intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học: Chương 9 - TS. Trần Thanh Toàn

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
122
lượt xem
22
download

Bài giảng Tâm lý học: Chương 9 - TS. Trần Thanh Toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu chương 9 Kỹ năng trong tâm lý giao tiếp thuộc bài giảng Tâm lý học trình bày về những kiến thức lần lượt như sau: kỹ năng nghe, kỹ năng nhìn, cảm xúc, ngôn ngữ; nhóm và trạng thái nhóm trong sinh hoạt; tâm lý khách hàng và phương thức ứng xử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học: Chương 9 - TS. Trần Thanh Toàn

 1. CHƯƠNG 9 KỸ NĂNG TRONG TÂM LÝ GIAO TIẾP
 2. 1. Kỹ năng Nghe  Tư thế thỏa mái.  Nghiên người  Thở sâu  Giọng nói có tiếng vang  Ăn nói trôi chảy.  Thường dùng từ thiên về nghe
 3. b. Kỹ năng nhìn.  Tư thế cứng nhắc.  Cử chỉ hướng về phía trên.  Thở nhanh, không sâu.  Thường nói giọng kim  Giọng cao, hay ngắt lời.
 4. c. Cảm xúc.  Tư thế thỏa mái, hơi buông thỏa.  Hay ra điệu bộ, cử chỉ phù hợp lời nói.  Thở rất sâu  Giọng trầm, nói chậm.  Dừng lại nhiều lần trong khi nói.  Dùng từ thiên về cảm xúc.
 5. Ngôn ngữ. Các câu nói phản ánh giới thích nhìn. Các câu nói phản ánh giới thích nghe. Các câu nói giới thích hành động/cảm xúc.
 6. TÌNH HUỐNG : Buổi sáng cả gia đình anh Đức thường ăn sáng ở nhà rồi cha mẹ đi làm và con cái đi học. Hôm nay con gái anh hăng hái pha cà phê cho Ba. Chờ ba mặc quần áo xong bé nhanh nhẹn mang cà phê đến mời Ba uống. Vì đi nhanh nên bé bị vấp ngã, cà phê đổ làm dơ quần áo của cả 2 cha con. Bực quá anh Đức la con một hồi, bé hoảng sợ và hờn khóc. Vợ anh phải thay đồ, dỗ dành mãi bé mới nín và chịu đi học. Đức thay áo và phải chở con đi học vì đã đến giờ đi làm (Sáng nay vợ anh có cuộc họp quan trọng). Đức phải chở con đến trường. Bé bị muộn học và anh cũng đi làm trễ. Xếp không hài lòng và suốt ngày hôm đó anh làm việc không hiệu quả.  Bạn nhận xét gì về cách xử lý của anh Đức ? Theo bạn nên xử lý như thế nào ?
 7. CHƯƠNG 10 NHÓM và TRẠNG THÁI NHÓM TRONG SINH HOẠT
 8. Phong cách làm việc hiện đại ngày nay phải biết làm việc theo nhóm. Ích lợi làm việc theo nhóm. Cách học tập lẫn nhau tiến bộ có hiệu qua nhất Tiếp thu tốt nhất khắc phục được thiếu sót và nhược điểm cá nhân. Trao đổi ý kiến để nhất quán đồng tâm hiệp lực đưa đến kết quả tốt nhất Kích thích động cơ làm việc vì tập thể “hợp quần ngay sức mạnh”
 9. I. Đặc tính chung của nhóm  Có cảm xúc và mục đích tập đoàn để đạt mục đích  Có số người giới hạn  Có phản ứng hỗ tương (trao đổi) trực tiếp, người này với người khác và cả nhóm  Có sự thống nhất tâm lý làm cho mọi người có động cơ làm việc và kết hợp với nhau  Có xuất hiện những tiêu chuẩn nhóm, thừa nhận việc phối hợp các hoạt động cuả nhóm, sự cộng hưởng công việc vì mục tiêu và kết quả công việc.  Có sự vô ý thức tập đoàn
 10. II. Sự hình thành nhóm. Các giai đoạn phát triển cuả nhóm Giai đoạn 1 : Thiết lập sự an toàn để thấy mình đang ở trong nhóm. Giai đoạn 2: Thiết lập sự an toàn tin cậy giữa con người Giai đoạn 3 : Phát triển sự tham dự. Giai đoạn 4: Thiết lập cơ cấu của nhóm Giai đoạn 5: Tự điều hòa hoạt động của nhóm
 11. Tóm lại. Giai đoạn 1: nhóm bắt đầu hình thành Giai đoạn 2: Tự tìm thấy Giai đoạn 3: cảm thấy mình sống như 1 thực tế Giai đoạn 4: tự tổ chức Giai đoạn 5: Tự kiểm soát, suy nghĩ, tự cai trị mình
 12. Quản trị nhóm Người quản trị có những đức tính và kỹ năng sau:  Có phẩm chất lãnh đạo, biết làm việc tập thể.  Động viên nhóm hoàn thành tốt công việc được giao  Đưa ra được những ý kiến hữu ích – sáng tạo  Phân tích các vấn đề 1 cách hữu hiệu  Viết hoặc nói giỏi  Truyền đạt gỉoi  Khả năng về chuyên môn kỹ thuật mà nhóm phụ trách thực hiện  Kiểm soát được công việc  Đánh giá trên cơ sở thuần túy, coi trọng ý kiến và quan điểm của tập thể
 13. Khi lựa chọn thành viên trong nhóm nên chú ý. Loại công Đặc tính Phẩm chất tích cực Nhược điểm việc điển hình có thể có Xây dựng Có đầu óc Khả năng ứng xử Do dự thiếu nhóm xã hội khá với mọi người và các cương quyết ôn hòa tình huống trong những nhạy cảm Khả năng khuyến lúc khủng khích tinh thần hợp hoảng tác trong nhóm
 14. Vai troø cuûa moãi thaønh vieân  Chuaån bò thaät caån thaän noäi dung ñöôïc phaân coâng ñeå phaùt bieåu coù chaát löôïng.  Coù traùch nhieäm vôùi taäp theå nhoùm cuûa mình, tham gia nhieät tình vaøo cuoäc hoïp.  Toân troïng caùc qui ñònh veà sinh hoaït do nhoùm ñeà ra, nhoùm phaân coâng.  Toân troïng caùc thaønh vieân khaùc baèng lôøi noùi, thaùi ñoä, caùch cö xöû, bieát bình tænh laéng nghe quan ñieåm cuûa hoï vôùi thaùi ñoä côûi môû (khi khaùc yù mình) vaø hieåu roõ thoâng ñieäp ngöôøi phaùt bieåu.  Bieát phaùt bieåu töø ngöõ chính xaùc, maïch laïc, yù töôûng cuûa mình( keå caû thoâng ñieäp phi ngoân ngöõ)
 15. Ñoäng thaùi cuûa nhoùm  Raát xuùc ñoäng khi quan ñieåm cuûa mình ñöôïc chaáp nhaän hay bò keû khaùc khöôùc töø.  Deã bò kích ñoäng caêng thaúng.  Thöôøng caûm thaáy buoàn naûn hôn laø böïc boäi lo laéng.  Khoù chòu vaø khoâng thaáy tieâu chuaån ñuùng hay sai, phaûi hay traùi, khaùch quan hay chuû quan.  Coù nhu caàu maïnh muoán ñöôïc nghe vaø hieåu.  Xuùc ñoäng khi thaáy caù nhaân mình bò phaùn xeùt hay pheâ bình.  Ngöôøi laõnh ñaïo coù khaû naêng laø ngöôøi bieát ñöa nhoùm tôùi söï ñoaøn keát, hieåu quan ñieåm caù nhaân vaø khuyeán khích moïi ngöôøi phaùt bieåu
 16. III. Caùc trạng thaùi taâm lyù khi sinh hoaït nhoùm Caêng thaúng tích cöïc- baát ñoàng quan ñieåm coù ích cho söï phaùt trieån nhoùm. Caêng thaúng tieâu cöïc – traïng thaùi baát maõn tieàm aån. Coù theå ñöa tôùi söï tan raõ nhoùm. Caùc loaïi caêng thaúng tieâu cöïc.  Caêng thaúng vì maâu thuaån tìm aån hay coâng khai.  Caêng thaúng do söï lo laéng toaøn nhoùm  Caêng thaúng do söï choáng ñoái vôùi ngöôøi laõnh ñaïo
 17. Laøm giaûm vaø giaûi quyeát caêng thaúng.  Moät troø cöôøi chung  Moät söï caûi vaõ baát chôït  Moät söï ñoå toäi oan cho 1 naïn nhaân.  Moät söï naùo ñoäng nhaát thôøi.  Moät söï ñoàng tình keøm theo 1 söï laãn traùnh.
 18. Muoán giaûi quyeát caêng thaúng caàn:  Giöõ thaùi ñoä khaùch quan, quí troïng vôùi ngöôøi coù maâu thuaån – xung ñoät.  Daønh thôøi gian nghieân cöùu vaø thaûo luaän caùc vaán ñeà caêng thaúng, söï maâu thuaån – xung ñoät ñoù phaûi chuyeån töø tieàm aån sang söï suy xeùt nhaän thöùc söï khaùc bieät quan ñieåm, söï aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán tieán trình coâng vieäc vaø muïc tieâu cuaû keá hoaïch.  Moïi thaønh vieân trao ñoåi quan ñieåm cuûa mình veà vaán ñeà baát ñoàng vôùi söï khaùch quan vaø chuû quan ñeå moïi ngöôøi cuøng thoâng caûm – hieåu-suy xeùt vì muïc tieâu chung maø cuøng tìm phöông aùn giaûi quyeát
 19.  Coù caùc yù kieán- quan ñieåm khaùc nhau, ñoái khaùng nhau, ñieàu quan troïng laø phaûi bình tænh, dieãn ñaït laïi yù cuûa mình, yù cuûa caùc thaønh vieân thay vì chæ höôùng ñeán ngöôøi maâu thuaãn vôùi mình vaø neáu coù theå ñaët laïi caâu hoûi daãn daét ñeå hoï töï suy nghó laïi yù kieán cuûa hoï hoaøn thieän chöa.  Neáu khoâng ñöa ñeán söï thoáng nhaát hoaøn toaøn thì neân toân yù kieán cuûa ña soá taäp theå taùn ñoàng ñeå thöïc hieän maø khoâng aûnh höôûng ñeán tieán trình thöïc hieän keá hoaïch
 20. Khoâng neân:  Pheâ phaùn nhöõng ai khoâng ñoàng quan ñieåm vôùi mình.  Xem söï caêng thaúng – xung ñoät laø 1 cuoäc caûi vaõ giöõa caùc thaønh vieân, maø haõy xem ñaây laø cô hoäi ñeå caùc taäp theå nhoùm baøn thaûo vaán ñeà ñeå ñöa ñeán söï thoáng nhaát cao, hoaøn thaønh keá hoaïch ít sai soùt nhaát.  Caù nhaân chuû nghiaõ keát beø phaùi gaây maát ñoaøn keát noäi boä, ñöa ñeán söï ñoaøn keát hoaëc tan raõ nhoùm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2