intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Tiền tệ - Chương 8: Tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
24
lượt xem
2
download

Bài giảng Tiền tệ - Chương 8: Tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính doanh nghiệp, cơ chế tài trợ, thu nhập và lợi nhuận, bản chất và vai trò,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiền tệ - Chương 8: Tài chính doanh nghiệp

 1. Chöông Taøi chính doanh nghieäp Tài chính tieàn teä
 2. Chöông : Taøi chính doanh nghieäp 1. Baûn chaát vaø vai troø cuûa taøi chính doanh nghieäp 2. Caáu truùc taøi chính doanh nghieäp 3. Cô cheá taøi trôï 4. Thu nhaäp vaø lôïi nhuaän      
 3. 1. Baûn chaát vaø vaøi troø TCDN 1.1. Doanh nghieäp vaø caùc ñaëc ñaëc tröng cuûa DN: Doanh nghieäp laø toå chöùc kinh teá coù teân rieâng, coù taøi saûn, coù truï sôû giao dòch oån ñònh, coù con daáu, ñöôïc ñaêng kyù kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät nhaèm muïc ñích thöïc hieän caùc hoaït ñoäng kinh. Ñaëc tröng: - Laø toå chöùc kinh teá thöïc hieän chöùc naêng kinh doanh - Hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp laø söï keát hôïp caùc nhaân toá ñaàu vaøo nhö voán lao ñoäng ñeå taïo ra caùc saûn phaåm haøng hoaù vaø ñöôïc tieâu thuï treân thò tröôøng vôùi muïc ñích lôïi nhuaän.
 4. 1. Baûn chaát vaø vaøi troø TCDN  1.2. Baûn chaát cuûa TCDN - Veà hieän töôïng: TCDN phaûn aùnh söï vaän ñoäng chuyeån dòch cuûa caùc luoàng giaù trò phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh vaø tröïc tieáp phuïc vuï cho quaù trình naøy cuûa doanh nghieäp. - Veà baûn chaát taøi chính: TCDN laø heä thoáng caùc quan heä kinh teá phaùt sinh trong quaù trình phaân phoái caùc nguoàn löïc taøi chính. Ñöôïc theå hieän thoâng qua quaù trình huy ñoäng vaø söû duïng caùc loaïi voán, quyõ tieàn teä nhaèm phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Caùc quan heä kinh teá caáu thaønh baûn chaát TCDN goàm: Quan heä kinh teá giöõa doanh nghieäp vaø nhaø nöôùc Quan heä kinh teá giöõa doanh nghieäp vôùi thò tröôøng Quan heä kinh teá trong noäi boä doanh nghieäp
 5. Baûn chaát vaø vaøi troø TCDN  2. Vai troø cuûa TCDN Xuaát phaùt töø cô cheá kinh teá, trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng, TCDN thöïc hieän caùc vai troø sau: Toå chöùc huy ñoäng vaø phaân phoái söû duïng caùc nguoàn löïc taøi chính coù hieäu quaû. Taïo laäp caùc ñoøn baåy taøi chính ñeå kích thích, ñieàu tieát caùc hoaït ñoäng kinh teá trong doanh nghieäp. Kieåm tra ñaùnh giaù hieäu quaû caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp
 6. Caáu truùc taøi chính doanh nghieäp Xem baûng caân ñoái taøi chính doanh nghieäp Taøi saûn Nôï vaø voán Taøi saûn löu ñoäng Nôï thöôøng xuyeân Taøi saûn coá ñònh (ngaén haïn) Taøi saûn taøi chính Nôï daøi haïn Voán coå phaàn (ñieàu leä) Lôïi nhuaän aáùu truùc taøi chính doanh nghieäp ñöôïc xem döôùi goác ñ Caáu truùc taøi saûn Caáu truùc nguoàn voán
 7. Caáu truùc taøi saûn Khaùi nieäm vaø caùc ñaëc tröng taøi saûn kinh doanh  - Taøi saûnkinh doanh cuûa doanh nghieäp ñöôïc xem laø moät khoái löôïng giaù trò bieåu hieän döôùi daïng caùc yeáu toá saûn xuaát kinh doanh, ñöôïc doanh nghieäp taïo laäp vaø ñöa vaøo kinh doanh nhaèm muïc ñích sinh lôøi. - Ñaëc ñieåm: Taøi saûn phaûi ñaày ñuû môùi ñaûm baûo cho hoaït ñoäng kinh doanh coù theå tieán haønh vaø kinh doanh oån ñònh. Quaù trình luaân chuyeån voán taøi saûn gaén lieàn vôùi quaù trình saûn xuaát kinh doanh ( T – H – T’ ), giaù trò khoâng bò maát ñi maø phaûi khoâng ngöøng lôùn leân sau moãi chu kyø kinh
 8. Caáu truùc taøi saûn Taøi saûn coá ñònh – Voán coá ñònh -TSCÑ cuûa doanh nghieäp laø nhöõng taøi saûn thoûa maõn 2 ñieàu kieän sau:  Coù giaù trò lôùn  Thôøi gian söû duïng laâu daøi - Vì vaäy voán coá ñònh coù nhöõng ñaëc tröng cô baûn sau:  Ñöôïc boá trì treân töøng coâng ñoaïn cuï theå cuûa chu trình, tham gia vaøo nhieàu chu kyø kinh doanh nhö hình thaùi bieåu hieän khoâng thay ñoåi.  Giaù trò ñöôïc keát chuyeån daàn töøng phaàn vaøo chi phí kinh doanh, cho neân chu kyø quaây voøng voán coá ñònh laø laâu daøi.
 9. (tieáp tuïc) - Quaûn lyù TSCÑ:  Phaân loaïi TSCÑ theo caùc tieâu thöùc khaùc nhau ñeå boá trí söû duïng vaø baûo quaûn coù hieäu quaû.  Laäp keá hoaïch trích KHTSCÑ hôïp lyù ñeå baûo toaøn voán.  Söû duïng caùc nguoàn voán coù quy moâ lôùn vaø tính oån ñònh cao ñeå ñaàu tö TSCÑ.
 10. (tieáp) Phöông phaùp khaáu hao ñöôøng thaúng:  Theo phöông phaùp naøy möùc khaáu hao haèng naêm ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc Möùc NG KH Ñöôøng khaáu MKH = hao T Thôøi gian
 11. (tieáp) Phöông phaùp khaáu hao nhanh: KHTSCÑ haèng naêm ñöôïc tính: MKH (t) = TKH (ñc) x GTCL (t)  MKH (t) laø möùc khaáu hao naêm thöù t  TKH (ñc) = TKH(t-1)x ( 1+ Heä soá ñieàu chænh)  GTCL (t) laø giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ naêm thöùMöùc(t) KH Ñöôøng khaáu hao Thôøi gian
 12. (tieáp) Phöông phaùp khaáu hao theo tyû leä giaûm daàn MKH (t) = TKH (t) x NG n T(t) TKH (t) = ------------- t=1 T(t) TKH (t) : tyû leä khaáu hao naêm thöù (t) NG: nguyeân giaù TSCÑ T(t) : soá naêm KH TSCÑ coøn laïi tính töø ñaàu naêm (t) n: thôøi haïn söû duïng cuûa TSCÑ
 13. (tieáp) Nhaän xeùt:  Moãi caùch tính coù keát quaû khaáu hao khaùc nhau  Doanh nghieäp caàn löïa choïn phöông thöùc thích hôïp vôùi töøng loaïi taøi saûn coá ñònh:  Nhaø xöôûng…  khaáu hao ñöôøng thaúng  Thieát bò coâng ngheä… khaáu hao nhanh
 14. Caáu truùc taøi saûn  Taøi saûn löu ñoäng – Voán löu ñoäng Boä phaän taøi saûn phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh coù thôøi gian luaân chuyeån döôùi 1 naêm, mang caùc ñaëc tröng sau: Luoân thay ñoåi hình thaùi bieåu hieän qua moãi coâng ñoaïïn cuûa chu trình kinh doanh, nhaèm höôùng ñeán moät hình thaùi vaät chaát coù moät giaù trò söû duïng môùi. Vì vaäy, TSLÑ luaân chuyeån qua caùc coâng ñoaïn cuûa chu trìmh. Giaù trò TSLÑ ñöôïc keát chuyeån toaøn boä vaøo chi phí kinh doanh vaø seõ ñöôïc thu hoài
 15. (tieáp theo) - Quaûn lyù TSLÑ + TSLÑ bao goàm:  Tieàn  Caùc khoaûn phaûi thu  Caùc loaïi nguyeân vaät lieäu haøng hoaù + Döïa vaøo ñaëc ñieåm cuûa töøng loaïi hình kinh doanh vaø quy trình kinh doanh maø doanh nghieäp seõ boá trí löôïng voán löu ñoäng hôïp lyù nhaèm ñaûm baûo cho quaù trình kinh doanh ñöôïc tieán haønh lieân tuïc vaø ñaït hieäu quaû cao.  quaûn lyù taøi saûn löu ñoäng theo phöông phaùp ñònh möùc vaø giôùi haïn. + Ñaàu tö TSLÑ töø nhieàu nguoàn voán khaùc nhau, caên cöù vaøo thôøi gian quay voøng voán maø coù keá hoaïch khai thaùc söû duïng voán hôïp lyù.
 16. Caáu truùc taøi saûn Taøi saûn taøi chính - Laø caùc taøi saûn taøi chính hình thaønh trong quaù trình kinh doanh cuûa doanh nghieäp. - Caùc loaïi taøi saûn taøi chính:  Caùc khoaûn tieàn göûi ngaân haøng, cho vay  Caùc khoaûn lieân doanh  Goùp voán coå phaàn  Caùc loaïi traùi phieáu, coå phieáu  Taøi saûn cho thueâ
 17. Caáu truùc nguoàn voán kinh doanh Laø söï hoån hôïp giöõa nôï vaø voán chuû sôû höõu + lôïi nhuaän  phaûn aùnh söï choïn caùc nguoàn taøi trôï Khi phaùt sinh moät döï aùn ñaàu tö môùi doanh nghieäp coù theå löïa choïn nguoàn taøi trôï theo 2 caùch:  Vay nôï  Huy ñoäng voán coå phaàn
 18. Caáu truùc nguoàn voán kinh doanh Caên cöù vaøo tính chaát kinh teá coù theå chia nguoàn voán kinh doanh cuûa doanh nghieäp laøm hai loaïi: Nguoàn  voán  chuû  sôû  höõu: laø boä phaän nguoàn voán maø khi söû duïng doanh nghieäp khoâng phaûi cam keát hoaøn traû cho caùc chuû sôû höõu noù, goàm:  Nguoàn voán goùp ban ñaàu khi doanh nghieäp môùi thaønh laäp: laø boä phaän hình thaønh voán ñieàu leä do caùc chuû sôû höõu ñaàu tö.  Nguoàn voán ñöôïc boå sung trong quaù trình kinh doanh: laø nhöõng nguoàn töø beân trong (caùc quyõ trích laäp töø lôïi
 19. (tieáp theo) Nôï  phaûi  traû: laø soá tieàn maø doanh nghieäp ñi chieám duïng hoaëc vay möôïn duøng laøm voán kinh doanh vôùi cam keát seõ hoaøn traû laïi cho caùc chuû sôû höõu sau moät thôøi gian nhaát ñònh. Goàm:  Nôï ngaân haøng  Nôï ngöôøi baùn  Nôï ngöôøi lao ñoäng  Nôï nhaø nöôùc  Nôï khaùc…..
 20. (tieáp theo) Ñaëc ñieåm nôï vaø voán Nôï voán Phaân phoái coá ñònh Phaân phoái theo coå Öu tieân thanh toaùn cao töùc nhaát Öu tieân thanh toaùn Giaûm tröø thueá thaáp nhaát Kyø haïn coá ñònh Khoâng giaûm tröø thueá Khoâng kieåm soaùt Khoâng xaùc ñònh thôøi quaûn lyù gian Kieåm soaùt quaûn lyù

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản