Bài giảng Thân chung động mạch

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
408
lượt xem
81
download

Bài giảng Thân chung động mạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuộc nhóm bệnh: Nối liền bất thường TThất - ĐĐM - BTBS phức tạp - Tần suất 1% - Nam = Nữ - Thân động mạch độc nhất từ đáy tim - Suy tim sung huyết sớm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thân chung động mạch

 1. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH (Truncus Arteriosus) PGS.TS. PHAÏM NGUYEÃN VINH Thuoäc nhoùm beänh : Noái lieàn baát thöôøng TThaát - ÑÑM - BTBS phöùc taïp - Taàn suaát 1% - Nam = Nöõ - Thaân ñoäng maïch ñoäc nhaát töø ñaùy tim - Suy tim sung huyeát sôùm
 2. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH GIAÛI PHAÃU HOÏC (1) • 1. Baát thöôøng trong tim : ° Thoâng lieân thaát roäng ° Coù söï lieân tuïc veà moâ sôïi giöõa van thaân chung ñoäng maïch vôùi van 2 laù hoaëc vôùi caû 2 van 2 laù, van 3 laù ° Caùc baát thöôøng phoái hôïp khaùc thöôøng ít thaáy : noái lieàn baát thöôøng tónh maïch phoåi, khoâng loã van 3 laù, keânh nhó thaát, taâm thaát ñoäc nhaát • 2. Baát thöôøng ôû van cuûa thaân chung : • Soá van sigmoide cuûa thaân chung thay ñoåi töø 1 ñeán 6 van. Van 3 maûnh chieám 60% tröôøng hôïp, tieáp ñoù laø van 4 maûnh (25%) vaø van 2 maûnh (7-8%). 2
 3. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH GIAÛI PHAÃU HOÏC (2) • 3. Caùc ñoäng maïch xuaát phaùt töø thaân chung : • - Ñoäng maïch vaønh : ° Baát thöôøng töø choã xuaát phaùt vaø loä trình cuûa ñoäng maïch vaønh chieám 30 - 40% ° Hai ñoäng maïch vaønh xuaát phaùt töø moät loã ñoäc nhaát (20% tröôøng hôïp) • - Cung ñoäng maïch chuû : ° Beân traùi truïc khí quaûn, thöïc quaûn (3/4 tröôøng hôïp) ° Beân phaûi (1/4 tröôøng hôïp) • - Ñoäng maïch phoåi : Phaân ra nhieàu nhoùm thaân chung ñoäng maïch 3
 4. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH GIAÛI PHAÃU HOÏC (3) • Loaïi I (hay A1) : 60 - 70% • Thaân ñoäng maïch phoåi xuaát phaùt töø thaân chung . • Loaïi II (hay A2) : 20 - 30% tröôøng hôïp • Caùc ñoäng maïch phoåi phaûi vaø traùi xuaát phaùt tröïc tieáp töø thaân chung thöôøng ôû maët sau • Loaïi III (hay A3) : hieám • Moät ñoäng maïch phoåi xuaát phaùt töø thaân chung • Loaïi IV : (hay A4) : • Gioáng loaïi I nhöng coù ñöùt ñoaïn ñoäng maïch chuû ngang 4
 5. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH GIAÛI PHAÃU HOÏC (3) 3 KIEÅU THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH 5 Taøi lieäu : Circulation 1973; 47: 393-398
 6. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH GIAÛI PHAÃU HOÏC (4) ° Hieän nay, moät soá taùc giaû coi kieåu IV laø moät daïng cuûa khoâng loã van ÑMP keøm thoâng lieân thaát (pulmonary atresia with ventricular septal defect) ° 83% TCÑM coù thaân chung cöôõi ngöïa leân vaùch lieân thaát. ° 21-36% TCÑM coù cung ÑMC veà phía phaûi ° Hieám coù heïp ÑMP ôû TCÑM ° Caùc baát thöôøng phoái hôïp vôùi TCÑM : Cung ÑMC beân phaûi Ñöùt ñoaïn ÑMC Khoâng coù oáng ñoäng maïch (50% tröôøng hôïp) OÁng ñoäng maïch coøn thoâng thöông Thieáu ÑMP moät beân Baát thöôøng loã ÑMV Hôû van thaân chung Thoâng lieân nhó 6
 7. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH LAÂM SAØNG ° Sô sinh : – Tím nheï vaøi ngaøy môùi sinh – Khoâng tím khi ALÑMP giaûm – Trieäu chöùng suy tim : thôû nhanh, toaùt moà hoâi, boû buù, khoâng leân caân. ° Treân 5 thaùng tuoåi : – Suy tim giaûm – Tím taêng (bieán chöùng EISENMENGER) 7
 8. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH TRIEÄU CHÖÙNG THÖÏC THEÅ ° Treû chaäm phaùt trieån, gaày yeáu. ° Tím ngaøy caøng naëng khi suy tim giaûm. ° Maïch maïnh vaø goïn do ñoä caùch bieät cöïc tieåu cöïc ñaïi cuûa huyeát aùp roäng (do khoái löôïng maùu lôùn, vaø hôû van thaân chung). ° Vuøng tröôùc tim taêng ñoäng. ° T2 sôø thaáy ôû lieân söôøn traùi. T2 maïnh, khoâng taùch ñoâi. ° T1 bình thöôøng, coù tieáng phuït theo sau (ejection sound) ° AÂm thoåi taâm thu ôû bôø traùi xöông öùc do maùu qua thoâng lieân thaát. ° Ñoâi khi coù aâm thoåi lieân tuïc ôû lieân söôøn 2 traùi. ° AÂm thoåi taâm tröông ôû bôø traùi xöông öùc do hôû van thaân chung : ít coù. ° Rung taâm tröông ôû moûm do löôïng maùu cao qua van hai laù. 8
 9. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH CAÄN LAÂM SAØNG : ECG ° Nhòp xoang ° PR bình thöôøng hay hôi daøi ° P coù daïng daøy 2 nhó ° TRuïc QRS bình thöôøng hay hôi leäch phaûi ° Daáu daày thaát traùi hay daày 2 thaát 9
 10. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH CAÄN LAÂM SAØNG : X QUANG NGÖÏC ° Daáu taêng tuaàn hoaøn phoåi thuï ñoäng do suy tim ° Vuøng cung ñoäng maïch phoåi phaúng hoaëc loõm vaøo do ñoäng maïch phoåi phaùt xuaát töø thaân chung. ° Daáu hieäu: daáu phaåy ôû roán phoåi traùi (left hilar comma), do ñoäng maïch phoåi traùi nhoâ cao, khaù höõu ích trong chaån ñoaùn thaân chung ñoäng maïch. ° Nhó traùi, nhó phaûi, thaát traùi vaø thaát phaûi ñeàu lôùn. ° Thaân chung thöôøng leäch veà phaûi phoàng leân cao gioáng nhö ñoäng maïch chuû leân daõn. 10
 11. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH X QUANG NGÖÏC 11
 12. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH SIEÂU AÂM TIM : MUÏC TIEÂU SIEÂU AÂM ° Xaùc ñònh söï noái lieàn baát thöôøng giöõa taâm thaát vôùi ñaïi ñoäng maïch. ° Xaùc ñònh situs vaø ñònh vò thaát ° Ño kích thöôùc buoàng thaát. ° Khaûo saùt vaùch nhó vaø vaùch lieân thaát . ° Khaûo saùt van nhó thaát (kích thöôùc, coù hôû hay heïp hay hôû heïp) ° Khaûo saùt ñoäng maïch phoåi, ño ñoä heïp (neáu coù) ° Xaùc ñònh söï ñoå veà cuûa tónh maïch phoåi vaø tónh maïch heä thoáng. 12
 13. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH SIEÂU AÂM TIM 13
 14. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH 13 bis
 15. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH SIEÂU AÂM TIM 15
 16. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH SIEÂU AÂM TIM 16
 17. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH SIEÂU AÂM TIM 17
 18. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH SIEÂU AÂM TIM 18
 19. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH SIEÂU AÂM TIM Maët caét caïnh öùc truïc doïc: Thaân chung ôû tö theá cöôõi ngöïa so vôùi vaùch lieân thaát 19
 20. THAÂN CHUNG ÑOÄNG MAÏCH SIEÂU AÂM TIM Maët caét 5 buoàng döôùi söôøn: ÑMP (PA) baét nguoàn töø thaân chung (TR) gôïi yù thaân chung ñoäng maïch loaïi 1 (TR: truncus arterious) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản