intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Trang bị điện - TS. Đặng Thái Việt

Chia sẻ: Van Nguyen Thi | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:125

289
lượt xem
135
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Trang bị điện - TS. Đặng Thái Việt, Trường ĐHBK Hà Nội gồm Phần 1: Khí cụ điện và Phần 2: Các nguyên tắc điều khiển và bảo vệ trong mạch điện, hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trang bị điện - TS. Đặng Thái Việt

 1. TRANG BỊ ĐIỆN TS. Đặng Thái Việt ĐHBK Hà nội 1
 2. PHẦN I : KHÍ CỤ ĐIỆN CHƯƠNG I : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.1 Nút ấn : + Nút ấn tự phục hồi : Nóm nhÊn TiÕp ®iÓm com NO NC H×nh1.2: Mét d¹ng nót Lß xo nhÊn cña h·ng Schneider. H×nh1.1: CÊu t¹o nót nhÊn. 2
 3. CHƯƠNG I : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.1 Nút ấn : + Nút ấn tự phục hồi : - T¸c dô ng Nót nhÊn th­êng ® l¾p ë mÆt tr­íc cña c¸c tñ ® ­îc iÒu khiÓn, nã dïng ® ra lÖnh ® Ó iÒu khiÓn. TÝn hiÖu do nót nhÊn tù phôc håi t¹o ra cã d¹ng xung. 3
 4. - Ký hiệu : + Ký hiÖu the o b¶n vÏ ViÖt Nam (Ng a) TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng. + Ký hiÖu the o b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng + Ký hiÖu the o b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng. 4
 5. 1.1 Nút ấn : + Nút ấn tự không tự phục hồi : ( Dừng khẩn cấp ) NhÈn vµo nóm khi cÊn chuyÓn tr¹ng th¸i c¸c tiÕp ®iÓm . Xoay nóm the o chiÒu m òi tªn khi H×nh1.3: Mét d¹ng nót dõng m uè n tr¶ c¸c tiÕp khÈn cña h·ng Schneider. ®iÓm vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu 5
 6. 1.1 Nút ấn : + Nút ấn tự không tự phục hồi : - T¸c dô ng Nót dõng khÈn ® dïng ® dõng nhanh hÖ thèng khi ­îc Ó x¶y ra sù cè. Th«ng th­êng ng­êi ta dïng tiÕp ®iÓm th­ êng ® ãng ® cÊp ® Ó iÖn cho toµn bé m¹ch ® iÒu khiÓn. Khi hÖ thèng x¶y ra sù cè nhÊn vµo nót dõng khÈn lµm më tiÕp ® iÓm th­êng ® ãng ra c¾t ®iÖn toµn bé m¹ch ® iÒu khiÓn. 6
 7. - Ký hiệu : + Ký hiÖu the o b¶n vÏ ViÖt Nam (Ng a) TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng. + Ký hiÖu the o b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng + Ký hiÖu the o b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng. 7
 8. 1.2 Công tắc: + Công tắc : H×nh1.5: C«ng t¾c 3 H×nh1.4: C«ng t¾c pha cña h·ng 1 pha cña h·ng Schneider. Schneider. 8
 9. 1.2 Công tắc : +Công tắc: - T¸c dông C«ng t¾c thùc tÕ th­êng ® dïng lµm c¸c kho¸ ­îc chuyÓn m¹ch (chuyÓn chÕ ® lµm viÖc trong é m¹ch ® iÒu khiÓn), hoÆc dïng lµm c¸c c«ng t¾c ® ãng më nguån (cÇu dao). 9
 10. KHÍ CỤ ĐiỆN - Ký hiệu : + Ký hiÖu the o b¶n vÏ ViÖt Nam (Ng a) TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng. + Ký hiÖu the o b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng + Ký hiÖu the o b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng. + Ký hiÖu c ña c «ng t¾c 3 pha 10
 11. 1.3 Công tắc hành trình : +Cấu tạo công tắc hành trình Lực tác Bánh xe d ụng. con cóc Đòn b ẩy. Lß xo. Tiếp điểm C ấu tạo công tắc hành trình 11
 12. 1.3Công tắc hành trình : +Cấu tạo công tắc hành trình H×nh1.6: Mét sè kiÓu c«ng t¾c hµnh tr×nh cña h·ng OMRON. 12
 13. 1.3 Công tắc hành trình +Công tắc hành trình - T¸c dông C«ng t¾c hµnh tr× th­êng dïng ® nh Ó nhËn biÕt vÞ trÝ chuyÓn ® éng cña c¸c c¬cÊu m¸y hoÆc dïng ® giíi h¹n c¸c Ó hµnh tr× chuyÓn ® nh éng. 13
 14. - Ký hiệu : + Ký hiÖu the o b¶n vÏ ViÖt Nam (Ng a) TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng. + Ký hiÖu the o b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng + Ký hiÖu the o b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng. 14
 15. 1.4 Công tắc từ + Công tắc từ cấu tạo gồm hai bộ phận : Nam châm vĩnh cửu + Tiếp điểm lưỡi gà Nam ch©m vÜnh cöu TiÕp ®iÓm l­ìi gµ 15
 16. 1.4 Công tắc từ Tác dụng : Tro ng thùc tÕ c «ng t¾c tõ ®-îc ø ng dô ng ®Ó nhËn biÕt vÞ trÝ c ña c ¸c c ¬ c Êu tro ng c ¸c m¸y mµ kh«ng c Çn tiÕp xó c . Tro ng hÖ thè ng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn ng -ê i ta dïng c «ng t¾c tõ ®Ó nhËn biÕt vÞ trÝ c ña pitto ng c huyÓn ®é ng tro ng xi lanh. Xilanh C«ng t¾c tõ Pittong Nam ch© vÜnh m cöu H×nh 1.7: øng dông c«ng t¾c tõ 16
 17. CHƯƠNG 1 :PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN - Ký hiệu : + Ký hiÖu the o b¶n vÏ ViÖt Nam (Ng a) TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng. + Ký hiÖu the o b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng + Ký hiÖu the o b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm th­êng më. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng. 17
 18. CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU 2.1 Rơ le điện từ 0 1 Lò xo Tiếp điểm 2 A Mạch Từ B Cuộn dây Cấu tạo Rơ le điện từ 18
 19. CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU 2.1 Rơ le điện từ H×nh1.21: R¬ ® le iÖn tõ h·ng OMRON. 19
 20. CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU 2.1 Rơ le điện từ n M¹c h tõ : Cã t¸c dông dÉn tõ. §èi víi r¬le ® iÖn tõ 1 chiÒu, g«ng tõ ® chÕ ­îc t¹o tõ thÐp khèi th­êng cã d¹ng h× trô trßn (v×dßng ® nh iÖn mét chiÒu kh«ng g© nªn dßng ® y iÖn xo¸y do ® kh«ng ph¸t nãng m¹ch ã tõ). §èi víi r¬le ®iÖn tõ xoay chiÒu, m¹ch tõ th­êng ® chÕ t¹o tõ ­îc c¸c l¸ thÐp kü thuËt ® iÖn ghÐp l¹i (® lµm gi¶m dßng ® Ó iÖn xo¸y fuco g© ph¸t nãng) y n Cué n d©y: Khi ® mét ® Æt iÖn ¸p ® lín vµo hai ® A vµ B, trong cuén d© sÏ ñ Çu y cã dßng ® iÖn ch¹y qua, dßng ® iÖn nµy sinh ra tõ tr­êng, tõ tr­êng khÐp m¹ch qua m¹ch tõ t¹o nªn lùc hót ®iÖn tõ hót n¾p m¹ch tõ lµm thay ® tr¹ng th¸i cña tiÕp ® æi iÓm. n Lß xo : Dïng ® gi÷n¾p. Ó n TiÕp ®iÓm: Th­êng cã mét hoÆc nhiÒu cÆp tiÕp ® 20 iÓm, 0-1 lµ tiÕp ®iÓm th­êng më, 0-2 lµ tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2