intTypePromotion=3

Bài giảng vật lý : Sóng điện từ part 2

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
5
download

Bài giảng vật lý : Sóng điện từ part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ THÔNG TIN VÔ TUYẾN Những sóng điện từ có tần số từ 3 KHz trở lên ứng dụng trong thôSĨNG ĐIỆN TỪ VÀ THƠNG TIN VƠ TUYẾN Những sĩng điện từ cĩ tần số từ 3 KHz trở lên ứng dụng trong thơng tin vơ tuyến gọi là sĩng vơ tuyến PHÂN LOẠI SĨNG VƠ TUYẾN . 1/Sĩng dài và cực dài:Tần số từ 3 -300KHz (Bước sĩng trong chân khơng từ 100km1km) Ít bị nước hấp thụ ,dùng trong thơng tin dưới nước ,năng lượng thấp ,khơng truyền đi xang tin vô tuyến gọi là sóng vô...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng vật lý : Sóng điện từ part 2

  1. 3. Böùôc soùng cuûa soùng ñieän töø : Trong chaân khoâng vaø khoâng khí ,böôùc soùng cuûa SÑT 8 c 3.10   f f
  2. II. SOÙNG ÑIEÄN TÖØ VAØ THOÂNG TIN VOÂ TUYEÁN Nhöõng soùng ñieän töø coù taàn soá töø 3 KHz trôû leân öùng duïng trong thoâng tin voâ tuyeán goïi laø soùng voâ tuyeán PHAÂN LOAÏI SOÙNG VOÂ TUYEÁN . 1/Soùng daøi vaø cöïc daøi:Taàn soá töø 3 -300KHz (Böôùc soùng trong chaân khoâng töø 100km- 1km) Ít bò nöôùc haáp thuï ,duøng trong thoâng tin döôùi nöôùc ,naêng löôïng thaáp ,khoâng truyeàn ñi xa
  3. Ban ngaøy TAÀNG ÑIEÄN LI TRAÙI ÑAÁT Ñaøi phaùt Maùy thu
  4. Ban ñeâm TAÀNG ÑIEÄN LI TRAÙI ÑAÁT Ñaøi phaùt Maùy thu
  5. . 2/Soùng trung: T.soá 0,3 -3MHz( b.soùng trong chaân khoâng töø 1000m-100m) Ban ngaøy bò taàng ñieän ly haáp thuï maïnh neân khoâng truyeàn ñi xa .Ban ñeâm taàng ñieän ly phaûn xaï maïnh neân truyeàn ñi xa treân beà maêt traùi ñaát.
  6. TAÀNG ÑIEÄN LI NƠI PHÁT TRAÙI ÑAÁT NƠI THU

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản