intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem 1-20 trên 118 kết quả Văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh a. Định nghĩa về văn hóa Văn hóa là gì? «Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn gnữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, ở và các phương thực sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và những phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện...

  ppt30p manutd1907 18-09-2012 360 146   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới giới thiệu tới các bạn về những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   

  ppt18p thuytrang_9 04-09-2015 411 67   Download

 • Bài viết trình bày một số nội dung về xây dựng phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở và khuyến nghị một số giải pháp giúp đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tỉnh Thanh Hóa có định hướng xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc khoa học cho mình. Kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa đối với tỉnh Thanh Hóa, mà còn có thể vận dụng cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở các tỉnh khác trong cả nước.

  pdf4p vicolor2711 10-07-2019 57 9   Download

 • Bài viết tìm hiểu về phương thức công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiền đề, cơ sở tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường bước tiến của công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam...

  pdf6p angicungduoc 15-10-2019 15 1   Download

 • Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng do TS. Phạm Ngọc Anh (chủ biên) biên soạn giúp bạn đọc hiểu một cách rõ nét hơn những quan niệm mang tính tổng quát về văn hóa Đảng và những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng, sự truyền bá và vận dụng những tri thức văn hóa tiên tiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung của văn hóa Đảng. Tài liệu cũng đã dành một phần để đề xuất phương hướng quan điểm, nội dung, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa Đảng ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf118p uocvongxua03 21-07-2015 139 46   Download

 • Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tài liệu Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam chọn lọc trong những bài viết cho các cuộc Hội thảo về văn hóa đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức biên soạn. Đây là những bài viết có chất lượng khoa học cao của các giáo sư, tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu, ... bàn về tầm quan trọng của việc giáo dục, bồi dưỡng con người mới về các mặt tri thức, đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  pdf122p uocvongxua04 22-07-2015 68 13   Download

 • Từ những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống mới và thực trạng lối sống của sinh viên hiện nay, bài viết đề xuất các biện pháp xây dựng lối sống văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển con người Việt Nam trong điều kiện mới.

  pdf5p vilisbon2711 07-01-2020 38 2   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu quyền con người, những điều kiện nhằm đảm bảo quyền con người theo quan điểm của Hồ Chí Minh dựa trên phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp các tài liệu; từ đó đưa ra nhiệm vụ về đảm bảo quyền con người trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hội nhập, thực hiện công nghiệp hoá – hiện đại hóa, đồng thời thấy được chiều sâu nhân văn và tính triệt để trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người.

  pdf8p viv2711 19-10-2020 2 0   Download

 • Đó là một trong những nội dung được ông Trần Đình Hoan, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn của báo điện tử VietNamNet. Cũng theo ông Trần Đình Hoan, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng chính là tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; là tư tưởng lấy dân làm gốc, mọi quyền hành, lực lượng đều ở nơi dân và...

  doc17p hacgiaychoanh 03-03-2010 1668 310   Download

 • I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Sơ lược quan điểm của Mác, Ăngghen, Lênin về vấn đề dân tộc Dân tộc là vấn đề rộng lớn, bao gồm những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và bộ tộc. - Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. + Mác-Ăngghen đã đặt nền móng tư tưởng cho việc giải quyết vấn đề dân tộc...

  pdf16p abcdef_36 09-10-2011 550 231   Download

 • Theo nhận định, đây là sự kết hợp của các luồng tư tưởng và văn hóa của Việt Nam, cách mạng Pháp, tư tưởng tự do của Hoa Kỳ, lý tưởng cộng sản Marx Lenin, tư tưởng văn hóa phương Đông. Hiến pháp 1992 và Điều lệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam đều lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng định hướng cho sự phát triển của Việt Nam và Đảng.

  doc5p taonemay108 11-12-2010 197 50   Download

 • Bài 7 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trình bày các nội dung chính sau đây: Hồ Chí Minh – nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo TTHCM.

  ppt16p lalala02 12-11-2015 191 44   Download

 • Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - (Phần 2) giới thiệu đến các bạn những nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

  pdf127p kieuvinha000 03-06-2019 91 19   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Đề kiểm tra gồm các câu hỏi kiểm tra tiếp theo của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức được học, hệ thống hóa kiến thức và làm bài tốt hơn ở các bài kiểm tra của môn học.

  ppt5p hoahue91 15-08-2014 131 4   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn văn hóa. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt63p hpnguyen8 23-04-2018 46 4   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá, vai trò của đạo đức cách mạng, những phẩm chất đạo đức cơ bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt46p hpnguyen10 05-05-2018 37 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm vận dụng vào việc xây dựng đội ngũ giáo viên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf162p cotithanh321 06-08-2019 16 4   Download

 • Bài viết Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII trình bày trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tranminhluanluan 29-05-2018 38 1   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức vầ về xây dựng con người mới. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf39p abcxyz123_06 10-03-2020 14 1   Download

 • Xây dựng nhân cách người cán bộ quân đội trong tình hình hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Bài này viết về nhân cách người cán bộ quân đội trong tình hình hiện nay. Thông qua quá trình hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, giáo dục, huấn luyện, quản lý bộ đội. Người cán bộ nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.Nhân cách người cán bộ được hình thành và phát triển trong tập thể do đó tập thể có vai trò quan trọng đối với quá trình hình thành và phát...

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 67 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
789 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
p_strCode=vanhoatheotutuonghochiminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2