intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
183
lượt xem
73
download

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS giới thiệu về SPSS; phân loại và mã hóa dữ liệu; khai báo biến và nhập liệu; một số xử lý trên biến; làm sạch dữ liệu; tóm tắt và trình bày dữ liệu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS

 1. Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS Tin h c ng d ng - SPSS 1 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS 1 Gi i thi u v SPSS 2 Phân lo i và mã hóa d li u N I 3 Khai báo bi n và nh p li u DUNG CHƯƠNG 4 M t s x lý trên bi n 1 5 Làm s ch d li u 6 Tóm t t và trình bày d li u Tin h c ng d ng - SPSS 2 Làm quen v i SPSS 1
 2. Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS 1- Gi i thi u v SPSS Tin h c ng d ng - SPSS 3 1- Gi i thi u v SPSS Vi t t t Statistical Package for the Social Sciences. SPSS cung c p m t h th ng qu n lý d li u và phân tích th ng kê trong m t môi trư ng h a. D s d ng, h tr thao tác thông qua menu kéo th và câu l nh, các b ng bi u, báo cáo ư c trình bày p, linh ho t. Thông thư ng m t qui trình nghiên c u bao g m 8 bư c, SPSS ph c v cho bư c th 7 (X lý, phân tích và di n gi i các d li u ã ư c x lý). Thông qua SPSS: D li u thô → Thông tin → S ki n → Tri th c Tin h c ng d ng - SPSS 4 Làm quen v i SPSS 2
 3. Tin h c ng d ng qu n tr 1- Gi i thi u v SPSS (tt) Hư ng d n cài t -> xem chi ti t t i ây Tài li u h c t p: Slide bài gi ng. Tài li u tham kh o: Phân tích d li u nghiên c u v i SPSS – Hoàng Tr ng & Chu Nguy n M ng Ng c ( HKT TPHCM-2008). Tin h c ng d ng - SPSS 5 1- Gi i thi u v SPSS (tt) Tin h c ng d ng - SPSS 6 Làm quen v i SPSS 3
 4. Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS 2- Phân lo i và mã hóa d li u Tin h c ng d ng - SPSS 7 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: Trư c khi nh p li u và x lý d li u c n hi u rõ các lo i d li u và tính ch t c a t ng lo i d li u. D li u nghiên c u có th chia thành 2 lo i chính là nh tính tí và nh lư ng, ư c thu th p b ng 4 thang o cơ b n: D li u D li u D li u nh tính nh lư ng Thang o Thang o Thang o Thang o danh nghĩa th b c kho ng cách t l Tin h c ng d ng - SPSS 8 Làm quen v i SPSS 4
 5. Tin h c ng d ng qu n tr 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) D li u tí nh tính D li u nh lư ng • Ph n ánh tính ch t, s hơn • Ph n ánh m c , m c hơn kém, không tính ư c tr trung kém, tính ư c tr trung bình. Nó bình. th hi n b ng con s . • Ví d : Gi i tính, s hài lòng, … • Ví d : tu i, thu nh p, … Các phép toán th ng kê dùng cho d li u nh tính có nh ng c i m khác v i phép toán dùng cho d li u nh lư ng. Tin h c ng d ng - SPSS 9 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) CÁC LO I THANG O: Thang o là công c dùng quy ư c (mã hóa) các tình tr ng hay m c c a các ơn v kh o sát theo các c trưng ư c xem xét. Ví d : tình tr ng hôn nhân, m c h hài lòng v m t v n nào ó. d dàng th c hi n x lý trên máy tính thì vi c mã hóa thư ng ư c th c hi n b ng ký s thay vì ký t . Có 4 lo i thang o cơ b n. Tin h c ng d ng - SPSS 10 Làm quen v i SPSS 5
 6. Tin h c ng d ng qu n tr 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) CÁC LO I THANG O: • Thang o danh nghĩa (Nominal scale): trong thang o này các con s ch dùng phân lo i các i tư ng, nó không mang ý nghĩa nào khác Ví d : “Vui lòng cho bi t tình tr ng hôn nhân c a b n hi n nay?” c thân 1 ang có gia ình 2 góa 3 Ly thân ho c ly d 4 Nh ng con s này mang tính nh danh vì không th c ng l i ho c tính giá tr trung bình c a “tình tr ng hôn nhân”. Phép toán th ng kê có th s d ng cho lo i thang o này là: m, tính t n su t c a m t bi u hi n. Tin h c ng d ng - SPSS 11 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) CÁC LO I THANG O: • Thang o th b c (Ordinal scale): các con s thang o danh nghĩa ư c s p x p theo m t quy ư c nào ó v th b c hay s hơn kém, nhưng không bi t kho ng cách gi a chúng B t c thang o th b c nào cũng là thang o danh nghĩa, nhưng không th suy ngư c l i. Ví d : “B n hài lòng như th nào v mùi c a s n ph m Snack Khoai tây chiên mà b n v a dùng th ?” Hài lòng Bình thư ng Không hài lòng 3 2 1 S 3 có m c hài lòng cao hơn s 2 ho c s 1 nhưng không bi t cao hơn g p m y l n, cao hơn nhi u hay ít. Tin h c ng d ng - SPSS 12 Làm quen v i SPSS 6
 7. Tin h c ng d ng qu n tr 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) CÁC LO I THANG O: • Thang o kho ng (Interval scale): là m t d ng c bi t c a thang o th b c vì nó cho bi t ư c kho ng cách gi a các th b c, nó có d ng m t dãy các ch s liên t c và u n, 2 u c a dãy s th hi n 2 tr ng thái i ngh ch nhau. Ví d : Theo b n t m quan tr ng c a các y u t sau ây như th nào iv i cu c s ng c a m t ngư i?(1=không quan tr ng, 5=r t quan tr ng) Không quan tr ng R t quan tr ng 1. Có nhi u ti n 1 2 3 4 5 2. Có s c kh e t t 1 2 3 4 5 Phép toán th ng kê có th s d ng thêm cho lo i thang o này so v i 2 lo i thang o trư c là: tính kho ng bi n thiên, s trung bình, l ch chu n. Tin h c ng d ng - SPSS 13 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) CÁC LO I THANG O: • Thang o t l (Ratio scale): có t t c các c tính kho ng cách và th t c a thang o kho ng, ngoài ra có th th c hi n ư c phép toán chia tính t l nh m m c ích so sánh. Ví d : “B n bao nhiêu tu i?” hay “Thu nh p trung bình m i tháng c a b n là bao nhiêu?” ây là ví d tiêu bi u cho thang o t l . Các con s thu ư c t câu h i này có c tính là tính t l ư c (ch ng h n ngư i 40 tu i thì g p ôi ngư i 20 tu i, ngư i có thu nh p 4 tri u thì b ng 2/3 ngư i có thu nh p 6 tri u). Tuy nhiên SPSS g p chung 2 lo i thang o kho ng và t l thành m t g i là Scale Measures (thang o m c ). Tin h c ng d ng - SPSS 14 Làm quen v i SPSS 7
 8. Tin h c ng d ng qu n tr 2.2- Mã hóa d li u Khi nh p d li u mà d li u không ph i là ký s như “n ” hay “sinh viên” thì c n ph i ư c t o ra m t con s mã hóa cho d li u ó. Lưu ý: ch mã hóa thông tin thu th p thu c d li u nh tính, còn các thông tin thu nh p thu c d li u nh lư ng ã dư i d ng s và có ý nghĩa nên không c n mã hóa. Tin h c ng d ng - SPSS 15 2.2- Mã hóa d li u (tt) N :2 Nam: 1 10 3 11 … 14 Tin h c ng d ng - SPSS 16 Làm quen v i SPSS 8
 9. Tin h c ng d ng qu n tr 2.2- Mã hóa d li u (tt) Sau khi mã hóa: Tin h c ng d ng - SPSS 17 2.2- Mã hóa d li u (tt) B ng ph ng v n ơn gi n 1. Lo i i n tho i di ng mà b n s d ng chính? Nokia (1) Samsung (2) Mã hóa tr c ti p trên Motorola (3) b ng ph ng v n. Khác (4) 2. M c hài lòng chung c a b n khi s d ng lo i i n tho i trên? R t không hài lòng 1 2 3 4 5 R t hài lòng 3. Chi tiêu trung bình m t tháng cho vi c g i i n tho i di ng ……….ngàn ng 4. B n theo dõi thông tin v các lo i i n tho i m i như th nào? Không bao gi (1) Ít khi (2) Th nh tho ng (3) Thư ng xuyên (4) Câu h i nhi u tr l i (MA) 5. B n thư ng s d ng tính năng nào mã hóa như th nào ??? Nghe - g i Tin nh n Nghe nh c Quay phim, ch p hình Games Khác 6. Gi i tính: Nam (1) N (0) Tin h c ng d ng - SPSS 18 Làm quen v i SPSS 9
 10. Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS 3- Khai báo bi n và nh p li u Tin h c ng d ng - SPSS 19 3.1- Khai báo bi n 1- Thanh menu ch c năng 2- Bi u tư ng m t s ch c năng thông d ng 3- C t hi n th tên các bi n 4- S th t các dòng 5- Data View (c a s nh p li u và th hi n d li u), Variable View (c a s khai báo bi n) Tin h c ng d ng - SPSS 20 Làm quen v i SPSS 10
 11. Tin h c ng d ng qu n tr Name: tên bi n, ký t liên t c, không có kho ng tr ng, c n t tên bi n có dài không quá 8 ký t hay ký s , không có ký t t bi t và không ư c b t u b ng m t ký s . Thông thư ng tên bi n ư c t g n v i câu h i mà bi n ó mô t , VD: câu h i 1 → c1. Tin h c ng d ng - SPSS 21 Type: ki u bi n, m c nh là ki u nh lư ng (Numeric), mu n thay i ki u bi n thì nh n chu t vào nút … trong ô Type m h p tho i Type. Tin h c ng d ng - SPSS 22 Làm quen v i SPSS 11
 12. Tin h c ng d ng qu n tr Width: r ng c a bi n, là s ký s hay ký t t i ta có th nh p Tin h c ng d ng - SPSS 23 Decimals: s l sau d u ph y. Tin h c ng d ng - SPSS 24 Làm quen v i SPSS 12
 13. Tin h c ng d ng qu n tr Label: nhãn bi n (là tên y c a bi n, s hi n th trong báo cáo th ng kê và bi u ) Tin h c ng d ng - SPSS 25 Values: giá tr mã hóa d li u, ây là thu c tính quan tr ng nh t. Nh p chu t vào nút … nh p giá tr mã hóa. Tin h c ng d ng - SPSS 26 Làm quen v i SPSS 13
 14. Tin h c ng d ng qu n tr Missing: khai báo giá tr khuy t Tin h c ng d ng - SPSS 27 3- Khai báo bi n (tt) bá giá Khai báo giá tr khuy t (Missing) Khi g p câu h i mà nh ng ngư i ư c i u tra vì lý do t nh h ã t ch i tr l i (VD: thu nh p, trình h c v n, …) thì trong Value label ta quy ư c giá tr 99 có nhãn là “không tr l i”. Sau ó sang Missing ta ph i khai báo 99 là giá tr khuy t khi tính toán các l nh th ng kê, máy s lo i giá tr khuy t này ra. Lu ý: Cách t s i di n cho Missing value là tùy vào câu h i th c t , VD t s 99 cho Missing value là bi n tu i s gây nh m l n n u cu c i u tra có nh ng ngư i t 99 tu i. Tin h c ng d ng - SPSS 28 Làm quen v i SPSS 14
 15. Tin h c ng d ng qu n tr Columns: khai báo r ng c a c t bi n khi ta nh p li u, thư ng ch n là 8 Tin h c ng d ng - SPSS 29 Align: v trí d li u ư c nh p trong c t, thư ng ch n là Right Tin h c ng d ng - SPSS 30 Làm quen v i SPSS 15
 16. Tin h c ng d ng qu n tr Measure: lo i thang o c a d li u, Ordinal (thang o th b c), Nominal (thang o danh nghĩa) và Scale (g m c Interval-kho ng và Ratio-t l ). Tin h c ng d ng - SPSS 31 3.2- Nh p li u Lưu ý: - Nh p m i c t là m t bi n - M i dòng là d li u thu th p ư c t m t m u ph ng v n - Có th dùng ch c năng Copy/Paste sao chép d li u t chương trình Excel sang SPSS. Ngoài ra, SPSS cũng cho phép import d li u t file .xls có s n b ng cách vào File > Open > Data…> Ch n t p tin uôi *.xls. Tin h c ng d ng - SPSS 32 Làm quen v i SPSS 16
 17. Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS 4- M t s x lý trên bi n Tin h c ng d ng - SPSS 33 4- M t s x lý trên bi n 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) Bi n ã c mã hóa r i t i sao ph i mã hóa l i ? Khi chúng ta mu n gi m s bi u hi n c a m t bi n nh tính xu ng còn 2 hay 3 bi u hi n cơ b n Ví d : v i bi n v trình chuyên môn 1.Ti n sĩ, 2.Th c sĩ, 3. i h c, 4.Cao ng, 5.Trung c p, 6.Sơ c p. B n có th mã hóa l i bi n này b ng cách gom chung bi u hi n 1 và 2 thành m t nhóm chung là “Trên i h c”, gom bi u hi n 4,5 và 6 thành nhóm “Dư i i h c”. Sau khi mã hóa l i thì bi n c a chúng ta ch còn 3 bi u hi n cơ b n là: Trên i h c, i h c, D i i h c. Tin h c ng d ng - SPSS 34 Làm quen v i SPSS 17
 18. Tin h c ng d ng qu n tr 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Bi n ã c mã hóa r i t i sao ph i mã hóa l i ? (tt) Khi chúng ta mu n chuy n 1 bi n nh lư ng có quá nhi u giá tr thành 1 bi n nh tính. Ví d : v i bi n nh lư ng là tu i, i u tra 1000 ngư i cho bi t h có tu i t 20 n 60. Như v y chúng ta s có 40 tu i. N u li t kê ra thì b ng t n s c a bi n tu i s dài n 40 hàng nên ít có ý nghĩa trong vi c tóm t t và trình bày. Do ó bi n này c n ư c mã hóa l i thành m t s nhóm giá tr giúp vi c trình bày ng n g n và d dàng hơn. Chúng ta có th mã hóa bi n này l i thành nh ng nhóm tu i như sau: (20-30), (31-40), (41-50), (51-60). Tin h c ng d ng - SPSS 35 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Quy trình th c hi n vi c mã hóa l i bi n 1. Vào menu Transform>Recode into Different Variables m h p tho i Recode into Different Variables, l nh Recode t o 1 bi n m i v i các giá tr mã hóa do b n khai báo trên c s bi n g c, còn bi n cũ v n ư c gi l i. N u ch n Recode into Same Variables thì l nh Recode s làm m t i bi n cũ và t o ra 1 bi n m i v i các bi u hi n v a ư c mã hóa. Tin h c ng d ng - SPSS 36 Làm quen v i SPSS 18
 19. Tin h c ng d ng qu n tr 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Quy trình th c hi n vi c mã hóa l i bi n (tt) 2. Trong h p tho i Recode into Different Variables → ch n bi n mu n recode ưa sang khung Input Variable -> Output Variable. Tin h c ng d ng - SPSS 37 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Quy trình th c hi n vi c mã hóa l i bi n (tt) 3. Trong Output Variable c n t tên và nhãn cho bi n m i, ví d Name: tuoiMHL và Label: Tu i ã ư c mã hóa l i. Sau ó nh p nút change mã hóa bi n tuoi->tuoiMHL. Lu ý không c quên nh p nút change. Tin h c ng d ng - SPSS 38 Làm quen v i SPSS 19
 20. Tin h c ng d ng qu n tr 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Quy trình th c hi n vi c mã hóa l i bi n (tt) 4. Nh p nút Old and New Values… m h p tho i xác nh s chuy n i gi a giá tr cũ và giá tr m i tươngng ng. tr cũ r i r c T giá L n lư c khai báoagiá th ng (Old Value bên1tay tr m tương ng v i t ng Giá tr khuy t c h tr cũ ng v i giá trái) i giá tr m i (New Value bên tay ph i). Giá tr khuy t c a h Kho ng t giá tr nh th ng ho c do ngư i nh t n 1 giá tr xác dùng nh nghĩa nh ư c nh p vào Kho ng t 1 giá tr xác nh ư c nh p vào M t kho ng giá tr cũ n giá tr l n nh t ng v i 1 giá tr m i Tin h c ng d ng - SPSS 39 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Quy trình th c hi n vi c mã hóa l i bi n (tt) 5. Xác nh xong các giá tr nút Continue tr v h p tho i trư c ó. Ch n OK th c hi n l nh mã hóa l i, lúc ó s xu t hi n 1 bi n m i là tuoiMHL. Bi n m i v a ư c t o do Recode l i bi n tuoi Tin h c ng d ng - SPSS 40 Làm quen v i SPSS 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản