intTypePromotion=1

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
465
lượt xem
69
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới giới thiệu tới các bạn về những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

 1. CHƯƠNG BẢY 1
 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI I/ NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 1/- Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh a/- Định nghĩa về văn hóa b/- Quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới 2/- Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa a/- Quan điểm về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội 2
 3. Một là, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng Hai là, văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế 3
 4. b/- Quan điểm về tính chất của nền văn hóa - Ba tính chất: tính dân tộc, tính khoa học và tính đại chúng c/- Quan điểm về chức năng của văn hóa - Một là, bồi dưỡng tư tưởng đứng đắn và những tình cảm cao đẹp - Hai là, mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí - Ba là, bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh; hướng con người đến chân, thiện, mỹ để hoàn thiện bản thân 4
 5. 3/- Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa a/- Văn hóa giáo dục - Mục tiêu - Nội dung giáo dục - Phương châm, phương pháp giáo dục - Đội ngũ giáo viên -b/- Văn hóa văn nghệ Một là, văn hóa văn nghệ là một mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng Hai là, văn nghệ phải gắn với thực tiễn của đời sống nhân dân Ba là, phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại mới của đất nước và dân tộc c/- Văn hóa đời sống Văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới, được Hồ Chí Minh nêu ra với ba nội dung: đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống mới 5
 6. II/- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 1/- Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức a/- Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức - Đạo đức là cái gốc của người cách mạng - Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội b/- Nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Truyền thống đạo đức của dân tộc - Những tinh hoa đạo đức của nhân loại: Phương Đông, P.Tây - Tư tưởng đạo đức của Mác-Ănghen-Lênin c/- Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng - Trung với nước, hiếu với dân - Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư - Thương yêu con người, sống có tình nghĩa - Có tinh thần quốc tế trong sáng 6
 7. d/- Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới: Có 3 nguyên tắc: - Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức - Xây đi đôi với chống - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời 2/- Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh a/- Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh xác định những phẩm chất đạo đức cần thiết đối với sinh viên, thanh niên, trí thức - Thanh niên phải có đức, có tài(Đức:đạo đức cách mạng) 7
 8. - Trong bài nói chuyện tại đại hội sinh viên việt nam lần 2 (7/5/1958), những phẩm chất đó được Người tóm tắt trong “6 cái yêu” - YÊU TỔ QUỐC - YÊU NHÂN DÂN - YÊU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - YÊU LAO ĐỘNG - YÊU KHOA HỌC VÀ KỶ LUẬT 8
 9. b/- Nội dung học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh Một là, học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Hai là, học cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị, đạo đức khiêm tốn Ba là đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng hết sức phục sự nhân dân, luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người Bốn là học về tấm gương về ý chí, nghị lực, tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt mục đích cuộc sống 9
 10. III/- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 1/- Quan điểm của Hồ Chí Minh về con người a/- Con người được nhìn nhận như một chỉnh thể b/- Con người cụ thể, lịch sử c/- Bản chất của con người mang tính xã hội 10
 11. 2/- Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người a/- Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người - Con người là vốn quí nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng - Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, phải coi trọng, chăm sóc, phát huy nhân tố con người b/- Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người 11
 12. - Trồng người là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng. - “Muốn xây dựng CNXH trước hết cần có những con người XHCN”. - Chiến lược trồng người là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển kinh tế, xã hội. 12
 13. KẾT LUẬN • Nghiên  cứu  chương  VII  tư  tưởng  HCM  về  văn  hóa,  đạo  đức  và  xây  dựng  con  người  mới  phải  thấy được giá trị to lớn trên cả lý luận và thực  tiễn,  đối với dân tộc Việt  Nam và đối với thời  đại mà trước hết là với sự nghiệp đổi mới đẩy  mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước ta  hiện nay: 13
 14. Trên lĩnh vực văn hóa: • HCM  đã  sớm  nhận  thấy  vai  trò,  sức  mạnh  của  văn  hóa,  đưa  văn  hóa  vào  chiến  lược  phát triển đất nước . • Giá trị quốc tế to lớn của tư tưởng văn hóa  HCM “là hiện thân của những khát vọng của  các dân tộc”. 14
 15.  Trên lĩnh vực đạo đức: • Đóng  góp  to  lớn  của  HCM  vào  tư  tưởng  đạo  đức  dân  tộc  và  chủ  nghĩa  Mác  Lênin.  HCM  đã  phát  triển,  hoàn  thiện  tư  tưởng  đạo  đức  Mác  Lênin, tạo ra một cuộc cách mạng trên lãnh vực  đạo đức ở VN. • Tác  dụng  to  lớn,  ý  nghĩa  quan  trọng  của  cuộc  vận  động  học  tập  và  làm  theo  tấm  gương  đạo  đức HCM  15
 16. Về xây dựng con người mới: • Ý nghĩa lý luận của tư tưởng HCM về xây dựng  con người mới  đối  với sự nghiệp giáo dục  đào  tạo  con  người  VN,  coi  con  người  vừa  là  mục  tiêu, vừa là động lực. • Từ nhận thức đó Đảng ta xác định giáo dục đào  tạo là quốc sách hàng đầu. 16
 17. Ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng HCM về xây dựng con  người mới: •Bồi dưỡng phát huy nhân tố con người, phát huy tính tự  giác,  năng  động  của  cá  nhân  kết  hợp  với  xây  dựng  hạ  tầng,  đời  sống  xã  hội  như  giáo  dục,  y  tế,  phúc  lợi  cộng  đồng. •Chăm lo  cho hạnh phúc của con người là mục tiêu phấn  đấu của chế độ ta. Suy cho cùng đó cũng là tư tưởng tất  cả  vì  con  người,  vì  độc  lập,  tự  do,  hạnh  phúc  của  con  người, của dân tộc, của nhân loại. 17
 18. • Muốn con người trở thành vừa là mục tiêu, vừa là động  lực phải phát huy vai trò của giáo dục ­ đào tạo . Trồng  người là để phát triển toàn diện con người, hướng con  người tới chân ­ thiện ­ mỹ .  → Tư tưởng văn hóa ­ đạo đức ­ xây dựng con người mới  là  bộ  phận  quan  trọng  trong  hệ  thống  tư  tưởng  HCM.  Nó trở thành một bộ phận của văn hóa dân tộc, là ngọn  đèn  pha  soi  đường  để  xây  dựng  một  nền  văn  hóa  đạo  đức mới ở ViệtNam .             Do  vậy  học  tập,  nghiên  cứu  cũng  như  noi  theo  tấm  gương đạo đức HCM không chỉ là để nhận thức mà còn  là  trách  nhiệm  của  mỗi  người  để  nhằm  xây  dựng  đất  nước ta thành một quốc gia văn  minh, giàu mạnh . 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2