ngành, các cấp. • Hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, phân công trách nhiệm gắn với quyền hạn • Phản ánh quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của NN nhằm thực hiện các chức năng của NN • Lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, tổng thể được đặt lên hàng đầu và chi phối các mặt lợi ích khác trong thu, chi NSNN NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 15
 16. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.2.2.1. TÀI CHÍNH NHÀ NƢỚC Đặc điểm NSNN: -Nội dung thu NSNN: - Thuế, phí, phạt, - Khoản thu từ hoạt động kinh tế của NN - Các khoản đóng góp, viện trợ - Các khoản do NN vay - Các khoản thu khác -Nội dung chi ngân sách Nhà nước: - Chi phát triển KT-XH - Chi bảo đảm quốc phòng, an ninh, hoạt động bộ máy nhà nước - Chi trả nợ của nhà nước, - Chi viện trợ - Các khoản chi khác theo qui định của pháp luật 1.2.2.1. TÀI CHÍNH NHÀ NƢỚC Các nguyên tắc quản lý NSNN • Nguyên tắc tập trung, dân chủ • Nguyên tắc công khai, minh bạch • Nguyên tắc phân công, phân cấp gắn kết quyền hạn với trách nhiệm • Quốc hội có quyền tối cao trong quyết định dự toán NSNN, phân bổ NSTW; phê chuẩn quyết toán NSNN Phân cấp NSNN: • Ngân sách TW. • Ngân sách địa phương: – Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc TW – Ngân sách cấp quận, huyện trực thuộc tỉnh – Ngân sách xã, phường, thị trấn NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 16
 17. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.2.2.1. TÀI CHÍNH NHÀ NƢỚC Nguyên tắc cơ bản trong phân cấp thu, chi và quan hệ giữa NS các cấp: • HĐND cấp tỉnh quyết định phân cấp thu, chi giữa NS các cấp chính quyền địa phương phù hợp với phân cấp quản lý KT–XH, quốc phòng, an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn. • Nhiệm vụ chi thuộc NS cấp nào do NS cấp đó bảo đảm: –Việc ban hành chế độ mới làm tăng chi NS phải kèm giải pháp bảo đảm nguồn tài chính phù hợp với cân đối của NS từng cấp. –Cơ quan quản lý NN cấp trên chuyển kinh phí NS xuống cấp dưới và uỷ quyền thực hiện. 1.2.2.1. TÀI CHÍNH NHÀ NƢỚC Nguyên tắc cơ bản trong phân cấp thu, chi và quan hệ giữa NS các cấp: • Thu: Thực hiện phân chia theo tỷ lệ % đối với các khoản thu, phân chia giữa NS các cấp. • Chi: – Bổ sung từ NS cấp trên cho NS cấp dưới trong thời kỳ ổn định NS từ 3 đến 5 năm. – Sau mỗi thời kỳ ổn định, phải tăng khả năng tự cân đối, phát triển NSĐP, thực hiện giảm dần số bổ sung từ NS cấp trên hoặc tăng tỷ lệ % điều tiết số thu nộp về NS cấp trên NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 17
 18. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.2.2.1. TÀI CHÍNH NHÀ NƢỚC Nguyên tắc cân đối Ngân sách: • Tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải > tổng số chi thường xuyên.Tích luỹ ngày càng cao vào chi đầu tư phát triển, trường hợp bội chi thì số bội chi phải < số chi đầu tư phát triển cân bằng thu chi. • Nếu bội chi, được phép vay để bù đắp chi NSNN. Không sử dụng vay cho tiêu dùng, chỉ sử dụng cho mục đích phát triển và bảo đảm bố trí NS để chủ động trả hết nợ khi hết hạn. 1.2.2.1. TÀI CHÍNH NHÀ NƢỚC Nguyên tắc cân đối Ngân sách: • NSĐP không được phép bội chi + Cấp tỉnh được huy động vốn trong nước để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nhưng không vượt quá khả năng cân đối của năm dự toán. + Khi huy động phải cân đối NS cấp tỉnh hàng năm để trả hết nợ khi đến hạn. + Mức dư nợ từ nguồn vốn huy động
 19. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 1.2.2.1. TÀI CHÍNH NHÀ NƢỚC Vai trò NSNN trong nền KTTT: • Huy động nguồn tài chính để bảo đảm nhu cầu chi tiêu của nhà nước thông qua thu NSNN • Đảm bảo các mục tiêu chiến lược KT-XH thông qua chi NSNN • Hướng dẫn, tác động chi phối mức độ, cơ cấu các nguồn tài chính của các chủ thể khác trong XH thông qua hoạt động thu – chi của vốn NS • Điều tiết cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh mặt hàng chủ lực XK thông qua chi KT và chi ĐTXD các công trình kết cấu hạ tầng KT • Tạo điều kiện và hướng nguồn vốn đầu tư của các DN vào những lĩnh vực, vùng cần thiết điều chỉnh quan hệ NN với DN và dân cư trong phân phối tổng sản phẩm XH. 1.2.2.1. TÀI CHÍNH NHÀ NƢỚC Vai trò NSNN trong nền kinh tế thị trường: • Bảo đảm NN có nguồn thu thường xuyên, ổn định góp phần thúc đẩy sản xuất. • Kích thích mạnh mẽ đối với các DN phát triển, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề (Do thuế suất ưu đãi; các quy định miễn giảm thuế…) • Trang trải bội chi NSNN (thông qua các hình thức huy động ngoài thuế trên thị trường tài chính: phát hành công trái quốc gia, trái phiếu kho bạc, tín phiếu kho bạc) NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 19
 20. Tài chính Tiền tệ P. 2 2011 Câu hỏi 1. Khái niệm và đặc điểm NSNN? 2. Những điểm cơ bản về bản tổng hợp dự tóan thu chi NSNN? 3. Nội dung thu, chi NSNN? 4. Các nguyên tắc quản lý NSNN? 5. Phân tích nguyên tắc phân công phân cấp NSNN gắn liền với quyền hạn và trách nhiệm 6. Thẩm quyền quyết định NSNN? 7. Mối quan hệ giữa các cấp NS trong hệ thống NSNN? 8. Các nguyên tắc cơ bản trong phân cấp thu chi NSNN? 9. Các nguyên tắc cân đối NSNN? 10. Vai trò của NSNN trong nền kinh tế thị trường ở nước ta? 1.2.2.2. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Khái niệm: Là khâu cơ sở trong hệ thống tài chính quốc gia. Bao gồm tài chính của các doanh nghiệp SX, KD. Bản chất: Quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong hoạt động SXKD của DN Nhiệm vụ: - Một là, bảo đảm vốn và phân phối vốn hợp lý cho nhu cầu SXKD. - Hai là, tổ chức chu chuyển vốn liên tục, hiệu quả. - Ba là, phân phối thu nhập, lợi nhuận của DN theo đúng các quy định của NN. - Bốn là, kiểm tra quá trình vận động của các nguồn tài chính trong DN cũng như hoạt động SXKD gắn liền với các quá trình đó. NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2