Bài giảng Thị trường trái phiếu - Nguyễn Anh Vũ

Chia sẻ: Thuy Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
200
lượt xem
27
download

Bài giảng Thị trường trái phiếu - Nguyễn Anh Vũ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thị trường trái phiếu do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày khái niệm và các yếu tố của trái phiếu, các loại trái phiếu, rủi ro trong đầu tư trái phiếu, lợi suất của trái phiếu, giao dịch trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường trái phiếu - Nguyễn Anh Vũ

Bond Market<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> • • • • • • Khái niệm và các yếu tố của trái phiếu Các loại trái phiếu Rủi ro trong đầu tư trái phiếu Lợi suất của trái phiếu Giao dịch trái phiếu : Thị trường các công cụ chứng khoán hóa<br /> <br /> THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU THE BOND MARKET<br /> <br /> NGUYỄN ANH VŨ KHOA TTCK - ĐHNH<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khaùi nieäm traùi phieáu<br /> Trái phiếu là một loại chứng khoán được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận một khoản nợ dài hạn của tổ chức phát hành đối với người sở hữu trái phiếu( trái chủ ). Trong đó, tổ chức phát hành cam kết trả khoản nợ cùng với tiền lãi cho người sở hữu trái phiếu trong một khoản thời gian xác định.<br /> <br /> <br /> Đặc điểm trái phiếu<br /> Traùi phieáu laø chöùng khoaùn nôï, theå hieän caùc quyeàn lôïi cuûa chuû nôï cuûa ngöôøi sôû höõu traùi phieáu ñoái vôùi toå chöùc phaùt haønh. Ñöôïc höôûng lôïi töùc coá ñònh vaø khoâng phuï thuoäc vaøo KQ SXKD cuûa coâng ty. Laõi traû cho traùi phieáu ñöôïc tính laø chi phí taøi chính cuûa DN vaø ñöôïc khaáu tröø khi tính thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Coù thôøi haïn xaùc ñònh vaø thöôøng ñöôïc thu hoài voán goác baèng meänh giaù cuûa TP ôû thôøi ñieåm ñaùo haïn. Khi coâng ty bò phaù saûn hay giaûi theå, ngöôøi sôû höõu traùi phieáu öu tieân traû nôï tröôùc coå ñoâng.<br /> Nguyễn Anh Vũ 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ 3<br /> <br /> Khoa TTCK - ĐHNH<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bond Market<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> Các yếu tố của trái phiếu<br />       <br /> <br /> Phân loại trái phiếu<br />    <br /> <br /> Chủ thể phát hành Đồng tiền định giá Mệnh giá Lãi suất Phương thức hoàn trả Thời hạn đáo hạn Các điều kiện kèm theo (Provision)<br /> <br /> Phân Phân Phân Phân<br /> <br /> loại loại loại loại<br /> <br /> theo theo theo theo<br /> <br /> chủ thể phát hành phương thức trả lãi phương thức đảm bảo các điều kiện kèm theo<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 6<br /> <br /> CĂN CỨ THEO CHỦ THỂ PHÁT HÀNH<br /> <br /> <br /> MỘT SỐ LOẠI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM<br /> Trái phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ 01 năm trở lên, do Kho bạc Nhà nước phát hành để huy động vốn bù đắp thiếu hụt của ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đã được Quốc hội quyết định. Trái phiếu công trình trung ương là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do Kho bạc Nhà nước phát hành, nhằm huy động vốn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cho các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư của ngân sách trung ương, đã ghi trong kế hoạch nhưng chưa được bố trí vốn ngân sách trong năm.<br /> Nguyễn Anh Vũ 8<br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> Trái phiếu công ty ( Corporate Bond ) Trái phiếu chính phủ ( Government Bond ) Trái phiếu có bảo lãnh của chính phủ. Chứng khoán tái thế chấp ( Mortgage Backed Securities – MBS )<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 7<br /> <br /> Khoa TTCK - ĐHNH<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bond Market<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> MỘT SỐ LOẠI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> <br /> Phân loại theo phương thức trả lãi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trái phiếu đầu tư là loại trái phiếu Chính phủ, có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do các tổ chức tài chính nhà nước, các tổ chức tài chính, tín dụng được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành nhằm huy động vốn để đầu tư theo chính sách của Chính phủ. Trái phiếu chính quyền địa phương là loại trái phiếu đầu tư có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền cho Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tài chính, tín dụng trên địa bàn phát hành, nhằm huy động vốn cho các dự án, công trình thuộc nguồn vốn đầu tư của ngân sách địa phương, đã ghi trong kế hoạch nhưng chưa được bố trí vốn ngân sách trong năm.<br /> Nguyễn Anh Vũ 9<br /> <br /> <br /> <br /> Trái phiếu Coupon : là trái phiếu có lãi suất cố định, lãi được đều đặn theo định kỳ ( thường là năm hoặc nửa năm ), khi đáo hạn được hoàn trả vốn gốc bằng mệnh giá. Trái phiếu zero Coupon: là trái phiếu không trả lãi đều đặn theo định kỳ. Gồm : + Trái phiếu chiết khấu : là trái phiếu không ghi lãi suất được bán thấp hơn mệnh giá, khi đáo hạn hoàn trả số tiền bằng mệnh giá. + Trái phiếu gộp : là loại trái phiếu có lãi suất cố định, lãi được nhập vốn tính lãi cho kỳ tiếp theo, hoàn trả vốn và lãi một lần khi đáo hạn.<br /> Nguyễn Anh Vũ 10<br /> <br /> MẪU TRÁI PHIẾU<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 11<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 12<br /> <br /> Khoa TTCK - ĐHNH<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bond Market<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 13<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 14<br /> <br /> Một số cách phân loại khác :<br /> Theo hình thức đảm bảo của trái phiếu : + Trái phiếu tín chấp + Trái phiếu thế chấp hoặc cầm cố + Trái phiếu bảo lãnh. o Căn cứ vào phạm vi của thị trường : + Trái phiếu nội địa ( Domestic Bond ) + Trái phiếu nước ngoài ( Foreign Bond ) + Trái phiếu Châu Âu ( Euro Bond )<br /> <br /> <br /> <br /> Một số loại trái phiếu đặc biệt<br /> Trái phiếu chuyển đổi ( Convertible Bond )<br /> <br /> Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu do công ty phát hành, có kèm theo điều khoản trong đó người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thường theo những điều kiện nhất định.<br /> Mệnh giá TP ( Par Value of Bond ) Tỷ lệ chuyển đổi = ( Conversion Ratio ) Giá chuyển đổi ( Conversion Price of Equity )<br /> Nguyễn Anh Vũ 16<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 15<br /> <br /> Khoa TTCK - ĐHNH<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bond Market<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> Trái phiếu có lãi suất thả nổi ( Floating Rate Bond )<br /> <br /> <br /> Trái phiếu có thể thu hồi Callable Bond<br /> <br /> <br /> Là trái phiếu mà lãi suất của đó được gắn chặt vào một loại lãi suất tham chiếu nào đó, và được điều chỉnh định kỳ. Các yếu tố cần lưu ý : - Lãi suất tham chiếu ( Benchmark ): LS huy động bình quân, SIBOR, LIBOR… - Mức phụ trội : VD. SIBOR + 2% - Định kỳ tái định lãi suất<br /> Nguyễn Anh Vũ 17<br /> <br /> <br /> <br /> Là loại trái phiếu có kèm theo điều khoản ( call provisions ) cho phép người phát hành trái phiếu mua lại ( thu hồi ) trái phiếu từ nhà đầu tư với một mức giá nhất định trước thời điểm trái phiếu đáo hạn.<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 18<br /> <br /> Trái phiếu có thể bán lại<br /> <br /> <br /> THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU<br />  Thị trường trái phiếu sơ cấp<br /> <br /> <br /> Trái phiếu có thể bán lại (Putable Bond) là trái phiếu có kèm theo điều kiện cho phép người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại trái phiếu cho người phát hành với một mức giá xác định vào một thời điểm xác định.<br /> <br /> Thị trường trái phiếu thứ cấp<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 19<br /> <br /> Nguyễn Anh Vũ<br /> <br /> 20<br /> <br /> Khoa TTCK - ĐHNH<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản